R zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze MazowieckimPobieranie 12.97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.97 Kb.


REGULAMIN

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ….....13 stycznia ................................... 2011 r.

zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji

w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji


(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 października 2009 r. zmienionym regulaminem z dnia 2 lutego 2010 roku,
z dnia 4 października 2010 r. i z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Zespół do spraw Nieletnich i Patologii;”;

 1. w § 12 uchyla się pkt 17, 19 i pkt 21 – 24;

 2. po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„Zespół do spraw Nieletnich i Patologii realizuje zadania Komendy, między innymi

przez:


 1. opracowywanie informacji na temat zjawisk patologii oraz przestępczości nieletnich;

 2. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w tym współdziałanie z innymi służbami w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich;

 3. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań rozpoznawczych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich;

 4. ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją;

 5. bieżącą współpracę z sądami rodzinnymi, w tym w szczególności przekazywanie do sądów rodzinnych informacji i materiałów w sprawach nieletnich wskazujących na wszczęcie postępowania opiekuńczego lub wyjaśniającego;

 6. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych w sferze patologii społecznych to jest narkomanii, bezdomności, żebractwa, alkoholizmu i innych uzależnień;

 7. współpracę w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z podmiotami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi;

 8. współpracę z komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji właściwymi do spraw nieletnich i patologii oraz sąsiednimi jednostkami organizacyjnymi Policji garnizonu stołecznego.”.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2011 r.

Komendant Powiatowy Policji

w Nowym Dworze Mazowieckim

kom. Marek UJAZDA

W porozumieniu:

Komendant Stołeczny Policji

nadinsp. Adam MULARZ

UZASADNIENIE

Regulamin zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim opracowano w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi wprowadzanymi do etatu Komendy, polegającymi na wyodrębnieniu Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii jako samodzielnej komórki organizacyjnej, podległej bezpośrednio Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, właściwemu do spraw prewencji.

Powyższe zmiany zgodne są z Zarządzeniem Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, w którym nadzór nad realizacją zadań określonych tym zarządzeniu, sprawuje na terenie działania komendy powiatowej Policji zastępca komendanta Policji właściwy do spraw służby prewencyjnej.

Dokonane zmiany nie spowodują skutków finansowych w projekcie budżetu Komendy Stołecznej Policji na 2011 r.1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195,
poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98,
poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna