Rada samorządu studentów wydziału ekonomicznegoPobieranie 18.81 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.81 Kb.

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO


UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


81-824 SOPOT

ul. Armii Krajowej 119/121

tel./fax (058) 550-93-07

e-mail: samorząd@panda.bg.univ.gda.pl

strona www: http:\\www.samorzad.tk


Sopot, 2005-11-16


REGULAMIN WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃŚKIEGO
(przygotowany na podstawie Regulaminu samorządu studentów Uniwersytetu Gdańskiego:

§36

 1. Regulamin właściwej rady samorządu oraz komisja mogą ustalać szczegółowe zasady dotyczące trybu przeprowadzenia wyborów.

 2. Przepisy, o których mowa w ust. 1 oraz sposób pracy komisji powinny gwarantować studentom możliwość skorzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, a także demokratyczny przebieg wyborów.)


§ 1. Czynne i bierne prawo wyborcze
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
§ 2. Kalendarium wyborów
Wybory odbędą się w dniach 29 i 30 listopada (wtorek, środa) oraz 3 grudnia (sobota)
w godzinach od 8:45 do 13:30.

§ 3. Zgłaszanie się kandydatów


 1. Kandydaci do Rady Samorządu Studentów mogą zgłaszać się na listę w dniach od 17 do 24 listopada, w siedzibie Rady Samorządu Studentów – pokoju 407 (w godzinach dyżurowania na przerwach między zajęciami).

 2. Zgłaszając się na listę kandydat jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz podpisać stosowne oświadczenie.


§ 4. Agitacja wyborcza


 1. Nie ma ciszy wyborczej.

 2. Każdy kandydat może ogłosić swój program wyborczy poprzez:

 1. wywieszanie plakatów wyborczych tylko na specjalnie oznaczonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą tablicach wystawionych na korytarzach w uzgodnieniu z Administracją budynku

 2. rozdawanie ulotek studentom

 3. spotkania i debaty wyborcze

 4. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Rady Samorządu Studentów WE UG

 1. W czasie trwania wyborów agitacja i rozdawanie ulotek nie może się odbywać przy stoliku Komisji Wyborczej, ani w odległości mniejszej niż 4 metry od stolika.

 2. Agitacja i prezentacja programu wyborczego nie może zakłócać oddawania głosu przez studenta. W szczególności kandydaci bezwzględnie nie mogą dotykać kart do głosowania, ani oddawać głosu za studenta.

 3. Naruszenie warunków agitacji zawartych w tym paragrafie będzie natychmiast karane przez Wydziałową Komisję Wyborczą przewidzianymi w § 8 sankcjami.


§ 5. Procedura głosowania


 1. Student chcący zagłosować powinien podejść do stolika Komisji Wyborczej, gdzie po okazaniu legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaniu listy otrzyma opieczętowaną kartę do głosowania.

 2. Na karcie do głosowania można oddać głos maksymalnie na 6 kandydatów.

 3. Głos należy oddać własnoręcznie. Oddanie głosu przez osobę trzecią powoduje nieważność głosu oraz komisyjne unieważnienie karty do głosowania.

 4. W przypadku, gdy głosujący jest osobą niepełnosprawną, a stopień jego niepełnosprawności uniemożliwia mu własnoręczne oddanie głosu, może oddać głos przy stoliku Komisji w asyście swojego pełnomocnika.

 5. Oddanie głosu na więcej niż 6 kandydatów lub nie oddanie głosu na żadnego kandydata powoduje nieważność głosu.

 6. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku kandydata lub zamazując całą kratkę.

 7. Po oddaniu głosu kartę należy własnoręcznie wrzucić do urny.


§ 6. Karty do głosowania oraz zabezpieczenie urny


 1. Karty do głosowania przygotowuje i wydaje Wydziałowa Komisja Wyborcza.

 2. Karta do głosowania powinna zawierać nagłówek, dane kandydatów posortowanych alfabetycznie, kratkę do głosowania obok nazwiska kandydata, pouczenie o trybie głosowania oraz pieczątkę Wydziałowej Komisji Wyborczej.

 3. Po zakończeniu pierwszego (29.XI) i drugiego (30.XI) dnia głosowania urna będzie zapieczętowana oraz złożona w depozycie w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego.

 4. Komisja napisze szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie zawierał: datę i godzinę otwarcia głosowania, datę i godzinę każdorazowego zapieczętowania i odpieczętowania urny, datę i godzinę złożenia urny w depozycie i odbioru urny z depozytu. Każda data będzie poświadczona podpisami członków komisji i pracowników dziekanatu przyjmujących urnę w depozyt.


§ 7. Liczenie głosów


 1. Liczenie głosów odbędzie się w sobotę 3 grudnia br. około godziny 13:30.

 2. Liczenie głosów będzie publiczne przy obecności komisarza z Uczelnianej Komisji Wyborczej.


§ 8. Sankcje


 1. W przypadku złamania niniejszego regulaminu przez kandydata Wydziałowa Komisja Wyborcza może nałożyć na kandydata sankcje wymienione w ust. 3.

 2. Informację o nałożonej sankcji Komisja zamieszcza na tablicach wyborczych oraz na stoliku Komisji.

 3. W zależności od zakresu wykroczenia WKW może użyć następujących sankcji:

 1. nagana – publiczna informacja o naruszeniu przez kandydata regulaminu wyborczego podawana do wiadomości każdego studenta odbierającego kartę do głosowania

 2. zdjęcie plakatów – komisyjne usunięcie wszystkich plakatów wyborczych kandydata

 3. skreślenie z listy kandydatów – w przypadku ewidentnego i umyślnego naruszenia niniejszego regulaminu Wydziałowa Komisja Wyborcza może skreślić kandydata z listy oraz usunąć jego materiały informacyjne.

 1. O nałożeniu sankcji decyduje Wydziałowa Komisja Wyborcza większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma komisarz Uczelnianej Komisji Wyborczej, a w przypadku jego nieobecności przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej.

 2. Decyzja o nałożeniu sankcji będzie poprzedzona przesłuchaniem kandydata oraz innych osób związanych ze sprawą. Przesłuchanie i nałożenie sankcji należy udokumentować odpowiednim protokołem.


§ 9. Przepisy końcowe


 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Regulamin studiów na Uniwersytecie Gdańskim oraz Kodeks Cywilny.

 2. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego uchwalenia przez Wydziałową Komisję Wyborczą.

 3. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem wyborów do Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego” i jako kandydat startujący w ww. wyborach zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień oraz decyzji Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Sopot, dnia …………………… ……………………………………

Podpis kandydata


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna