Rada unii europejskiej pl c/08/40Pobieranie 59.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.36 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

C/08/40

6495/08 (Presse 40)

(OR. en)

KOMUNIKAT PRASOWY

2850. posiedzenie Rady


Sprawy ogólne i stosunki zewnętrzne
Sprawy ogólne

Bruksela, 18 lutego 2008 r.
Przewodniczący Dimitrij Rupel
minister spraw zagranicznych Słowenii
* 2851. posiedzenie w sprawie stosunków zewnętrznych jest przedmiotem osobnego komunikatu prasowego (dok. 6946/08).
Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada zatwierdziła aktualizację partnerstwa dla członkostwa z Turcją i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, a także aktualizacje podobnych partnerstw z Albanią, Bośnią i Hercegowiną oraz Serbią.

Zatwierdziła także przedłużenie ważności mandatów pięciu specjalnych przedstawicieli UE: na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Bośni i Hercegowinie oraz w regionie Południowego Kaukazu.


SPIS TREŚCI1

  UCZESTNICY Error: Reference source not found

  OMAWIANE PUNKTY

  PRZYGOTOWANIE WIOSENNEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ Error: Reference source not found

  INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

  STOSUNKI ZEWNĘTRZNE


 • Specjalni przedstawiciele UE – przedłużenie obowiązywania mandatów Error: Reference source not found

 • Zimbabwe – środki ograniczające i wstrzymanie pomocy Error: Reference source not found

 • Stosunki z Republiką Mołdowy - konkluzje Rady Error: Reference source not found

 • Albania – partnerstwo europejskie Error: Reference source not found

 • Bośnia i Hercegowina – partnerstwo europejskie Error: Reference source not found

 • Serbia – partnerstwo europejskie Error: Reference source not found

 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – układ o stabilizacji i stowarzyszeniu Error: Reference source not found

  EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY • Terytoria Palestyńskie – misja policyjna UE Error: Reference source not found

  ROZSZERZENIE • Chorwacka strefa ochronna dotycząca ekologii i rybołówstwa – Konkluzje Rady Error: Reference source not found

 • Partnerstwo dla członkostwa z Turcją Error: Reference source not found

 • Partnerstwo dla członkostwa z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii Error: Reference source not found

  WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU • Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju - regulamin Error: Reference source not found

 • 10. Europejski Fundusz Rozwoju Error: Reference source not found

 • Programowanie współpracy między państwami AKP Error: Reference source not found

  POLITYKA HANDLOWA • Antydumping – kwas winowy z Chin Error: Reference source not found

  SPRAWY OGÓLNE • Prace innych składów Rady Error: Reference source not found

  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE • Schengen – SIS II Error: Reference source not found

  TRANSPORT • Umowy o usługach lotniczych Error: Reference source not found

  PRZEJRZYSTOŚĆ • Publiczny dostęp do dokumentów Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Karel De GUCHT minister spraw zagranicznychBułgaria:

Iwajło KAŁFIN wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw zagranicznychRepublika Czeska:

Alexandr VONDRA wiceprezes Rady Ministrów ds. europejskich

Karel SCHWARZENBERG minister spraw zagranicznych

Dania:

Per Stig MØLLER minister spraw zagranicznych

Michael ZILMER-JOHNS sekretarz stanu ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, polityki UE i koordynacji UE

Niemcy:

Frank-Walter STEINMEIER federalny minister spraw zagranicznych

Günter GLOSER minister stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Estonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznychIrlandia:

Dermot AHERN minister spraw zagranicznychGrecja:

Dora BAKOYANNI minister spraw zagranicznych

Ioannis VALINAKIS sekretarz stanu ds. zagranicznych

Hiszpania:

Miguel Ángel MORATINOS minister spraw zagranicznych i współpracy

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej

Francja:

Bernard KOUCHNER minister spraw zagranicznych i europejskich

Jean-Pierre JOUYET sekretarz stanu ds. europejskich

Włochy:

Massimo D'ALEMA minister spraw zagranicznych, wiceprezes Rady MinistrówCypr:

Erato KOZAKOU-MARKOULLIS minister spraw zagranicznychŁotwa:

Māris RIEKSTIŅŠ minister spraw zagranicznychLitwa:

Petras VAITIEKŪNAS minister spraw zagranicznych

Žygimantas PAVILIONIS podsekretarz stanu odpowiedzialny za integrację europejską, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Luksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych i ds. imigracji

Nicolas SCHMIT minister delegowany do spraw zagranicznych i imigracji

Węgry:

Kinga GÖNCZ minister spraw zagranicznychMalta:

Richard CACHIA CARUANA stały przedstawicielHolandia:

Maxime VERHAGEN minister spraw zagranicznych

Frans TIMMERMANS minister ds. europejskich

Austria:

Ursula PLASSNIK federalny minister ds. europejskich i międzynarodowychPolska

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznych

Mikołaj DOWGIELEWICZ sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, wiceprzewodniczący Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

Portugalia:

Luís AMADO minister stanu, minister spraw zagranicznych

Manuel LOBO ANTUNES sekretarz stanu przy ministrze ds. europejskich

Rumunia:

Adrian CIOROIANU minister spraw zagranicznychSłowenia:

Dimitrij RUPEL minister spraw zagranicznych

Janez LENARČIČ sekretarz stanu w Rządowym Biurze ds. Europejskich

Słowacja:

Ján KUBIŠ minister spraw zagranicznychFinlandia:

Ilkka KANERVA minister spraw zagranicznych

Astrid THORS minister ds. migracji i spraw europejskich

Szwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznych

Cecilia MALMSTRÖM minister do spraw europejskich

Zjednoczone Królestwo:

David MILIBAND minister spraw zagranicznych i minister ds. Wspólnoty NarodówKomisja:

Margot WALLSTRÖM wiceprzewodniczącaSekretariat Generalny Rady:

Javier SOLANA sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwaOMAWIANE PUNKTY

PRZYGOTOWANIE WIOSENNEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ

Rada przeanalizowała opatrzony uwagami projekt porządku obrad przygotowany przez prezydencję na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się w Brukseli w dniach 13 i 14 marca (dok. 6259/08).

Rada Europejska skoncentruje swą uwagę na:


 • rozpoczęciu nowego trzyletniego cyklu strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, który obejmie lata 2008–2010;

 • zintegrowanej polityce w zakresie zmian klimatu i energetyki;

 • stabilności rynków finansowych.

Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i zatrudnienie, centralnym elementem nowego trzyletniego cyklu będzie wprowadzenie i realizacja reform, gdyż uważa się, że cele obrane w strategii są osiągane. Nadal obowiązują dotychczasowe priorytety, tj. wiedza i innowacyjność, zatrudnienie, otoczenie biznesu oraz energetyka i zmiany klimatu. Choć zmieniające się wyzwania wymagają nowych rozwiązań, to nie uważa się, by wytyczne w zakresie gospodarki i zatrudnienia wymagały gruntownego przeglądu.

Opatrzony uwagami projekt porządku obrad będzie stanowił podstawę projektu konkluzji Rady Europejskiej, który ma być przygotowany przez prezydencję i przedłożony Komitetowi Stałych Przedstawicieli.

Jeśli będzie taka konieczność, Rada Europejska omówi także sytuację międzynarodową.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Specjalni przedstawiciele UE – przedłużenie obowiązywania mandatów

Rada przyjęła wspólne działania przedłużające i zmieniające w pewnym zakresie mandaty pięciu specjalnych przedstawicieli UE (SPUE).

Wspólne działania przedłużają obowiązywanie mandatów następujących osób:


 • Marca Otte, SPUE ds. bliskowschodniego procesu pokojowego – do 28 lutego 2009 r. (dok. 5484/08).

Mandat ten dostosowano także do roli, jaką powierzono SPUE w związku z Misją Policyjną Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) oraz Misją Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah), co wynika z nowej struktury dowodzenia i kontroli cywilnych operacji zarządzania kryzysowego w UE.

 • Francesca Vendrella, SPUE w Afganistanie – do 31 maja 2008 r. (dok. 5302/08).

Ponieważ Francesc Vendrell nie będzie mógł pełnić obowiązków SPUE po tym dniu, Rada ma mianować nowego SPUE na pozostały okres objęty mandatem, który kończy się 28 lutego 2009 r.

 • Erwana Fouérégo, SPUE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii – do 28 lutego 2009 r. (dok. 5090/08).

 • Miroslava Lajčáka, SPUE w Bośni i Hercegowinie – do 28 lutego 2009 r. (dok. 5212/08).

 • Petera Semneby'ego, SPUE w regionie południowego Kaukazu – do 28 lutego 2009 r. (dok. 5384/08).

Zimbabwe – środki ograniczające i wstrzymanie pomocy

Rada przyjęła wspólne stanowisko odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe na kolejny rok, tj. do 20 lutego 2009 r. (dok. 5886/08).

Wspomniane środki ograniczające, wprowadzone po raz pierwszy w lutym 2002 r., polegają na zakazie wjazdu na terytorium UE osób, które angażują się w działania poważnie naruszające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i praworządności w Zimbabwe, oraz na zamrożeniu środków finansowych należących do tych osób. Obowiązuje również embargo na dostawy broni i wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia operacji wojskowych.

Ze względu na to, że rząd tego kraju w dalszym ciągu narusza istotne postanowienia Umowy o partnerstwie AKP-WE, Rada przyjęła także decyzję wstrzymującą na kolejne 12 miesięcy dostarczanie Zimbabwe wsparcia za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Nadal wstrzymane jest wszelkie wsparcie z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest bezpośrednie wsparcie ludności w Zimbabwe i przekierowanie wsparcia na rzecz sektorów socjalnych, na rzecz demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i praworządności. Wstrzymano także podpisanie nowego programu w ramach EFR.

Decyzję o wstrzymaniu wsparcia podjęto po raz pierwszy w 2002 roku w wyniku konsultacji na mocy Umowy o partnerstwie AKP-WE.Stosunki z Republiką Mołdowy - konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Rada odnotowuje dynamiczny rozwój stosunków między UE a Republiką Mołdowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kiedy to miały miejsce następujące wydarzenia: 1 stycznia 2008 r. weszła w życie umowa o ułatwieniach wizowych i umowa o readmisji; w kwietniu 2007 r. otwarto wspólny ośrodek składania wniosków wizowych w Kiszyniowie; nawiązano również wstępne kontakty między Komisją a Republiką Mołdowy z myślą o zbadaniu możliwości uzgodnienia pilotażowego partnerstwa na rzecz mobilności w ramach ogólnego podejścia do kwestii migracji. Rada zwraca uwagę na podejmowane przez UE działania na rzecz rozstrzygnięcia konfliktu naddniestrzańskiego i odnotowuje skuteczne działania SPUE ds. Republiki Mołdowy w tym regionie, a także przedłużenie mandatu misji UE ds. wsparcia na granicy Mołdawii i Ukrainy (EUBAM) o kolejne dwa lata począwszy od 1 grudnia 2007 r. Rada z zadowoleniem przyjmuje aktywne poparcie przez Republikę Mołdowy oświadczeń w dziedzinie WPZiB i oczekuje na wejście w życie 1 marca 2008 r. rozporządzenia w sprawie przyznania Republice Mołdowy dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych.

UE przywiązuje wielką wagę do dalszego zacieśnienia wzajemnych stosunków oraz do zapewnienia kontynuacji procesu reform politycznych i gospodarczych w Republice Mołdowy. Rada z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte przez Republikę Mołdowy w ciągu ostatnich trzech lat postępy w realizacji planu działań w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Należy jednak stale prowadzić dalsze działania w celu umocnienia demokracji i praworządności, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności mediów, między innymi w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne, oraz w celu nasilenia walki z korupcją, a także poprawy warunków prowadzenia inwestycji, w szczególności większej przejrzystości i przewidywalności przepisów regulacyjnych. W tym kontekście bardzo ważne jest pełne przestrzeganie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Mołdawią oraz planu działania w ramach EPS, w szczególności jego przepisów związanych z inwestowaniem.

Rada oczekuje na planowane na kwiecień 2008 roku sprawozdanie Komisji z postępu prac, co będzie stanowiło dobrą okazję do dalszej oceny sytuacji. W oparciu o stałe postępy we wdrażaniu planu działań UE jest gotowa rozpocząć rozpatrywanie nowego porozumienia z Republiką Mołdowy wykraczającego poza postanowienia umowy o partnerstwie i współpracy.”

Albania – partnerstwo europejskie

Rada przyjęła decyzję w sprawie zasad, priorytetów i warunków określonych w unijnym Partnerstwie europejskim z Albanią (dok. 5347/08).

Podstawą tego projektu decyzji jest rozporządzenie 533/2004 w sprawie ustanawiania partnerstw w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego na Bałkanach Zachodnich. Projekt ten stanowi aktualizację obecnego partnerstwa i określa nowe priorytety w dalszej pracy, które opierają się na wynikach sprawozdania z postępów Albanii w przygotowaniach do dalszej integracji z UE, opracowanego przez Komisję w 2007 roku.

Partnerstwo europejskie jest najważniejszym elementem strategii przedakcesyjnej określającym nowe, a także wciąż obowiązujące priorytety działania oraz zapewniającym wytyczne w zakresie pomocy finansowej.

Decyzja ta uchyla decyzję 2006/54/WE.

Bośnia i Hercegowina – partnerstwo europejskie

Rada przyjęła decyzję w sprawie zasad, priorytetów i warunków określonych w Partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną (dok. 5349/08).

Podstawą tego projektu decyzji jest rozporządzenie 533/2004 w sprawie ustanawiania partnerstw w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego na Bałkanach Zachodnich. Projekt ten stanowi aktualizację obecnego partnerstwa i określa nowe priorytety w dalszej pracy, które opierają się na wynikach sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w przygotowaniach do dalszej integracji z UE, opracowanego przez Komisję w 2007 roku.

Partnerstwo europejskie jest najważniejszym elementem strategii przedakcesyjnej określającym nowe, a także wciąż obowiązujące priorytety działania oraz zapewniającym wytyczne w zakresie pomocy finansowej.

Decyzja ta uchyla decyzję 2006/55/WE.

Serbia – partnerstwo europejskie

Rada przyjęła decyzję w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią1 (dok. 5353/08).

Podstawą tej decyzji jest rozporządzenie 533/2004 w sprawie ustanawiania partnerstw w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego na Bałkanach Zachodnich. Projekt ten stanowi aktualizację obecnego partnerstwa i określa nowe priorytety w dalszej pracy, które opierają się na wynikach sprawozdania z postępów Serbii i Kosowa (zgodnie z definicją w rezolucji RB ONZ nr 1244) w przygotowaniach do dalszej integracji z UE, opracowanego przez Komisję w 2007 roku.

Partnerstwo europejskie jest najważniejszym elementem strategii przedakcesyjnej określającym nowe, a także wciąż obowiązujące priorytety działania oraz zapewniającym wytyczne w zakresie pomocy finansowej.

Decyzja ta uchyla decyzję 2006/56/WE.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – układ o stabilizacji i stowarzyszeniu

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą podpisanie protokołu do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE (dok. 6244/08).EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Terytoria Palestyńskie – misja policyjna UE

Rada przyjęła decyzję przyznającą misji policyjnej UE na Terytoriach Palestyńskich, EUPOL COPPS, 5 mln EUR na okres od 1 marca do 31 grudnia 2008 r. (dok. 5841/08).

Decyzja ta wykonuje wspólne działanie 2005/797/WPZiB.

EUPOL COPPS (Biuro Unii Europejskiej ds. Koordynacji Wspierania Policji Palestyńskiej) ma na celu ułatwianie wypracowywania trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyńskiemu zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.

Więcej informacji na temat EUPOL COPPS można znaleźć na stronie internetowej: http://www.consilium.europa.eu/eupol-copps .

ROZSZERZENIE

Chorwacka strefa ochronna dotycząca ekologii i rybołówstwa – Konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Rada przywołuje swoje konkluzje z grudnia 2007 roku, wzywając Chorwację do pełnego przestrzegania porozumienia z 4 czerwca 2004 r. oraz do niestosowania żadnego z aspektów strefy ochronnej dotyczącej ekologii i rybołówstwa wobec państw członkowskich UE do chwili wypracowania wspólnego porozumienia w duchu zgodnym z zasadami, którymi kieruje się UE. Rada ponownie wzywa Chorwację do wypełnienia zobowiązań w tym zakresie. Rada wróci do tego zagadnienia podczas jednego z nadchodzących posiedzeń; zwraca się także do Komisji o dalsze prowadzenie dialogu z władzami Chorwacji oraz o informowanie Rady o jego przebiegu.”

Partnerstwo dla członkostwa z Turcją

Rada przyjęła decyzję w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Turcją (dok. 5815/08).

Podstawą tej decyzji jest rozporządzenie 390/2001 w sprawie pomocy dla Turcji w ramach strategii przedakcesyjnej, w szczególności w sprawie ustanowienia partnerstwa dla członkostwa. Decyzja ta stanowi aktualizację obecnego partnerstwa i określa nowe priorytety dalszej pracy, które opierają się na oczekiwanych postępach w realizacji krótkoterminowych priorytetów w dążeniu do dalszej integracji z UE.

Partnerstwo dla członkostwa jest najważniejszym elementem strategii przedakcesyjnej określającym nowe, a także wciąż obowiązujące priorytety działania oraz zapewniającym wytyczne w zakresie pomocy finansowej.

Decyzja ta uchyla decyzję 2006/35/WE.

Partnerstwo dla członkostwa z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Rada przyjęła decyzję w sprawie zasad, priorytetów i warunków określonych w partnerstwie dla członkostwa z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (dok. 5351/08).

Podstawą tej decyzji jest rozporządzenie 533/2004 w sprawie ustanawiania partnerstw w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego na Bałkanach Zachodnich. Decyzja ta stanowi aktualizację obecnego partnerstwa i określa nowe priorytety dalszej pracy, które opierają się na wynikach sprawozdania z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w przygotowaniach do dalszej integracji z UE, opracowanego przez Komisję w 2007 roku.

Partnerstwo dla członkostwa jest najważniejszym elementem strategii przedakcesyjnej określającym nowe, a także wciąż obowiązujące priorytety działania oraz zapewniającym wytyczne w zakresie pomocy finansowej.

Decyzja ta uchyla decyzję 2006/57/WE.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju - regulamin

Rada zatwierdziła decyzję dostosowującą regulamin Komitetu Europejskiego Funduszu Rozwoju do przepisów umowy wewnętrznej UE w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej w latach 2008–2013 (dok. 16659/07).10. Europejski Fundusz Rozwoju

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające przepisy finansowe dotyczące wdrożenia 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (dok. 16660/07 i 5234/08).

Do rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR wprowadzono pewne zmiany podyktowane doświadczeniem praktycznym, mające na celu uproszczenie i ułatwienie wdrażania EFR i realizacji celów polityki.

Ramy finansowania EFR pokrywają zobowiązania obejmujące okres sześciu lat począwszy od 1 stycznia 2008 r. Aby zrealizować te ramy, na mocy umowy wewnętrznej UE z dnia 17 lipca 2006 r. utworzono 10. EFR i wprowadzono wymóg przyjęcia rozporządzenia finansowego.Programowanie współpracy między państwami AKP

Rada przyjęła decyzję dotyczącą stanowiska w sprawie wytycznych programowania współpracy między państwami AKP, które ma zostać przyjęte przez UE w ramach Komitetu Ambasadorów AKP–WE.

W umowie o partnerstwie AKP–WE współpraca między państwami AKP jest określona jako całokształt operacji na szczeblu regionalnym obejmujących działania korzystne dla „wielu lub wszystkich państw AKP”.

POLITYKA HANDLOWA

Antydumping – kwas winowy z Chin

Rada przyjęła rozporządzenie zmieniające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem 130/2006 na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin (dok. 5729/08).SPRAWY OGÓLNE

Prace innych składów Rady

Rada przyjęła do wiadomości przygotowane przez prezydencję sprawozdanie z prac innych składów Rady (dok. 6293/08).WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

Schengen – SIS II

Rada przyjęła rozporządzenie i decyzję w sprawie testowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (dok. 6070/08 i 6071/08).

Akty te określają sposób przeprowadzania testów mających prowadzić do oceny tego, czy SIS II jest w stanie działać zgodnie z wymogami technicznymi i funkcjonalnymi przewidzianymi w aktach prawodawczych dotyczących SIS II, a także zgodnie z wymogami pozafunkcjonalnymi, takimi jak niezawodność, dostępność i wydajność.

TRANSPORT

Umowy o usługach lotniczych

Rada przyjęła decyzje, w których zatwierdziła zawarcie umów o usługach lotniczych z następującymi krajami: Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Gruzją, Kirgistanem, Libanem, Malezją, Malediwami, Mołdawią, Panamą, Paragwajem, Singapurem i Urugwajem.

Rada przyjęła także decyzję w sprawie zawarcia protokołów zmieniających takie umowy zawarte z Gruzją, Libanem, Malediwami, Mołdawią, Singapurem i Urugwajem w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE.

Umowy te są wynikiem negocjacji przeprowadzonych przez Komisję na mocy mandatu przyznanego jej przez Radę w czerwcu 2003 roku w celu dostosowania do prawa wspólnotowego istniejących dwustronnych umów w dziedzinie lotnictwa zawartych przez państwa członkowskie.PRZEJRZYSTOŚĆ

Publiczny dostęp do dokumentów

Rada przyjęła odpowiedź na ponowny wniosek 01/c/01/08, przy sprzeciwie delegacji Szwecji (dok. 5689/08).1W tym z Kosowem zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

6495/08 (Presse 40)PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna