Rada unii europejskiejPobieranie 47.62 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar47.62 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

KOMUNIKAT PRASOWY

3116. posiedzenie RadyTransport, telekomunikacja i energia

Luksemburg, 6 października 2011 r.


Przewodniczący Cezary GRABARCZYK
polski minister infrastruktury


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła konkluzje podkreślające znaczenie wzmocnienia współpracy transportowej z regionami sąsiednimi, w szczególności przez poprawę infrastruktury transportowej i ściślejszą integrację rynków transportowych.

W dziedzinie lotnictwa Rada przekazała Komisji mandaty negocjacyjne w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Azerbejdżanem służącej otwarciu rynku przy równoczesnej harmonizacji przepisów oraz w sprawie porozumienia z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) stanowiącego ogólne ramy wzmocnionej współpracy.

Ponadto ministrowie przeprowadzili debatę na temat proponowanego przeglądu rozporządzenia w sprawie tachografów używanych przez zawodowych kierowców. Celem tego przeglądu jest utrudnienie oszustw oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dzięki pełnemu korzystaniu z nowych technologii i wprowadzeniu pewnej liczby nowych środków regulacyjnych.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

KWESTIE INTERMODALNOŚCI Error: Reference source not found

Współpraca transportowa z regionami sąsiednimi Error: Reference source not found

LOTNICTWO Error: Reference source not found

Wzmocniona współpraca z Eurocontrolem Error: Reference source not found

Umowa o transporcie lotniczym z Azerbejdżanem Error: Reference source not found

TRANSPORT LĄDOWY Error: Reference source not found

Przegląd rozporządzenia o tachografach Error: Reference source not found

SPRAWY RÓŻNE Error: Reference source not found

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu na temat prywatnego finansowania infrastruktury transportowej Error: Reference source not found

Konferencja ministerialna z udziałem państw Partnerstwa Wschodniego na temat transportu Error: Reference source not found

Handel uprawnieniami do emisji w sektorze lotnictwa Error: Reference source not found

Obowiązek wizowy nałożony przez Rosję na czeskie załogi lotnicze Error: Reference source not found

Projekt pilotażowy „Błękitny pas” Error: Reference source not found

Impreza poświęcona kwestii piractwa w ramach Światowego Dnia Morza Error: Reference source not found

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE


  • Stała Rada Partnerstwa UE – Rosja Error: Reference source not found

TELEKOMUNIKACJA

  • Satelitarne usługi komunikacji ruchomej Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Belgia:

Etienne SCHOUPPE sekretarz stanu ds. mobilności, przy premierzeBułgaria:

Iwajło MOSKOWSKI minister transportu, technologii informacyjnej i łącznościRepublika Czeska:

Pavel DOBEŠ minister transportuDania:

Henrik DAM KRISTENSEN minister transportuNiemcy:

Peter RAMSAUER federalny minister transportu, budownictwa i rozwoju miastEstonia:

Gert ANTSU zastępca stałego przedstawicielaIrlandia:

Leo VARADKAR minister transportuGrecja:

Andreas PAPASTAVROU zastępca stałego przedstawicielaHiszpania:

José BLANCO LÓPEZ minister infrastruktury i transportuFrancja:

Philippe LEGLISE-COSTA zastępca stałego przedstawicielaWłochy:

Roberto CASTELLI wiceminister infrastruktury i transportuCypr:

Efthymios FLOURENTZOU minister komunikacji i robót publicznychŁotwa:

Juris ŠTĀLMEISTARS zastępca stałego przedstawicielaLitwa:

Arūnas VINČIŪNAS zastępca stałego przedstawicielaLuksemburg:

Claude WISELER minister ds. zrównoważonego rozwoju i infrastrukturyWęgry:

Pál VÖLNER sekretarz stanu ds. infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Narodowego

Tamás Iván KOVÁCS zastępca sekretarza stanu ds. UE i spraw międzynarodowych, Ministerstwo Rozwoju Narodowego

Malta:

Austin GATT minister infrastruktury, transportu i

łączności

Niderlandy:

Derk OLDENBURG zastępca stałego przedstawicielaAustria:

Doris BURES federalna minister transportu, innowacji i technologiiPolska:

Cezary GRABARCZYK minister infrastruktury

Maciej JANKOWSKI podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Portugalia:

Pedro COSTA PEREIRA zastępca stałego przedstawicielaRumunia:

Anca Daniela BOAGIU minister transportu i infrastrukturySłowenia:

Patrick VLAČIČ minister transportuSłowacja:

Arpad ERSEK sekretarz stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju RegionalnegoFinlandia:

Marja RISLAKKI zastępca stałego przedstawicielaSzwecja:

Carl von der ESCH sekretarz stanu przy ministrze infrastrukturyZjednoczone Królestwo:

Andy LEBRECHT zastępca stałego przedstawicielaKomisja:

Siim KALLAS WiceprzewodniczącyOMAWIANE PUNKTY

KWESTIE INTERMODALNOŚCI

Współpraca transportowa z regionami sąsiednimi

Rada przyjęła konkluzje (14712/11) podkreślające znaczenie wzmocnienia współpracy transportowej i lepszych połączeń transportowych z regionami sąsiednimi objętymi polityką rozszerzeniową i europejską polityką sąsiedztwa, w szczególności z Bałkanami Zachodnimi, regionem Morza Śródziemnego i krajami Partnerstwa Wschodniego, mając na uwadze doprowadzenie do głębszej integracji gospodarczej i ściślejszego stowarzyszenia politycznego.

Aby zrealizować te cele, Rada opowiada się za poprawą infrastruktury transportowej, zwłaszcza przez lepsze połączenie infrastruktury sąsiednich krajów z transeuropejską siecią transportową, oraz za ściślejszą integracją rynków transportowych – w szczególności przez poszerzenie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, za usunięciem barier w transporcie morskim, zwiększeniem interoperacyjności systemów kolejowych oraz usprawnieniem przekraczania granic i uproszczeniem procedur administracyjnych. Rada podkreśla jednak, że ściślejsza integracja rynku będzie zależeć od gotowości krajów sąsiednich, aby to uczynić, oraz od ich postępów w stosowaniu standardów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz środowiskowych i społecznych standardów równoważnych standardom unijnym.

Istniejące zasoby finansowe, takie jak sąsiedzki fundusz inwestycyjny, dzięki którym można pozyskiwać środki finansowe od międzynarodowych instytucji finansowych, powinny być wykorzystywane, aby pomóc tym krajom w przeprowadzaniu koniecznych reform.

Ponadto Rada z zadowoleniem przyjmuje utworzenie panelu transportowego Partnerstwa Wschodniego, który ma rozpocząć działanie na konferencji ministerialnej tego partnerstwa w dniach 24–25 października w Krakowie (Polska).

Konkluzje te stanowią odpowiedź na dotyczący tej kwestii komunikat przekazany przez Komisję w lipcu, w którym przedstawiono krótko- i długoterminowe środki dotyczące wszystkich środków transportu i służące wzmocnieniu połączeń transportowych (13022/11). Komunikat ten jest z kolei inspirowany nowym podejściem UE do europejskiej polityki sąsiedztwa, które opiera się na wyższym stopniu zróżnicowania w zależności od potrzeb, ambicji i gotowości do współpracy poszczególnych krajów, zgodnie z komunikatem Komisji przyjętym w maju br. (10794/11) oraz z konkluzjami Rady przyjętymi w czerwcu br. (11850/11).LOTNICTWO

Wzmocniona współpraca z Eurocontrolem

Rada upoważniła Komisję do prowadzenia negocjacji z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) w sprawie porozumienia wysokiego szczebla służącego ustanowieniu nowych i stabilnych ram wzmocnionej współpracy. Porozumienie to potwierdzi rolę Eurocontrolu jako technicznego i operacyjnego instrumentu UE w rozwoju i realizacji programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, przy czym UE pełni rolę regulacyjną w tym programie.

Eurocontrol jest cywilno-wojskową organizacją międzyrządową, w której skład wchodzi 39 umawiających się stron z całej Europy, w tym wszystkie państwa członkowskie UE oprócz Estonii. Pełni ona przewodnią rolę w zarządzaniu ruchem lotniczym (ATM) w Europie i zapewnia Unii wiedzę fachową i pomoc techniczną w tej dziedzinie. Organizacja ta została ostatnio mianowana zarządcą sieci ATM w ramach programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, którego zadaniem jest stworzenie bezpiecznego i skutecznego systemu zarządzania ruchem lotniczym na szczeblu europejskim na podstawie ram prawnych przyjętych w latach 2004 (SES I) i 2009 (SES II).

Umowa o transporcie lotniczym z Azerbejdżanem

Rada przekazała Komisji mandat do rozpoczęcia negocjacji z Azerbejdżanem w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym służącej otwarciu rynku przy równoczesnej harmonizacji przepisów w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnictwa, ochrona środowiska i prawo konkurencji.

Oczekuje się, że otwarcie rynku przyniesie korzyści gospodarcze unijnym i azerbejdżańskim liniom lotniczym i portom lotniczym, a także wspomoże przedsiębiorstwa i zagraniczne inwestycje w Azerbejdżanie. Należy te działania wesprzeć ramami regulacyjnymi spójnymi z unijnymi standardami.

Przedmiotowa umowa stworzy ramy prawne w zakresie transportu lotniczego między Azerbejdżanem i Unią jako całością, zapewniając tym samym równe szanse wszystkim unijnym przewoźnikom. Zastąpi ona obowiązujące dwadzieścia jeden dwustronnych umów o usługach lotniczych zawartych między poszczególnymi państwami członkowskimi UE a Azerbejdżanem, które są dość restrykcyjne, szczególnie jeżeli chodzi o ustalenia dotyczące zdolności przewozowych. Na bardziej ogólnym szczeblu politycznym – ustanowienie takiej umowy jest zgodne z europejską polityką sąsiedztwa i z inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, którymi objęty jest także Azerbejdżan, oraz wesprze realizację celów umowy o partnerstwie i współpracy z Azerbejdżanem, którą ma zastąpić obecnie negocjowany układ o stowarzyszeniu.TRANSPORT LĄDOWY

Przegląd rozporządzenia o tachografach

Rada przeprowadziła debatę jawną na temat przeglądu rozporządzenia z roku 1985 w sprawie tachografów, które są używane przez zawodowych kierowców, tak aby ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, godne warunki pracy kierowców oraz uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami transportowymi można było sprawdzać czas prowadzenia pojazdów i okresy odpoczynku. Celem tego proponowanego przeglądu jest utrudnienie oszustw oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dzięki pełnemu korzystaniu z nowych technologii i wprowadzeniu pewnej liczby nowych środków regulacyjnych.

Analiza wniosku Komisji przez grupę roboczą Rady jest wciąż na wczesnym etapie (por. sprawozdanie w 14486/11), dlatego Rada skupiła się w swoich dyskusjach raczej na doświadczeniach państw członkowskich z obecnym systemem tachografów niż na szczegółach wniosku. Ministrowie uznali podstawową rolę tachografów w sprawdzaniu zgodności z przepisami i tym samym w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ogólnie wydaje się, że system działa dobrze, ale ministrowie podkreślili, że konieczne są usprawnienia, wskazując w szczególności na słabości systemu, który umożliwia manipulacje i oszustwa. Podkreślili oni także znaczenie zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa transportowe. W tym względzie zaznaczono, że wszelkie nowe środki powinny być proporcjonalne i że należałoby je poddać szczegółowej analizie kosztów i korzyści; kilka państw członkowskich zgłosiło obawy co do kosztów, z jakimi wiązałyby się środki zaproponowane przez Komisję.

Organy przygotowawcze Rady są obecnie proszone o dalszą analizę wniosku (13195/11), którego główne elementy są następujące:

Jeżeli chodzi o korzystanie z technologii, obecnie stosowany ręczny zapis lokalizacji pojazdu zostanie zastąpiony automatycznym rejestrowaniem dzięki pozycjonowaniu satelitarnemu. Ponadto komunikacja na odległość z tachografem dostarczająca podstawowych wskazań co do przestrzegania przepisów umożliwi funkcjonariuszom kontrolującym lepsze ukierunkowanie kontroli drogowych i unikanie tym samym zbędnych kontroli. Ponadto znormalizowany interfejs tachografów ułatwi ich integrację z aplikacjami inteligentnych systemów transportowych, na przykład związanych z zarządzaniem parkiem samochodowym.

Od strony regulacyjnej – wymogi, które mają spełniać warsztaty zajmujące się instalacją i kalibrowaniem tachografów zostaną zaostrzone, a prawo jazdy zostanie połączone z kartą kierowcy używaną wraz z tachografem, co powinno ograniczyć oszustwa, a także zmniejszyć koszty administracyjne. Obciążenia administracyjne zostaną również zmniejszone dzięki rozszerzeniu zwolnienia z obowiązku używania tachografów, które to zwolnienie państwa członkowskie mogą przyznać niektórym użytkownikom, głównie małym i średnim przedsiębiorstwom: w odniesieniu do tych użytkowników zaproponowano jednolite zwolnienie dla operacji transportowych przeprowadzanych w promieniu 100 km, podczas gdy jak dotąd zwolnienie to było w niektórych przypadkach ograniczone do 50 km.

Na mocy wniosku Komisji środki regulacyjne będą miały zastosowanie jeden rok po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE, natomiast stosowanie nowej technologii satelitarnej stanie się obowiązkowe cztery lata później, czyli najprawdopodobniej od 2017 roku.

Rozporządzenie z 1985 roku, które było już dostosowywane dziesięć razy, aby uwzględnić postęp technologiczny, ustala standardy techniczne i ustanawia zasady w zakresie używania, homologacji typu, instalacji i kontroli tachografów. Obecnie dwa rodzaje tachografów są używane przez około 900 000 przedsiębiorstw transportowych i 6 milionów kierowców: tachografy cyfrowe wprowadzone w pojazdach zarejestrowanych po dniu 1 maja 2006 r. i tachografy analogowe, które są nadal używane w starszych pojazdach.SPRAWY RÓŻNE

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu na temat prywatnego finansowania infrastruktury transportowej

Prezydencja poinformowała Radę o nieformalnym posiedzeniu ministrów transportu w Sopocie (Polska) w dniach 5–6 września 2011 r., które poświęcone było kwestii mobilizacji prywatnego finansowania infrastruktury transportowej i skupiło się w szczególności na doświadczeniach państw członkowskich z partnerstwami publiczno-prywatnymi. Prezydencja podsumowała wyniki posiedzenia w konkluzjach (14119/11), w których podkreślono, że partnerstwa publiczno-prywatne są użytecznym narzędziem finansowania transportu i zaznaczono kluczową rolę środków publicznych w rozwoju infrastruktury.Konferencja ministerialna z udziałem państw Partnerstwa Wschodniego na temat transportu

Prezydencja przekazała informacje na temat konferencji ministrów transportu z państw członkowskich UE, z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego (Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu) i z Chorwacji, która odbędzie się w Krakowie (Polska) w dniach 24 i 25 października 2011 r. (14884/11). Jej celem będzie pogłębienie współpracy z tymi krajami w zakresie transportu na podstawie zasad zawartych w przyjętych na tym posiedzeniu Rady konkluzjach w sprawie stosunków z regionami sąsiednimi. Na konferencji tej ma także rozpocząć działanie panel transportowy Partnerstwa Wschodniego.Handel uprawnieniami do emisji w sektorze lotnictwa

Komisja poinformowała ministrów o stanie prac, a w szczególności o konsultacjach z państwami trzecimi, dotyczących stosowania w lotnictwie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który rozpocznie działanie w dniu 1 stycznia 2012 r.

Kilka państw członkowskich wezwało Komisję do tego, aby przyspieszyła rozmowy z krajami spoza UE sprzeciwiającymi się włączeniu lotnictwa międzynarodowego do unijnego systemu ETS; pomogłoby to rozwiązać ten problem.

Obowiązek wizowy nałożony przez Rosję na czeskie załogi lotnicze

Delegacja czeska poinformowała Radę o obowiązku wizowym nałożonym ostatnio przez Rosję na członków czeskich cywilnych załóg lotniczych i zwróciła się do prezydencji i Komisji, aby poruszyły tę kwestię u władz rosyjskich. Republika Czeska nie zawarła z Rosją dwustronnej umowy w sprawie zniesienia wiz.Projekt pilotażowy „Błękitny pas”

Komisja poinformowała ministrów na temat realizacji i rozwoju projektu pilotażowego „Błękitny pas” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady poświęconym transportowi w grudniu 2010 roku, który wszedł w fazę operacyjną w maju bieżącego roku (14934/11). Komisja uważa, że pierwsze wyniki są obiecujące, i zamierza kontynuować projekt w 2012 roku. Koncepcja „błękitnego pasa” ma na celu ułatwienie transportu morskiego w UE przez zredukowanie formalności administracyjnych dla operatorów statków przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, ochrony i ochrony środowiska, a także wpływów z ceł i podatków dzięki optymalnemu wykorzystaniu technologii monitoringu na morzu.Impreza poświęcona kwestii piractwa w ramach Światowego Dnia Morza

Delegacja włoska poinformowała Radę o imprezie towarzyszącej w ramach Światowego Dnia Morza, która w tym roku odbędzie się we Włoszech w Rzymie w dniach 13–14 października (14889/11). To spotkanie ekspertów i przedstawicieli instytucji będzie się koncentrować na zwalczaniu piractwa. Będzie to impreza towarzysząca w kontekście Światowego Dnia Morza obchodzonego co roku przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

Stała Rada Partnerstwa UE – Rosja

Rada przyjęła stanowisko UE na piętnaste posiedzenie Stałej Rady Partnerstwa UE – Rosja poświęcone sprawom wymiaru sprawiedliwości i sprawom wewnętrznym, które odbędzie się w Warszawie w dniach 10–11 października 2011 r. Zatwierdziła także projekt wspólnych kroków na rzecz krótkoterminowych podróży obywateli Federacji Rosyjskiej i UE w ruchu bezwizowym, który zostanie przekazany Stałej Radzie Partnerstwa do przyjęcia.TELEKOMUNIKACJA

Satelitarne usługi komunikacji ruchomej

Rada podjęła decyzję o braku sprzeciwu wobec przyjęcia przez Komisję decyzji w sprawie sposobów skoordynowanego stosowania zasad dotyczących egzekwowania odnośnie do satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MSS) zgodnie z art. 9 ust. 3 decyzji 626/2008/WE.

Projekt tej decyzji podlega procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą; oznacza to, że po tym, jak Rada wyraziła zgodę, Komisja może przyjąć dyrektywę, o ile sprzeciwu nie zgłosi Parlament Europejski.


PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 8847 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

15141/11PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna