Rady gminy w sterdyniPobieranie 479.1 Kb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar479.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
RADA GMINY W STERDYNI
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY STERDYŃ

UCHWAŁA NR XIV/75/08

RADY GMINY W STERDYNI

Z DNIA 19 LUTEGO 2008 ROKU

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

Nr ........... poz. ............ z dnia .................... 2008 r.


STERDYŃ 2008 ROK


SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANIE


I. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA SPO-RZĄDZENIA PLANU

2

II. WYKONAWCA PLANU I ZESPÓŁ AUTORSKI

2

III. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

2

UCHWAŁA


Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1-3

3

Rozdział 2

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW

§ 4

6

Rozdział 3


USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 5

7

Rozdział 4

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 6

8

Rozdział 5

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 7-17

10

Rozdział 6

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH, TERENÓW PRZEKSZTAŁCEŃ, ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH I TERENÓW REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH ORAZ REKULTYWACJI

§ 18-19

16

Rozdział 7

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

§ 20

17

Rozdział 8

USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 21-22

18

Rozdział 9

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 23-30

23

Rozdział 10

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

§ 31

27

Rozdział 11

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 32

28

Rozdział 12

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 33

29

Rozdział 13

USTALENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

§ 34-35

29

Rozdział 14

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA ORAZ ZASAD ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 36-55

30

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW

§ 37

30

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN

§ 38

31

Tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej ML

§ 39

32

Tereny zabudowy usługowej U

§ 40

33

Tereny usług sportu i rekreacji US

§ 41

34

Tereny usług ochrony zdrowia UZ

§ 42

35

Tereny usług oświaty UO

§ 43

36

Tereny usług kultury UK

§ 44

37

Tereny usług sakralnych UKs

§ 45

38

Tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej PU

§ 46

39

Tereny zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej KS

§ 47

40

Tereny zabudowy zagrodowej RM

§ 48

41

Tereny produkcji i obsługi produkcji rolnej RU

§ 49

42

Tereny rolne R

§ 50

43

Tereny rolne pełniące funkcję korytarza ekologicznego RE

§ 51

44

Tereny lasów ZL

§ 52

44

Tereny zieleni urządzonej ZP

§ 53

45

Tereny cmentarzy ZC

§ 54

46

Tereny wód powierzchniowych WS

§ 55

46

Rozdział 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56-59

47

Załącznik nr 47
48

Załącznik nr 48
49

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANIE
I. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA SPORZĄDZENIA PLANU
1. Uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń i uchwała Nr XX/131/05 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 22 marca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Umowa o dzieło nr 1/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Sterdyń, Panem Czesławem Marianem Zalewskim, za kontrasygnatą Skarbnika Gminy, Pani Marii Boguckiej, a Zakładem Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych „EKOS” z siedzibą w Siedlcach, reprezentowanym przez Henryka Kota, właściciela firmy.
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
II. WYKONAWCA PLANU I ZESPÓŁ AUTORSKI
Wykonawca planu:

ZAKŁAD PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I BADAŃ EKOLOGICZNYCH „EKOS” Henryk Kot

08-110 Siedlce, ul. Romualda Traugutta 8

Tel. 025 63 254 55, e-mail: ekos@siedlce.cc
Zespół autorski:

mgr inż. arch. Andrzej Bakiera

- główny projektant planu, uprawnienia urbanistyczne 1060/90

mgr Henryk Kot - kierownik zespołu

mgr inż. arch. Joanna Baj - asystent głównego projektanta

mgr inż. Elżbieta Kot

inż. Patrycja Bakiera

tech. bud. Elżbieta Koczkodaj

tech. bud. Karol Zalewski - opracowanie graficzne
III. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Dokumentacja planu podlegająca uchwaleniu:

A. Tekst planu w formie uchwały Rady Gminy w Sterdyni.

B. Część graficzna stanowiąca załączniki do uchwały.
2. Dokumentacja planu nie podlegająca uchwaleniu:

A. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń.

B. Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

C. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu.

D. Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

E. Dokumentacja formalno-prawna do planu zawierająca dokumenty dotyczące przeprowadzenia procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).UCHWAŁA NR XIV/75/08

RADY GMINY W STERDYNI

z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266) oraz po stwierdzeniu zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń, Rada Gminy Sterdyń uchwala co następuje:
ROZDZIAŁ 1

USTALENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń zwany dalej planem, który stanowią niniejsza uchwała oraz załączniki.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń określony jest jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 (załączniki nr 1-20), rysunek planu w skali 1:5000 (załączniki nr 21-45) zawierający ustalenia w zakresie przeznaczenia gruntów do zalesienia i wprowadzenia zakazu zabudowy oraz rysunek – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń z oznaczeniem granic terenów objętych planem miejscowym – załącznik nr 46,

a) rysunek planu w skali 1:1000 obejmuje fragmenty następujących miejscowości:

wieś Białobrzegi – załącznik nr 1,

wieś Chądzyń – załącznik nr 2,

wieś Dzięcioły Bliższe, wieś Dzięcioły Dalsze, wieś Lebiedzie (działki nr: 336, 934, 935) – załącznik nr 3,

wieś Grądy – załącznik nr 4,

wieś Kamieńczyk – załącznik nr 5,

wieś Kiełpiniec – załącznik nr 6,

wieś Kiezie – załącznik nr 7,

wieś Kuczaby – załącznik nr 8,

wieś Lebiedzie, wieś Stelągi, wieś Sterdyń Osada, wieś Sterdyń Poduchowna – załącznik nr 9,

wieś Łazów – załącznik nr 10,

wieś Łazówek – załącznik nr 11,

wieś Matejki – załącznik nr 12,

wieś Nowe Mursy, wieś Stare Mursy – załącznik nr 13,

wieś Nowy Ratyniec – załącznik nr 14,

wieś Paderewek – załącznik nr 15,

wieś Paulinów – załącznik nr 16,

wieś Seroczyn – załącznik nr 17,

wieś Sewerynówka – załącznik nr 18,

wieś Stary Ratyniec, wieś Zaleś – załącznik nr 19,

wieś Szwejki – załącznik nr 20,

b) rysunek planu w skali 1:5000 obejmuje fragmenty następujących miejscowości:

Białobrzegi – załącznik nr 21, rys. 1 i 2,

Chądzyń – załącznik nr 22, rys. 1, 2 i 3,

Dzięcioły Bliższe – załącznik nr 23,

Dzięcioły Dalsze – załącznik nr 24, rys. 1, 2, 3 i 4,

Grądy – załącznik nr 25,

Kamieńczyk – załącznik nr 26, rys. 1, 2 i 3,

Kiełpiniec – załącznik nr 27, rys. 1, 2, 3 i 4,

Kiezie – załącznik nr 28,

Kuczaby – załącznik nr 29,

Lebiedzie – załącznik nr 30, rys. 1, 2 i 3,

Łazów – załącznik nr 31, rys. 1, 2, 3 i 4,

Łazówek – załącznik nr 32, rys. 1 i 2,

Matejki – załącznik nr 33,

Nowe Mursy – załącznik nr 34,

Nowy Ratyniec – załącznik nr 35, rys. 1 i 2,

Paderewek – załącznik nr 36, rys. 1 i 2,

Paulinów – załącznik nr 37, rys. 1 i 2,

Seroczyn – załącznik nr 38, rys. 1, 2 i 3,

Sewerynówka – załącznik nr 39,

Stare Mursy – załącznik nr 40,

Stary Ratyniec – załącznik nr 41,

Stelągi – załącznik nr 42,

Sterdyń Poduchowna – załącznik nr 43, rys. 1 i 2,

Szwejki – załącznik nr 44, rys. 1 i 2,

Zaleś – załącznik nr 45,

c) rysunek – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń z oznaczeniem granic terenów objętych planem miejscowym – załącznik nr 46,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2008 r. o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do planu - załącznik nr 47,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 48.


§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Sterdyni,

2) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń,

3) rysunkach planu - należy przez to rozumieć rysunki, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1,

4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy ograniczające dysponowanie terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych,

6) obszarze objętym planem - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunkach planu,

7) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi lub literowymi i cyfrowymi,

8) plan wsi - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych na załączniku do planu, dotyczący danej wsi,

9) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę, której parametry, dostęp do drogi publicznej i infrastruktura techniczna, spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych według przepisów odrębnych,

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną rolniczo, a także nawierzchnię trawiastą urządzeń sportowych – boisk, kortów, zieleni urządzonej na dachach i tarasach oraz powierzchnię biologicznie czynną określoną w przepisach odrębnych,

11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć powierzchnię zieleni zagospodarowaną poprzez drzewa, krzewy, darninę, a także trawniki, klomby kwiatowe i oczka wodne tworzące uporządkowaną całość i zharmonizowane z zabudową,

12) linii zabudowy - należy przez to rozumieć granicę usytuowania budynków względem krawędzi jezdni, linii rozgraniczającej drogi lub istniejących budynków – z pominięciem balkonów, loggii i wykuszy wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1 m oraz wysuniętych lub cofniętych elementów wejścia do budynku,

13) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach oraz urządzenia przeznaczone do działalności w zakresie obsługi ludności, nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko według przepisów odrębnych,

14) usługach publicznych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach oraz urządzenia przeznaczone do obsługi ludności w zakresie działalności publicznej: administracji, oświaty, zdrowia i opieki społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego,

15) produkcji i usługach - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia służące działalności produkcyjnej lub usługowej, w tym mogące znacząco oddziaływać na środowisko według przepisów odrębnych,

16) budynku usługowo-mieszkalnym - należy przez to rozumieć budynek z lokalami usługowymi (usługi nieuciążliwe) na pierwszej kondygnacji i lokalami mieszkalnymi w pozostałej części budynku,

17) uzupełnianiu istniejącej zabudowy - należy przez to rozumieć budowę nowego obiektu budowlanego na działce częściowo zabudowanej, a także rozbudowę i nadbudowę obiektów istniejących,

18) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu lub zbiegu połaci dachowych,

19) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę,

20) dachu przestrzennie kształtowanym – należy przez to rozumieć, dach o zmiennej geometrii i innym kształcie niż dach dwuspadkowy, czterospadkowy lub wielospadkowy np. typu ,,łupiny” lub inny dach nieregularnie kształtowany z pofałdowanej powierzchni,

21) mieszkalnictwo zbiorowe – należy przez to rozumieć takie budynki jak hotele, bursy, schroniska, pensjonaty itp., charakteryzujące się oddzielnymi pokojami sypialnymi, wspólnymi pomieszczeniami gastronomicznymi, usługowymi i gospodarczymi oraz powierzchniami do komunikacji wewnętrznej.


§ 3. 1. Celem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, a także określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem przekształceń w zakresie zainwestowania na obszarze gminy, dla poprawy ładu przestrzennego, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.

2. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń i uchwała Nr XX/131/05 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 22 marca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń (Uchwała Nr XI/75/99 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 grudnia 1999 r.).

3. Obszar planu obejmuje tereny określone na załączniku nr 46 do uchwały wymienionym w § 1, ust. 3, pkt 1, lit. c, położone w granicach miejscowości wymienionych w § 1, ust. 3, pkt 1, lit. a oraz w § 1, ust. 3, pkt 1, lit. b.

4. Przedmiotem ustaleń planu są zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZDZIAŁ 2


USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW
§ 4. 1. Ustaleniami planu, są następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunkach planu:

1) granice obszarów objętych planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) linie zabudowy obowiązujące,

4) linie zabudowy nieprzekraczalne,

5) granice obszaru wyłączonego z lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, obiektów produkcji lub przechowywania żywności oraz ujęć wody,

6) granice obiektów i obszarów objętych ochroną ze względu na wartości zabytkowe lub kulturowe,

7) granice obiektów i obszarów przyrodniczych prawnie chronionych,

8) granice terenów wyłączonych z zabudowy,

9) granice terenów przeznaczonych do zalesienia,

10) tereny przestrzeni publicznej,

11) przeznaczenie terenów oznaczono symbolami literowymi i cyfrowymi lub tylko literowymi.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej:

a) MW – tereny zabudowy wielorodzinnej,

b) MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,

c) ML – tereny zabudowy letniskowej,

2) tereny usług i zabudowy usługowo - mieszkaniowej:

a) U – tereny zabudowy usługowej,

b) US – tereny sportu i rekreacji,

c) UZ – tereny zabudowy usług ochrony zdrowia,

d) UO – tereny zabudowy usług oświaty,

e) UK - tereny zabudowy usług kultury,

f) UKs – tereny zabudowy usług sakralnych,

g) KS – tereny usług obsługi komunikacji drogowej,

3) tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej:

a) PU – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej,

4) tereny użytkowane rolniczo:

a) RM – tereny zabudowy zagrodowej,

b) RU – tereny produkcji rolnej i obsługi produkcji rolnej,

c) R – tereny rolne,

d) RE – tereny rolne pełniące funkcję korytarza ekologicznego,

5) tereny zieleni i wód powierzchniowych:

a) L – lasy,

b) ZP – tereny zieleni urządzonej,

c) ZC – cmentarze,

d) WS – tereny wód powierzchniowych,

6) tereny komunikacji drogowej:

a) KDG – droga główna,

b) KDZ – droga zbiorcza,

c) KDL – droga lokalna,

d) KDD – droga dojazdowa,

e) KDW – tereny dróg wewnętrznych,

f) KPJ – ciągi pieszo-jezdne,

7) tereny sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

a) W – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,

b) K – tereny urządzeń kanalizacji sanitarnej,

c) E – tereny urządzeń elektroenergetycznych,

d) SN – linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV.
3. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu poza granicami terenu objętego planem miejscowym, są oznaczeniami informacyjnymi.

ROZDZIAŁ 3

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
§ 5. 1. Plan ustala zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, letniskowej, usługowej i przemysłowej, a także adaptuje istniejące budynki usytuowane w odległości od krawędzi jezdni dróg publicznych mniejszej niż wynika to z ustawy o drogach publicznych (brak możliwości poszerzenia pasa drogowego), jeżeli nie narusza to warunków bezpieczeństwa ruchu.

2. Obiekty budowlane istniejące i realizowane na podstawie ustaleń uchwały, mogą być rozbudowywane, nadbudowywane, przebudowywane, remontowane lub rozebrane, przy spełnieniu wymagań przepisów odrębnych i ustaleń uchwały.

3. Ustala się możliwość zmiany funkcji obiektów kubaturowych, pod warunkiem zgodności nowej funkcji z przeznaczeniem terenu określonym w uchwale, oraz nie pogorszenia stanu środowiska ani też ograniczeń dla terenów sąsiadujących o istniejącym i projektowanym przeznaczeniu terenu.

4. Ustala się możliwość zmiany funkcji zabudowy zagrodowej na letniskową lub mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Ustala się stosowanie w budownictwie form architektonicznych nie powodujących dysharmonii z cechami estetycznymi istniejącej zabudowy, o ile uchwała nie stanowi inaczej.

6. Ustala się projektowanie dróg wewnętrznych niezaznaczonych na rysunku planu, a także istniejących dróg wewnętrznych wydzielonych geodezyjnie, a które nie zostały wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi – zapewniających obsługę komunikacyjną i powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ustala się projektowanie tras infrastruktury technicznej nieoznaczonej na rysunku planu, jeżeli jest ona niezbędna do właściwego zagospodarowania i użytkowania terenu oraz nie spowoduje to konieczności wywłaszczania gruntów.

8. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla obsługi projektowanych obiektów usługowo-produkcyjnych w granicach własnych działek.

9. Na całym obszarze objętym planem ustala się:

1) ograniczenie wysokości nowych budynków do 12,5 m, w tym dwie kondygnacje i poddasze użytkowe z wyjątkiem ustaleń dotyczących konkretnego terenu planu wsi,

2) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki na działkach o szerokości 12,0 m i poniżej z wyjątkiem ustaleń dotyczących konkretnego terenu planu wsi,

3) wymagania dla ogrodzeń posesji od strony dróg i placów publicznych:

a) maksymalna wysokość 1,7 m,

b) maksymalnie 50% powierzchni pełnych z jednolitego materiału,

c) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych (w całości w części nadziemnej) monolitycznych lub z elementów prefabrykowanych, w strefach konserwatorskich „A” i „B” oraz na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

10. W przypadku, kiedy uchwała nie reguluje warunków i zasad zagospodarowania terenu, albo ustalenia uchwały są sprzeczne z przepisami odrębnymi obowiązującymi po wejściu w życie uchwały, mają zastosowanie przepisy odrębne, chyba że z tych przepisów odrębnych wynika obowiązek wprowadzenia ich postanowień w życie, poprzez ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trybie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

11. Ustala się wyznaczanie terenów centrów urbanistycznych wsi wg przepisów odrębnych z uwzględnieniem ustaleń § 18 ust. 1, 4 i 5, w miejscowościach: Sterdyń Osada, Sterdyń Poduchowna, Lebiedzie, Białobrzegi, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Chądzyń, Łazów, Seroczyn.

12. W przypadku sprzeczności ustaleń uchwały z ustaleniami planu ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 172, poz. 6757 z późn. zm.), o których m.in. mowa w § 31 uchwały, zastosowanie mają te ustalenia planu ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, które wykluczają zastosowanie ustaleń uchwały.
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna