Rady Regionalnej Sekcji Oświaty I Wychowania nszz,,Solidarność”Pobieranie 20.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.22 Kb.
Informator

Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”


listopad/ grudzień 2007 r.

22.X.2007 r.- Odbyło się zebranie robocze Prezydium Rady Sekcji, na którym Przewodnicząca m.in. poinformowała o zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, które odbyło się w Zespole Szkół w Wilczopolu, o konkursie na dyrektora w Zespole Szkół nr 8 i w Przedszkolu nr 16 w Lublinie oraz o rozpoczętych negocjacjach płacowych w Gminie Niemce

.

26 – 27. X.2007 r – W Krakowie odbyło się posiedzenie Sekcji Krajowej NSZZ ,,Solidarność” w którym brała udział p. Teresa Misiuk – Przewodnicząca Rady Sekcji oraz kol. Andrzej Antolak


5.XI.2007 r. – Odbyło się zebranie Przewodniczących KZ. Przewodnicząca Sekcji – p. Teresa Misiuk m. in. poinformowała zebranych o bieżącej działalności Rady Sekcji, o stanowisku Sekcji w sprawie płac dla nauczycieli

w 2008 roku.

Tego dnia pożegnaliśmy Ś.P Mariannę Mańkę- długoletnią księgową Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ ,,Solidarność”. Wystawiliśmy też poczet sztandarowy w składzie: p. Ludmiła Romaneczko, p. Anna Jędrych, p. Czesław Mędykowski.
11.XI. 2007 r. - Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W poczcie sztandarowym Sekcji wystąpili panowie: Czesław Mędykowski, Leszek Kalicki i Mirosław Górczyński.
13.XI.2007 r. – Pan Marek Błaszczak – Lubelski Kurator Oświaty był gospodarzem cyklicznego spotkania przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie (NSZZ ,,Solidarność” reprezentowały panie: Wiesława Stec i Teresa Misiuk), z zastępcą Prezydenta Miasta Lublina – p. Włodzimierzem Wysockim, z Dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin –p. Ewą Dumkiewicz- Sprawką i Zastępcą Dyrektora tego Wydziału- p. Piotrem Burkiem. Podczas spotkania p.Ewa Dumkiewicz – Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, że w roku 2007 zwiększone były środki na oświatę do 16 mln złotych, które w zdecydowanej większości przeznaczono na wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych. Wdrażany też jest program monitoringu, który obejmie 64 placówki. Wspomniała o zamiarze utworzenia gimnazjum przy SP nr 47 w Głusku. Zwróciła uwagę, że na pomoc materialną dla uczniów nie wykorzystano aż 17 tys. zł.

Pan Marek Błaszczak- Lubelski Kurator Oświaty poinformował m.in.  • o planowanych szkoleniach dla dyrektorów szkół i wizytatorów na temat statutu szkół ze względu na to, że w wielu placówkach funkcjonują jeszcze statuty niezgodne z prawem oświatowym,

  • o ,,Informatorze o szkołach ponadgimnazjalnych”, który ma się ukazać w wersji elektronicznej w styczniu 2008 roku,

  • o pracach nad udoskonaleniem sposobu nadzoru i prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w kontekście dużej liczby zwolnień uczniów z tych zajęć,

  • o pracach nad udoskonaleniem procedury postępowania przy awansie zawodowym nauczycieli,

  • o nawiązanej współpracy KO z IPN na temat lekcji historii.

Jednym z priorytetowych działań KO będzie szkolnictwo zawodowe.

Przedstawiciele ,,Solidarności” zapytali Pana Kuratora o postawę wizytatorów w czasie wizytacji szkół w kontekście pisma zamieszczonego na stronach MEN, odnośnie planów wynikowych. Otrzymali odpowiedź, iż wizytatorzy nie będą sprawdzali planów wynikowych, zaś obowiązkiem Rad Pedagogicznych szkół jest podjęcie uchwały odnośnie sposobu dokumentowania przez nauczycieli realizacji podstawy programowej. Zaś do Zastępcy Prezydenta zwróciły się nasze Przedstawicielki z zapytaniem o doniesienia prasowe dotyczące przeniesienia VII LO do budynku Gimnazjum nr 8. Dla ,,Solidarności” ważne jest zapewnienie miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z obu szkół.


16.X.2007 r.- Sekcja Oświaty zorganizowała etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego pt. ,,Stan wojenny – represje wobec społeczeństwa polskiego w latach 1981 – 1989”. Uczestnicy w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ ,,Solidarność” pisali test historyczny. Ocenie podlegały też prace literackie napisane na jeden z wybranych tematów.

Przebieg konkursu nadzorowała i oceniała prace komisja w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski z UMCS- przewodniczący, mgr Ludmiła Romaneczko – nauczyciel j. polskiego, mgr Marcin Dąbrowski – reprezentant IPN, mgr Z. Patorska – doradca metodyczny nauczycieli historii w Lublinie, mgr M. Sagan – doradca nauczycieli j. polskiego, mgr A. Sidor – nauczyciel historii, mgr M. Rodak –Nawrot – nauczyciel j. polskiego, mgr M. Olędzka – Kozakiewicz – nauczyciel historii. –członkowie Komisji. Dziękujemy za społeczne zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu.

Zwycięzcą konkursu został Emil Derda z Gimnazjum nr 18 w Lublinie przygotowywany przez p. M. Krukowskiego i p. J. Ziębę. Będzie reprezentował nasz region w eliminacjach centralnych.

Komisja postanowiła przyznać nagrody za test historyczny i odrębne nagrody za pracę literacką.

W kategorii test historyczny: II miejsce zajęła Weronika Wasyluk; III miejsce Rufin Potapczuk oboje z Gimnazjum im. Św. St. Kostki w Lublinie przygotowani przez p. K. Fiołkę.

Zaś w kategorii praca literacka werdykt Komisji był następujący: I miejsce – Dorota Kołbuk z Gimnazjum nr 18 w Lublinie przygotowana przez p. J Ziębę; równorzędne I miejsce – Adam Stanowski z Collegium Gostynianum przygotowany przez p. B. Dutkowskiego, II miejsce Marta Machaj z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej przygotowana przez p. B. Wrońską; III miejsce zdobyli: Daniel Burski z Gimnazjum Św. St. Kostki przygotowany przez p. K. Fiołkę i Kamil Turczyk z Gimnazjum nr 19 przygotowany przez p. F. Tryla.

Przyznano też dwa wyróżnienia dla uczniów: Karola Grzeszczaka i Pawła Lutego z Gimnazjum Św. St. Kostki, których przygotowywał p. K. Fiołka.

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, pojedyncze nagrody ufundowali:

p. Lech Sprawka – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, p. Marek Błaszczak – Lubelski Kurator Oświaty, p. J. Welter – Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie.
30.XI. 2007 r.- Przewodnicząca Sekcji wspólnie z p. Renatą Węglarz uczestniczyła w negocjacjach regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Negocjacje przebiegały w życzliwej atmosferze. Spełnione zostały ustawowe średnie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Nastąpił wzrost dodatków funkcyjnych: wychowawstwo klasy maksymalnie do 120 zł, opiekun stażu – 60 zł.
21.XI. 2007 r. – Odbyła się I tura negocjacji regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lublin. W zespole negocjacyjnym brali udział: p. Teresa Misiuk – Przewodnicząca Sekcji, p. Renata Węglarz i p. Andrzej Wyczółkowski. Naszym priorytetem w tegorocznych uzgodnieniach regulaminu był znaczny wzrost kwoty przeznaczonej na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. W tej sprawie pisaliśmy do Pana Adama Wasilewskiego – Prezydenta Miasta Lublin, zwracając się o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na ten cel w projekcie budżetu miasta. Podobne pisma skierowaliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta oraz właściwych komisji Rady Miasta. Wnieśliśmy kilka zmian redakcyjnych do treści regulaminu, tak by jego zapis był zgodny z wytycznymi Wojewody Lubelskiego, Wnioskowaliśmy o wzrost dodatku (do 6%) za warunki pracy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz dodatku dla opiekuna stażu.

22. XI.2007 r. – Uczestniczyliśmy we Mszy Św. za zmarłych nauczycieli, która odbyła się w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha na Podwalu.
26.XI.2007 r. – Przewodnicząca Rady Sekcji uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie z p. Małgorzatą Hall – Ministrem Edukacji Narodowej. Podczas spotkania Pani Minister przedstawiła kierownictwo resortu i plany na przyszłość, m. in. w sferze płac, emerytur nauczycielskich, spraw związanych z problemami szkolnictwa zawodowego i z wprowadzeniem bonu oświatowego.

Pani Minister próbowała odnieść się do zgłaszanych przez przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność” problemów. Jednak szczególnie w sprawie podwyżek plac nie umiała udzielić konkretnych informacji, zapewniając jedynie, że Rząd RP wywiąże się z obietnic wyborczych.


26-27.XI.2007 r. – Zorganizowaliśmy szkolenie prowadzone przez przedstawicieli ZUS, które dotyczyło praktycznych aspektów przechodzenia nauczycieli na emeryturę. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. W razie potrzeby możemy zorganizować kolejne spotkanie.
28.XI.2007 r.- Zakończyły się negocjacje w Urzędzie Marszałkowskim. Został podpisany protokół uzgodnień.

Tego dnia odbyło się robocze Prezydium Rady Sekcji poświecone organizacji podsumowania etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego pt. ,,Stan wojenny – represje wobec społeczeństwa polskiego w latach 1981 – 1989” i spotkania opłatkowego.


3.XII. 2007 r. Odbyła się II tura negocjacji regulaminu wynagradzania dla nauczycieli w Lublinie.
5.XII. 2007 r. – Przewodnicząca Sekcji – p. Teresa Misiuk uczestniczyła w konferencji nt.

,,Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna” organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z KUL.


7.XII.2007 r. – W Bursie Szkolnej nr 3 w Lublinie miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego pt. ,,Stan wojenny – represje wobec społeczeństwa polskiego w latach 1981 – 1989”. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć prezentację multimedialną i wystawę przypominającą wydarzenia sprzed 26 lat oraz wysłuchać wspomnień pana dr Zygmunta Łupiny. Niezwykłe wrażenie na obecnych wywarła scenografia przygotowana pod kierunkiem pani Doroty Pęksyk i oprawa muzyczna przygotowana pod opieką pana Dariusza Kępskiego. Nagrody wręczali Pan Jacek Sobczak – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Marek Błaszczak – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Jacek Welter – dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, w imieniu Pana Posła Lecha Sprawki nagrodę wręczył jego asystent. Zarząd Regionu Środkowowschodniego ufundował książki dla nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do konkursu oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników eliminacji wojewódzkich. Gorąco dziękujemy Wszystkim fundatorom nagród i upominków. Na ręce pana Jerzego Kursy – dyrektora Bursy Szkolnej nr 3, jego zastępcy pani Anny Hostyńskiej i współpracowników składamy podziękowania za wszelką pomoc i życzliwość w organizacji uroczystości.

W dniach 13-14 grudnia w Katowicach odbędzie się centralny etap konkursu. Życzymy powodzenia Emilowi Derdzie.
Następny termin spotkania Przewodniczących KZ planujemy na dzień 4 lutego 2008 roku. Zapraszamy.

________________________________________________________________

Przypominamy o terminowym płaceniu składek na Sekcję Regionalną na

nr konta: PKO II/O Lublin 06 1020 3150 0000 3702 2227. Jest to konto Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ ,,Solidarność”, dlatego konieczny jest dopisek „Dla Sekcji Oświaty”.
Życzymy radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

i pomyślności w Nowym Roku

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna