Ramzes Sp z o o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 WarszawaPobieranie 161.49 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar161.49 Kb.


Ramzes Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

NIP: 527-10-30-866

tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73

http://www.ramzes.pl

e-mail: ramzes@ramzes.pl


Ramzes-SuperAdmin
podręcznik użytkownika
Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek formie programu lub treści podręcznika bez pisemnej zgody firmy Ramzes Sp. z o.o. jest zabronione.

Warszawa, sierpień 2007

Opracowanie i skład: Ramzes Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

1 Wstęp 1

1.1 Forma prezentacji 12 O programie i podręczniku 3

2.1 O Aplikacji Ramzes 3

2.2 Przeznaczenie programu Ramzes-SuperAdmin 4

3 Instalacja programu 5

3.1 Uruchomienie kreatora instalacji programu 54 Uruchomienie programu 9

4.1 Uruchomienie programu 9

4.2 Rejestracja, zmiana hasła, zmiana daty systemowej. 11

4.2.1 Rejestracja programu. 11

4.2.2 Zmiana hasła. 13

4.2.3 Zmiana daty systemowej. 145 Praca z danymi Aplikacji Ramzes 15

5.1 Otwieranie bazy. 15

5.2 Menu programu 17

5.3 Rozwijanie i zwijanie Firmy/Listy firm. 18

5.4 Tworzenie archiwów. 19

5.4.1 Archiwa firm 20

5.4.2 Archiwum wspólne. 21

5.4.3 Archiwum wspólne baz programu SuperAdmin. 21

5.5 Odtwarzanie archiwów. 22

5.6 Usuwanie firm. 23

5.7 Kopiowanie danych. 25

6 Zestawienia. 27

6.1 Deklaracje. 27

6.2 Raporty. 30

6.2.1 Archiwa 30

6.2.2 Deklaracje 31

7 Menu O Programie 33

7.1 Pomoc 33

7.2 O Programie 33

8 Uwagi końcowe 34

8.1 Zakres odpowiedzialności 349 S p i s i l u s t r a c j i 35


1

Rozdział

1WstępPodręcznik użytkownika zawiera informacje o komercyjnym programie oferowanym pod nazwą handlową Ramzes–SuperAdmin.

Część informacji niezbędnych do korzystania z programów wchodzących w skład Aplikacji Ramzes zawiera również podręcznik użytkownika programu Ramzes-Administrator.
Należy go traktować jako wstęp do niniejszej instrukcji.

Informacje o programie przygotowano dla wersji 06.01.01.


Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w podręczniku były kompletne i zgodne ze stanem oprogramowania na dzień przygotowania niniejszego opracowania (20067-07-05).

Niemniej, z powodu nieustannie prowadzonych prac rozwojowych, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. W związku z powyższym zakres funkcjonalny dostarczanego programu może być inny niż wynika to z opisu.


1.1Forma prezentacji

Poszczególne funkcje programu zostały zaprezentowane w sposób umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy. Informacje przedstawiono w kolejności wynikającej z potrzeb konfiguracji programu oraz sposobu jego użytkowania podczas normalnej eksploatacji.Życzymy miłej pracy z systemem

Ramzes Sp. z o.o.

2

Rozdział

2O programie i podręczniku
2.1O Aplikacji RamzesAplikacja Ramzes to najwyższej jakości zintegrowany system wspomagający zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Stworzony został z myślą o dynamicznych, nowoczesnych firmach. Funkcjonuje na platformie Windows, posiada przyjazny interfejs oraz intuicyjną obsługę. Decydują o tym:
 • szybkie i łatwe wprowadzanie dokumentów,

 • możliwość pracy z systemem bez użycia myszy,

 • szybki dostęp do potrzebnych informacji,

 • możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego (np. Excela)

System składa się ze ściśle współpracujących ze sobą modułów, odpowiadających za pracę wszystkich działów firmy.

Łączność między modułami (programami) czyni pracę łatwą i efektywną, zaś niezawodność i bezpieczeństwo - komfortową. Pozwala na to m.in.


 • system definiowania uprawnień użytkowników,

 • możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii obsługi relacyjnych baz danych, koszty związane z eksploatacją systemu są minimalne.2.2Przeznaczenie programu Ramzes-SuperAdmin

Program Ramzes-SuperAdmin funkcjonuje wyłącznie w integracji z modułami Aplikacji Ramzes w wersji wielozakładowej i wielostanowiskowej. Jest szczególnie przydatny dla biur rachunkowych.

Pozwala usprawnić pracę biura w zakresie zarządzania danymi prowadzonych firm oraz uprawnieniami użytkowników.

Podstawowe funkcje programu:
 • tworzenie archiwum dla wszystkich lub wybranych firm prowadzonych w modułach Aplikacji Ramzes,

 • odtwarzanie archiwum dla wszystkich lub wybranych firm prowadzonych w modułach Aplikacji Ramzes,

 • usuwanie wszystkich lub wybranych zakładów (firm) prowadzonych w Aplikacji Ramzes,

 • kopiowanie z wybranej firmy do wybranych zakładów następujących danych (kartotek):
  1. kontrahenci,

  2. pracownicy i udziałowcy,

  3. urzędy, banki,

  4. plan kont,

  5. wzory księgowania,

  6. definicje rejestrów,

  7. użytkownicy i uprawnienia.

3

Rozdział

3Instalacja programu
3.1Uruchomienie kreatora instalacji programu

Program Ramzes-SuperAdmin udostępniany jest, podobnie jak Aplikacja Ramzes, w formie kreatora instalacji:
Rysunek 1. Uruchomienie kreatora instalacji programu Ramzes-SuperAdmin.

W trakcie instalacji należy wskazać folder, w którym zainstalowany będzie program. Domyślnie jest to C:\SAD Ramzes.

Rysunek 2. Folder docelowy instalacji programu Ramzes-SuperAdmin.
Można wskazać inną lokalizację. Jeśli wskazany folder nie istnieje to zostanie założony.

Przed instalacją należy wskazać grupę w menu Programy oraz opcjonalnie dodać stronę internetową producenta do Ulubionych .

Rysunek 3. Kolejne kroki instalacji programu Ramzes-SuperAdmin.
Ewentualna deinstalacja programu winna następować poprzez uruchomienie programu deinstalującego, do którego skrót znajduje się we wskazanej podczas instalacji grupie menu Programy.
4

Rozdział

4Uruchomienie programu
4.1Uruchomienie programu

Przed rozpoczęciem pracy z programem Ramzes–SuperAdmin zalecane jest zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika programu Ramzes – Administrator, gdzie znajdują się informacje użyteczne do prawidłowego zainstalowania Aplikacji Ramzes oraz wskazówki pomocne w ustawieniu parametrów programów. System przewiduje rozwiązania, które pozwalają na dostosowanie programu do specyfiki działalności i ustalonych w przedsiębiorstwie zasad.

Przed rozpoczęciem pracy z programem Ramzes–SuperAdmin należy założyć i skonfigurować odpowiednie firmy w programie Aplikacja Ramzes.

Programem Ramzes–SuperAdmin nie służy do zakładanie firm ani ich konfiguracji. Może natomiast być pomocny w powielaniu wskazanych ustawień do nowo założonych firm.

Uprzednio zainstalowany program Ramzes–SuperAdmin można

uruchomić z menu /Programy /Aplikacja Ramzes


lub ze skrótu na pulpicie:

pojawia się okno:Rysunek 4. Uruchomienie programu Ramzes-SuperAdmin.

Do momentu rejestracji program uruchamiany jest w wersji demonstracyjnej, co pozwala na nawigację po menu, ale nie umożliwia korzystania z większości funkcji programu.


Po uruchomieniu należy przejść przez „Logowanie użytkownika”.

Program można uruchamiać w dwóch, określonych dla predefiniowanych użytkowników, trybach. Pełna funkcjonalność dostępna jest dla użytkownika Admin. Natomiast użytkownik User może wykonywać tylko wybrane funkcje (np. może tworzyć deklaracje, ale nie może usuwać firmy).

Rysunek 5.Logowanie do programu Ramzes-SuperAdmin.
W nowo zainstalowanym programie hasła są puste. Można je zmienić z poziomu menu programu.

W kolejnym kroku należy podać datę systemową. Ustala ona sposób pracy programu. Określa m.in. rok księgowy, parametry deklaracji i nazwy archiwów.
Rysunek 6.Ustalenie daty systemowej programu Ramzes-SuperAdmin.

4.2Rejestracja, zmiana hasła, zmiana daty systemowej.

Po uruchomieniu programu Ramzes–SuperAdmin większość funkcji jest niedostępna do chwili otwarcia bazy, czyli wskazania miejsca gdzie znajdują się bazy programu Aplikacja Ramzes.
Rysunek 7.Rejestracja, zmiana hasła, zmiana daty systemowej.

4.2.1Rejestracja programu.

Menu programu | Edycja dostępna jest funkcja Rejestracja programu.Rysunek 8. Okno do wprowadzania danych rejestracyjnych.
W oknie tym należy wprowadzić kolejno dane dostarczone przez producenta oprogramowania, czyli: • Hasło,

 • Nazwę firmy, (w pole Właściciel)

 • Nr licencji, (w pole Licencja Nr)

 • Nr klienta, (w pole Nr w bazie)

 • Wersję.Rysunek 9. Przykładowe dane rejestracyjne programu Ramzes-SuperAdmin.
Dane rejestracyjne należy wprowadzać w sposób uważny zwracając uwagę na wielkość liter, odstępy, ilość znaków „/” itp.

Po zapisaniu danych rejestracyjnych wyświetlany jest komunikat o niepoprawności danych, jeżeli zostały wpisanie błędnie lub potwierdzający rejestrację programu.Rysunek 10. Komunikaty po wprowadzeniu danych rejestracyjnych.
W przypadku powtórnego wprowadzenia licencji (np. wprowadzenie upgrade’u na kolejny rok) rejestracja programu nie wymaga wprowadzania nazwy firmy i numeru klienta.

Rysunek 11. Powtórne wprowadzanie danych rejestracyjnych.

Dane rejestracyjne widoczne są na zakładce Licencja w oknie O programie.

Rysunek 12. Informacje o licencji.

Do czasu rejestracji programu program działa w wersji demonstracyjnej i przy próbie uruchomienia zablokowanych funkcjonalności pojawia się komunikat:
Rysunek 13. Komunikaty o zablokowaniu funkcji w wersji demonstracyjnej.

4.2.2Zmiana hasła.

Menu programu | Edycja dostępna jest funkcja Zmiana hasła.

Zalogowany użytkownik (Admin, User) ma możliwość ustawienia nowego hasła:

Rysunek 14. Zmiana hasła użytkownika.
Wprowadzane hasło wymaga potwierdzenia. Jeśli jest ono niepoprawne, to przycisk OK jest nieaktywny.

Rysunek 15. Niepoprawne potwierdzenie hasła.

Zmiana hasła potwierdzana jest komunikatem:
Rysunek 16. Zmiana hasła użytkownika.

4.2.3Zmiana daty systemowej.

Ustawienie daty systemowej odbywa się w trakcie uruchamiania programu. W Menu programu | Edycja dostępna jest funkcja Data systemowa, która pozwala na zmianę daty bez opuszczania programu.Rysunek 17. Zmiana daty systemowej.

5

Rozdział

5Praca z danymi Aplikacji Ramzes
5.1Otwieranie bazy.

Menu programu | Plik dostępna jest funkcja  Otwórz bazy….


Umożliwia ona otwarcie i operowaniu na danych Aplikacji Ramzes.

Rysunek 18. Wybór funkcji „Otwórz bazy…”.
Po wybraniu funkcji w menu lub na pasku należy wskazać położenie baz Aplikacji Ramzes. Domyślnie C:\AP Ramzes.

Rysunek 19. Wskazanie położenia baz Aplikacji Ramzes.


Rysunek 20. Otwieranie baz (firm) Aplikacji Ramzes.
Po otwarciu bazy dostępna jest lista firm dostępnych w Aplikacji Ramzes:

Rysunek 21. Lista otwartych firm Aplikacji Ramzes.
Po otwarciu baz dostępne są nieaktywne wcześniej funkcje takie jak:


  • zamykanie bazy

  • tworzenie archiwum

  • odtwarzanie archiwum

  • usuwanie firm

  • kopiowanie danych

  • tworzenie deklaracji wspólnych

  • wykonywanie raportów o deklaracjach wspólnych i archiwach


5.2Menu programu

Polecenia menu głównego umieszczone są w poziomym pasku w górnej części okna:
Rysunek 22. Menu główne programu Ramzes-SuperAdmin.
Wybrane funkcje dostępne są również na pasku narzędzi:Rysunek 23. Pasek narzędzi programu Ramzes-SuperAdmin.

5.3Rozwijanie i zwijanie Firmy/Listy firm.

Lista firma prezentowana jest w postaci drzewa, które można rozwijać i zwijać. Po rozwinięciu danych o firmie można obejrzeć operatorów oraz udziałowców danej firmy.
Rysunek 24. Rozwinięcie firmy.
Niektóre funkcje programu wymagają zaznaczenia na liście firmy lub udziałowca (na rysunku Tadeusz Kowalski).

Menu programu | Edycja dostępne są funkcje Rozwiń wszystko i Zwiń wszystko. Umożliwiają one szybkie rozwijanie i zwijanie informacji o firmach.Rysunek 25. Rozwinięcie listy firm.


5.4Tworzenie archiwów.

Menu programu | Edycja dostępna jest funkcja Archiwum baz.
Rysunek 26. Menu tworzenia archiwum baz.

Program udostępnia następujące sposoby tworzenia archiwum:
 • archiwa wszystkich firm otwartej bazy

 • archiwa wybranych firm z otwartej bazy

 • archiwum wspólne wszystkich firm otwartej bazy we wskazanym folderze

 • archiwum wspólne wybranych firm otwartej bazy we wskazanym folderze

 • archiwum baz programu SuperAdmin we wskazanym folderze

Można wybrać tryb nie otwierania bazy programu (firm) po utworzeniu archiwum, co pozwoli na szybsze wyjście z programu.5.4.1Archiwa firm

Dwa pierwsze sposoby tworzą archiwa na zasadach identycznych jak z poziomu Aplikacji Ramzes. Czyli w podkatalogu \kopie (domyślnie C:\AP Ramzes\kopie) tworzone są pliki typu:


FIRMA_n_DATE_RRRRMMDD.zip
FIRMA_n_SYS_RRRRMMDD.zip.
gdzie: n - numer firmy (wg kolejności dodawania firm w Aplikacji)

RRRRMMDD - rok, miesiąc, dzień daty systemowej w chwili tworzenia archiwumRysunek 27. Tworzenie archiwów wybranych firm.

5.4.2Archiwum wspólne.

Kolejne dwa sposoby tworzą archiwum wspólne, które pozwala na utworzenie w jednym pliku archiwum wszystkich lub wybranych (zaznaczonych) firm. Archiwum wspólne można utworzyć we wskazanym (np. C:\ADM Ramzes\KOPIE) folderze. Nazwa archiwum zawiera numer pierwszej z wybranych firm.

Rysunek 28. Tworzenie archiwum wspólnego.


5.4.3Archiwum wspólne baz programu SuperAdmin.

Ostatni rodzaj archiwum, to archiwum wspólne baz programu SuperAdmin, które pozwala na utworzenie archiwum bazy programu SuperAdmin, które zawiera m.in. bazy deklaracji wspólnych. Archiwum wspólne można utworzyć we wskazanym folderze (np. C:\ADM Ramzes\KOPIE).Rysunek 29. Tworzenie archiwum baz programu SuperAdmin.

5.5Odtwarzanie archiwów.

Menu programu | Edycja dostępna jest funkcja Odtwarzanie archiwum.


Umożliwia ona odtwarzanie archiwów tak pojedynczych jak i wspólnych.
Dla archiwów pojedynczych należy wskazać nr firmy i podać datę archiwum.


Rysunek 30. Odtwarzanie archiwum wybranej firmy.

Przy archiwach wspólnych należy wskazać, który plik ma być odtworzony.Rysunek 31. Odtwarzanie archiwum wspólnego programu SuperAdmin.

Należy pamiętać, że jest to operacja nieodwracalna. Odtworzone dane zastępują, a tym samym trwale usuwają, dane aktualne.5.6Usuwanie firm.

Menu programu | Edycja dostępna jest funkcja Usuwanie firm.


Umożliwia ona usunięcie danych wskazanych lub wszystkich firm.
Rysunek 32. Usuwanie firmy z folderu Aplikacji Ramzes.
Usunięta firma nie jest już widoczna w programie Ramzes-SuperAdmin

Aby ponownie wykorzystać (odzyskać) usuniętą firmę należy uruchomić Aplikację Ramzes.

Usunięta firma pozostaje widoczna na liście wyboru firm przy uruchamianiu Aplikacji Ramzes. Po wybraniu firmy (w przykładzie FIRMA 3) należy zaakceptować utworzenie folderu (FIRMA_3).

Po wejściu do Programu Ramzes-Administrator można


w Ustawieniach – Parametry firmy zmienić nazwę i pozostałe dane.
W tak „odzyskanej” firmie programy nie są aktywne i można na nowo aktywować stosownie do potrzeb.

Rysunek 33. Wybór usuniętej firmy w Aplikacji Ramzes.

Rysunek 34. Odtworzenie struktur danych dla odzyskiwanej firmy.
Nic nie stoi na przeszkodzie by w tak „odzyskanej” firmie odtworzyć archiwum.


5.7Kopiowanie danych.

Menu programu | Edycja dostępna jest funkcja Kopiowanie danych.


Umożliwia ona kopiowanie danych pomiędzy firmami.

Rysunek 35. Kopiowanie danych.
Funkcja ta powinna być używana rozważnie, ponieważ powoduje nadpisywanie istniejących baz.

Sensowne wydaje się używanie jej dla nowo założonych firm, w których chcemy wykorzystać dane wprowadzone wcześniej do innej Firmy („wzorcowej”).Rysunek 36. Lista firm przed i po przeniesieniu wybranych danych.
6

Rozdział

6Zestawienia.

Rysunek 37. Menu Zestawienia.

6.1Deklaracje.

Menu programu | Zestawienia dostępna jest funkcja Deklaracje.


Funkcja ta umożliwia stworzenie wybranej deklaracji PIT-5 lub PIT-5L dla wybranego udziałowca wskazanej firmy lub firm za wybrany okres w wybranym programie.
Rysunek 38. Sporządzanie deklaracji podatkowej.
W szczególności możliwe jest sporządzanie deklaracji dla podatników mający udziały w kilku firmach.

W celu uprawnienia pracy można zapamiętać takiego podatnika jako zestaw udziałowców.Rysunek 39. Zdefiniowanie podatnika jako zestaw udziałowców.


Rysunek 40. Przykład deklaracji PIT-5 „wspólnej”.
Zasady sporządzania deklaracji nie odbiegają od zasad, jakie obowiązują w Aplikacji Ramzes.
Należy mieć na uwadze, że deklaracje sporządzane w Ramzes-SuperAdminie nie uwzględniają deklaracji wystawionych w Aplikacji Ramzes i na odwrót.

Są to odrębne sposoby wystawiania deklaracji.


Deklaracje tworzone przy pomocy programu Ramzes-SuperAdmin są archiwowane przy tworzeniu archiwum programu Ramzes-SuperAdmin.

6.2Raporty.

Menu programu | Zestawienia dostępna jest funkcja Raporty.


Rysunek 41. Raporty – okno główne.

6.2.1Archiwa

Funkcja udostępnia raporty dot. archiwów pojedynczych firm wykonanych w Aplikacji Ramzes i Ramzes-SuperAdminie.

Rysunek 42. Wydruk raportu „Dostępne Archiwa”.

6.2.2Deklaracje

Funkcja udostępnia raporty dot. deklaracji wykonanych przy pomocy programu Ramzes-SuperAdmin.
Rysunek 43. Filtr zestawienie o wykonanych deklaracjach.
Rysunek 44 Wydruk raportu „Wykonane deklaracje”.
7

Rozdział

7Menu O Programie

Rysunek 45. Menu „O programie”.

7.1Pomoc

Menu programu | O programie dostępna jest funkcja Pomoc.


Funkcja niedostępna - w opracowaniu.

7.2O Programie

Menu programu | O programie dostępna jest funkcja O programie.

Podstawowe informacje o programie umieszczone są w zakładkach
Licencja i Producent.

Rysunek 46. Informacja o Licencji i Producencie.

8

Rozdział

8Uwagi końcowe8.1 Zakres odpowiedzialności

Prezentowane w podręczniku przykłady zawierają informacje mające jedynie zilustrować zasady działania programu. Przypadkowa zbieżność z danymi rzeczywistymi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z czyjejkolwiek strony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedstawionych informacji bądź posiadania innych uwag, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich do serwisu firmy producenta, co pozwoli wprowadzić stosowne poprawki.Producent (Ramzes Sp. z o.o.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

9 S p i s i l u s t r a c j iStrona


Rysunek 1. Uruchomienie kreatora instalacji programu Ramzes-SuperAdmin. 5

Rysunek 2. Folder docelowy instalacji programu Ramzes-SuperAdmin. 6

Rysunek 3. Kolejne kroki instalacji programu Ramzes-SuperAdmin. 7

Rysunek 4. Uruchomienie programu Ramzes-SuperAdmin. 9

Rysunek 5.Logowanie do programu Ramzes-SuperAdmin. 10

Rysunek 6.Ustalenie daty systemowej programu Ramzes-SuperAdmin. 10

Rysunek 7.Rejestracja, zmiana hasła, zmiana daty systemowej. 11

Rysunek 8. Okno do wprowadzania danych rejestracyjnych. 11

Rysunek 9. Przykładowe dane rejestracyjne programu Ramzes-SuperAdmin. 12

Rysunek 10. Komunikaty po wprowadzeniu danych rejestracyjnych. 12

Rysunek 11. Powtórne wprowadzanie danych rejestracyjnych. 12

Rysunek 12. Informacje o licencji. 13

Rysunek 13. Komunikaty o zablokowaniu funkcji w wersji demonstracyjnej. 13

Rysunek 14. Zmiana hasła użytkownika. 13

Rysunek 15. Niepoprawne potwierdzenie hasła. 13

Rysunek 16. Zmiana hasła użytkownika. 14

Rysunek 17. Zmiana daty systemowej. 14

Rysunek 18. Wybór funkcji „Otwórz bazy…”. 15

Rysunek 19. Wskazanie położenia baz Aplikacji Ramzes. 15

Rysunek 20. Otwieranie baz (firm) Aplikacji Ramzes. 16

Rysunek 21. Lista otwartych firm Aplikacji Ramzes. 16

Rysunek 22. Menu główne programu Ramzes-SuperAdmin. 17

Rysunek 23. Pasek narzędzi programu Ramzes-SuperAdmin. 17

Rysunek 24. Rozwinięcie firmy. 18

Rysunek 25. Rozwinięcie listy firm. 18

Rysunek 26. Menu tworzenia archiwum baz. 19

Rysunek 27. Tworzenie archiwów wybranych firm. 20

Rysunek 28. Tworzenie archiwum wspólnego. 21

Rysunek 29. Tworzenie archiwum baz programu SuperAdmin. 21

Rysunek 30. Odtwarzanie archiwum wybranej firmy. 22

Rysunek 31. Odtwarzanie archiwum wspólnego programu SuperAdmin. 22

Rysunek 32. Usuwanie firmy z folderu Aplikacji Ramzes. 23

Rysunek 33. Wybór usuniętej firmy w Aplikacji Ramzes. 24

Rysunek 34. Odtworzenie struktur danych dla odzyskiwanej firmy. 24

Rysunek 35. Kopiowanie danych. 25

Rysunek 36. Lista firm przed i po przeniesieniu wybranych danych. 25

Rysunek 37. Menu Zestawienia. 27

Rysunek 38. Sporządzanie deklaracji podatkowej. 27

Rysunek 39. Zdefiniowanie podatnika jako zestaw udziałowców. 28

Rysunek 40. Przykład deklaracji PIT-5 „wspólnej”. 29

Rysunek 41. Raporty – okno główne. 30

Rysunek 42. Wydruk raportu „Dostępne Archiwa”. 30

Rysunek 43. Filtr zestawienie o wykonanych deklaracjach. 31

Rysunek 44 Wydruk raportu „Wykonane deklaracje”. 31

Rysunek 45. Menu „O programie”. 33

Rysunek 46. Informacja o Licencji i Producencie. 33

.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna