Raport z realizacji planu rozwoju lokalnego powiatu gnieźnieńskiego w 2006 roku wydział promocji I rozwoju starostwo powiatowe w gnieźnie sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 22 marca 2007 r. WstęPPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/11
Data10.05.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
RAPORT

Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO


W 2006 ROKU

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE
Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 22 marca 2007 r.

WSTĘP

Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku. Obejmowała ona pięcioletni okres realizacji od 2000 do 2005 roku włącznie. Założenia co do realizacji różnego rodzaju działań
w strategii 2000-2005 zostały w większości przypadków zrealizowane.

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu w dniu 30 czerwca 2005 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005 r. Plan Rozwoju Lokalnego na najbliższe osiem lat. Plan Rozwoju Lokalnego jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego, w którym zawarte zostały propozycje działań do realizacji.

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 przewiduje realizację następujących celów strategicznych i celów operacyjnych:

I. Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego: 1. Infrastruktura szansą na rozwój Powiatu

 2. Promocja zatrudnienia

 3. Dostosowanie działań edukacyjnych Powiatu do potrzeb społeczności lokalnej

 4. Dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego

 5. Zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego

 6. Ochrona środowiska jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego

II. Poprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast

 1. Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych

 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego

 3. Troska o zdrowie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego

 4. Pomoc społeczna skierowana do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego

 5. Dostosowanie bazy sportowej do potrzeb społeczności lokalnej

 6. Promocja sportu jako sposobu na zdrowe społeczeństwo

 7. Podnoszenie standardu usług realizowanych na rzecz mieszkańców przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

III. Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki

 1. Informacja jako podstawa prowadzenia działalności gospodarczej

 2. Integracja i promocja środowiska przedsiębiorców i przedsiębiorczości

 3. Wsparcie dla rozwoju rolnictwa

 4. Turystyka jako sposób na rozwój gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego

IV. Wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego

 1. Tworzenie nowych atrakcji turystycznych

 2. Promocja nowych oraz już istniejących atrakcji turystycznych

 3. Promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego

W pierwotnym zapisie w ramach Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 – 2013 przewidziano następującą listę zadań do realizacji zgodną z w/w celami strategicznymi i celami operacyjnymi: 1. Budowa i modernizacja dróg (I1Aa),

 2. Remonty dróg (I1Ab),

 3. Informator dla osób poszukujących pracy (I2Aa),

 4. Wspieranie i inicjowanie tworzenie Klubów Pracy (I2Ab),

 5. Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy (I2Ba),

 6. Spotkania otwarte dla przedsiębiorców (I2Bb),

 7. Dotacje i refundacje dla przedsiębiorczych (I2Ca),

 8. Aktywizacja młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych (I2Cb),

 9. Aktywizacja osób po 50 roku życia (I2Cc),

 10. Promocja przekwalifikowywania się i ustawicznego kształcenia (I2Cd),

 11. Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP (I2Da),

 12. Łatwy dostęp do informacji (I2Db),

 13. Zespół doradczy (I2Dc),

 14. Zwiększenie wydatków na pomoce naukowe (I3Aa),

 15. Tworzenie i doposażanie laboratoriów szkolnych (I3Ab),

 16. Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (I3Ac),

 17. Zagwarantowanie właściwej jakości kształcenia praktycznego (I3Ad),

 18. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego (I3Ba),

 19. Integracja środowiska akademickiego (I3Bb),

 20. Wsparcie dla szkolnictwa wyższego (I3Bc),

 21. Termomodernizacja budynków oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych (I4Aa),

 22. Remont pomieszczeń i budynków oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych (I4Ab),

 23. Przygotowanie i udostępnienie internetowego informatora o imprezach kulturalnych i sportowych (I5Aa),

 24. Wprowadzenie sms-owego systemu informowania o imprezach kulturalnych
  i sportowych (I5Ab),

 25. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych (I5Ac),

 26. Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności MDK (I5Ba),

 27. Promocja właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych (I6Aa),

 28. Promocja budowania przydomowych oczyszczalni ścieków (I6Ab),

 29. Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł energii (I6Ac),

 30. Promocja ograniczania emisji hałasu (I6Ad),

 31. Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla dzieci
  i młodzieży (I6Ca),

 32. Media w służbie ochrony środowiska – konkurs dla lokalnych mediów (I6Cb),

 33. Remont obiektów Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego
  w zakresie termomodernizacji (I6Da),

 34. Termomodernizacja obiektów Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego (I6Db),

 35. Kontrola bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (I6Dc),

 36. Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych (II1Aa),

 37. Szkoły wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (II1Ba),

 38. Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych (II1Bb),

 39. Wspieranie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb
  i podmiotów ratowniczych (II2Aa),

 40. Centrum Powiadamiania Ratunkowego (II2Ba),

 41. Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (II2Ca),

 42. Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (II2Cb),

 43. Wspieranie rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja (II3Aa),

 44. Wsparcie modernizacji i termomodernizacji obiektów ZOZ (II3Ab),

 45. Wsparcie remontów obiektów ZOZ (II3Ac)

 46. Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia ZOZ (II3Ad),

 47. Wsparcie uruchomienia pracowni tomografii komputerowej (II3Ae),

 48. Wsparcie komputeryzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej (II3Af),

 49. Promocja świadomego rodzenia - Szkoła rodzenia (II3Ba),

 50. Profilaktyka nowotworowa (II3Bb),

 51. Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia (II3Bc),

 52. Profilaktyka zdrowego trybu życia (II3Bd),

 53. Profilaktyka zdrowia psychicznego (II3Be),

 54. Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych (II3Bf),

 55. Aktywizacja seniorów (II4Aa),

 56. Pośrednictwo pracy w ramach wolontariatu (II4Ab),

 57. „Jesteśmy aktywni” – konkurs na najlepszą inicjatywę młodzieżową (II4Ba),

 58. Włączenie w rozwój współpracy partnerskiej mieszkańców Powiatu (II4Bb),

 59. Budowa i rozbudowa boisk i hal sportowych przy placówkach oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego (II5Aa),

 60. Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu (II6Aa),

 61. Wspieranie działalności klubów sportowych (II6Ab),

 62. Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi (II7Aa),

 63. Utworzenie biura obsługi interesanta i monitoring jakości usług publicznych (II7Ab),

 64. Rewitalizacja obiektów i terenów będących w gestii Powiatu (II7Ac),

 65. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością według normy
  PN-EN-ISO 9001:2001 (II7Ba),

 66. Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (III1Aa),

 67. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (III1Ab),

 68. Informator gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego w formie portalu internetowego (III1Ac),

 69. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej (III1Ad),

 70. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” (III2Aa),

 71. Wspieranie utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej (III2Ba),

 72. Organizacja Powiatowych Targów Przedsiębiorczości (III2Bb),

 73. Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości (III2Bc),

 74. Wsparcie działań na rzecz rozwoju rolnictwa (III3Ba),

 75. Organizowanie imprez promujących atrakcje turystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego Study Tour (III4Aa),

 76. Wspieranie działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej - „Szlak Piastowski” (III4Ab),

 77. Promocja gospodarstw agroturystycznych (III4Ac),

 78. „Turystyka jako ważna dziedzina gospodarki” – konferencja (III4Ad),

 79. Wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury (IV1Aa),

 80. Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do budowania kompleksowej oferty turystycznej (IV1Ba),

 81. Przygotowanie i realizacja programu rozwoju produktów turystycznych
  na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego (IV1Ca),

 82. Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych (IV1Cb),

 83. Zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych o charakterze turystycznym (IV1Cc),

 84. Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania szlaków pieszych, rowerowych i konnych (IV2Aa),

 85. Przygotowanie promocji multimedialnej Powiatu (IV2Ba),

 86. Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i za granicą (IV2Bb),

 87. Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych (IV2Bc),

 88. Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego w Internecie (IV2Bd),

 89. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (IV2Be),

 90. Intensyfikacja współpracy z powiatami partnerskimi (IV2Bf),

 91. Promocja i tworzenie stref rozwoju gospodarczego dla Powiatu Gnieźnieńskiego (IV3Aa)

W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w roku 2006 dopisano następujące projekty: 1. Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się (II3Bg)

 2. Modernizacja pomieszczeń i budynków oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych (I4Ac)

 3. Remont urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego (II7Ad)

 4. Modernizacja urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego (II7Ae)

 5. Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich (IV1Ad)

 6. Realizacja projektu regionalnego „Szlakiem Piastowskim – od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu (IV1Bc)

oraz jeden projekt w roku 2007:

 1. Realizacja projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego” (IV1Cd)

Wszelkie informacje na temat Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006 – 2013 oraz Planu Rozwoju Lokalnego 2006 – 2013 włącznie z jego zmianami i tekstem jednolitym
są dostępne na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego pod adresem: www.powiat-gniezno.pl w dziale strategie, plany.

Ideą dokumentów strategicznych jakimi są strategie rozwoju i plany rozwoju lokalnego jest ich zmienność i dostosowywanie ich zapisów do aktualnych zmian otoczenia. Plany, strategie mają służyć ich wykonawcom, a nie ich ograniczać. Stąd, zmienność Planu Rozwoju Lokalnego jest sprawą naturalną. Ważniejszą kwestią z punktu widzenia realizacji tego dokumentu jest skuteczny monitoring jego realizacji. Temu właśnie służy niniejszy raport.


W § 3 uchwały nr XXXI/258/ 2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 czytamy: „Plan Rozwoju Lokalnego podlegać będzie stałemu monitorowaniu przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.
Po zakończeniu danego roku budżetowego, nie później jednak niż do końca kwietnia roku następnego, Radzie Powiatu będzie przedstawiany roczny raport z realizacji Plan Rozwoju Lokalnego”.


OPIS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W ROKU 2006
Rok 2006 był pierwszym z ośmiu lat, w okresie którym ma być realizowany obecny Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Część z zaplanowanych zadań jest realizowana już od pierwszego roku funkcjonowania Planu Rozwoju Lokalnego, pozostała
w latach następnych.

W roku 2006 były zatem realizowane następujące projekty:I1Aa/1 Budowa i modernizacja dróg
Koszt wdrożenia działania 1 637 673,00 zł

Źródło finansowania :Data rozpoczęcia realizacji działania rok 2006.

Planowany efekt końcowy działania – efektem niniejszego działania ma być poprawa stanu dróg powiatowych, a tym samym poprawa warunków bezpieczeństwa na tych drogach.

Jednostką nadzorująca realizację niniejszego działania jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Gnieźnie.

Monitoring – wskaźniki: • Długość zmodernizowanych/zbudowanych odcinków dróg powiatowych w roku 2006- 6,017 km

 • Koszt modernizacji 1 km drogi powiatowej w roku 2006 - 272 174,34 zł

Przebudowę – remont drogi powiatowej nr 2168P(05774) Palędzie Dolne – gr.woj.- Kruchowo przeniesiono na rok 2007. Przyczyną opóźnienia realizacji zadania jest podpisanie umowy
w 2007r. z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu na realizację zadania
w ramach ZPORR dla Działania 3.2., w ramach którego to działania został złożony w 2006 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.
I1Ab/2 – Remonty dróg
Koszt wdrożenia działania 2 475 076,00 zł

Źródło finansowania: • budżet powiatu 2 475 076,00 zł

Planowanym efektem końcowym działania ma być poprawa stanu dróg powiatowych, a tym samym poprawa warunków bezpieczeństwa na tych drogach.

Zadanie to realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.

Monitoring – wskaźniki:


 • Długość wyremontowanych odcinków dróg powiatowych w roku 2006 – 15,844 km

 • Koszt remontu 1 km drogi powiatowej w roku 2006 – 156 212,19 zł

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna