Raport z wynikami konsultacji społecznych projektu dokumentu zintegrowany plan zrównoważonego rozwoju obszarów miasta gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych I handlowych oraz działAŃ rewitalizacyjnych (ziprom)Pobieranie 71.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.09 Kb.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr ……………..……….. Rady Miasta Gdyni z dnia …………………………….

RAPORT Z WYNIKAMI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU ZINTEGROWANY PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIASTA GDYNI W ZAKRESIE MIEJSKICH OBIEKTÓW KULTURALNYCH, OBIEKTÓW USŁUGOWYCH I HANDLOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (ZIPROM).

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był projekt dokumentu Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM).

Konsultacje społeczne projektu dokumentu ZIPROM zostały zorganizowane przez Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Agencją Rozwoju Gdyni. Konsultacje miały charakter publiczny, oparte były o zasady jawności, równości i otwartości, co oznaczało, że udział w nich wziąć mogły wszystkie zainteresowane dokumentem osoby, które są mieszkańcami Miasta Gdyni.

Cel i przebieg konsultacji

Celem konsultacji było poinformowanie mieszkańców Miasta Gdyni o przygotowanym przez Gminę Miasta Gdyni oraz partnerów społecznych i gospodarczych projekcie dokumentu  „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych” (ZIPROM), oraz uzyskanie uwag i opinii różnych grup społecznych na temat proponowanych w dokumencie przedsięwzięć. Konsultowany dokument prezentuje przedsięwzięcia miejskie, których realizacja ma na celu doprowadzenie do trwałej poprawy środowiskowych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań dla życia mieszkańców i inwestowania przedsiębiorców w wyznaczonym obszarze Miasta Gdyni.

Konsultowany projekt dokumentu dostępny był w okresie od 11 października do 02 listopada 2011 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdyni (www.gdynia.pl/bip/), informacja o prowadzonych konsultacjach została umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni. Ponadto, projekt ZIPROM wyłożony był również do wglądu w siedzibie Agencji Rozwoju Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Projekt ZIPROM został przekazany także do konsultacji do Rad Dzielnic, na terenie których planowane są przedsięwzięcia przewidziane w dokumencie, tj. dzielnic Śródmieście, Kamienna Góra i Chwarzno-Wiczlino oraz przesłany do członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

Opinie oraz uwagi do dokumentu można było składać drogą elektroniczną na adres e - mail: sekretariat@arg.gdynia.pl lub pisemnie w siedzibie Agencji Rozwoju Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni. Do końcowego terminu konsultacji, tj. do 2 listopada 2011 roku wpłynęło łącznie 12 opinii, uwag i sugestii.

W trakcie trwania konsultacji społecznych opinie dotyczące projektu dokumentu ZIPROM pochodziły przede wszystkim od osób prywatnych, zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni, ale również od radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic, stowarzyszeń oraz partnerów gospodarczych.

Uwagi do projektu dokumentu ZIPROM wniosły następujące osoby: 1. p. Adam Łabędzki - data wpływu 16.10.2011r.

 2. p. Maciej Jaros - data wpływu 18.10.2011r.

 3. p. Katarzyna Warzewska - data wpływu 22.10.2011r.

 4. p. Andrzej Beręsewicz - data wpływu 23.10.2011r.

 5. p. Michał Bodziński - data wpływu 31.10.2011r.

 6. p. Jacek Urban - data wpływu 01.11.2011r.

 7. p. Andrzej Skwiercz - data wpływu 02.11.2011r.

 8. p. Tadeusz Koliński - data wpływu 02.11.2011r.

 9. p. Maciej Karmoliński - data wpływu 02.11.2011r.

 10. p. Jarosław Pawłowski - data wpływu 02.11.2011r.

Ponadto, wpłynęła 1 uwaga anonimowa oraz 1 opinia (p. Leszek Wicikowski, data wpływu 02.11.2011r.) do projektu dokumentu ZIPROM. W terminie konsultacji Agencja Rozwoju Gdyni (podmiot odpowiedzialny wraz z Gminą Miasta Gdyni za przeprowadzenie konsultacji społecznych) udzieliła także wielu wyjaśnień zarówno drogą telefoniczną, jak również indywidualnie dla osób zgłaszających się osobiście do jej siedziby.

Przeprowadzone konsultacje społeczne udokumentowano poprzez sporządzenie wykazu uwag wniesionych do projektu ZIPROM. Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 4279/2011/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 listopada 2011 roku rozpatrzył wniesione uwagi oraz dokonał rozstrzygnięcia w zakresie ich uwzględnienia w dokumencie.

Poniżej przedstawiono rozstrzygnięcie dokonane przez Prezydenta wobec zgłoszonej uwagi oraz jego uzasadnienie:


 1. p. Adam Łabędzki zwrócił uwagę na potrzebę podwyższenia jakości małej architektury (kosze na śmieci, ławki, latarnie) dla wszelkich modernizacji wykonywanych w Śródmieściu Gdyni, aby w sposób spójny i ciągły podnosić jakość centrum Miasta.

Prezydent uwzględnił częściowo zgłoszoną uwagę. W ramach prac projektowych dotyczących Forum Kultury uwzględniona została kwestia zastosowania wysokiej jakości elementów małej architektury. W przypadku pozostałych przedsięwzięć, dla których prace projektowe będą w przyszłości wykonywane, uwaga może zostać uwzględniona.

 1. p. Maciej Jaros wniósł następujące uwagi:

 1. Na str. 32 dokumentu są błędne, pomieszane numery celów strategicznych (brak numeru 3, dwa razy numer 1).

 2. Należy zaplanować uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej przez stworzenie miejsc do codziennych spotkań, takich jak fontanny lub inne atrakcyjne obiekty i ławki wokół nich.

 3. Uspokojenie ruchu przez wprowadzenie strefy tempo 30 w okolicach ulic Świętojańskiej, Starowiejskiej oraz Skweru Kościuszki.

Prezydent nie uwzględnił zgłoszonych uwag Ad. 1. i 3., co uzasadnia się następująco:

Ad. 1. Na str. 32 dokumentu ujęte zostały te numery celów strategicznych dla poszczególnych priorytetów z dokumentu Strategia Rozwoju Gdyni, do których bezpośrednio odnoszą się działania zawarte w projekcie dokumentu ZIPROM.

Ad. 3. Uwaga nie dotyczy bezpośrednio obszarów oraz przedsięwzięć objętych projektem dokumentu ZIPROM. Uwaga została przekazana do ZDiZ w Gdyni.

Prezydent uwzględnił zgłoszoną uwagę Ad. 2. W ramach prac projektowych dotyczących Forum Kultury zostały uwzględnione zaproponowane rozwiązania. W przypadku pozostałych przedsięwzięć, dla których prace projektowe będą w przyszłości wykonywane, uwaga może zostać uwzględniona.


 1. p. Katarzyna Warzewska zwróciła uwagę na brak wystarczającej ilości parków osiedlowych oraz takich obiektów kulturalnych jak filharmonia.

Prezydent nie uwzględnił zgłoszonej uwagi, gdyż nie dotyczy ona bezpośrednio obszarów oraz przedsięwzięć objętych projektem dokumentu ZIPROM. Złożony wniosek z oceny w zakresie ilości parków osiedlowych przekazany został do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, natomiast nie przewiduje się obecnie budowy filharmonii w Gdyni – podobne obiekty funkcjonują w bezpośrednim sąsiedztwie Gdyni, tj. w Gdańsku i Wejherowie.

 1. p. Andrzej Beręsewicz zasugerował wymianę lub remont nawierzchni w miejscach reprezentacyjnych Miasta Gdyni, takich jak Molo Południowe, Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski oraz ul. 10 Lutego.

Prezydent nie uwzględnił zgłoszonej uwagi, ponieważ nie dotyczy bezpośrednio obszarów oraz przedsięwzięć objętych projektem dokumentu ZIPROM. Uwaga przekazana została do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

 1. p. Michał Bodziński zwrócił się z prośbą uwzględnienie w planach dotyczących obszaru Kamiennej Góry poniższych uwag:

 1. Prace inwestycyjne powinny być przeprowadzane w technologii, która nie zagraża wstrząsami lub wibracjami gruntu, powodującymi pękanie ścian w budynkach wzniesionych przed II wojną światową.

 2. Wprowadzenie ograniczenia możliwości wznoszenia ogrodzeń w postaci wysokich kamiennych murów zamykających przestrzeń, zamieniających ulice w długie betonowe studnie.

Prezydent odniósł się do treści zgłoszonych uwag następująco:

Ad. 1. Uwaga dotyczy pozwolenia na budowę – wykracza poza ustalenia dokumentu ZIPROM.Ad. 2. Uwaga dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wykracza poza ustalenia dokumentu ZIPROM.

 1. p. Jacek Urban wniósł uwagi dotyczące następujących kwestii:

 1. Obszary problemowe w dokumencie ZIPROM:

  1. Zdaniem autora uwagi, obszary problemowe nie zostały właściwie zidentyfikowane. W rzeczywistości Gdynia nie rozwija się w sposób zrównoważony. Aby zapewnić zrównoważony rozwój Gdyni, należy skupić się na rewitalizacji obszarów, gdzie poziom życia mieszkańców jest najbardziej zróżnicowany (dotyczy to m.in. tzw. osiedli mieszkaniowych substandardowych).

  2. Ograniczenie obszaru problemowego do tzw. Gdyni Zachód w zakresie drugiego celu strategicznego Strategii Rozwoju Gdyni jest nietrafne. Również pozostałe dzielnice cechują się słabymi warunkami do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, brakiem systemu zachęt do osiedlania się oraz brakiem samorządowej polityki prorodzinnej. Te kwestie mają wpływ na niekorzystne tendencje demograficzne.

  3. Błędem jest nieuwzględnienie w opisie obszarów problemowych dzielnic Gdyni Północ, których populacja wielokrotnie przewyższa liczbę mieszkańców tzw. Gdyni Zachód, a które wymagają gruntownej rewitalizacji. Głównymi problemami dzielnic Gdyni Północ są starzejąca się infrastruktura oraz brak połączeń między dzielnicami, np. za pomocą ścieżek rowerowych.

  4. Największy potencjał rozwojowy ma w Gdyni rejon Północ i to on powinien być poddany procesowi rewitalizacji (poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej i informacyjnej), gdyż inwestowanie w nowe obszary miejskie przy pominięciu starych nie prowadzi do zrównoważenia.

  5. Definiowanie obszaru problemowego /rozwojowego w Śródmieściu Gdyni wydaje się niewłaściwie, określone tam problemy stosunkowo mało istotne dla Gdynian, a budowa scentralizowanego ośrodka kultury szczególnie w czasie kryzysu nie powinna być pierwszorzędnym zadaniem priorytetowym Miasta.

  6. Do obszarów problemowych Miasta Gdyni należą również Leszczyki i Grabówek (szczególnie obszar tzw. Pekinu ul. Orlicz-Dreszera czy np. ul. Okrzei), a także częściowo Witomino, Redowo, Karwiny, Dąbrowa, Wzgórze Św. Maksymiliana.

 2. Opis infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zawarty w ZIPROM jest „całkowicie nieadekwatny”, głównie z powodu niskiego standardu istniejącej infrastruktury oraz niedostosowania do potrzeb.

 3. Trasy o długości 27 km położone w obszarze Trójmiejskiego Parku Narodowego oraz czterech rezerwatów nie powinny być nazywane ścieżkami rowerowymi, gdyż nie spełniają ich standardów.

 4. We wnioskach z analizy uwarunkowań gospodarczych Gdyni brakuje:

  1. punktu o potencjale gospodarczym wynikającym z nadmorskiego położenia Gdyni i wykorzystania istniejącej infrastruktury po Stoczni Gdynia S.A. do produkcji morskiej;

  2. zdefiniowania problemów występujących w północnych dzielnicach Gdyni.

 1. Ponadto wykazano na następujące problemy i potrzeby w Mieście:

  1. Niewystarczająca liczba nowoczesnych obiektów o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym w dzielnicach Miasta Gdyni, szczególnie w Gdyni Północ.

  2. Niewystarczająca liczba dużych sal gimnastycznych i nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk w dzielnicach.

  3. Niewystarczająca liczba żłobków, placów zabaw, piaskownic, terenów i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicach.

  4. Niewystarczająca jakość dróg gminnych, brak ścieżek rowerowych (prowadzących do Śródmieścia i łączących dzielnice) oraz bezkolizyjnych przejazdów przez tory (tunele i wiadukty).

  5. Brak dostępu do taniego, szerokopasmowego Internetu (sugeruje się rozszerzenie sieci i poprawę dostępu do bezpłatnych punktów dostępowych do Internetu).

  6. Niewystarczająca liczba nowoczesnych składów SKM i przestarzała infrastruktura przystanków SKM nieprzystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych.

  7. Brak systemu oczyszczania wód opadowych oraz ciągłego monitoringu czystości powietrza, cieków wodnych i kąpielisk.

  8. Potrzeba wzbogacenia oferty rehabilitacyjnej i budowy ścieżek rekreacyjnych czy siłowni na świeżym powietrzu.

Prezydent nie uwzględnił zgłoszonych uwag Ad. 1-2., co uzasadnia się następująco:

Ad. 1. Wskazane w dokumencie ZIPROM obszary problemowe zostały określone przy współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi. Z treści dokumentu ZIPROM nie wynika, że zidentyfikowane w nim obszary problemowe są jedynymi problemami czy wyzwaniami Miasta. Dzielnice Miasta Gdyni posiadają własną specyfikę i odmienne potrzeby, o których samorząd jest na bieżąco informowany i podejmuje działania w zakresie finansowych i prawnych możliwości. Rewitalizacja w obszarze Gdyni Północ nie została uwzględniona w ZIPROM, z uwagi m.in. na wymogi w zakresie łączenia w jednym przedsięwzięciu zgłaszanym do inicjatywy JESSICA działań o charakterze społecznym z działaniami komercyjnymi.

Ponadto:

Ad. 1.1 Od 2008 roku Miasto Gdynia realizuje rewitalizację najbardziej zaniedbanej części dzielnicy Chylonia (ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa), efektywnie współpracując z jej mieszkańcami. W wyniku tej współpracy i przeprowadzonych prac infrastrukturalnych powstały elementy małej architektury (plac zabaw). Uruchomiono szereg działań i regularnych zajęć dla mieszkańców (Klub Osiedlowy Apteka). Opracowany został projekt zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia, przewidziany do realizacji w latach 2012-2014.

Ad. 1.2 Gmina Miasta Gdyni prowadzi aktywną samorządową politykę prorodzinną. Jej założenia ujęte są w Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/417/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008r. Od 2008 roku realizowany jest projekt systemowy pn. „Rodzina bliżej siebie”, mający na celu ochronę integralności rodziny, jej aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną. W ramach projektu wdrażany jest 3-stopniowy model pracy socjalnej.

Ad. 1.3 Od kilku lat sukcesywnie planowane oraz budowane są w Mieście drogi rowerowe komunikacyjne, zarówno wewnątrz poszczególnych dzielnic, jak i pomiędzy nimi.

Ad. 1.4 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, które zostało przyjęte przez Radę Miasta Gdyni Uchwałą Nr XVII/400/08 z dnia 27 lutego 2008 r., obszary Gdyni Zachód, a zwłaszcza Chwarzno-Wiczlino – ze względu na wielkość niezainwestowanych terenów w granicach administracyjnych Miasta, stanowią podstawowy kierunek rozwoju przestrzennego Gdyni.

Ad. 1.5 Utworzenie zespołu usług kultury w reprezentacyjnej części Śródmieścia przewidziane zostało w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz w Strategii Rozwoju Miasta Gdyni. Budowa Forum Kultury podyktowana jest brakiem odpowiedniej infrastruktury dla działalności istniejących miejskich instytucji kultury (Teatr Miejski, biblioteka) oraz możliwości rozszerzania i wzbogacania oferty kulturalnej w Mieście.

Ad. 1.6. Dokument ZIPROM nie obejmuje obszaru całego Miasta. Zgodnie z wytycznymi, w ZIPROM należało opisać obszary problemowe, w obrębie których planowane są do realizacji przedsięwzięcia objęte tym dokumentem.

Ad. 2. Opis infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem liczby placów zabaw (która jednak została zaniżona, a poprawkę wprowadzono w wyniku analizy treści innej uwagi) odpowiada rzeczywistości. W dokumencie ZIPROM dokonano diagnozy stanu istniejącego.

Prezydent uwzględnił zgłoszoną uwagę Ad. 3.: w dokumencie ZIPROM dokonano odpowiedniej poprawki (określenie „ścieżki” zastąpiono nazwą „trasy” rowerowe).

Prezydent częściowo uwzględnił zgłoszoną uwagę Ad. 4.:

Ad. 4.1 Wnioski z analizy uwarunkowań gospodarczych uzupełniono o informację dotyczącą ekonomicznej reaktywacji obszaru po byłej Stoczni Gdynia oraz perspektywach rozwoju branży morskiej, energetycznej i konstrukcji stalowych na terenach postoczniowych.

Ad. 4.2. Problemy występujące w północnych dzielnicach Gdyni mogą stać się przedmiotem odrębnego dokumentu lub uwzględnione w obecnym, jeśli zaistnieją przesłanki stanowiące o rozszerzeniu ZIPROM.

Prezydent odniósł się do zgłoszonej uwagi Ad. 5 w następujący sposób:

Ad. 5. Wykazane problemy i potrzeby (za wyjątkiem pkt 5.1) nie odnoszą się bezpośrednio do treści projektu ZIPROM, ale są subiektywnym określeniem stanu zastanego różnych elementów infrastruktury publicznej, w szczególności w północnej części Gdyni.Osiągnięcie oczekiwanego standardu w zakresie infrastruktury społecznej musi być rozłożone w czasie z uwagi m.in. na związane z tym ogromne nakłady finansowe. Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej jest i będzie realizowana zgodnie z planem inwestycyjnym zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni oraz obowiązującym prawem. Poza tym, nie wszystkie poruszone kwestie są zgodne z rzeczywistością (np. w zakresie pkt 5.7 – system oczyszczania wód opadowych jest rozbudowywany, m.in. w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, ciągły monitoring czystości powietrza w Gdyni prowadzony jest przez Fundację ARMAG, od 2008 roku prowadzony jest monitoring czystości wody w najdłuższym cieku przepływającym przez Gdynię – rzece Kaczej. Monitoring kąpielisk w sezonie kąpieliskowym do roku 2011 był prowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni, natomiast w roku 2011 przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji).

 1. p. Andrzej Skwiercz wniósł następujące uwagi dotyczące projektu dokumentu ZIPROM, a w szczególności projektu Budowy Forum Kultury:

 1. Dokument ZIPROM pomija kwestię sporu o własność gruntu, na którym planowana jest inwestycja pod nazwą Forum Kultury. Działki na tym terenie objęte są wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, a we właściwej jej Kw nr 7882 wpisano roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości przysługującego spadkobiercom właścicieli, którzy zostali wywłaszczeni. Prezydent Miasta Gdyni będący przedstawicielem Skarbu Państwa prowadzi w tej sprawie postępowanie o zabezpieczenie roszczenia o zwrot przedmiotowej nieruchomości spadkobiercom wywłaszczonych.

 2. Opracowanie planistyczne projektu pn. Budowa Forum Kultury, nie zostało omówione ze spadkobiercami właścicieli wywłaszczonej nieruchomości, tj. wnioskodawcami w postępowaniu o jej zwrot.

 3. Indykatywny Plan Finansowy w zakresie odnoszącym się do Forum Kultury niesłusznie przyjmuje, że budżet Gminy Miasta Gdyni wygospodaruje na ten projekt 5.500.000 zł oraz że pozyskane zostaną środki prywatne w wysokości 87.500.000 zł, a także uzyskane zostaną dla tego projektu jakiekolwiek środki finansowe z inicjatywy JESSICA.

 4. W opisie obszaru rozwojowego w dokumencie ZIPROM zawarto założenie, że „prestiżowa lokalizacja obiektów Forum Kultury może spowodować duże zainteresowanie inwestorów, co przyczynić się może do powstania nowych punktów usługowych i handlowych, a tym samym do utworzenia nowych miejsc pracy” z pominięciem faktu wpisu roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości do księgi wieczystej dla terenu planowanego pod budowę Forum Kultury.

 5. Dokument ZIPROM pomija komplikacje organizacyjne i ekonomiczne w sferze zarządzania dla projektu Forum Kultury, wynikające z faktu, że mająca prowadzić inwestycję spółka Forum Kultury sp. z o.o. może utracić byt prawny.

 6. Zarzucono, iż dokument ZIPROM został sporządzony przedwcześnie (opublikowanie nastąpiło 11 października 2011r.), w stosunku do daty podpisania Umowy Operacyjnej pomiędzy menedżerem Funduszu Powierniczego a FROM (13 października 2011r.).

 7. Należy rozważyć zasadność powtórzenia konsultacji społecznych - wskazany w Komunikacie Prezydenta Miasta Gdyni udostępnionym na stronie internetowej w dniu 11 października 2011r., okres konsultacji społecznych jest zbyt krótki.

Prezydent nie uwzględnił zgłoszonych uwag Ad. 1-2, 4, 7., co uzasadnia się następująco:

Ad. 1. Uwaga w istocie nie odnosi się do treści istotnych dla dokumentu ZIPROM. Przedmiotowe postępowanie faktycznie obejmuje działki, na których planuje się powstanie Forum Kultury, lecz prowadzi je Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej. W księdze wieczystej Kw Nr GD1Y/00007882/3 istotnie wpisano roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Wszystkie te fakty nie podlegają jednak wpisaniu do treści dokumentu ZIPROM. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, w dokumencie tym nie omawia się kwestii własnościowych gruntu. Gmina Miasta Gdynia pozostaje w przekonaniu, że rozstrzygnięcie sprawy, będącej obecnie na etapie skargi do WSA w Gdańsku będzie dla niej korzystne.

Ad. 2. Uwaga nie dotyczy treści ZIPROM. Obecnie właścicielem spornych nieruchomości jest Gmina Miasta Gdyni.

Ad. 4. Zacytowane założenie wynika z projektu architektonicznego przyszłego Forum Kultury oraz z zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni Uchwałą Nr XXXVII/839/09 z dnia 25.11.2009 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego. Z ustaleń planu wynika, że na gruntach planowanego Forum Kultury mogą być realizowane wyłącznie obiekty kultury takie jak: Teatr, Mediateka, Galeria i usługi towarzyszące w maksymalnie 20%. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczą każdego potencjalnego właściciela tegoż terenu, niezależnie czy będzie nim Gmina, Spółka, czy osoba prywatna.

Ad. 7 Wytyczne dotyczące przygotowania ZIPROM nie określają trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. W związku z tym, że:


 1. dokument obejmuje ograniczoną ilość przedsięwzięć, których procesy przedinwestycyjne są ukończone lub w fazie zaawansowanej oraz

 2. przystąpienie do sporządzenia dokumentu oraz zapowiedź konsultacji społecznych była 2-krotnie publikowana na stronie internetowej Miasta w BIP, umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni oraz dodatkowo w „Ratuszu”,

uznano, że 21-dniowy termin składania uwag i opinii do projektu dokumentu ZIPROM jest wystarczający.

Prezydent częściowo uwzględnił zgłoszoną uwagę Ad. 3.:

Ad. 3. Spółka Forum Kultury sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 500 000 PLN, nie ma potrzeby angażowania tych środków z budżetu Miasta Gdynia. Spółka do czasu rozpoczęcia inwestycji dysponować będzie środkami niezbędnymi w celu jej realizacji. Środki te pochodzić będą z programu emisji obligacji przez komercyjny bank. Warunki emisji obligacji są uzgodnione. Bank dokonał oceny ryzyk inwestycji opiniując ją pozytywnie. Gmina Miasta Gdyni jest w obecnej chwili właścicielem gruntów na których ma powstać Forum Kultury i w związku z tym jest władna podjąć decyzję o realizacji inwestycji. Z uwagi na zgłoszone zastrzeżenia byłych właścicieli, proces inwestycyjny został wstrzymany do prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego. Na obecnym etapie nie należy wykluczać możliwości ubiegania się o wsparcie z inicjatywy JESSICA. W Indykatywnym Planie Finansowym (tabela 26) zawartym w ZIPROM dokonano zmian: 1. usunięto podział na środki publiczne i krajowe oraz kolumnę 4 budżet Samorządu Województwa Pomorskiego;

 2. zmieniono nazwę kolumny „Środki własne w PLN” na – „Środki własne Inwestora, kredyty, pożyczki, inne źródła finansowania projektu w PLN”;

 3. w wierszu 1: w kolumnie „Budżet Gminy Miasta Gdyni” usunięto kwotę 5 500 000,00 oraz wartość 2,71% i wpisano odpowiednio 0,00 i 0,00%, a w kolumnie o nowej nazwie „Środki własne Inwestora, kredyty, pożyczki, inne źródła finansowania projektu w PLN” zamiast kwoty 87 500 000,00 wpisano kwotę 93 000 000,00 i zamiast wartości 43,10% wpisano 45,81%.

Prezydent odniósł się do treści zgłoszonych uwag Ad. 5 i 6. w następujący sposób:

Ad. 5. Prawo tworzenia spółek komunalnych jest jednym z uprawnień każdej gminy w tym również Gminy Miasta Gdyni. Prawo to nie jest obwarowane obowiązkiem konsultowania podejmowanych w tym zakresie decyzji ze wszystkimi obywatelami Miasta. Decyzja o powołaniu Spółki Forum Kultury została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2009 r. nr XXXIII/747/09 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni Spółki o nazwie „Forum Kultury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Oznacza to iż uzyskała akceptację mieszkańców Miasta wyrażoną przez ich przedstawicieli.

Powstanie Spółki było ukierunkowane na realizację inwestycji: Budowa Forum Kultury. Roszczenia byłych właścicieli spowodowały czasowe zawieszenie realizacji celu. Dlatego też Spółka do czasu rozpoczęcia inwestycji wykonuje inne zlecone przez Gminę zadania.

Przedmiot działalności Spółki Forum Kultury wyszczególniony w akcie założycielskim zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest dość szeroki, co pozwala Spółce prowadzić działalność wykraczającą poza realizację inwestycji Forum Kultury mieszczącego siedziby Teatru Miejskiego, Mediateki i Galerii Sztuki Nowoczesnej. Spółka jest organizatorem nowej Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni Orłowie, a także realizować będzie inwestycję: Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Gdyni. Z ww. powodów podważanie bytu prawnego istnienia Spółki należy uznać za bezzasadne.Ad. 6. Jest to zarzut nieuzasadniony. Mając na uwadze znaczenie dokumentu ZIPROM w procedurze ubiegania się o środki z inicjatywy JESSICA, jak również zalecenia dotyczące formuły dokumentu zawarte w załączniku nr 5.9 do Uszczegółowienia RPO WP, projekt dokumentu ZIPROM został opracowany i poddany konsultacjom społecznym w Gdyni w czasie wynikającym z kalendarium realizacji inicjatywy JESSICA w województwie pomorskim.

 1. p. Tadeusz Koliński wniósł następujące opinie, uwagi i sugestie dotyczące:

 1. Dokumentu ZIPROM - jest materiałem wycinkowo opracowanym dla celów pozyskania środków dla projektów, które mają być realizowane przez wybranych inwestorów prywatnych przy udziale środków finansowych Gminy Gdyni.

 2. Projektu pn.: Budowa Forum Kultury:

  1. Należy zapoznać mieszkańców Gdyni z funkcjonowaniem składników Forum Kultury w przyszłości.

  2. W Forum Kultury znajdą się prywatne instytucje. Pytanie: czy Gmina Miasta Gdyni będzie uczestniczyła w finansowaniu ich utrzymania i eksploatacji i na jakim poziomie, kosztem jakich środków budżetowych?

  3. Najpilniejszym celem jest uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w istniejących obiektach kulturalnych Miasta Gdyni.

  4. Wysokość opłaty za korzystanie z oferty instytucji kultury znajdujących się w Forum Kultury będących własnością prywatną, może stanowić istotną barierę w zwiększeniu ilości osób korzystających z tejże oferty.

  5. Należy rozważyć zmianę lokalizacji inwestycji pn. Budowa Forum Kultury na Molo Dalmorowskie lub tereny Stoczni Nauta.

  6. Budowa Forum Kultury wiąże się z likwidacją ostatnich terenów zielonych ścisłego śródmieścia Gdyni – Parku Rady Europy.

 1. Projektu pn.: Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni:

  1. Mieszkańcom Miasta Gdyni należy podać koszty utrzymania i eksploatacji obiektu Muzeum Emigracji, które obciążą budżet Miasta Gdyni.

  2. W obiekcie Muzeum Emigracji, oprócz funkcji muzealnej, należy umieścić funkcję obsługi turystów przypływających i zwiedzających.

 1. Projektu pn.: Rozbudowa i nadbudowa hotelu Kaszubskiego przy ulicy Sędzickiego 13 - należy dokładnie sprawdzić zgodność projektu z warunkami ochrony konserwatorskiej; dokument ZIPROM nie powinien zmierzać do złamania prawa ochrony konserwatorskiej obiektu.

 2. Projektu pn.: Bałtycki Park Przemysłowy w Gdyni - opracowanie w zakresie dotyczącym Bałtyckiego Parku Przemysłowego jest pozbawione mocy prawnej, gdyż dla terenu jego lokalizacji nie ma jeszcze uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

 3. Projektu pn.: Budowa obiektu usługowego z częścią handlową na terenie Gdyni Zachód przy ulicy Staniszewskiego - należy określić status przedszkola i przychodni w inwestycji przy ul. Staniszewskiego. Postawiono pytanie, jakim kosztem będzie obciążony budżet Miasta Gdyni z tytułu eksploatacji tych instytucji w obiekcie prywatnym.

 4. Projektu pn.: Budowa zespołu usługowo-handlowego na terenie Gdyni Zachód przy ulicy Kamrowskiego - brak jest uzasadnienia dla budowy obiektu przy ul. Kamrowskiego w pobliżu obiektu przy ul. Staniszewskiego. Należy rozważyć inną lokalizację realizacji inwestycji celem równomiernego rozmieszczenia usług w obrębie rozbudowującej się dzielnicy. Obiekt przy ul. Staniszewskiego jest inwestycją pilniejszą.

Prezydent odniósł się do treści zgłoszonych opinii, uwag i sugestii Ad. 1-7. w następujący sposób:

Ad. 1 Dokument ZIPROM został opracowywany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) przez Miasta uprawnione do wsparcia w ramach Działania 3.3 RPO WP na lata 2007-2013, zawartymi w załączniku nr 5.9 do Uszczegółowienia RPO WP. Zakres przedsięwzięć objętych ZIPROM wynika z rodzaju projektów możliwych do wsparcia w ramach Działania 3.3. RPO WP oraz stosunkowo niewielkiej alokacji środków z EFRR w ramach tego Działania na realizację projektów w miastach na prawach powiatu w województwie pomorskim. Przedłożony do konsultacji społecznych dokument obejmuje zarówno przedsięwzięcia miejskie, jak i inwestorów prywatnych. W przedsięwzięciach inwestorów prywatnych nie przewiduje się udziału środków finansowych Gminy Miasta Gdyni.

Ad. 2.1. Wobec mieszkańców Miasta Gdyni będzie prowadzona aktywna polityka informacyjna dotycząca Forum Kultury.

Ad. 2.2. oraz 2.4. W Forum Kultury będą funkcjonowały miejskie instytucje kultury, wobec czego Gmina Miasta Gdyni będzie partycypować w ich utrzymaniu. Opłaty za bilety ustalane są i będą w sposób racjonalny, w oparciu o ceny rynkowe, z uwzględnieniem finansowych możliwości odbiorców.

Ad. 2.3. Planowana do realizacji inwestycja dotycząca utworzenia kompleksu instytucji kultury: Teatr Miejski, Mediateka i Galeria Sztuki Nowoczesnej (Forum Kultury) jest w głównej mierze odpowiedzią na problemy związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury bądź też niską jakością dostępnych obiektów nie spełniających wymaganych standardów technicznych i organizacyjnych (np. Teatr Miejski obecnie funkcjonuje w obiekcie zaadaptowanym z hali samochodowo-warsztatowej, nie zapewniającym odpowiedniego standardu dla tego typu instytucji kultury; żaden obiekt wystawienniczy w Mieście nie spełnia warunków galerii sztuki).

Ad. 2.5. Lokalizacje obiektów kultury tworzących Forum Kultury, tj.: Teatr, Mediateka, Galeria, wynikają z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r.

Ad. 2.6. W przypadku realizacji inwestycji Forum Kultury, część istniejących terenów zielonych zostanie zlikwidowana, ale zgodnie z dokumentacją projektową powstaną nowe tereny zielone, nastąpi nasadzenie nowych drzew.

Ad. 3.1. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu Muzeum Emigracji zostaną określone w analizie finansowej przedsięwzięcia i uwzględnione w budżecie Miasta Gdyni oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni.

Ad. 3.2 Głównym założeniem instytucji Muzeum Emigracji jest stworzenie ośrodka szeroko pojętego przemysłu kulturalnego (działania wystawiennicze, artystyczne, kulturalne oraz edukacyjne związane z tematyką emigracji z ziem polskich). Turyści będą traktowani jako główni odbiorcy oferty Muzeum Emigracji.

Ad. 4. Analiza zgodności projektu z warunkami ochrony konserwatorskiej odbywa się na etapie pozwolenia na budowę, a nie ZIPROM.

Ad. 5 Dokument ZIPROM, w przeciwieństwie do planów zagospodarowania przestrzennego, nie jest źródłem prawa i sam w sobie nie może wiążąco modyfikować treści planu. Brak planu nie przesądza o braku możliwości projektowania. Opracowanie ZIPROM z natury rzeczy nie ma mocy prawnej, gdyż nie należy do konstytucyjnego katalogu źródeł prawa.

Ad. 6. Niezależnie od formy prawnej obie inwestycje będą służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Przewiduje się, że przedszkole i przychodnia będą niepubliczne, w związku z tym budżet Miasta Gdyni nie będzie obciążony kosztami z tytułu eksploatacji tych placówek.

Ad. 7. Oba obiekty pełnią odmienne funkcje i uzupełniają się. Potrzeba realizacji tych inwestycji została poddana szczegółowej analizie. Oba obiekty planowane są do wybudowania na 2013 rok.


 1. p. Maciej Karmoliński wskazał na następujące błędy, uchybienia i potrzeby uzupełnienia dokumentu:

 1. W mieście istnieje więcej niż 41 placów zabaw dla dzieci (strona 18).

 2. Do najważniejszych terenów wypoczynkowych w Gdyni należy zaliczyć także Park Kiloński oraz Promenadę Marysieńki (strona 18).

 3. Brak informacji o wykorzystaniu Hali Gdynia do treningów aktualnych mistrzów Polski „Asseco Prokom Gdynia” oraz byłych wieloletnich mistrzyń Polski „Lotos Gdynia” (strona 19).

 4. W opisie brak informacji dotyczącej klubów żeglarskich działających w Gdyni (strona 19).

 5. Należy uzupełnić informację na stronie 26 o działalność sali kinowej Klubu Filmowego.

 6. Błąd w określeniu lokalizacji Parku Rady Europy (nie leży na Skwerze Kościuszki) oraz w nazwach: Kriegsmarine i Małokacka.

 7. W określeniu wartości bazowej i docelowej wskaźnika produktu dotyczącego liczby miejsc parkingowych dla projektu budowy Forum Kultury należy ustalić, czy podane wartości w tabeli 11 obejmują miejsca parkingowe na terenie obecnego parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego.

Prezydent uwzględnił zgłoszone uwagi Ad. 1-6.:

Ad. 1. W utrzymaniu Miasta Gdyni i jednostek miejskich jest ponad 50 placów zabaw. W treści dokumentu ZIPROM naniesiono odpowiednią poprawkę.

Ad. 2 - 6 - Treść dokumentu ZIPROM została odpowiednio skorygowana.

Prezydent odniósł się do zgłoszonej uwagi Ad. 7. w następujący sposób:

Ustalono, że przy określaniu wartości wskaźnika produktu „Liczba miejsc parkingowych” dla projektu budowy Forum Kultury nie uwzględniono ilości miejsc parkingowych na terenie obecnego parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego. 1. p. Jarosław Pawłowski wskazał na potrzebę uzupełnienia treści dokumentu w następującym zakresie:

 1. na stronie 23 - w zacytowanym zdaniu dodać podkreślenie: „Zmiany transformacyjne, które nastąpiły po 1989 r. oraz upadek Stoczni Gdynia S.A. w 2008r. w znaczny sposób zmieniły strukturę funkcjonującej w Gdyni gospodarki oraz postawiły przed Miastem nowe wyzwania w zakresie zagospodarowania części terenów portowych i postoczniowych w Gdyni, w celu optymalnego ich wykorzystania.”

 2. na stronie 23 - dodać akapit o następującej treści: „Z kolei na obszarze dawnej Stoczni Gdynia SA, jako efekt procesu restrukturyzacji terenów postoczniowych, pojawił się szereg przedsiębiorstw działających w branży okrętowej oraz wielkogabarytowych konstrukcji stalowych offshore – co zainicjowało proces ekonomicznej reaktywacji tych terenów. Wśród największych inwestorów działających na terenie postoczniowym należy wymienić takie przedsiębiorstwa jak: Crist S.A., Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Energomontaż Północ czy Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o..”

 3. na stronie 27 - dodać akapit o następującej treści: „Także proces restrukturyzacji Stoczni zaowocował wzbogaceniem Gdyni o znaczący produkt z obszaru przemysłu kultury. W 2011 roku na terenie postoczniowym rozpoczęła swoją działalność wytwórnia filmowa BreakThru Films Sp. z o.o., utworzona w lipcu 2007 przez laureata Oskara za najlepszy film animowany („Piotruś i Wilk”) – Hugh Welchmana. Firma ta na przestrzeni czterech lat działalności w Polsce stała się największym producentem animacji oraz efektów specjalnych dla filmów kinowych na polskim rynku. Niecała roczna obecność Breakthrough Films na terenie postoczniowym zaowocowało już powstaniem firmy spin-off - Nemi Pictures Polskie Studio Filmowe Sp. z o.o. Aktualnie obie wytwórnie przygotowują, na terenie postoczniowym nabytym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o., wspólną produkcję filmu "Vincent" – animowanego filmu fabularnego poświęconego życiu Vincenta van Gogh. W dalszych planach Nemi Picture przewiduje rozwój obecnego studia – a dalej – budowę najnowocześniejszego studia filmowego w Polsce, w budynku byłej kotłowni na obszarze postyczniowym.”

 4. na stronie 31 - w akapicie Wnioski z analizy uwarunkowań gospodarczych Gdyni, dodać wniosek: „Na bazie aktywności inwestorów na terenach postoczniowych rysuje się realna szansa trwałej ekonomicznej reaktywacji tego obszaru i utworzenie w perspektywie najbliższych lat blisko 3000 miejsc pracy w branży morskiej, energetycznej i konstrukcji stalowych. Zapleczem innowacyjnym dla zapewnienia konkurencyjności w/w przedsięwzięciom – a więc i fundamentów trwałego rozwoju - będzie realizacja przez PSSE Sp. z o.o. parku technologicznego w bezpośrednim sąsiedztwie.”

 5. na stronie 33 - po słowach „modernizację zniszczonej zabudowy”, dodać: „ co posłuży aktywizacji ekonomicznej działalności już funkcjonujących tam inwestorów oraz wygenerowaniu nowych funkcji ekonomicznych na bazie zrewitalizowanych obiektów kubaturowych (dawna kotłownia).”

 6. na stronie 46 - drugi akapit powinien otrzymać brzmienie: „Obszar dawnej Stoczni Gdynia S.A., usytuowany jest w granicach administracyjnych Portu Gdynia. Infrastruktura techniczna terenów byłej Stoczni Gdynia S.A. jest w złym stanie, wymagającym kompleksowej przebudowy i modernizacji. Na terenach tych znajdują się drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej, w większości silnie zniszczonej oraz gęsta sieć bocznic kolejowych, częściowo rozebranych. W wyniku podziału terenu postoczniowego i sprzedaży sieć infrastruktury technicznej i dróg została poprzecinana granicami terenów różnych właścicieli i stała się niefunkcjonalna. Ponadto ruch drogowy jest utrudniony ze względu na występujące ubytki nawierzchni jezdni oraz zniszczone przejazdy kolejowe. Istniejący system kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nie spełniają wymogów funkcjonalnych związanych z planowanym sposobem zagospodarowania terenu oraz z podziałem terenów dawnej stoczni na mniejsze podmioty gospodarcze funkcjonujące na własnych wydzielonych terenach i z własnym rachunkiem gospodarczym. Także infrastruktura elektroenergetyczna oraz elementy infrastruktury cieplnej wymagają przebudowy.”

 7. na stronie 56/57 - ostatni akapit na stronie powinien otrzymać brzmienie: „Proces przywracania Miastu odnowionego terenu po upadłej Stoczni Gdynia S.A. będzie impulsem dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-ekonomicznego w regionie. W efekcie mieszkańcy i przedstawiciele biznesu otrzymają ofertę innej jakościowo, zrewitalizowanej przestrzeni o charakterze miejskim i produkcyjno-usługowym służącą zarówno wzrostowi konkurencyjności obecnych inwestorów jak i przyciągnięciu nowych – wywodzących się z podobnych branż oraz branż zupełnie odmiennych (np. wspomniane przemysły kultury). Podniesione zostaną standardy ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej na zrewitalizowanych terenach postoczniowych.”

Prezydent uwzględnił zgłoszone uwagi Ad. 1-7. - treść dokumentu ZIPROM została odpowiednio uzupełniona.

11) Uwaga anonimowa dotyczyła następujących kwestii:

 1. Stwierdzono błąd na str. 23 dokumentu – z Gdyni nie pływają promy do Nynashamn.

 2. Wskazano na braki w dokumencie ZIPROM dotyczące:

  1. planów rozbudowy dróg rowerowych;

  2. przystosowania infrastruktury do komunikacji miejskiej z zastosowaniem „bus pasów”;

  3. likwidacji i zaadaptowania terenów „dzikich” parkingów m.in. przy ul. Władysława IV;

  4. remontu lub budowy nowego hotelu w miejscu Hotelu Gdynia;

  5. dokończenia CH Wzgórze;

  6. budowy połączenia drogowego i kolejowego z lotniskiem Babie Doły;

  7. budowy kolei metropolitalnej;

  8. budowy tunelu pod torami SKM na przecięciu z ul. Północną;

  9. planów utworzenia nowych terenów zielonych, gdyż Forum Kultury uszczupli ilość terenów zielonych.

Prezydent uwzględnił zgłoszoną uwagę Ad. 1. - treść dokumentu ZIPROM została odpowiednio skorygowana.

Prezydent nie uwzględnił zgłoszonych uwag Ad. 2.1 – 2.8 , gdyż uwagi nie są spójne z treścią konsultowanego społecznie projektu dokumentu ZIPROM.

Prezydent odniósł się do zgłoszonej uwagi Ad. 2.9. w następujący sposób:

Zgodnie z dokumentacją projektową, realizacja inwestycji Forum Kultury spowoduje likwidację części istniejących terenów zielonych, ale powstaną nowe tereny zielone, nastąpi nasadzenie nowych drzew.12) p. Leszek Wicikowski, działający z upoważnienia Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino, w przesłanej opinii poinformował, iż Rada Dzielnicy zapoznała się z dokumentem ZIPROM i nie wnosi uwag do opracowanego dokumentu w części dotyczącej dzielnicy Chwarzno – Wiczlino. Wyraził również zadowolenie z faktu, iż Samorząd Miasta Gdyni z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawia propozycje dotyczące planowanych przedsięwzięć miejskich.

Podsumowanie i wnioski z konsultacji społecznych

Opracowany z udziałem podmiotów społeczno - gospodarczych i upubliczniony projekt dokumentu stanowi rzetelny obraz zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach inicjatywy JESSICA na wybranych obszarach Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych.

Opinie, uwagi i pytania do dokumentu ZIPROM pozwoliły zidentyfikować szczególnie istotne dla mieszkańców obszary zainteresowania. Nadesłane uwagi charakteryzowały się różnym stopniem szczegółowości, od uwag natury ogólnej i analitycznej, po propozycje szczegółowych zapisów. Wiele nadesłanych uwag dotyczyła obszarów Miasta Gdyni nie objętych dokumentem. Niektóre uwagi wskazywały na popełnione błędy merytoryczne lub stanowiły proponowane uzupełnienie podanych w dokumencie informacji. Wpłynęły również uwagi szczegółowe, dotyczące konkretnych problemów mieszkańców niektórych dzielnic Miasta Gdyni.

Uznaje się przeprowadzone konsultacje społeczne za cenne źródło opinii i propozycji, które częściowo mogą być uwzględnione w realizacji przewidzianych w ZIPROM zamierzeń inwestycyjnych oraz wzięte pod uwagę w tworzonych innych dokumentach dotyczących rozwoju Miasta.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna