Re-Konstruktionen. Stadt, Raum, Museum, Objekt/Re-Konstrukcje. Miasto, przestrzeń, muzeum, przedmiotPobieranie 29.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.2 Kb.


Re-Konstruktionen. Stadt, Raum, Museum, Objekt/Re-Konstrukcje. Miasto, przestrzeń, muzeum, przedmiot

23. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, Poznań/Posen, 07.-10.Oktober 2015 veranstaltet vom Institut für Kunstgeschichte der Adam-Mickiewicz Universität Posen und Kulturzentrum “Zamek” in Posen/23 konferencja Grupy Roboczej niemieckich i polskich historyków sztuki i konserwatorów, Poznań, 7-10 października 2015, organizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury „Zamek“ w PoznaniuOrt/Miejsce: Kulturzentrum “Zamek”/Centrum Kultury „Zamek”, ul. Św. Marcin 80/82 Posen/Poznań, Kaminensaal/Sala Kominkowa

Mittwoch/Środa, 7.10.2015

18.00 Begrüssung der Tagungsteilnehmer/Powitanie uczestników

18.30 Buchpräsentation/Prezentacja książek

20.00 Treffen mit einem Glass Wein/Spotkanie przy winie

Donnerstag/Czwartek, 8.10.2015

9.30-11.00

Theorie/Teoria (Moderation/Prowadzenie Wojciech Bałus):

 1. Ronald Berg, Das Scheinbare und das Unscheinbare. Zur Phänomenologie der Rekonstruktion/Pozorne i niepozorne. O fenomenologii rekonstrukcji

 2. Tino Mager, Rekonstruiertes Welterbe - Authentizität, Rekonstruktion und der Wandel des Denkmalbegriffs/Zrekonstruowane światowe dziedzictwo – autentyczność, rekonstrukcja a przemiany pojęcia zabytku

 3. Elżbieta Berendt, Wer sind wir? Konstruktionen und Rekonstruktionen niederschlesischer Identiät/Kim jesteśmy? Konstrukcje i rekonstrukcje dolnośląskiej tożsamości

Disskusion/Dyskusja 10.30-11.00

Kaffepause/Przerwa kawowa 11.00-11.30

11.30-13.00

Stadt/Miasto I (Moderation/Prowadzenie: Arnold Bartetzky):

 1. Dankwart Guratzsch, Postmoderne Rekonstruktionen in Deutschland und Polen. Die Rekonstruktion polnischer Altstädte im Kontext aktueller Wiederaufbauprojekte/Postmodernistyczne rekonstrukcje w Niemczech i w Polsce. Rekonstrukcje polskich starówek w kontekście aktualnych projektów odbudowy

 2. Eva von Engelberg, Aktuelle Wiederaufbauprojekte in Polen: Eine vergleichende Formanalyse/Aktualne projekty odbudowy w Polsce: analiza porównawcza form

 3. Rafał Eysymontt, Kopie, Imitation, Rekonstruktion. Die wichtigsten Tendenzen der letzten 20 Jahre im Prozess der Stadterneuerung in Niederschlesien/Kopia, imitacja, rekonstrukcja. Najważniejsze tendencje w procesie rewaloryzacji miast na Dolnym Śląsku w ostatnich 20 latach

Disskusion/Dyskusja 12.30-13.00

Mittagspause/Przerwa obiadowa 13.00-14.30

14.30-16.00

Stadt/Miasto II (Moderation/Prowadzenie: Hanna Grzeszczuk-Brendel):

 1. Szymon Piotr Kubiak, Posener Nostalgiepolitik. Űber zwei zeitgenössische (Re)Konstruktionen von städtebaulichen Anlagen der Zwischenkriegszeit/ Poznańska polityka nostalgii. O dwóch współczesnych (re)konstrukcjach międzywojennych założeń urbanistycznych

 2. Michał Pszczółkowski, Re-Konstruktionen im städtischen Raum in Bromberg/Re-konstrukcje w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy

 3. Johannes Stahl, Eine neue historische Identität schaffen: der Albertus-Magnus-Platz in Köln und die Diskussionen um seine (Neu-) Gestaltung/Ku nowej tożsamości historycznej: Albertus-Magnus-Platz w Kolonii i dyskusje wokół jego (nowej) aranżacji

Disskusion/Dyskusja 15.30-16.00

16.00-18.30

Infobörse/Giełda informacyjna I (Moderation/Prowadzenie: Christopher Herrmann):

 1. Patrycja Łobodzińska, Von der Dekontextualisierung spätmittelalterlicher Kunstwerke bis zur Rekonstruktion ihrer räumlichen, funktionellen und gesellschaftlichen Koontexte: die Ausstattung bürgerlicher Kapellen der St. Elisabethkirche in Breslau 1350-1525/Od dekonstektualizacji obiektów sztuki średniowiecznej do rekonstrukcji ich kontekstów przestrzennych, funkcjonalnych i społecznych: wyposażenie kaplic mieszczańskich przy kościele św. Elżbiety we Wrocławiu w latach 1350-1525

 2. Sabine Jagodziński, Adlige Identitäten und Repräsentationskulturen im Königlichen Preußen (16.–18. Jh.)/Reprezentacje tożsamości szlacheckiej w Prusach Królewskich (XVI-XVIII w.)

 3. Anna Michalska, Protestantischer Kirchenbau des 16.-18. Jahrhunderts in Europa/Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVIII wieku w Europie

 4. Katharina Mann, Gedenkstätten des kulturellen Erbes. Wie Stil zu einem Erinnerungsort wird/Pomniki pamięci kulturowego dziedzictwa. Jak styl staje się miejscem pamięci

 5. Aleksandra Paradowska, „Urdeutsche” Städte? Projekte zum Umbau der historischen Stadtzentren im Reichsgau Wartheland/„Rdzennie niemieckie” miasta? Projekty przebudów historycznych centrów miast na terenie Kraju Warty

Diskussion/Dyskusja 16.50-17.15

Kaffepause/Przerwa kawowa 17.15-17.30

17.30-19.00

Infobörse/Giełda informacyjna II (Moderation/Prowadzenie Lorenz Frank):

 1. Małgorzata Popiołek, Das Museum der Stadt Warschau: Architekturgeschichte im Schatten der Ideologie/Muzeum Warszawy: historia architektury w cieniu ideologii

 2. Katarzyna Jez, Online-Plattform Polenstudien. Interdisziplinär (Pol-Int) – Kunstgeschichte kompakt und digital/ Platforma internetowa Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie (Pol-Int) – historia sztuki w kompaktowym formacie cyfrowym

 3. Ksenia Stanicka-Brzezicka, Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa/ Zabytki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej – infrastruktura badawcza

 4. Gerhard Weilandt, Historischer Stadtraum interaktiv. Ein digitales Raum-Zeit-Modell für vernetzte Forschung am Beispiel Nürnberg/Historyczna przestrzeń miejska – interaktywnie. Cyfrowy model przestrzenno-czasowy dla badań zsieciowanych na przykładzie Norymbergi

 5. Piotr Kuroczyński, Auf den Triple-Pfaden ins gebaute Kulturerbe – Digitale 3D Rekonstruktion der Barockschlösser im ehemaligen Ostpreussen/Po ścieżkach grafu w głąb dziedzictwa kulturowego – cyfrowa rekonstrukcja 3D barokowych pałaców w dawn. Prusach Wschodnich

Diskussion/Dyskusja 18.20-19.00

19.30 Abendvortrag/Wykład wieczorny

prof. dr hab. Adam S. Labuda, Polnische und deutsche Kunstgeschichte im Disput – ein Symposion in Rogalin im Jahre 1973 (Arbeitstitel)/Polska i niemiecka historia sztuki w polemicznym dyskursie – sympozjum w Rogalinie w 1973 roku (tytuł roboczy)

Freitag/Piątek, 9.10.2015

10.00-12.30

Gebäude/Budynek I (Moderation/Prowadzenie: Beate Störtkuhl):

 1. Stefan Bürger, Re-Konstruktion eines Prozesses. Der Nachbau des Schlingrippengewölbes in der Dresdner Schlosskapelle/Re-Konstrukcje pewnego procesu. Replika sklepienia o żebrach krzywoliniowych kaplicy zamkowej w Dreźnie 1. Tomasz Ratajczak, Das neue Schloss in Posen im Vergleich mit ähnlichen Rekonstrukrionsprojekten in Polen und Europa /Nowy zamek w Poznaniu na tle podobnych realizacji w Polsce i w Europie

Disskusion/Dyskusja 10.45-11.15

Kaffepause/Przerwa kawowa 11.15-12.00

12.00-13.30Gebäude/Budynek II (Moderation/Prowadzenie: Kai Kappel):

 1. Magdalena Markowska, Der Wiederaufbauvon Rathäusern in Ober- und Niederschlesien im 21. Jh. /Odbudowa ratuszy na terenie Górnego i Dolnego Śląska w XXI wieku

 2. Christian Klusemann, Politik. Macht. Geschichte. Der Streit um die Rekonstruktion der Potsdamer Garnisonkirche/Polityka. Władza. Historia. Spór o rekonstrukcję kościoła garnizonowego w Poczdamie 1. Alfred Walz, Rekonstruieren in der Provinz: Das Braunschweiger Schloss/Rekonstrukcje na prowincji. Zamek w Brunszwiku

Disskusion/Dyskusja 13.00-13.30

Mittagspause/Przerwa obiadowa 13.30-15.00

15.00-16.30

Museum/Muzeum I (Moderation/Prowadzenie: Piotr Majewski):

 1. Ewa Klekot, Pluralisierung des Narrativs der polnischen Geschichte: neue Museen in Polen/Pluralizacja narracji o polskiej przeszłości: nowe muzea w Polsce 1. Kazimierz Pospieszny, Thorn/Mewe/Marienburg. Ehemalige Ordensschlösser als event areas/Toruń-Gniew-Malbork. Dawne zamki krzyżackie jako współczesne events area

 2. Julia Röttjer, Re-Konstruktion nationaler historischer Narrative in internationalen
  Kontexten: Das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau als
  UNESCO Welterbe seit den 1970er Jahren/ Re-Konstrukcje narracji historyczno-narodowych na tle międzynarodowych kontekstów: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimu jako dziedzictwo UNESCO (od lat 70 XX w)

Disskusion/Dyskusja 16.00-16.30

16.30-18.30

Museum/Muzeum II (Moderation/Prowadzenie: Irma Kozina):

 1. Paweł Brożyński, Der neoplastizistische Saal. Konstruktivismus und Re-Konstruktion/Sala Neoplastyczna. Konstruktywizm i re-konstrukcja

 2. Dietmar Popp, Warum und wozu virtuelle Rekonstruktionen? Über Sinn und Machbarkeit sowie Vorgehensweise der digitalten Wiederherstellung eines verlorenen Museums und seiner Sammlungen am Beispiel des Kurländischen Provinzialmuseums Mitau/ O sensie i wykonalności jak również sposobie digitalnego odtworzenia utraconego muzeum oraz jego zbiorów na przykładzie Kurlandzkiego Muzeum Regionalnego w Mitau/Jełgawie

Abschlussdiskussion/Podsumowanie 17.15-18.30

20.00 Empfang/Przyjęcie (Hotel Rzymski), Marcinkowskiego Allee/Aleje Marcinkowskiego 22

Samstag/Sobota, 10.10.2015

9.30-16.30 Exkursionen/Objazdy zabytkoznawcze©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna