Reakcja na ból u chorych na schizofrenię i ich krewnychPobieranie 16.81 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.81 Kb.


lek.med. Adam Woźniak
Tytuł pracy: Reakcja na ból u chorych na schizofrenię i ich krewnych.
Promotor: prof. dr hab. med. Marek Jarema


STRESZCZENIE:

 1. CELE:

 2. Zmniejszenie wrażliwości na ból opisywane jest u chorych na schizofrenię od wielu lat. Część autorów kwestionuje jednak istnienie analgezji w schizofrenii, sugerując związek opisywanego zjawiska przede wszystkim ze stosowaniem leczenia przeciwpsychotycznego.

 3. Niniejsza praca miała na celu ocenę wrażliwości na ból w schizofrenii, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy obrazem klinicznym choroby oraz stosowanym leczeniem a reaktywnością na ból. Kolejnym celem pracy było uzyskanie informacji, czy u krewnych chorych na schizofrenię istnieje zjawisko zaburzonej reakcji na ból.

 4. MATERIAŁ: W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18 – 65 lat: 62 chorych na schizofrenię lub zaburzenie schizoafektywne (wg ICD-10), 41 krewnych pierwszego i drugiego stopnia chorych na schizofrenię oraz 62 osoby zdrowe stanowiące grupę kontrolną.

 5. METODA: Stan psychiczny chorych na schizofrenię oceniano dwukrotnie w odstępie sześciu tygodni za pomocą skal CGI-S, PANSS, Calgary. Objawy uboczne stosowanej farmakoterapii zostały poddane ocenie według skali UKU.

 6. Oceny wrażliwości na ból dokonano przy użyciu aparatu Cefar PainMatcher®. Chorzy na schizofrenię byli badani dwukrotnie w odstępie sześciu tygodni, pozostałych uczestników zbadano jednorazowo.

 7. WYNIKI: Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że chorzy na schizofrenię mają istotnie wyższy próg czucia, próg bólowy oraz maksymalną tolerancję na ból w porównaniu do grupy krewnych chorych na schizofrenię oraz grupy kontrolnej (p< 0.0001).

 8. Porównanie wyników badania reaktywności na ból u krewnych pierwszego i drugiego stopnia chorych na schizofrenię oraz osób zdrowych wykazało istotne statystycznie różnice wskazujące na podwyższenie progu czucia oraz progu bólowego w grupie badanych krewnych. Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy w zakresie trzeciego pomiaru, czyli poziomu maksymalnego tolerowanego natężenia bólu.

 9. Uzyskane wyniki pozwoliły także na stwierdzenie, że nie ma zależności pomiędzy miejscem zamieszkania, poziomem edukacji chorych a reaktywnością na ból. Wykazano natomiast dodatnią korelację wieku badanych chorych na schizofrenię i maksymalnego tolerowanego natężenia bólu. Nie znaleziono takiej zależności w zakresie progu czucia i progu bólowego. Stwierdzono również dodatnią korelację pomiędzy czasem trwania choroby oraz liczbą hospitalizacji a zaburzeniem reakcji na bodźce bólowe zarówno w badaniu progu czuciowego, progu bólowego jak i maksymalnej tolerancji bólu.

 10. Analiza uzyskanych wyników wykazała istotną statystycznie korelację pomiędzy wartościami progu czucia, progu bólowego oraz maksymalnego tolerowanego natężenia bólu z nasileniem objawów psychopatologicznych w skali CGI-S oraz skali PANSS. Dodatnią korelację pomiędzy nasileniem objawów schizofrenii a wynikami pomiarów progu czucia, progu bólowego i maksymalnego tolerowanego natężenia bólu uzyskano we wszystkich podskalach PANSS. Nie stwierdzono natomiast korelacji pomiędzy wrażliwością na ból i objawami depresyjnymi w schizofrenii, ocenianymi za pomocą skali Calgary.

 11. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy reaktywnością na bodźce bólowe w schizofrenii a dawką i rodzajem stosowanego neuroleptyku. Stwierdzono dodatnie korelacje pomiędzy progiem czucia, progiem bólowym a nasileniem objawów ubocznych stosowanego leczenia przeciwpsychotycznego w podskali psychicznej UKU oraz w podskali neurologicznej UKU. Badanie maksymalnego tolerowanego natężenia bólu pokazało z kolei dodatnią korelację z objawami psychicznymi UKU oraz objawami wegetatywnymi UKU.

 12. Uzyskane wyniki wskazują na związek stosowanego leczenia przeciwspychotycznego, a przede wszystkim objawów ubocznych stosowanej farmakoterapii, z osłabieniem wrażliwości na ból w schizofrenii.


 1. Adam Woźniak M.D.

Title: Reactivity to pain in schizophrenic patients and their relatives.
 1. Supervisor: prof. dr hab. med. Marek Jarema 2. SUMMARY:
 1. BACKGROUND AND OBJECTIVES:

Diminished pain sensitivity in schizophrenic patients has been reported for many years. However, some authors challenge the occurrence of analgesia in schizophrenia, attributing the phenomenon in question predominantly to antipsychotic treatment.

 1. The aim of the study was the evaluation of pain sensitivity in schizophrenia, its relation to the schizophrenia symptoms and antipsychotic pharmacotherapy.

 2. Another objective of the study was to obtain information if there is a phenomenon of reduced response to pain in relatives of patients with schizophrenia.

 3. MATERIAL: 62 patients with schizophrenia or schizoaffective disorder (ICD -10), 41 first and second degree relatives of patients with schizophrenia and 62 healthy individuals as the control group, aged 18 – 65 years, participated in the study .

 4. METHOD: The mental state of schizophrenia patients was assessed twice at an interval of six weeks using the following diagnostic tools: CGI -S scale, PANSS, Calgary scale. Side effects of drug therapy were assessed according to the UKU scale.

 5. Assessments of pain sensitivity were made using a Cefar PainMatcher®. Patients with schizophrenia were examined twice, at the beginning of the study and after six weeks. The remaining participants were tested once.

 6. RESULTS: On the basis of gathered data it was found that schizophrenia patients have a significantly higher sensory threshold, pain threshold, and maximum pain tolerance compared to the well relatives of patients with schizophrenia and healthy subjects (p< 0.0001).

 7. A comparison of results of reactivity to pain in the relatives of schizophrenic patients and healthy subjects showed statistically significant differences between groups. There was observed significantly higher sensory threshold and pain threshold in the group of relatives. However, there was no significant difference in the third measure, the maximum tolerable level of pain intensity.

 8. The results also demonstrated that there is no relationship between the place of residence, level of education of patients and the reactivity to pain. There has been shown a positive correlation between age of schizophrenic patients and the maximum tolerable pain intensity, there was no correspondence between age and sensory or pain threshold, however. There was also a positive correlation between disease duration, number of hospitalizations and impaired response to painful stimuli, both in the results of sensory threshold, pain threshold and maximum pain tolerance.

 9. Analysis of the study results revealed a statistically significant correlation between the values of sensory threshold, pain threshold and maximum tolerable pain intensity and the severity of psychopathology in the CGI-S and PANSS scales. A positive correlation between the severity of symptoms of schizophrenia and the results of measurements of sensory threshold, pain threshold and maximum tolerable pain intensity was achieved in all PANSS subscales. However, there was no association between the pain sensitivity and depressive symptoms in schizophrenia, measured using a Calgary scale.

 10. The study showed no link between the reactivity to painful stimuli in schizophrenia and the dose and type of antipsychotic used. There were significant positive correlations between sensory threshold, pain threshold and severity of side effects of the antipsychotic treatment in UKU mental subscale and UKU neurological subscale. The maximum tolerable pain intensity measurement showed a positive correlation with UKU mental symptoms and UKU vegetative symptoms.

 11. The findings indicate the correspondence of the antipsychotic treatment, especially side effects of applied pharmacotherapy, with reduced pain sensitivity in schizophrenia.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna