Realizacja funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwiePobieranie 0.61 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8SPRAWOZDANIE

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

ZA ROK 2006


CZĘŚĆ I

Realizacja funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie.
1.1. Analiza realizacji celów polityki rządu na obszarze województwa śląskiego w roku sprawozdawczym, w szczególności w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa, w tym główne przedsięwzięcia zmierzające do sprawnej koordynacji zadań wykonywanych w toku realizacji przyjętych celów polityki rządu.
Śląski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Katowicach stanowi aparat pomocniczy Wojewody Śląskiego i realizuje zadania i kompetencje należące do właściwości Wojewody Śląskiego na podstawie ustaw i innych aktów prawnych z wyjątkiem zastrzeżonych do jego osobistego rozstrzygnięcia, a przede wszystkim realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez niego najważniejszej funkcji – przedstawiciela Rady Ministrów w województwie. W skład Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w minionym roku sprawozdawczym wchodziło 11 komórek organizacyjnych, które w omawianym okresie sprawozdawczym podejmowały przedsięwzięcia zmierzające do sprawnej koordynacji zadań wykonywanych w toku realizacji przyjętych celów polityki rządu, a wynikało to głównie z wewnętrznej zapisanej w statucie polityki, prowadzonej przez te wydziały. Ponadto wojewoda śląski kieruje zespoloną administracją rządową i koordynuje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego jej działania oraz ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działalności. W skład wojewódzkiej administracji zespolonej wchodziło 11 zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, które realizowały w 2006 roku cele polityki rządu w województwie.

Biuro Audytu i Kontroli

Biuro Audytu i Kontroli realizując cele polityki Rządu i polityki regionalnej na obszarze województwa w szczególności:

- w zakresie audytu wewnętrznego prowadzi w komórkach organizacyjnych Urzędu audyt wewnętrzny, w tym działania obejmujące:

a) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w wyniku którego Dyrektor Generalny uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,

b) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;

c) prowadzenie audytów systemów zarządzania jakością w Urzędzie, zwłaszcza pod względem zgodności z obowiązującymi normami;

d) przeprowadzanie audytu wewnętrznego programów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, a w szczególności systemu wdrażania komponentu wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym stosowanych w Urzędzie procedur kontroli w wymienionym zakresie;

e) opracowywanie i przedstawianie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni Dyrektorowi Generalnemu i Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego.


- w zakresie kontroli:

a) organizuje i prowadzi kontrole wykonania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów;

b) organizuje i prowadzi kontrole wykonania przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;

c) organizuje i prowadzi kontrole finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego i innych jednostkach spoza sektora finansów publicznych korzystających z dotacji budżetowych, w tym:

d) wykorzystania dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonanych na podstawie przepisów prawnych, porozumień i umów,

e) egzekucji i rozliczania należności Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach obowiązujących przepisów prawnych,

f) wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowych celowych udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, na realizację zadań państwowych na podstawie umów,

g) wykorzystania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych przez Wojewodę samorządom oraz innym uprawnionym podmiotom;

h) organizuje i prowadzi kontrole gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie oraz jednostkach wojewódzkiej administracji zespolonej;

i) organizuje i prowadzi kontrole prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie;

j) organizuje kontrole prowadzone przez właściwe merytorycznie wydziały w zakresie wykonania przez jednostki podporządkowane oraz przedsiębiorstwa, dla których Wojewoda jest organem założycielskim, zadań wynikających z przepisów prawnych;

k) realizuje zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w Urzędzie;

l) sporządza dla potrzeb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kwartalne informacje i roczne sprawdzania z działalności kontrolnej Wojewody;

ł) koordynuje i nadzoruje realizację wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych w urzędach zespolonej administracji rządowej wydanych przez Najwyższą Izbę Kontrolo, Urząd Kontroli Skarbowej, Prokuraturę oraz inne jednostki kontroli zewnętrznej;

m) realizuje zadania związane z przyjmowaniem oświadczeń i informacji o stanie majątkowym osób, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym, ustawie o samorządzie województwa w związku z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a także wykonywaniem innych związanych z tą procedurą czynności.

Wydział Zarządzania Funduszami EuropejskimZintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

W ramach tego programu wojewoda śląski podpisał:

- 25 umów w ramach Priorytetu I ZPORR- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 132 279 725,90 zł.

- 60 umów w ramach Priorytetu III ZPORR – Rozwój lokalny na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 83 360 695,22 zł,

- 32 umowy w ramach Priorytetu IV ZPORR– Pomoc techniczna, na kwotę dofinansowania ze środków EFRR - 3 656 849,71 zł.

- około 250 aneksów do umów o dofinansowanie, związanych z realizacją projektów.

- 6 nowych umów z Priorytetu II ZPORR– Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, oraz umowę finansowania działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

W ramach kompetencji instytucji pośredniczącej przeprowadzono 107 kontroli problemowych oraz 3 kontrole doraźne na miejscu realizacji projektów w ramach ZPORR. Kontrole miały na celu sprawdzenie poprawności wykorzystania środków finansowych pochodzących z EFRR oraz budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


W 2006 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wojewoda zrefundował 505 wniosków o płatność od beneficjentów na łączną kwotę 277.562.614,85 zł, z czego:

- w działaniu 1.1 ZPORR - 57 wniosków na łączną kwotę  62 063 368,97 zł;

- w działaniu 1.2 ZPORR - 90 wniosków na łączną kwotę 60 080 930,13 zł;

- w działaniu 1.3 ZPORR - 74 wnioski na łączną kwotę 35 321 376,69 zł;

- w działaniu 1.4 ZPORR- 6 wniosków na łączną kwotę 7 186 408,58 zł;

- w działaniu 1.5 ZPORR – 2 wniosku na łączną kwotę 3 889 883,99 zł;

- w działaniu 1.6 ZPORR – 2 wnioski na łączną kwotę 2 048 386,59 zł;

- w działaniu 3.1 ZPORR - 107 wniosków na łączną kwotę 35 920 433,79 zł;

- w działaniu 3.2 ZPORR - 44 wnioski na łączną kwotę 36 433 714,17 zł;

- w działaniu 3.3 ZPORR - 36 wniosków na łączną kwotę 17 069 493,27 zł;

- w działaniu 3.5 ZPORR - 80 wniosków na łączną kwotę 17 054 298,75 zł.
W 2006 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wojewoda zrefundował 58 wniosków zbiorczych od instytucji wdrażających na łączną kwotę 25.130.765,17 zł, z czego:

- w działaniu 2.1 ZPORR - 8 wniosków na łączną kwotę 4 841 494,52 zł;

- w działaniu 2.2 ZPORR – 28 wniosków na łączną kwotę 15 222 942,19 zł;

- w działaniu 2.3 ZPORR - 4 wnioski na łączną kwotę 579 550,15 zł;

- w działaniu 2.4 ZPORR - 4 wnioski na łączną kwotę 302 643,46 zł;

- w działaniu 2.5 ZPORR – 4 wnioski na łączną kwotę 2 263 657,80 zł;

- w działaniu 2.6 ZPORR – 10 wniosków na łączną kwotę 1 920 477,05 zł.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) beneficjenci końcowi złożyli do wojewody śląskiego 82 wnioski o uruchomienie środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR na łączną kwotę 34.387.850,44 zł . Wojewoda wydał decyzje zwiększające plan wydatków budżetu wojewody śląskiego o powyższą kwotę, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków u beneficjentów końcowych. W 2006r. na rzecz beneficjentów z budżetu państwa ze środków uruchomionych w 2006r wydatkowano kwotę 25.010.234,86 zł. Natomiast środki w wysokości 8 123 643,56 zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające z upływem 2006r. Plan dla środków niewygasających z upływem 2005r. wynosił 23 054 461,00 zł czego do końca sierpnia 2006r. na rzecz beneficjentów przekazano 16 553 206,23 zł.
W 2006 r. pod przewodnictwem wojewody odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki (KMKW), w tym 3 posiedzenia kwartalne oraz jedno posiedzenie podsumowujące cały rok 2005 realizacji Kontraktu Wojewódzkiego (w tym ZPORR) w województwie śląskim.

Wszyscy beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie z wojewodą składali do instytucji pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR sprawozdania z realizacji swoich projektów w okresach kwartalnych, rocznych oraz sprawozdania końcowe (jeżeli projekty już się zakończyły). Sprawozdania składały również instytucje wdrażające poszczególne działania ZPORR. Łącznie w 2006r. do instytucji pośredniczącej wpłynęło 437 sprawozdań (w tym 192 końcowych). Wszystkie sprawozdania zostały przeanalizowane i zweryfikowane, a efekty tej pracy były przedstawiane na kolejnych posiedzeniach komitetu. Ponieważ 48% sprawozdań zawierało błędy, Wojewoda poprosił o sporządzenie 211 korekt sprawozdań z realizacji projektów i działań w ramach ZPORR.


W 2006 r. wojewoda śląski wysłał do Ministra Rozwoju Regionalnego 17 raportów o nieprawidłowościach w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, które dotyczyły 8 projektów (9 nieprawidłowości, 2 wykryte przez wojewodę, pozostałe wykryte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) – łączna kwota nieprawidłowości wyniosła ponad 2,5 mln euro.

Dodatkowo wojewoda przekazał 4 zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej – łącznie wykazano 189 nieprawidłowości wykrytych przez instytucje wdrażające i pośredniczącą.


Wojewoda śląski przekazał za pośrednictwem Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5 sprawozdań na temat udzielonej pomocy publicznej w ramach realizacji ZPORR. Kwota udzielonej przez wojewodę śląskiego pomocy publicznej wyniosła ponad 3,8 mln zł.
W 2006 roku wojewoda śląski współuczestniczył w realizacji I i II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
Podpisane 28.10.2005 roku „Porozumienie w sprawie realizacji Programu... II etap” zwiększyło zakres kompetencji wojewody w zakresie realizacji Programu, zobowiązując Wojewodę m.in. do zawierania z beneficjentami Programu umów na dofinansowanie zadań środkami dotacji celowej budżetu państwa. W związku z powyższym Wojewoda, za pośrednictwem BZFE, przygotował i podpisał 35 umów dotacji oraz 30 aneksów do tychże umów.

Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy na podstawie umowy pożyczki.


W celu właściwej realizacji zapisów „Porozumienia w sprawie realizacji Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego –II etap”, opracowano w marcu 2006 r. nową procedurę dotyczącą zasad wdrażania Programu. Jej zapisy dostosowywały procedury do zmienionych kompetencji wojewody, wynikających z Porozumienia zawartego 28.10.2005 roku. W grudniu 2006 roku przeprowadzono aktualizację przedmiotowej procedury.
Ostatnia transza kredytu BBRE, zaciągnięta przez Rząd RP na podstawie umowy pożyczki [F/P 1497 (2004)] w wysokości 17.500.000 euro, została przeznaczona na dofinansowanie następujących instrumentów Programu:

- Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości FRRIL (dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmujących zadania polegające na modernizacji lub budowie infrastruktury w gminach i powiatach) - 14.000.000 EUR;

- Linii Pożyczek dla Małych i średnich przedsiębiorstw (LP dla MŚP)– 3.500.000 EUR
W dniu 30.08.2006 r. BRRE przekazał na rachunek NBP równowartość kwoty 17.500.000 EURO wg kursu 3,9506 zł, co dało kwotę: 69.135.500,00 zł na realizację FRRIL (55.308.400 zł) oraz LP dla MŚP (13.827.100,00 zł).

Dodatkowo uruchomiono kwotę: 1.208.306,50zł z rezerwy celowej w części 83 poz. 38 „wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z międzynarodowych instytucji finansowych” przeznaczoną na realizację inwestycji Gminy Gorzyce. Środki pochodziły z oszczędności powstałych w I etapie realizacji Programu.

Dwóch beneficjentów odstąpiło od podpisania umów dotacji, co skutkowało przyjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwał zatwierdzających kolejne projekty z listy rankingowej do współfinansowania ze środków dotacji.
Powyższe środki były przekazywane zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr:

- FB.I.3011-153/13/2006 z dnia 30 listopada 2006 r., 52.841.193,39 zł

- FB.I.3011-153/11/2006 z dnia 15 listopada 2006 r., 1.104.821 zł

- FB.I.3011-684/1/06 z dnia 31 października 2006 r. 1.362.383 zł

- FB.I3011-356/2/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. 1.208.307 zł
W ramach II etapu Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w 2006 roku zweryfikowano 48 wniosków o wypłatę dotacji na łączna kwotę: 44.761.189,33 zł, z zaplanowanej kwoty 56.516.704,39 zł, co stanowi 79,20 % wykonania (w odniesieniu do pełnej alokacji, a zatem z uwzględnieniem przeniesienia części środków do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2006). Do środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 zgłoszono środki w wysokości: 10.560.228,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (oszczędności) wynosi 1.195.287,06 zł.
Termin alokacji środków przekazanych przez BRRE przedłużono do 31.12.2007 r., co umożliwi pełne wykorzystanie środków dotacji.

Weryfikacja wniosków płatniczych dokonywana była w oparciu o potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, protokołów odbioru robót oraz innych dokumentów, w tym dokumentację fotograficzną w zakresie wykonanych prac inwestycyjnych. Dla potwierdzenia pełnej i poprawnej weryfikacji wniosków o płatność wypełniano listy sprawdzające, które zatwierdzał kierownik oddziału i Dyrektor Wydziału.


Kolejnym instrumentem realizowanym w ramach II etapu Programu z kredytu BRRE jest Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Środki dotacji zostały przeznaczone na realizację Umowy dotacji z dnia 27.05.2004 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim S.A.( wraz z Aneksem nr 1).
W lutym 2006 r. uruchomiono i przekazano na realizację LP dla MŚP kwotę 1.040.000 zł (Decyzja Wojewody Nr FB.I.3011-179/1/2006), natomiast 11 października 2006 r. przekazano kwotę 13.827.100,00 zł (3.500.000 EURO wg kursu 3,9505 zł) [Decyzja Wojewody Nr FB.I.3011-179/2/2006].
W ramach programu PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza w województwie śląskim realizowana jest inwestycja pn. „Renowacja poprzemysłowej strefy nowe Gliwice” (projekt 2003/004-379/05.33). Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Gliwice, a J&P – AVAX S.A. z Grecji.

Wojewoda prowadzi monitoring rzeczowy i finansowy projektu. Zweryfikowana dokumentacja przekazywana jest do Wydziału Finansów i Budżetu, który po weryfikacji finansowej przekazuje je do Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE. WWPWP dokonuje wypłaty zatwierdzonych środków finansowych.

I wniosek w 2006 r. o przekazanie środków finansowych opiewał na kwotę: 203.712,74 EUR,

II wniosek na kwotę: 145.807,56 EUR,

III wniosek: 223.109,41 EUR,

IV wniosek: 192.414,73 EUR,

V wniosek: 466.311,30 EUR,

VI wniosek: 338.446,13 EUR,

VII wniosek: 378.435,92 EUR,

VIII wniosek: 682.952,36 EUR,

IX wniosek: 456.921,99 EUR,

X wniosek: 547.197,42 EUR,

XI wniosek 362.198,53 EUR.
Każdorazowo przed przekazaniem beneficjentowi środków finansowych weryfikowana jest przekazana dokumentacja oraz przeprowadzana jest wizyta kontrolna na miejscu realizacji inwestycji (kontrolą objęte są prace wykazane w załączonych do wniosków tzw. przejściowych świadectwach płatności). Postęp realizacji zadania weryfikowany jest zgodnie z Systemem Monitorowania przewidzianym dla Programu Phare SSG 2003.

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna