Realizowane projekty badawczePobieranie 65.72 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar65.72 Kb.

Realizowane projekty badawcze

 1. prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

Zaburzenia funkcji płytek krwi w chorobie Buergera

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU 


 1. prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

Ocena różnych subpopulacji krwiotwórczych komórek macierzystych w materiale pobranym do autotransplantacji

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU 


 1. prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

Wpływ trójtlenku arsenu na apotozę i sekrecję cytokin proangiogennych w hodowli nowotworowych plazmocytów i blastów białaczkowych

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU 


 1. prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

Wpływ talidomidu w monoterapii i talidomidu skojarzonego z fludarabiną na limfocyty białaczkowe limfocyty T oraz angiogenezę u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B)

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU 


 1. dr n. med. Jerzy Mackiewicz

Detekcja autofluorescencji dna oka przy pomocy konfokalnego skaningowego oftalmoskopu laserowego u pacjentów ze starczym zwyrodnieniem plamki

I KLINIKA OKULISTYKI


 1. dr n. med. Iwona Hus

Ocena odpowiedzi immunologicznej indukowanej przy pomocy auto-i allogenicznych komórek dendrycznych stymulowanych antygenami przewlekłej białaczki szpikowej

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU  1. dr n. med. Dorota Pożarowska

Ocena wpływu leków przeciewjaskrowych na komórki nabłonka rogówki

II KLINIKA OKULISTYKI


 1. dr hab. n. med. Janusz Kocki

Znaczenie ekspresji genów rodziny IAP w monitorowaniu chorych na ostre białaczki

ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ
Z PRACOWNIĄ DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ I CYTOGENETYCZNEJ


 1. dr n. med. Aleksander Ciechański

Ocena przydatności endorektoralnej ultrasonografii trójwymiarowej z opcją "POWER" Doppler oraz immunohistochemicznych i genetycznych badań wybranych czynników angiogenezy w diagnostyce i różnicowaniu nowotworów odbytnicy

II KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ


 1. dr n. med. Dorota Morawska

Ocena natężenia procesów oksydacyjnych w płynie otrzewnowym niepłodnych kobiet

I KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I GINEKOLOGII


 1. dr n. med. Iwona Wertel

Ocena komórek dendrycznych w płynie otrzewnowym oraz krwi obwodowej u kobiet z nowotworem złośliwym jajnika

I KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I GINEKOLOGII


 1. dr n. med. Rafał Tarkowski

Ocena ekspresji genów techniką MacroArrays u pacjentek leczonych z powodu raka jajnika

I KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I GINEKOLOGII


 1. dr n. med. Barbara Marzec

Ocena roli genów miRNA w patogenezie raka jajnika

ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ
Z PRACOWNIĄ DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ I CYTOGENETYCZNEJ


 1. dr n. med. Wiesława Bednarek

Prognostyczne wartości wybranych czynników angiogennych w leczeniu raka jajnika taxolem i cisplatyną

I KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I GINEKOLOGII


 1. dr n. med. Janusz Kraczkowski

Wpływ niedotelnienia w ciąży na ekspresję receptorów opoidowych, dopaminergicznych, NMDA i nikotynowych w ośrodkowym układzie nerwowym płodu

KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY 1. prof. dr hab. Marian Semczuk

Badania nad angiogenezą w łożysku przy zastosowaniu ultrasonografii oraz oceny ekspresji śródbłonkowego czynnika wzrostu VEGF, łożyskowego czynnika wzrostu PIGF oraz ich receptorów Ftl-1 i KDR w stanach nieprawidłowego przebiegu ciąży ( IUGR, preeklampsia, padaczka

KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY


 1. dr n. med. Agata Smoleń

Diagnostyka różnicowania guzów przydatkowych u kobiet z zastosowaniem zaawansowanych metod eksploracji danych i wspomagania procesów decyzyjnych

ZAKŁAD MATEMATYKI I BIOSTATYSTYKI MEDYCZNEJ


 1. prof. dr hab. Teresa Bachanek

Opracowanie metody badań zjawisk destrukcji układu wypełnienie – ząb

KATEDRA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ


 1. prof. dr hab. Grzegorz Wallner

Wielośrodkowe, prospektywne, randomizowanie badania nad możliwością poprawy wyników leczenia chorych na raka żołądka, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia poszerzonej limfadenektomii i leczenia skojarzonego. Ośrodek - Lublin.

II KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ


 1. prof. dr hab. Henryk Berbeć

Badania paraoksydazy 1 u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ


 1. prof. dr hab. Jacek Roliński

Rola komórek prezentujących antygen w stymulacji odpowiedzi immunologicznej w trądziku pospolitym (Acne vulgaris)

KATEDRA I ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ


 1. prof. dr hab. Jacek Roliński

Ocena funkcji komórek dendrytycznych w stanach fizjologii i patologii

KATEDRA I ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ


 1. prof. dr hab. Jacek Roliński

Ocena odpowiedzi przeciwnowotworowej indukowanej przy pomocy auto i allogenicznych komórek dendrycznych poddanych różnym metodom stymulacji

KATEDRA I ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ


 1. prof. Jacek Roliński

Opracowanie, doskonalenie i wdrożenie wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych w ostrych i przewlekłych białaczkach limfatycznych

KATEDRA I ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ


 1. prof. dr hab. Janusz Milanowski

Polimorfizm HLA-DR, HL-AQ oraz wybranych genów dla chemokin u pacjentów z sakoidozą układu oddechowego

KATEDRA I KLINIKA PNEUMONOLOGII, ONKOLOGII I ALERGOLOGII


 1. prof. dr hab. Maria Majdan

Częstość występowania różnego typu przeciwciał antyfosfolipidowych w wybranych układowych chorobach tkanki łącznej

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej.


 1. prof. dr hab. Maria Majdan

Zależności między stopniem uszkodzenia nerek w toczniu układowym a obecnością różnego typu przeciwciał antyfosolipidowych

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej.


 1. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Badania koncentracji białka Tau jako wykładnika uszkodzenia aksonalnego u chorych na stwardnienie rozsiane oraz korelacja z parametrami klinicznymi i wskaźnikami uszkodzeniaaksonów wskazanymi metodą rezonansu magnetycznego

KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII


 1. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski

Nowe aspekty stymulacji resynchronizującej

KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII 


 1. dr n. med. Monika Podhorecka

Ocena mechanizmów spontanicznej i indukowej apoptozy komórek białaczkowych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU 


 1. lek. med. Anna Nocuń

Scyntygraficzna ocena zmian perfuzji mózgowej w następstwie leczenia metodą embiolizacji przeznaczeniowej u pacjentów z naczyniakami wewnątrzczaszkowymi

KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ


 1. dr n. med. Agnieszka Bojarska-Junak

Rola receptorów z rodziny czynnika martwicy nowotworu i ich ligandów w biologii przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej

KATEDRA I ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ


 1. dr hab. Paweł Wieczorek

Przydatność ultrasonografii z wykorzystaniem środków kontrastujących III generacji we wczesnej diagnostyce oraz monitorowaniu efektów leczenia choroby nowotworowej

ZAKŁAD RADIOLOGII DZIECIĘCEJ


 1. prof. dr hab. Alicja Sawa

Ocena i porównanie skuteczności współczesnych metod diagnostycznych guzków płuca, ze szczególnym uwzględnieniem scyntygrafii Depretydem 99mTc

KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ


 1. prof. dr hab. Tomasz Mazurkiewicz

Badania przydatności żelu trombocytarnego do stumulacji zrostu kostnego i monitorowania angiogenezy kostnej przy uzyciu ultrasonografii i badań rentgenowskich

KATEDRA ORTOPEDII


 1. dr n.med. Radosław Pietura

Ocena odległych wyników zabiegu embolizacji mięśniaków macicy przy uzyciu rezonansu magnetycznego oraz metod leczenia ewentualnego nawrotu choroby

ZAKŁAD RADIOLOGII ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII


 1. dr n. med. Justyna Szumiało

Wpływ resweratolu i kwasu protokatechowego na nowotwory płaskonabłonkowe przełyku u szczura indukowane przez N-nitrozometylobenzyloaminę (NMB)

KATEDRA I ZAKŁAD PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ


 1. dr Jolanta Parada -Turska

Znaczenie antagonistów glutaminianergicznych w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej. 1. lek. med. Michał Trojnar

Wpływ leków blokujących kanały wapniowe na aktywność przeciwdrgawkową nowych leków przeciwpadaczkowych

KATEDRA I ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII


 1. dr n. med. Przemysław Sikora

Ocena czynników ryzyka rozwoju kamicy układu moczowego u dzieci makroregionu lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli kwasu szczawiowego

KLINIKA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ


 1. prof. dr hab. Kinga Borowicz

Podstawy racjonalnej politerapii padaczki lekoopornej-ocena typu interakcji między klasycznymi a wybranymi nowymi lekami przeciwpadaczkowymi

KATEDRA I ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII


 1. prof. dr hab. Artur Jakimiuk

Polimorfizm genu receptora estrogenowego alfa a efektywność hormonalnej terapii zastępczej(SERM vs SEEM)

II KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII


 1. prof. dr hab. Lechosław Putowski

Występowanie delecji 4977-bp w DNA mitochondriów z niezapłodnionego oocytu i nieprawidłowego embrionu u kobiet leczonych technikami wspomaganego rozrodu

II KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII


 1. prof. dr hab. Tomasz Rechberger

Czy reakcja odrzucenia taśmy polipropylenowej u pacjentek operowanych z powodu WNM za pomocą technik pętlowych (TVT,IVS)oraz u kobiet leczonych operacyjnie z powodu zaburzeń statyki narządu rodnego 9IVS posterior) ma podłoże immunologiczne

II KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII


 1. dr n. med. Katarzyna Drabko

Zależność pomiędzy zaburzeniami układu oksydacyjno-antyoksydacynegi a ilością i funkcjąlimfocytów krwi obwodowej u dzieci z chorobą nowotworową

KLINIKA HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ


 1. dr n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo

Mózgowy peptyd natriretyczny, przedsionkowy peptyd natriuetyczny, endotelina oraz troponina T jako wczesne wskaźniki uszkodzenia mięśnia sercowego u dzieci leczonych przeszczepianiem komórek hematopoetycznych

II KATEDRA PEDIATRII,
KLINIKA HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ 1. dr n. med. Iwona Beń - Skowronek

Ocena morfologiczna i ultrastrukturalna wzajemnych relacji sudpopulacji limfocytów, komórek dendrycznych i terocytów w tarczycy dzieci i młodziezy z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy

KLINIKA ENDOKRYNOLOGII I NEUROLOGII DZIECIĘCEJ


 1. dr n. med. Dorota Darmochwał- Kolarz

Ocena systemu RANK/RANKL/OPG oraz innych markerów przebudowy tkanki kostnej u kobiet w ciąży fizjologicznej oraz pacjentek ciężarnych ze schorzeniami układowymi i nadciśnieniem towarzyszącym ciąży

KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I PERINATOLOGII


 1. dr n. med. Elżbieta Luchowska

Regulacja ośrodkowej produkcji endogennego antagonisty receptorów glutaminianowych, kwasu kynureninowego przez układ beta-adrenergiczny-badania in vitro oraz in vivo

ZAKŁAD FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII

 1. prof. Stanisław Czuczwar

Izobolograficzny profil interakcji wigabatryny z gabapentyną oraz wigabatryny z tiagabina-racjonalne podstawy terapii dwulekowej w padaczce lekoopornej

KATEDRA I ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII


 1. dr hab. n. med. Piotr Radwan

Ocena roli komórek dendrycznych w etiopatogenezie i przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna"

KATEDRA I KLINIKA GASTROENTEROLOGII Z PRACOWNIĄ ENDOSKOPOWĄ


 1. dr hab. Grażyna Ginalska

Immobilizacja wybranych antybiotyków na protezach naczyniowych celem nadania im właściwości przeciwbakteryjnych

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII


 1. prof. dr hab. n. farm. Halina Szumiło

Chromatografia cieczowa wybranych leków i substancji leczniczych

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ


 1. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk

Synteza i badania nad potencjalnymi częściowymi i zupełnymi antagonistami receptorów glutaminianergicznych GluR5/6 spodziewanym działaniu neuroprotekcyjnym i przecipadaczkowym

KATEDRA I ZAKŁAD SYNTEZY I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ŚRODKÓW LECZNICZYCH


 1. dr Helena D Smolarz

Ocena działania przeciwnowotworowego związków polfenolowych z grup flawonoidów, kumaryn i stilbentów występujących w wybranych gatunkach flory polskiej

KATEDRA I ZAKŁAD BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ


 1. prof. dr hab. Kazimierz Głowniak

Badania fitochemiczne i farmakologiczne alkaloidów Amaryllidaceae oraz izoflawonów w rodzaju Trifolium L. jako środków naturalnych o potencjalnym zastosowaniu w profilaktyce i terapii chorób biodegeneracyjnych

KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI


 1. prof. dr hab. Grażyna Matysik

Opracowanie naturalnego leku do leczenia popromiennych chorób skóry.

SAMODZIELNA PRACOWNIA CHROMATOGRAFII PLANARNEJ


 1. dr hab. Grazyna Ginalska

Kowalencyjna immoblizacja antybiotyków w celu uzyskania antybakteryjności protez naczyniowych

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII


 1. dr n. farm. Tomasz Tuzimski

Optymalizacja układów chromatograficznych do analizy złożonych mieszanin pestycydów

KATEDRA CHEMII ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ


 1. dr Tadeusz Dzido

Elektro-chromatografia planarna w układzie zamkniętym-badanie parametrów wpływających na retencje selektywność i efektywność rozdzielenia na przykładzie wybranych grup związków szczególnie występujących w próbkach naturalnych

KATEDRA CHEMII ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ

 1. dr Jacek Tomaszewski

Poliferacja, migracja, biosynteza kolagenu w hodowlach fibroblastów tkanki łącznej przepony moczowo-płciowej kobiet prowadzonych na biomateriałach chirurgicznych (siatki) stosowanych w uroginekologii

II KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna