Recenzja artykułu pt. „Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy” opracowanego przez Annę Bentyn I Joannę Hoffmann na podstawie III krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych, z czasopisma Świetlica w szkole, 2011Pobieranie 9.64 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.64 Kb.
Angelika Dąbek

Gr. A1, III rok PSO z PS

Uniwersytet Pedagogiczny

Kraków 2012Recenzja artykułu pt. „Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy” opracowanego przez Annę Bentyn i Joannę Hoffmann na podstawie III krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych, z czasopisma Świetlica w szkole, 2011, nr 3

W czasie konferencji zostały poruszone różne problemy, które dotykają dzisiejszą szkołę, jak i świetlicę szkolną. Na początku w artykule zostało przytoczone wystąpienie Dawida Bułatowskiego który na konferencji omawiał zjawisko agresji. Została podana definicja agresji oraz jej rodzaje: agresja instrumentalna, agresja wroga. U dzieci agresja w relacji może przejawiać się poprzez wykluczenie z grupy rówieśniczej, dlatego warto znać i rozumieć na czym polega i jakie są źródła agresji.


Kolejnym przybliżonym problemem był lobbing, czyli właśnie to wykluczanie z grupy i terror psychiczny. Przedstawiono również najczęstsze stereotypy związane z przemocą. Jak z nich wynika, dziewczynek dotyka częściej przemoc pośrednia, chłopców bezpośrednia; równie często przemoc występuje w szkole, co poza nią mobbing występuje również w małych miejscowościach, nie ma on też związku z liczebnością klas i wielkością szkoły; nie wynika on z rywalizacji i poczucia przegranej, mobbing dotyka osoby słabsze, a nie inne od pozostałych; nie ma znaczenia status społeczny i warunki materialne, mobbing dotyka tez dzieci rodziców wykształconych, z dobrego domu.
W tekście przedstawiono sposoby radzenia sobie z mobbingiem w szkole. Nauczyciele aby przeciwstawiać się przemocy powinni: mieć szeroka wiedze na ten temat, umieć dostrzegać zachowania agresywne, wspierać i wzmacniać zachowania przyjazne, umieć rozmawiać i powstrzymywać akty przemocy, mieć możliwość współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami.

Aby sprostać tym potrzebom należy: trzeba podjąć działania świadomego przeciwdziałania agresji, zmodyfikować model autorytetu nauczyciela z nauczyciela-sędziego, władcy na nauczyciela-mediatora, diagnostę


Z artykułu można dowiedzieć się również jak rozpoznać ofiary szykan w szkole. Określono oznaki podstawowe i drugorzędne, po których możemy wnioskować, że dane dziecko jest ofiara mobbingu. Omówiono także typy zachowań ofiar mobbingu, wyróżnia się bowiem aż siedem typów zachowań u mobbowanych dzieci; zachowania uległe, społecznie nieadekwatne, służalcze, inne zachowania, zachowania polegające na wkupywaniu się w czyjeś łaski, zachowania skarżypyty oraz skupiające uwagę na własnej osobie. Ukazane zostały też cechy charakterystyczne sprawców szykan. Wystąpienie podczas konferencji pana Bułatowskiego zostało zakończone lista złotych rad dla nauczycieli, zatytułowanych: „Uważnie się przyglądajmy, czyli czego oczekuje od nauczycieli ofiara mobbingu”. Wśród rad znalazły się takie hasła jak: zadawaj pytania, wierz w to, co mówi ofiara mobbingu, informuj o tym, jak radzić sobie z przemocą, itp..
Na konferencji został omówiony również zagadnienie „Świetlica szkolna a zmiany w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jacek Rudnik przedstawił w jaki sposób wychowawcy świetlicy mogą współuczestniczyć w realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast Anna Bentyn zaprezentowała wykład dotyczący rozwoju wychowanka jako wyzwania dla wychowawcy. Rozwój każdego człowieka przebiega w każdym przypadku odmiennie. Prelegentka zaznaczyła ważne aspekty dot. rozwoju, a także przypomniała o koncepcji sfery najbliższego rozwoju wg Wygotskiego. Zatem nauczyciele powinni skupiać się na tym, co dziecko może zrobić jutro, a więc dobierać uczniom zadania nie za trudne i nie za łatwe. Wspieranie rozwoju dziecka jest obecnie jednym z celów pracy szkoły zawartym w podstawie programowej. Oznacza to, iż każdy wychowawca świetlicy oraz każdy nauczyciel powinien: znać prawidłowości rozwojowe, motywować do pracy nad sobą, tworzyć sytuacje stymulujące poznawczo i wychowawczo, itd. Nauczyciel powinien mieć świadomość do czego dziecko w danym wieku ma dorosnąć. Jednocześnie w każdej grupie wychowanków można spotkać dzieci o różnym poziomie posiadanych umiejętności, a to już stanowi wyzwanie dla nauczyciela.
Lektura tego artykułu dostarcza refleksji na temat obrazu przemocy w dzisiejszej szkole, świetlicy. Zachowania, które wydawałoby się nie dotyczą dzieci, a jedynie świata dorosłych z niepokojem możemy obserwować właśnie u tych najmłodszych. Zadaniem nauczycieli jest zatem wyposażenie się w potrzebną wiedze na ten temat, aby umieć skutecznie reagować i powstrzymywać przejawy przemocy, mobbingu w szkole jak i pomagać ofiarom.

Poruszona kwestia wspierania rozwoju dziecka jest mi szczególnie bliska, uważam że wszelkie działania w kierunku wspomagania działań uczniów, ich samorozwoju są ważne i powinny być w interesie nas wszystkich, dlatego winniśmy posiąść umiejętności i informacje na ten temat, aby kształcić mądre i dobrze wychowane nowe pokolenie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna