Referat techniczno inwestycyjny w 2013 R. Dział 010 rolnictwo I łowiectwo



Pobieranie 75.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar75.04 Kb.
SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN

REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

W 2013 R.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Lelewela i Jana Pawła II numer 225.

Plan 6 750,00 wykonanie 6 749,99 100,00%


Zapłacono za:

- dokumentację projektowo-kosztorysową - 6 749,99 zł


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych zlecono Firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, za wynagrodzeniem w kwocie 6 749,99 zł na podstawie Umowy Nr 119/2013 z dnia 13.05.2013r. i Aneksu Nr 1 z dnia 21.10.2013 r. Termin wykonania opracowania do 29.11.2013r.



Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka 250/1, Gmina Tuszyn

Plan 5 226,00 wykonanie 5 166,00 98,85%


Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 5 166,00 zł


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych zlecono Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka 93-329 Łódź,

ul. Ogniskowa 11 m.6 za wynagrodzeniem 5 166,00 zł. Umowa Nr 255/2013 z dnia 16.09.2013r.

Termin wykonania do 10.10.2013r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w

terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 5 166,00zł.

Zadanie wykonane i odebrane.
Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gmina Tuszyn

Plan 437 319,00 wykonanie 437 318,05 100,00%


Zapłacono za:

Aktualizację kosztorysu inwestorskiego 861,00 zł

Badanie nawierzchni bitumicznej 1 328,40 zł

Nadzór inwestorski 5 159,63 zł

Wykonanie robót 429 969,02 zł
Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 193/2013 z dnia 19.07.2013. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 429 969,02 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie

ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za

wynagrodzeniem w kwocie 5 159,63 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokółem odbioru końcowego spisanym w dniu 16.09.2013r.
Finansowanie zadania :
- 126 160,00 zł - dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa nr 125/RŚ/2013 z dnia
16 lipca 2013r.( dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
- 150 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego
- 161 158,05 zł - środki własne z budżetu gminy

Zadanie wykonane i odebrane.
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1512E w Modlicy na odcinku od granicy z gminą Rzgów do skrzyżowania z drogą gminną Modlica-Romanów

Plan 18 050,00 wykonanie 18 050,00 100,00%


Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 18.050,00 zł


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych zlecono Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka 93-329 Łódź,

ul. Ogniskowa 11 m.6 za wynagrodzeniem 18 050,00 zł. Umowa Nr 144/2013 z dnia 24.05.2013r.

Termin wykonania do 30.08.2013r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 18 050,00zł.



Zadanie wykonane i odebrane.
Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne
Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Blokową

Plan 132 410,00 wykonanie 132 409,60 100,00%


Zapłacono za:

Wykonanie robót 128 104,60 zł

Nadzór inwestorski 4 305,00 zł
Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KAM-CZAR 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 129/2013 z dnia 20.05.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 128 104,60 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie

ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 4 305,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokółem odbioru końcowego spisanym w dniu 23.09.2013r.



Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynku

Plan 100 000,00 wykonanie 100 000,00 100,00%


Zapłacono za:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 14 637,00 zł

Wykonanie robót 84 018,70 zł

Nadzór inwestorski 1 344,30 zł


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie PPHU”FAZI”, ul.Wojska Polskiego 165; 95-070 Aleksandrów Łódzki za wynagrodzeniem 14 637,00 zł. Umowa Nr 94/2013 z dnia 05.04.2013r. Termin wykonania 30 lipca 2013r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 14 637,00 zł.

Wykonanie remontu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. ; 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 261/2013 z dnia 25.09.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 350 987,87 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach ( z budżetu 2013 - 84 018,70zł oraz z budżetu 2014 – 266 969,17 zł ).Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie

ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za

wynagrodzeniem w kwocie 5 615,81 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach ( z budżetu 2013 - 1 344,30 zł oraz z budżetu 2014 – 4 271,51zł )

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokółem technicznego odbioru spisanym w dniu 05.12.2013r.



Zadanie wykonane i odebrane protokółem technicznego odbioru robót.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodzonka.

Plan 14 391,00 wykonanie 0,00 0,00%

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie P.P.H.U „FAZI” Jacek Szeliga, ul. Wojska Polskiego 165 95-070 Aleksandrów Łódzki - za wynagrodzeniem 14 391,00 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 97/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. Termin wykonania do 30.11.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stodolnianej

Plan 11 931,00 wykonanie 0,00 0,00%


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie P.P.H.U „FAZI” Jacek Szeliga, ul. Wojska Polskiego 165 95-070 Aleksandrów Łódzki - za wynagrodzeniem 11 931,00 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 112/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Termin wykonania do 30.11.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Strażackiej

Plan 8 979,00 wykonanie 8 979,00 100%


Zapłacono za:

Dokumentację projektowo – kosztorysową 8 979,00 zł


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93 329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 - za wynagrodzeniem 8 979,00 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 93/2013 z dnia 05.04.2013r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 25.10.2013r.

W związku z przedłużającym się terminem uzyskania od PGNiG Warszawa warunków technicznych do uzgodnienia projektu drogowego został wydłużony termin wykonania prac projektowych z do 31.10.2013r. na do 15.12.2013r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w uzgodnionym terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 8 979.00zł.



Zadanie wykonane i odebrane.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim

Plan 14 640,00 wykonanie 0,00 0,00%


Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

firmie „ FORMA” Pracownia Projektowa s. c. W. Formanowska, R. Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 11 799,84 zł brutto.

Umowa Nr 257/ 2010 z dnia 23.11.2010r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim

Plan 13 200,00 wykonanie 0,00 0,00%


Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

firmie „ FORMA” Pracownia Projektowa s. c. W. Formanowska, R. Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 9 833,20 zł brutto.

Umowa Nr 256/ 2010 z dnia 23.11.2010r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.
Rozdział 60095 – Pozostała działalność
Zakup dwóch wiat przystankowych.- sołectwo Wodzin Majoracki
Plan 9 422,77,00 wykonanie 3 850,00 zł 40,86%
Zapłacono za:

- zakup wiaty - 3 850,00 zł

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Majoracki na 2013 r

Zgodnie z wolą sołectwa dokonano zakupu tylko jednej wiaty przystankowej, o wymiarach 3,0 m x 1,5 m , z blach i poliwęglanu - za kwotę 3.850,00 zł.



Zadanie wykonane.
Zakup wiaty przystankowej – sołectwo Zofiówka.
Plan 4 500,00 zł wykonanie 4 043,99 zł 89,87%
Zapłacono za:

- zakup wiaty - 4 043,99 zł


Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka na 2013 r

Zgodnie z wolą sołectwa Zofiówka dokonano zakupu wiaty przystankowej o wymiarach 3,5 m x 1,5 m, ze szkła hartowanego i poliwęglanu, za kwotę 4 043,99 zł.



Zadanie wykonane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin
Zagospodarowanie placu ( utwardzenie terenu ) przy UM w Tuszynie.
Plan 145 476,70 wykonanie 145 476,70 100%
Zapłacono za:

Aktualizację kosztorysu inwestorskiego 738,00 zł

Nadzór inwestorski 3 502,65 zł

Wykonanie robót 141 236,05 zł


Zagospodarowanie placu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM - CZAR” ; 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 260/2013 z dnia 25.09.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 249 792,21 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach ( z budżetu 2013 - 141 236,05zł oraz z budżetu 2014 – 108 556,16 zł ).Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie

Usługi Budowlane Jakub Królak ; 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za

wynagrodzeniem w kwocie 6 194,85 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach ( z budżetu 2013 - 3 502,65 zł oraz z budżetu 2014 – 2 692,20 zł )

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokółem technicznego odbioru spisanym w dniu 05.12.2013r.

Zadanie wykonane i odebrane protokółem technicznego odbioru robót.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku OSP Modlica.
Plan 14 755,89 zł wykonanie 14 698,50 zł 99,61%
Zapłacono za:

- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 14 698,50 zł


Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Modlica na 2013 r

Dokonano zakupu i montażu dwóch kompletnych klimatyzatorów ściennych - za kwotę 14 698,50 zł.



Zadanie wykonane.

Zakup chłodni do strażnicy OSP Syski.
Plan 10 113,59 zł wykonanie 5 656,77 zł 55,93%
Zapłacono za:

- zakup chłodni (szafy chłodniczej) – 5 656,77 zł


Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Syski na 2013 r.

Dokonano zakupu chłodni (szafy chłodniczej) ze stali nierdzewnej o poj. 1400 l - za kwotę 5 656,77 zł.



Zadanie wykonane.
DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Tuszynie.

Plan 121 017,00 wykonanie 97 167,72 80,29%


Zapłacono za:

Nadzór inwestorski 1 501,95 zł

Wykonanie robót 95 665,77 zł
Zadanie zrealizowane przez ADS Music & sport s.c. 90-758 Łódź, ul. Więckowskiego 98 lok.12. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 198/2013 z dnia 26.07.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 95 665,77 zł brutto. Termin realizacji zadania do 15 .10.2013r.

Przedmiot umowy obejmował zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw o powierzchni 240 m² wraz z ogrodzeniem, wykonaniem bezpiecznych nawierzchni, dostawą i montażem urządzeń zabawowych zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła”.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie

Usługi Budowlane Jakub Królak ; 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 501,95 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokółem odbioru końcowego spisanym w dniu 25.10.2013r. oraz skontrolowane z wynikiem pozytywnym przez firmę kontrolującą wyznaczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Finansowanie zadania :



Zadanie wykonane i odebrane.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Domowicza i ul. 3 Maja wraz z przepompownią ścieków PII w Tuszynie.
Plan 668 912,00 zł wykonanie 665 263,31 zł 99,45%
Zapłacono za:

Skanowanie map 94,00 zł

Opłata przyłączeniowa 94,10 zł

Nadzór inwestorski 13 407,00 zł

Wykonanie robót 648 599,90 zł

Prowizję od kredytu z BOŚ 3 068,31 zł


W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:
- ul. Domowicza

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm - o łącznej długości 201,89 m.

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm – o łącznej długości 156,39 m – 14 szt.
- ul. 3 Maja.

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o łącznej długości – 351,11 m w tym:

- o średnicy 200 mm o długości 90,26 m

- o średnicy 315 mm o długości 260,85 m

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm, o łącznej długości - 133,59 m - 12 szt.

3) Kanalizacja tłoczna, z rur PE o średnicy 160 mm o łącznej długości – 160,55m,

4) Przepompownia ścieków – 1 kpl , z kompletnym wyposażeniem ,zasilaniem energetycznym oraz zaopatrzona w monitoring.

5) Odtworzenie nawierzchni ulic po robotach związanych z budową kanalizacji.

Zadanie zrealizowane przez PHU „ JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

na podstawie Umowy Nr 222/2013 z dnia 28.08.2013 r – za wynagrodzeniem w kwocie 648 599,90 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Adam Pragier – Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „ADPRO” z Łodzi na mocy Umowy Nr 223/2013 z dnia 28.08.2013 r – za wynagrodzeniem w kwocie 13 407,00 zł.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek za skanowanie map wielkoformatowych dla

potrzeb ogłoszenia przetargu na realizację zadania w kwocie 94,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 94,10 zł – stanowiący opłatę przyłączeniową dla przepompowni ścieków P II.

Do wydatków budżetu gminy na realizację zadania zaliczono również kwotę 3.068,31 zł stanowiącą odsetki od kredytu na realizację zadania.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 23.12.2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie przedmiotowe w zakresie zapłaty za przyłącze energetyczne w kwocie 1 765,54 zł umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

Zadanie wykonane.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Ks.Ściegiennego (do ul.Góreckiej),ul.Cmentarnej oraz ul.Poprzecznej do przepompowni PV.
Plan 26 925,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%
Wykonanie przedmiotowego opracowania zlecono firmie „EKO-KOMPLEKS” S.J. ze Rzgowa - wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na mocy Umowy Nr 145/2013 z dnia 24 maja 2013 r i Aneksu Nr 1 z dnia 16.12.2013 r, za wynagrodzeniem w kwocie 26.924,70 zł i z terminem realizacji do dnia 28.04.2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędna modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn-Las.
Plan 19 680,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%
Wykonanie przedmiotowego opracowania zlecono firmie „MAJOR” S.C. z Łodzi - w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 182/2013 z dnia 03.07.2013 r i Aneksu Nr 1 z dnia 16.12.2013 r, za wynagrodzeniem w kwocie 19.680,00 zł i z terminem realizacji do dnia 31.03.2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej, Bocznej i Zacisze w Woli Kazubowej.
Plan 9 201,71 wykonanie 9 110,00 99,00%
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Kazubowa.
Zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych ul. Górecka – 3 420,00 zł

- wykonanie robót budowlanych ul. Boczna – 5 690,00 zł
W ramach realizacji zadania, po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „ EL- MOT ” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35:

1.Wykonanie oświetlenia ul. Góreckiej 9dokończenie) - Umowa Nr 240/2013 z dnia 11.09.2013 r.- za kwotę brutto 3 420,00 zł i terminem realizacji do dnia 11.10.2013 r.

Zakres robót obejmował m.in.: montaż skrzynek bezpiecznikowych, montaż wysięgników rurowych, montaż opraw oświetleniowych.

2.Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej - Umowa Nr 293/2013 z dnia 14.11.2013 r – za kwotę brutto 5 690,00 zł i terminem realizacji do dnia 16.12.2013 r.

Zakres robót obejmował m.in.: montaż linii napowietrznej o dł.0,544 km, montaż ograniczników przepięć, montaż uziemienia, badania i pomiary instalacji uziemiającej.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.
Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym.
Plan 4 218,00 zł wykonanie 4 217,42 zł 99,99 %
Zapłacono za:

- wykonanie opracowania - 3 936,00 zł

- opłata przyłączeniowa - 281,42 zł
Wykonanie przedmiotowej dokumentacji zlecono firmie PHU „TUVEX” z Tuszyna, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 192/2013 z dnia 17.07.2013 r , za wynagrodzeniem w kwocie 3 936,00 zł i z terminem realizacji do dnia 29.11.2013 r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek tytułem opłaty przyłączeniowej w kwocie 281,42 zł.



Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym.
Plan 4 790,28 zł wykonanie 4 217,42 zł 88,04 zł
Zapłacono za:

- wykonanie opracowania - 3 936,00 zł

- opłata przyłączeniowa - 281,42 zł
Wykonanie przedmiotowej dokumentacji zlecono firmie PHU „TUVEX” z Tuszyna, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 191/2013 z dnia 17.07.2013 r , za wynagrodzeniem w kwocie 3 936,00 zł i z terminem realizacji do dnia 29.11.2014 r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek tytułem opłaty przyłączeniowej w kwocie 281,42 zł.



Zadanie wykonane w terminie i odebrane.
Rozbudowa o świetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.
Plan 14 542,00 zł wykonanie 14 541,42 zł 100,00 %
Zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych – 13 760,00 zł

- inspektora nadzoru inwestorskiego – 500,00 zł

- przyłączenie do sieci energetycznej – 281,42 zł

Realizację zadania, po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „ EL- MOT ” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 na podstawie umowy 241/2013 z dnia 11.09.2013r. za kwotę 13 760,00zł.

Zakres robót obejmował m.in.: montaż skrzynek bezpiecznikowych, montaż wysięgników rurowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż rozdzielnicy szafowej.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „TUVEX” Grzegorz Fałek z Tuszyna na podstawie umowy Nr 254/2013 z dnia 11.09.2013r. za kwotę brutto 500,00 zł

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.
Zadanie wykonane i odebrane.
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim, gmina Tuszyn
Plan 710,00zł wykonanie 703,56 zł 99,09%
Zapłacono za przyłączenie do sieci energetycznej obwodu elektrycznego ul. Okupniki.
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej.
Plan 12 573,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %
Wykonanie przedmiotowej dokumentacji zlecono firmie Przedsiębiorstwo „ARLES” z Bedonia Przykościelnego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 185/2013 z dnia 02.07.2013 r , za wynagrodzeniem w kwocie 3 936,00 zł i z terminem realizacji do dnia 16.12.2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku,

zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.
Zadanie wykonane w terminie i odebrane.
Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej.
Plan 18 000,00 zł wykonanie 18 00,00 zł 100,00 %
Realizację zadania, po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie NOVA LIGHT ECO Sp. z o.o. z Łodzi na podstawie umowy Nr 279/2013 z dnia 24.10.2013r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 13.12.2013r. za kwotę brutto 18 000,00 zł.

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie stosownej dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompletnej lampy zasilanej energią słoneczną i wiatrową z pełnym wyposażeniem.



Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej

Plan 718 147,88 wykonanie 717 147,19 99,86%


Zapłacono za:

Skanowanie map 25,90 zł

Rejestrację dziennika budowy 5,70 zł

Nadzór inwestorski 19 803,00 zł

Roboty dodatkowe 23 289,31 zł

Wykonanie robót 673 023,28 zł

Prowizję od kredytu z BOŚ 1 000,00 zł
Zadanie zrealizowane przez Firmę P.P.H.U. „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek 95-200 Pabianice, ul.Piłsudskiego 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 168/2013 z dnia 24.06.2013r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 25.10.2013r. Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 673 023,28 zł brutto.

(Z uwagi na niespełnienie warunków umowy przez pierwszego Wykonawcę zadania, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2012 roku – Gmina Tuszyn odstąpiła od umowy z tym Wykonawcą i zmuszona była przeprowadzić ponowne postępowanie przetargowe w 2013 roku).

Kompleksowy nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 19 803,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych do 20.11.2013 r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części budynku będącej przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w dniu 27.11.2013r. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 8 076,30 zł , tj.za 6 dni opóźnienia.

Ze względu na to, że w trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania obiektu, została podpisana z Firmą P.P.H.U. „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek ; 95-200 Pabianice, ul.Piłsudskiego 3 Umowa Nr 226/2013 z dnia 01.10.2013 na roboty dodatkowe na kwotę 23 289,31 zł brutto z terminem realizacji tożsamym z terminem zakończenia robót podstawowych wynikających z Umowy Nr 168/2013 z 24.06.2013r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 25.10.2013r.

Zadanie zostało odebrane protokółem odbioru końcowego spisanym w dniu 5 grudnia 2013roku.
Powyższe zadnie dofinansowane w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00362-6922-UM0504065/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego wraz z Aneksami.
Finansowanie zadania:


  • 273 586,00 zł – środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy

Nr 00362-6922-UM0504065/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012r

z Samorządem Województwa Łódzkiego wraz z Aneksami.


  • 443 561,19 zł – środki własne z budżetu gminy



Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej

Plan 351 320,00 wykonanie 351 319,29 100%


Zapłacono za:

Skanowanie map 292,46 zł

Rejestrację dziennika budowy 5,70 zł

Wykonanie STWiOR 861,00 zł

Nadzór inwestorski 9 286,50 zł

Wykonanie robót 340 873,63 zł


Zadanie zrealizowane przez Konsorcjum firm :

  1. PHU „WarBud” 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Lipowa 16A ( lider konsorcjum)

  2. „War Bud” Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Lipowa 16A ( partner konsorcjum)

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 90/2013 z dnia 04.04.2013r.

Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 340 873,63 zł brutto. Kompleksowy nadzór inwestorski


zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Firmie Usługi Budowlane
Jakub Królak Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 9 286,50 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych do 31.10.2013 r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części budynku będącej przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w dniu 09.12.2013r. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 25 906,50 zł , tj.za 38 dni opóźnienia.

Zadanie zostało odebrane protokółem odbioru końcowego spisanym w dniu 27.11. 2013roku.


Powyższe zadnie dofinansowane w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00715-6930-UM0530073/12” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego .
Finansowanie zadania:

- 216 279 zł – środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00715-6930-UM0530073/12

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012 r.
Samorządem Województwa Łódzkiego . - 135 040,29 zł – środki własne z budżetu gminy
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Zakup pomieszczeń kontenerowych przeznaczonych na spotkania mieszkańców sołectwa.
Plan 12 628,17 zł wykonanie 11 685,00 zł 92,53%
Zapłacono za:

- pomieszczenie kontenerowe - 11 685 zł


Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Górki Małe na 2013 r.

W ramach realizacji zadania zakupiono od austriackiej firmy CONTAINEX, mającej swój magazyn w Tuszynku Majorackim - używane pomieszczenie kontenerowe (kontener biurowy) o wymiarach 2435 mm x 6055mm, wyposażony w dwa okna, drzwi, instalację oświetleniową i ogrzewania - za kwotę brutto 11 685,00 zł. Kontener posadowiono na działce w Górkach Małych, wskazanej przez sołectwo.



Zadanie wykonane.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej w Żerominie plus zakup wyposażenia boiska
Plan 14 369,04 zł wykonanie 14 300,00 zł 99,52 zł
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin na 2013 r.

Po przeprowadzonym zapytaniu cenowym realizację całego zadania zlecono firmie „SŁOWIK”

z Tuszyna na mocy umowy Nr 170/2013 z dnia 19.06.2013 r.

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu ogrodzenia boiska do piłki siatkowej z furtkami, zakupiono 2 ławki, kosze oraz siatkę do bramek do piłki nożnej. Dokonano również zakupu i montażu siatki zabezpieczającej przy drodze obok boiska na osiedlu w Żerominie.



Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu w Tuszynku

Plan 7 749,00 wykonanie 7 749,00 100%


Zapłacono za:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 7 749,00 zł

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

firmie Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska ; 91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 9a wynagrodzeniem w kwocie 7 749,00 zł brutto.



Umowa Nr 169/2013 z dnia 19.06.2013r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.08.2013r. Termin wykonania dokumentacji 30.08.3013r. Dokumentacja wykonana w terminie.

Zadanie wykonane i odebrane.




©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna