Regiony turystycznePobieranie 15.65 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.65 Kb.
REGIONY TURYSTYCZNE – Program przedmiotu

Kierunek „TURYSTYKA I REKREACJA, studia uzupełniające magisterskie, rok I, semestr – I, stacjonarne i niestacjonarne


CELE NAUCZANIA:

Pokazanie, w jakim celu i w jaki sposób dokonano delimitacji regionów turystycznych oraz wykorzystanie tej kategorii do analizy ruchu turystycznego. Pokazanie możliwości wykorzystania turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego i lokalnego.


ZAGADNIENIA, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ:

Ogólna znajomość tematyki geografii turystycznej związanej z realizacja tego przedmiotu na studiach licencjackich (Walory, atrakcje turystyczne Polski oraz Europy).


UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ:

Umiejętność posługiwania się mapą, znajomość źródeł informacji geograficznej i umiejętność posługiwania się nimi, umiejętność tworzenia prezentacji),


PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia obejmują 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Nauczanie zakończone

jest egzaminem pisemnym.
Wykłady

Miejsce prowadzenia wykładów: AWF Al. Jana Pawła II 78


1. Region – pojęcie regionu, rodzaje regionów. Regiony turystyczne. Metody delimitacji regionów turystycznych ,

2. Wybrane koncepcje ewolucji obszaru turystycznego. Przestrzeń turystyczna – eksploracji, penetracji, asymilacji, kolonizacji, urbanizacji. Modele percepcji przestrzeni turystycznej. Miary rozwoju funkcji turystycznej.

3, Struktura regionalna i subregionalna światowego ruchu turystycznego. Makroregiony turystyczne wg WTO. Współczesne kierunki, tendencje i perspektywy zmian koncentracji ruchu turystycznego na świecie.

4. Czynniki rozwoju turystyki w Afryce. Regiony turystyczne Afryki (Afryka Północna, Wschodnia, Południowa). Atrakcyjność turystyczna parków narodowych Afryki Wschodniej (Kenia, Tanzania, RPA, Namibia, Etiopia).

5. Regiony turystyczne Ameryki Południowej.

6. Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej Ameryki Północnej. Regiony turystyczne Ameryki Północnej. Turystyka w Parkach Narodowych USA.

7. Regiony turystyczne Azji.

8. Udział Australii i Oceanii w ruchu turystycznym. Turystyka w strefie polarnej i subpolarnej.

9. Czynniki warunkujące rozwój turystyki w Europie. Regiony turystyczne Europy. Rola turystyka w UE.

10.Światowe centra turystyki – analiza funkcjonowania np. wybranych ośrodków (Londynu, Berlina, Nowego Jorku, Dubaju, Krakowa, itp.)

11.Podział Polski na regiony turystyczne. Analiza kryteriów podziału i regionalizacji.

12.Regiony turystyczne Polski. Analiza funkcjonowania wybranego regionu (np. Małopolska),

14.Zasady gospodarki turystycznej w regionach. Regionalne produkty turystyczne – ich znaczenie, tworzenie i funkcjonowanie. Zrównoważony rozwój w regionach turystycznych. (analiza na wybranych przykładach).
Ćwiczenia


 1. Organizacja ćwiczeń, wymagania, kryteria zaliczeń, literatura, przydział tematów do opracowania

 2. Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zjawisk turystycznych w wybranym regionie Polski,

 3. Przydatność przestrzeni turystycznej krajów basenu M. Bałtyckiego dla różnorodnych form turystyki (Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Niemcy).

 4. Relacje pomiędzy rozwojem gospodarczym, sytuacją polityczną a ruchem turystycznym w regionie bałkańskim.

 5. Basen Morza Śródziemnego jako megaregion turystyczny. Czynniki sprzyjające rozwojowi turystyki

 6. Czynniki geograficzne jako walory turystyczne na kontynentach Ameryki Północnej i Południowej (Kanada, Peru, Chile).

 7. Wpływ klimatu na recepcję ruchu turystycznego w regionie karaibskim.

 8. Zróżnicowanie relacji pomiędzy ruchem turystycznym a walorami turystycznymi Azji Południowej i Wschodniej (Indie, Chiny, Japonia).

 9. Rola krajów muzułmańskich Afryki Północnej w recepcji ruchu turystycznego (Maroko, Tunezja, Egipt).

 10. Azjatyckie tygrysy – turystyczne wzloty i upadki.

 11. Relacje pomiędzy cechami ruchu turystycznego a walorami turystycznymi w Azji Pd. i Wschodniej (Indie, Nepal, Chiny, Korea Pd.

 12. Rozwój turystyki w regionie Middle East.

 13. Identyfikowanie atrakcyjności krajowych i światowych centrów turystyki i podróży. Analiza funkcjonowania wybranego światowego centrum turystycznego.

 14. Potencjał regionów turystycznych Polskich. Próba porównania. Analiza wskaźników rozwoju turystyki w wybranych regionach, analiza danych statystycznych, materiałów źródłowych, ocena potencjału.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001.

2. Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2009.

3. Kruczek Z., Europa. Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków 2008.

4. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków

2010.


5. Nawrot Ł., Zmyślony P., Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, Monografie 1. Proksenia, Kraków 2009-11-22
LITERATURA ZALECANA:

1.Turystyka. Testy i pytania. Praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2009

2. Geografia turystyczna świata. Praca zbiorowa pod red. J. Warszyńskiej, PWN Warszawa 2003

3. Strategie rozwoju turystyki w regionie. Red. B. Mayer i D. Milewski, PWN Warszawa 2009,


Dodatkowych wskazówek i konsultacji dotyczących przygotowania do zajęć udzielać będą:

(wymienić dr Zygmunt Kruczek i dr Wojciech Biernacki w Zakładzie Geografii Turystyki).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna