Regulamin agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej określający sposób równoważenia podaży I popytu rud, materiałów źródłowych I specjalnych materiałów rozszczepialnychPobieranie 21.19 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.19 Kb.
REGULAMIN
Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej określający sposób równoważenia podaży i popytu rud, materiałów źródłowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych

AGENCJA DOSTAW EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY ENERGII ATOMOWEJ,


uwzględniając postanowienia Traktatu, w szczególności jego art. 60 akapit 6,
po konsultacji z Komitetem Konsultacyjnym Agencji,
uwzględniając decyzję Komisji Euratomu z dnia 5 maja 1960 r. ustalającą datę podjęcia obowiązków przez Agencję Dostaw i zatwierdzającą niniejszy regulamin, w szczególności art. 3 i 4 tej decyzji dotyczące warunków wejścia w życie niniejszego regulaminu,
a także mając na uwadze, co następuje:
w celu wykonywania swych funkcji zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 52 Traktatu, Agencja powinna, w zakresie każdego produktu, na podstawie zgłoszeń dotyczących przewidywanego zapotrzebowania użytkowników i przewidywanych możliwości dostaw producentów, mieć pełne rozeznanie sytuacji rynkowej;
sposób równoważenia podaży i popytu należy ustalać z zachowaniem warunków pozwalających sprostać różnym sytuacjom w zakresie zaopatrzenia;
wprowadzenie w życie sposobu równoważenia podaży i popytu obejmuje środki o charakterze przejściowym ułatwiające jego stopniowe stosowanie,

PRZYJMUJE NINIEJSZY REGULAMIN:Artykuł 1
Na żądanie Agencji, użytkownicy zgłaszają Agencji, na okres określony zgodnie z art. 3, swoje przewidywane zapotrzebowanie na rudy, materiały źródłowe i specjalne materiały rozszczepialne oraz na podstawie zawartych już umów, ich plany odbioru.
W zgłoszeniach należy podać następujące specyfikacje:
1. nazwę produktu;
2. rodzaj i skład chemiczny i fizyczny oraz inne odpowiednie specyfikacje;
3. ilość (w jednostkach systemu metrycznego);
4. miejsce pochodzenia;
5. użycie;
6. harmonogram dostaw;
7. cenę nie wiążącą.
Artykuł 2
Na żądanie Agencji, producenci zgłaszają Agencji, na okres określony zgodnie z art. 3, swoje początkowe zapasy, wielkość przewidywanej produkcji oraz na podstawie zawartych już umów, plany dostaw.
W zgłoszeniach należy podać następujące specyfikacje:
1. nazwę produktu;
2. rodzaj i skład chemiczny i fizyczny oraz inne odpowiednie specyfikacje;
3. ilość (w jednostkach systemu metrycznego);
4. miejsce pochodzenia;
5. harmonogram dostaw;
6. cenę nie wiążącą.
Artykuł 3
Po uzyskaniu opinii Komitetu Konsultacyjnego, Agencja ustala i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w jakim terminie i na jaki okres użytkownicy i producenci dokonują zgłoszeń wymienionych w art. 1 i 2.
Artykuł 4
Po otrzymaniu zgłoszeń określonych w art. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Agencja przekazuje, pismem okólnym, użytkownikom i producentom dane ogólne i tendencje rynkowe, a także, jeśli to ma miejsce, możliwości dostaw i rynki zbytu w państwach trzecich.
Artykuł 5
Jeśli w przypadku określonego produktu, Komisja stwierdzi, w szczególności z inicjatywy Agencji, po wysłuchaniu Komitetu Konsultacyjnego, że sytuacja na rynku wykazuje wyraźny nadmiar podaży w stosunku do popytu, to może ona zwrócić się do Agencji, w drodze odpowiedniej dyrektywy, o zastosowanie procedury uproszczonej, określonej poniżej:
a) na podstawie danych uzyskanych ze zgłoszeń dokonanych zgodnie z art. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Agencja, po otrzymaniu opinii Komitetu Konsultacyjnego, określa warunki ogólne, którym muszą odpowiadać umowy o dostawę dotyczące tego produktu;
b) o tych warunkach ogólnych powiadamiani są zainteresowani, którzy są wówczas uprawnieni do prowadzenia bezpośrednich negocjacji i podpisywania umów;
c) umowy przekazywane są Agencji i uważa się je za zawarte przez Agencję, jeśli w ciągu ośmiu dni licząc od daty otrzymania umów, Agencja nie prześle zainteresowanym sprzeciwu.
Procedury przewidzianej w niniejszym artykule nie stosuje się do umów o dostawę dotyczących specjalnych materiałów rozszczepialnych.
Artykuł 6
Równoważenia podaży i popytu, z wyjątkiem przewidzianym w art. 5, dokonuje się zgodnie z następującą procedurą:
Użytkownicy zgłaszają Agencji w terminach i na okresy przez nią ustalone, ich zapotrzebowanie na dostawy rud, materiałów źródłowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych.
Po otrzymaniu zgłoszeń, Agencja ustala drogą przetargu, podając wszelkie potrzebne specyfikacje, terminy przedstawienia ofert przez producentów ze Wspólnoty oraz okresy, na które należy te oferty przedstawić.
Uważa się, że producenci ze Wspólnoty przedstawiający swoje oferty dopełnili obowiązku spoczywającego na nich zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit 2 Traktatu. Po otrzymaniu tych ofert, Agencja decyduje czy i w jakich ilościach korzysta ze swego prawa do dokonania wyboru.
Agencja informuje użytkowników o ofertach i o wielkości zapotrzebowania, które otrzymała oraz podaje zainteresowanym warunki, na jakich może być zrealizowane ich zapotrzebowanie, a także warunki zawierania umów.
Artykuł 7
Niezależnie od przepisów przewidzianych w art. 5 i 6 niniejszego regulaminu, użytkownicy mogą w każdej chwili przedstawić Agencji zapotrzebowanie lub złożyć zamówienie. Zamówienia te realizuje się na możliwie najlepszych warunkach w zależności od możliwości rynkowych.
Artykuł 8
Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 1960 r., ze wszystkimi przepisami odnoszącymi się do umów dotyczących dostaw specjalnych materiałów rozszczepialnych.
W zakresie umów dotyczących dostaw rud i materiałów źródłowych, stosowanie art. 5 i 6 odracza się na sześć miesięcy począwszy od tej daty i wchodzi ono w życie w dniu 1 grudnia 1960 r. W okresie tym, umowy przewidziane w niniejszym akapicie podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję, zgodnie z art. 222 Traktatu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 1960 r.
W imieniu Agencji Dostaw Euratomu
F. SPAAK
Dyrektor Generalny


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna