Regulamin boiska szkolnegoPobieranie 7.9 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar7.9 Kb.
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
Nr 5/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.


REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO


 1. Właścicielem boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej jest Gmina Nowa Wieś Wielka, a administratorem - dyrektor Szkoły Podstawowej.

 2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno – sportowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.

 3. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizujący zajęcia programowe. Korzystanie z boiska przez osoby postronne lub w celach organizacji imprez masowych wymaga zgody administratora.

 4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący z danej placówki.

 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnego bez opieki nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu oraz w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych.

 6. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko w obecności i na polecenie nauczyciela, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 7. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontrolują przed zajęciami nauczyciele prowadzący zajęcia, a codziennie rano – konserwatorzy obu placówek.

 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciela dyżurującego lub konserwatora szkoły.

 9. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum korzystają z odpowiednio wydzielonych terenów przyległych do placówek szkolnych. W tym czasie zabronione jest przebywanie uczniów w miejscach innych niż wyznaczone.

 10. Na boisku szkolnym i posesji obowiązuje zakaz:

 1. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

 2. wprowadzania zwierząt,

 3. wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. motorowerów, motocykli, quadów,

 4. palenia papierosów i przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

 5. zaśmiecania terenu i palenia ognisk,

 6. stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,

 7. niszczenia zieleni i mienia szkoły,

 8. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

 9. wnoszenia opakowań szklanych i przedmiotów niebezpiecznych.

 10. gry w piłkę podczas przerw międzylekcyjnych.

 1. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

 2. Wszystkie osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem boiska szkolnego i do przestrzegania jego postanowień.

 3. Regulamin został uzgodniony z dyrektorem Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej.

Dyrektor Szkoły

Justyna Łukaszewicz


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna