Regulamin dyplomowania na studiach drugiego stopnia w akademii wychowania fizycznego w warszawiePobieranie 124.56 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar124.56 Kb.
PISMO OKÓLNE nr 27

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 12.05.2011 r.

zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 12.04.2011 r.

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
§1

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora. Promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego lub upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem doktora

 2. Promotorem pracy dyplomowej może być także nauczyciel akademicki spoza Wydziału lub Akademii. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

 3. W semestrze rozpoczynającym seminarium dyplomowe student podejmuje decyzję o wyborze obszaru tematycznego i promotora pracy dyplomowej. Zagadnienia objęte tematem pracy dyplomowej powinny dotyczyć kierunku studiów oraz przygotowania do zawodu.

 4. Temat pracy dyplomowej zgodny z kierunkiem kształcenia student ustala z promotorem najpóźniej do końca semestru rozpoczynającego seminarium dyplomowe oraz składa w dziekanacie kartę pracy magisterskiej z propozycją tematu pracy dyplomowej, zatwierdzoną przez wybranego promotora, w terminie do końca tego semestru.

 5. Zmiana promotora jest możliwa wyłącznie w uzasadnionym przypadku, po wyrażeniu zgody przez dziekana na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez aktualnego promotora i wnioskowanego promotora (załącznik 1).

 6. Za zgodą dziekana praca dyplomowa może być wynikiem badań zespołowych, jeśli w pracach badawczych można wyodrębnić indywidualny udział każdego ze studentów.

 7. Praca dyplomowa może być prowadzona w innej uczelni, instytucji naukowej, w tym zagranicznej, na podstawie umowy między uczelnią macierzystą a daną jednostką. Wydanie wspólnego dyplomu ukończenia studiów określają zasady zawarte w umowie.

 8. Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym. Warunki przystępowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku obcym ustala rada wydziału.


§2

 1. Praca dyplomowa realizowana jest przez studenta w ramach seminarium dyplomowego, indywidualnych konsultacji z promotorem oraz pracy własnej.

 2. Do zadań promotora pracy dyplomowej należy:

 1. ustalenie tematu i konstrukcji pracy (załącznik 2 i 3),

 2. zapoznanie z ogólnymi zasadami pisania prac dyplomowych,

 3. pomoc w ustaleniu literatury źródłowej,

 4. kwalifikacja (dyskwalifikacja) pracy w kontekście merytorycznym i językowym,

 5. systematyczna kontrola postępów,

 6. nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich.

 1. Program seminarium dyplomowego określa plan i program studiów obowiązujący dla danego kierunku studiów i zatwierdzony przez właściwą radę wydziału.


§3

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wybrany z grona specjalistów w danej dziedzinie.

 2. Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki ze stopniem doktora wymaga się, aby recenzentem pracy był pracownik naukowo-dydaktycznego ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora (załącznik 4).

 3. Student ma prawo do zapoznania się z recenzją swojej pracy.

 4. W organizacji roku akademickiego dziekan wydziału określa terminy złożenia prac dyplomowych przez studentów oraz terminy sesji egzaminów dyplomowych.

 5. Na wniosek kierującego pracą lub na uzasadnioną prośbę studenta dziekan może w wyjątkowych przypadkach przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej jednak niż o trzy miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zmiana promotora) dziekan może podjąć inną decyzję (załącznik 5).

§4

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. zrealizowanie przez studenta przewidzianego w planach studiów i programach nauczania zakresu kształcenia,

  2. uzyskanie zaliczeń i złożenie wymaganych egzaminów ze wszystkich przedmiotów, zaliczenie praktyk zawodowych i obozów przewidzianych w standardach kształcenia oraz planach studiów i programach nauczania na danym kierunku,

  3. uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, określonych dla kierunku kształcenia w planie studiów i programie nauczania,

  4. złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen od promotora i recenzenta,

  5. złożenie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej wraz z jej zapisem cyfrowym oraz uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym,

  6. złożenie w sekretariacie zakładu następujących dokumentów:

 • indeksu,

 • formularza informacyjnego pracy magisterskiej,

 • karty pracy magisterskiej,

 • karty obiegowej (należy złożyć w dziekanacie),

 • 4 fotografii w formacie 45x65 mm,

 • dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów,

 • udokumentowanych informacji o osiągnięciach i pełnionych funkcjach przez studenta (załącznik 6), (należy złożyć w dziekanacie),

 • oświadczenia studenta o wyrażeniu zgody na udział w badaniach losów zawodowych absolwenta (załącznik 7), (należy złożyć w dziekanacie).

 1. Student, który chce otrzymać dodatkowy odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski składa w dziekanacie w terminie do 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego:

  1. wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (załącznik 8),

  2. wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (załącznik 9),

  3. 1 fotografię w formacie 45x65 mm,

  4. dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski.

 1. Student składa pracę dyplomową w formie tekstowej wraz z jej zapisem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego zapisanego w programie WORD na nośniku CD-R w sekretariacie zakładu właściwym dla promotora pracy. Złożona praca na nośniku CD-R powinna być trwale opisana (imię i nazwisko studenta, nr albumu, wydział i kierunek studiów, rodzaj pracy). Złożenie pracy dyplomowej następuje najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 2. Pracę dyplomową w formie tekstowej student składa w 3 egzemplarzach w formacie A-4, w tym dwa egzemplarze w oprawie twardej wydrukowane jednostronnie, oraz jeden egzemplarz w oprawie miękkiej wydrukowany dwustronnie, która dołączona zostanie do teczki osobowej studenta.

 3. Osoba przyjmująca pracę zobowiązana jest do sprawdzenia czy zapis cyfrowy pozwala na odczytanie wersji elektronicznej pracy oraz do weryfikacji, czy złożona praca w wersji drukowanej jest tożsama z jej zapisem cyfrowym.

 4. Do pracy dyplomowej dołączone zostaje oświadczenie promotora pracy (załącznik 10).

 5. Student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedur uzyskania tytułu zawodowego, oświadczenia o zgodności wersji papierowej z elektroniczną oraz oświadczenia w sprawie procedury antyplagiatowej (załącznik 11, 12).

 6. Wszystkie prace dyplomowe studentów kończących studia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie podlegają procedurze antyplagiatowej, co oznacza obligatoryjne sprawdzanie prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym w elektronicznym systemie antyplagiatowym.


§ 5

  1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie do 6 tygodni od daty złożenia przez studenta pracy dyplomowej.

  2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jest dokumentowany protokołem. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub przez osobę przez niego upoważnioną, w skład której wchodzą przewodniczący, promotor oraz recenzent.

  3. W trakcie egzaminu dyplomowego student w obecności członków komisji, o której mowa w ust. 1:

 1. prezentuje swoją pracę dyplomową przedstawiając cele, problem badawczy, metody jego rozwiązania, uzyskane wyniki,

 2. odpowiada na pytania członków komisji z zakresu problemu przedstawionego w pracy dyplomowej, studiowanego kierunku i przygotowania do zawodu.

  1. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu dyplomowego, zgodnie z obowiązującym w Uczelni wzorem (załącznik 13).

  2. Ocena końcowa egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen cząstkowych i obliczana jest zgodnie z zasadą:

od 3,0 do 3,24 - dostateczny (3,0),

od 3,25 do 3,74 - dostateczny plus (3,5),

od 3,75 do 4,24 - dobry (4,0),

od 4,25 do 4,74 - dobry plus (4,5),

od 4,75 - bardzo dobry (5,0).


  1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej dziekan wyznacza termin egzaminu poprawkowego jako termin ostateczny.

  2. W przypadku uzyskania przez studenta w drugim terminie egzaminu oceny niedostatecznej, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.


§ 6

Ukończenie studiów


   1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

   2. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

   3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym informacje o przebiegu odbytych studiów i osiągniętych wynikach oraz o uzyskanych uprawnieniach, osiągnięciach naukowych i sportowych, działalności na rzecz Uczelni, członkostwie w studenckich kołach naukowych itp.

   4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

   5. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:

 1. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, uzyskanych w trakcie studiów,

 2. średnia arytmetyczna ocen z pracy dyplomowej,

 3. średnia arytmetyczna ocen z egzaminu dyplomowego.

   1. Ostateczny wynik studiów stanowi:

  1. 60% - średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w trakcie studiów,

  2. 30% - ocena pracy dyplomowej,

  3. 10% - ocena egzaminu dyplomowego.

 1. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównywany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

do 3,75 - dostateczny (3,0),

od 3,76 do 4,40 - dobry (4,0),

od 4,41 - bardzo dobry (5,0).


 1. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w § 6 ust. 5 i 6.

 2. Ostateczny wynik studiów (podany z dokładnością do 0,01) jest podstawą klasyfikacji (rankingu) absolwentów.

 3. Na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej rada wydziału może uhonorować studenta wyróżnieniem.

 4. W teczce akt osobowych studenta przechowywane są następujące dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego:

  1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej oraz jej zapis cyfrowy w postaci pliku elektronicznego zapisanego na nośniku CD-R,

  2. oświadczenia studenta,

  3. recenzje pracy dyplomowej,

  4. protokół egzaminu dyplomowego,

  5. dyplom ukończenia studiów - egzemplarz do akt,

  6. suplement do dyplomu - egzemplarz do akt,

  7. potwierdzenie odbioru dyplomu i jego odpisów, suplementu do dyplomu, a także duplikatu dyplomu lub suplementu do dyplomu.

 5. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu, w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

ZAŁĄCZNIKI: 1. Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej.

 2. Wzór strony 1 (tytułowej)

 3. Zalecane zasady edytorskie

 4. Ocena pracy dyplomowej

 5. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

 6. Katalog osiągnięć i pełnionych funkcji przez studenta do wykorzystania w dyplomie

 7. Oświadczenie dot. udziału w badaniach losów zawodowych absolwentów

 8. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy

 9. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

 10. Oświadczenia promotora

 11. Oświadczenia autora pracy

 12. Oświadczenia autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej

 13. Protokół egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

Nr albumu, Wydział

..................................................................Kierunek studiów, stacjonarne/niestacjonarne

Dziekan Wydziału .............................

Podstawa prawna: § 28 ust. 8 Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
PODANIE O ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę promotora pracy dyplomowej

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….........................................................
..................................................

podpis studenta
Opinia aktualnego promotora:….…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
..................................................

podpis promotora
Opinia wnioskowanego promotora:….……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
..................................................

podpis promotora
Decyzja Dziekana

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę(y) na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia ………….

..................................................

podpis dziekana
*Właściwe podkreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Dyplomowania

Załącznik nr 2 do Regulaminu Dyplomowania

wzór strony 1 (tytułowej)

Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki w nawiasach


Akademia Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie (16)

Wydział ........................................................................ (16)

Kierunek ......................................... (14)

Imię i nazwisko autora pracy (16)

Numer albumu (14)
Tytuł pracy (16)
Praca dyplomowa magisterska (14)

Nazwa instytutu/katedry, w której promotor jest zatrudniony (12)

Nazwa zakładu, w którym promotor jest zatrudniony (12)

Tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora (12)


Warszawa, data (12)
Załącznik nr 3 do Regulaminu Dyplomowania


Zalecane zasady edytorskie


 1. Czcionka: Times New Roman.

 2. Rozmiar czcionki:

 1. tekst podstawowy 12 pkt.

 2. tytuły rozdziałów pogrubiona czcionka 14 pkt.

 3. tytuły podrozdziałów pogrubiona czcionka 12 pkt.

 4. opisy rysunków, tabel, wykazy, podpisy 11 pkt.

 5. przypisy, nagłówki i stopki 10 pkt.

 1. Odstępy miedzy wierszami 1,5 wiersza

 2. Marginesy 2,5 cm, dodatkowo na oprawę 1 cm.

 3. Tekst pracy wy justowany.

 4. Numeracja stron: wyrównanie do prawej, w stopce.

 5. Oświadczenia autora pracy oraz oświadczenie promotora druga strona pracy (po stronie tytułowej).

 6. Pozostałe wytyczne edytorskie ustalają zakłady.
Załącznik nr 4 do Regulaminu Dyplomowania


…………………., dnia……………………

………………………………….

pieczęć szkoły wyższej

PAN/I


…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


Proszę Pana(ią) ………………………………………….….……….o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta (ki) …………………………………………………………………………………………………...

Egzamin dyplomowy przewiduję w dniu ……………………………………o godz. ……………………….


Dziekan

………………………………Ocena pracy dyplomowej

Temat pracy: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………….……….

Nr albumu: ………………….. Imię i nazwisko promotora: ………………………………………………….

Wydział/Instytut : …………………………………………………………………………………………….. 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………

 1. Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.:

……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….……………… 1. Merytoryczna ocena pracy:

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…


 1. Inne uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….


 1. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu:

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…


 1. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….… 1. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze):

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…


 1. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy):

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….… 1. Pracę oceniam jako: ………………………………………………………………………………………

……………………………….. ………………………………………

data podpis

Załącznik nr 5 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

Nr albumu, Wydział

..................................................................Kierunek studiów, stacjonarne/niestacjonarne


Dziekan Wydziału .............................


Podstawa prawna: § 28 ust. 8 Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
PODANIE O PRZESUNIĘCIE TERMINU OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej, do dnia……..….

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...


..................................................

podpis studenta
Opinia promotora:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...


..................................................

podpis promotora
Decyzja Dziekana

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę(y) na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia ………….


..................................................podpis dziekana

*Właściwe podkreślićZałącznik nr 6 do Regulaminu Dyplomowania

Katalog osiągnięć i pełnionych funkcji przez studenta do wykorzystania w SUPLEMENCIE
I. DANE OSOBOWE…………………………………...…….. …………………. ……..………....

nazwisko i imię nr indeksu kierunek

II. UPRAWNIENIA

a) instruktorskie (fakultatywne specjalizacje i kursy prowadzone przez Uczelnię)

………..………………………………………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………………………..

III. DODATKOWE INFORMACJE (osiągnięcia udokumentowane w aktach osobowych, załączonemu zaświadczeniu, decyzji lub potwierdzone przez odpowiednie komórki organizacyjne*) 1. Udział w kole naukowym

 2. Osiągnięcia naukowe, prace publikowane lub oddane w czasie studiów

 3. Członkostwo w Samorządzie Studentów (funkcja

 4. Udziału w obradach Senatu AWF Warszawa, komisjach senackich, radach wydziałów i innych komisjach tematycznych (np. komisje: ds. statutu AWF, ds. opracowania zmian do regulaminu studiów, przetargowe itp.)

 5. Pełnione funkcje w komisjach wydziałowych i odwoławczych (stypendialnych, dyscyplinarnych, wyborczych, rekrutacyjnych itp.) oraz innych na rzecz społeczności akademickiej (np. rada mieszkańców)

 6. Pełnione funkcje przedstawiciela studentów AWF Warszawa w jednostkach zewnętrznych (np. Parlament Studentów RP, Państwowa Komisja Akredytacyjnej

 7. Udział w kołach i zespołach studenckich oraz innych formach aktywności (organizacyjna, kulturalna, sportowo-rekreacyjna)

 8. Pełniony wolontariat

 9. Przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (okres pobierania)

 10. Przyznane stypendium ministra za osiągnięcia w nauce (okres pobierania)

 11. Przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (okres pobierania)

 12. Przyznane inne stypendium (przez ministra, marszałka, rektora, fundację itp.) (okres pobierania)

 13. Uhonorowanie uczelnianym wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce, lub sporcie, lub innej działalności (np. Medal J. Kusocińskiego)

 14. Członkostwo w Klubie AZS-AWF (osiągnięcia)

IV. INNE (np. dodatkowe kursy lub praktyki poza programem studiów – realizowane w Uczelni)
* pkt. III – 1-8, 12, 14 należy potwierdzić imienną pieczątką i podpisem osoby odpowiedzialnej za dany zakres


Załącznik nr 7 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................Nr albumu

..................................................................Wydział, Kierunek studiów

..................................................................Studia stacjonarne/niestacjonarne


OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie korespondencji w sprawie powyższych badań na adres e-mailowy: ………………………………………………………..
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla prowadzonych badań losów zawodowych absolwentów.
...........................................

podpis studenta

*właściwe podkreślićZałącznik nr 8 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

Nr albumu

..................................................................Wydział, Kierunek studiów

..................................................................

Studia stacjonarne/niestacjonarne


Dziekan Wydziału .............................


Podstawa prawna: § 12 ust. 3, 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.)


WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU

DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY

Zwracam się z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język ………….. .

Do wniosku załączam 1 fotografię w formacie 45x65 mm oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym.

..................................................podpis absolwenta

Załączniki:

1. 1 fotografia w formacie 45x65 mm

2. dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcymZałącznik nr 9 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

Nr albumu

..................................................................Wydział, Kierunek studiów

..................................................................

Studia stacjonarne/niestacjonarne


Dziekan Wydziału .............................


Podstawa prawna: § 12 ust. 3, 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.)


WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU

SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA

JĘZYK ANGIELSKI

Zwracam się z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski.

Do wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w angielskim.

..................................................podpis absolwenta

Załączniki:

dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.

Załącznik nr 10 do Regulaminu Dyplomowania

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.


Data Podpis promotora


Załącznik nr 11 do Regulaminu Dyplomowania
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca magisterska została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.


Data Podpis autora pracy


Załącznik nr 12 do Regulaminu Dyplomowania
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

W SPRAWIE PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ
Oświadczam, że znam zasady dotyczące sprawdzania pracy dyplomowej w elektronicznym systemie Plagiat.pl i wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wprowadzenie mojej pracy dyplomowej do bazy danych Systemu Plagiat.pl oraz nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy dyplomowej w tym systemie dla potrzeb sprawdzania innych prac dyplomowych.

Data Podpis autora pracy

*właściwe podkreślić

Załącznik 13 do Regulaminu Dyplomowania

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego
PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

z dnia ……………………………….


Pan/Pani ………………………………………………………syn/córka…………………..

Urodzony/a dnia ………………………………………r. w …………..……………………

Student/a Wydziału ……...…………………………………………………………………

Kierunek …………………………………. Specjalność ……………………………………


Tytuł pracy magisterskiej…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

nr albumu …………….rok immatrykulacji…………………zdał/a egzamin magisterski

w dniu …………………………………….r. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:


Przewodniczący:………………………………………………………………………

Członkowie: …………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………..........................

Zadane pytania: Ocena odpowiedzi:

……………………………………………………………………… ……………………..

……………………………………………………………………… ……………………..

……………………………………………………………………... ……………………..

……………………………………………………………………... ……………………..

Wynik egzaminu dyplomowego (średnia arytmetyczna z odpowiedzi) …………..………..………

Biorąc pod uwagę: 1. średnią z ocen uzyskanych w okresie studiów: ………………… x 0,60 = …………...……….

 2. średnią arytmetyczną z ocen pracy magisterskiej: ……………. x 0,30 = …………....………

 3. średnią arytmetyczną ocen z odpowiedzi: ……………………… x 0,10 = …………...……....

Ocena końcowa1 ………………………………………………………

Komisja stwierdza, że:

Pan/Pani ………………………………………………ukończył/a studia drugiego stopnia

i uzyskał/a tytuł magistra z ostatecznym wynikiem2 …………………………………………


Podpisy członków Komisji: Podpis przewodniczącego Komisji:1 Na podstawie § 31 Regulaminu Studiów w AWF Warszawa

2 Na podstawie § 32 Regulaminu Studiów w AWF Warszawa©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna