Regulamin dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w akademii wychowania fizycznego w warszawiePobieranie 54.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar54.46 Kb.
PISMO OKÓLNE nr 26

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 12.05.2011 r.

zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 12.04.2011 r.
REGULAMIN DYPLOMOWANIA

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
§ 1


 1. Studia pierwszego stopnia na kierunkach: „wychowanie fizyczne” i „sport”, kończą się egzaminem dyplomowym bez obowiązku składania pracy dyplomowej.

 2. Na wszystkich kierunkach egzamin dyplomowy ma charakter egzaminu teoretycznego, prowadzonego w formie ustnej.

§ 2


 1. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje treści ujęte w standardach kształcenia oraz planach i programach studiów na poszczególnych kierunkach.

 2. Zagadnienia egzaminacyjne, stanowiące treść egzaminu dyplomowego, przygotowane przez poszczególne jednostki organizacyjne i przedstawiane są studentom do 15 października każdego roku akademickiego.

 3. Student przygotowuje się do egzaminu dyplomowego w ramach zajęć programowych z poszczególnych przedmiotów, indywidualnych konsultacji oraz pracy własnej.

 4. Dziekan wydziału wyznacza terminy sesji egzaminów dyplomowych w szczegółowej organizacji roku akademickiego.

§ 3


 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. zrealizowanie przez studenta przewidzianego w planach studiów i programach nauczania zakresu kształcenia,

  2. uzyskanie zaliczeń i złożenie wymaganych egzaminów ze wszystkich przedmiotów, zaliczenie praktyk zawodowych i obozów przewidzianych w standardach kształcenia oraz planach studiów i programach nauczania na danym kierunku,

  3. uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, określonych dla kierunku kształcenia w planie studiów i programie nauczania,

  4. złożenie w sekretariacie zakładu, w terminie co najmniej 3 dni przed sesją egzaminów dyplomowych, następujących dokumentów:

 • indeksu + średnia ocen ze studiów

 • karty obiegowej (należy złożyć w dziekanacie),

 • 4 fotografii w formacie 45x65 mm,

 • dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów,

 • udokumentowanych informacji o osiągnięciach i pełnionych funkcjach przez studenta (zał.1), (należy złożyć w dziekanacie),

 • oświadczenia studenta o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na udział w badaniach losów zawodowych absolwenta (zał. 2), (należy złożyć w dziekanacie),

 1. Student, który chce otrzymać dodatkowy odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy składa w dziekanacie wniosek w terminie do 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego:

  1. wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (zał. 3),

  2. wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (zał. 4),

  3. 1 fotografię w formacie 45x65 mm,

  4. dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.


§ 4

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub przez osobę przez niego upoważnioną, w skład której wchodzą przewodniczący oraz czterech egzaminatorów – nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu przedmiotów ujętych w programach studiów.

 2. Liczbę oraz składy komisji egzaminacyjnych powołuje dziekan wydziału w terminie do 31 maja każdego roku akademickiego.

 3. O terminie i miejscu egzaminu dyplomowego student powiadamiany jest z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 4. Wykazy studentów, przystępujących do egzaminu przedkładane są komisjom egzaminacyjnym w danym dniu przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego.

 5. W trakcie egzaminu dyplomowego student w obecności członków komisji, o której mowa w ust.1 odpowiada na pytania członków komisji z zakresu studiowanego kierunku i przygotowania do zawodu.

 6. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu dyplomowego, zgodnie z obowiązującym w Uczelni wzorem (zał.5).

 7. Ocena końcowa egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z odpowiedzi na zadane pytania i obliczana jest zgodnie z zasadą:

od 3,0 do 3,24 - dostateczny (3,0),

od 3,25 do 3,74 - dostateczny plus (3,5),

od 3,75 do 4,24 - dobry (4,0),

od 4,25 do 4,74 - dobry plus (4,5),

od 4,75 - bardzo dobry (5,0).


 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie dziekan wyznacza termin egzaminu poprawkowego, jako termin ostateczny.

 2. Drugi termin egzaminu powinien odbyć się przed upływem 2 miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego.

 3. W przypadku uzyskania przez studenta w drugim terminie egzaminu oceny niedostatecznej, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 5
Ukończenie studiów
 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

 2. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym informacje o przebiegu odbytych studiów i osiągniętych wynikach oraz o uzyskanych uprawnieniach, osiągnięciach naukowych i sportowych, działalności na rzecz Uczelni, członkostwie w studenckich kołach naukowych itp.

 4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

 5. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:

 1. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, uzyskanych w trakcie studiów,

 2. średnia arytmetyczna ocen z egzaminu dyplomowego.

 1. Ostateczny wynik studiów stanowi:

  1. 60% - średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w trakcie studiów,

  2. 40% - średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu dyplomowego.

 2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównywany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

do 3,75 - dostateczny (3,0),

od 3,76 do 4,40 - dobry (4,0),

od 4,41 - bardzo dobry (5,0).


 1. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w § 5 ust. 5 i 6.

 2. Ostateczny wynik studiów (podany z dokładnością do 0,01) jest podstawą klasyfikacji (rankingu) absolwentów.

 3. W teczce akt osobowych studenta przechowywane są następujące dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego:

 1. protokół egzaminu dyplomowego,

 2. dyplom ukończenia studiów - egzemplarz do akt,

 3. suplement do dyplomu - egzemplarz do akt,

 4. potwierdzenie odbioru dyplomu i jego odpisów, suplementu do dyplomu, a także duplikatu dyplomu lub suplementu do dyplomu.

 1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu, w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

ZAŁĄCZNIKI:


zał. 1. Katalog osiągnięć i pełnionych funkcji przez studenta do wykorzystania w suplemencie

zał. 2. Oświadczenie dotyczące udziału w badaniach losów zawodowych absolwentów

zał. 3. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu

na język obcy

zał. 4. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów

w tłumaczeniu na język angielski

zał. 5. Protokół egzaminu dyplomowego


Załącznik nr 1 do Regulaminu Dyplomowania

Katalog osiągnięć i pełnionych funkcji przez studenta do wykorzystania w SUPLEMENCIE
I. DANE OSOBOWE…………………………………...…….. …………………. ……..………....

nazwisko i imię nr indeksu kierunek

II. UPRAWNIENIA

a) instruktorskie (fakultatywne specjalizacje i kursy prowadzone przez Uczelnię)

………..………………………………………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………………………..

III. DODATKOWE INFORMACJE (osiągnięcia udokumentowane w aktach osobowych, załączonemu zaświadczeniu, decyzji lub potwierdzone przez odpowiednie komórki organizacyjne*) 1. Udział w kole naukowym

 2. Osiągnięcia naukowe, prace publikowane lub oddane w czasie studiów

 3. Członkostwo w Samorządzie Studentów (funkcja

 4. Udziału w obradach Senatu AWF Warszawa, komisjach senackich, radach wydziałów i innych komisjach tematycznych (np. komisje: ds. statutu AWF, ds. opracowania zmian do regulaminu studiów, przetargowe itp.)

 5. Pełnione funkcje w komisjach wydziałowych i odwoławczych (stypendialnych, dyscyplinarnych, wyborczych, rekrutacyjnych itp.) oraz innych na rzecz społeczności akademickiej (np. rada mieszkańców)

 6. Pełnione funkcje przedstawiciela studentów AWF Warszawa w jednostkach zewnętrznych (np. Parlament Studentów RP, Państwowa Komisja Akredytacyjnej

 7. Udział w kołach i zespołach studenckich oraz innych formach aktywności (organizacyjna, kulturalna, sportowo-rekreacyjna)

 8. Pełniony wolontariat

 9. Przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (okres pobierania)

 10. Przyznane stypendium ministra za osiągnięcia w nauce (okres pobierania)

 11. Przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (okres pobierania)

 12. Przyznane inne stypendium (przez ministra, marszałka, rektora, fundację itp.) (okres pobierania)

 13. Uhonorowanie uczelnianym wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce, lub sporcie, lub innej działalności (np. Medal J. Kusocińskiego)

 14. Członkostwo w Klubie AZS-AWF (osiągnięcia)

IV. INNE (np. dodatkowe kursy lub praktyki poza programem studiów – realizowane w Uczelni)
* pkt. III – 1-8, 12, 14 należy potwierdzić imienną pieczątką i podpisem osoby odpowiedzialnej za dany zakres


Załącznik nr 2 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................Nr albumu

..................................................................Wydział, Kierunek studiów

..................................................................Studia stacjonarne/niestacjonarne


OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie korespondencji w sprawie powyższych badań na adres e-mailowy: ………………………………………………………..
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla prowadzonych badań losów zawodowych absolwentów.
...........................................

podpis studenta

*właściwe podkreślićZałącznik nr 3 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

Nr albumu

..................................................................Wydział, Kierunek studiów

..................................................................

Studia stacjonarne/niestacjonarne


Dziekan Wydziału .............................


Podstawa prawna: § 12 ust. 3, 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.)


WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU

DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY

Zwracam się z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język ………….. .

Do wniosku załączam 1 fotografię w formacie 45x65 mm oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym.

..................................................podpis absolwenta

Załączniki:

1. 1 fotografia w formacie 45x65 mm

2. dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcymZałącznik nr 4 do Regulaminu Dyplomowania

................................., dnia ........................

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

Nr albumu

..................................................................Wydział, Kierunek studiów

..................................................................

Studia stacjonarne/niestacjonarne


Dziekan Wydziału .............................


Podstawa prawna: § 12 ust. 3, 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.)


WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU

SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA

JĘZYK ANGIELSKI

Zwracam się z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski.

Do wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w angielskim.

..................................................podpis absolwenta

Załączniki:

dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu Dyplomowania

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
z dnia .......................................................... ...............r.
Pan/Pani................................................................................................syn/córka................................................

Urodzony/a dnia ...................................................... ............r. w ......................................................................

Student/a Wydziału Wychowania Fizycznego

Kierunek ..............................................................................................

Specjalność .........................................................................................

nr albumu................... rok immatrykulacji ...................... zdał/a egzamin dyplomowy

w dniu ............................... .................. r. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący: ..............................................................................................................................................

Członkowie: ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


Zadane pytania: Ocena odpowiedzi: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wynik egzaminu dyplomowego (średnia z odpowiedzi)* ..............................................................

Ocena końcowa egzaminu* ........................................................................................(10 pkt. ECTS)
Biorąc pod uwagę:

 1. średnią z ocen uzyskanych w okresie studiów............................. x 0,60 = ....................................

 2. średnią ocen odpowiedzi z egzaminu dyplomowego ...................x 0,40 = .....................................Ostateczny wynik studiów ................................................................................................................

Komisja stwierdza, że: Pan/Pani .........................................................................................ukończył/a studia pierwszego stopnia i uzyskał/a tytuł licencjata z ostatecznym wynikiem** …...……………………............


* wyliczony zgodnie z § 30 Regulaminu Studiów

** wyliczonym zgodnie z § 32 Regulaminu Studiów
Podpisy członków Komisji Podpis Przewodniczącego Komisji

II/19SW
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna