Regulamin konkursu „ pamiątka regionu warmii I mazur „Pobieranie 47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47 Kb.
REGULAMIN KONKURSU

PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR „
 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zwany dalej „Organizatorem”).

  2. Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

  3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).
 1. ZASADY KONKURSU

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

  2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, także twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

  3. Uczestnikami nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny: małżonkowie, dzieci, w tym przysposobione, rodzice, rodzeństwo z małżonkami.

  4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy konkursowej oraz wypełnienie „Karty zgłoszenia”. Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej Organizatora WWW.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja oraz w siedzibie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

  5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.

  6. Praca zgłoszona do Konkursu musi być wykonana samodzielnie i być pracą autorską, nie może stanowić opracowania osób trzecich oraz nie może być obciążona prawami osób trzecich.

  7. Uczestnik winien złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

  8. Podanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konkursie.

  9. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym odbioru nagrody.

  10. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  11. Termin nadsyłania prac na adres wskazany w punkcie 3.5. mija 30 czerwca 2016 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia w sekretariacie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  12. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie ;

   1. Przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Przewodniczący Komisji),

   2. Przedstawiciel Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego,

   3. Przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych,

   4. Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,

   5. Przedstawiciel Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,

   6. Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

   7. Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

   8. Przedstawiciel Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  13. Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Organizatora.

  14. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w posiedzeniu członków Komisji Konkursowej.

  15. Komisja oceni zgłoszone prace do 15 sierpnia 2016 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem WWW.warmia.mazury.pl

  16. Decyzja Organizatora odnośnie wyboru Laureatów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  17. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

  18. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 89 52 16 900, e-mail: dt@warmia.mazury.pl .
 1. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

  1. Przedmiotem Konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego.

  2. Prace powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego.

  3. Praca konkursowa winna być tak wykonana, by możliwe było jej powielanie.

  4. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę zawierającą tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz informację - propozycje autora pracy przedstawiające własne plany w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania swojego dzieła.

  5. Prace należy przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Departament Turystyki ul. Mariańska 3 10-052 Olsztyn, lub dostarczyć osobiście na powyżej wskazany adres do Sekretariatu Departamentu, pokój 211.

  6. Prace i zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone podczas transportu w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brały udziału w Konkursie.

  7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac wysłanych drogą pocztową.
 1. PRAWA AUTORSKIE

  1. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy zgłaszanej do Konkursu.

  2. Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia z tego tytułu. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane, prawomocnie zasądzone lub przyznane w ugodzie roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.

  3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia prac z udziału w Konkursie ze względu na naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich.

  4. Z chwilą złożenia prac do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi zgodę do korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby Konkursu.
 1. NAGRODY I WYRÓZNIENIA

  1. W Konkursie Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

   1. nagroda I stopnia - 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)

   2. nagroda II stopnia - 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych)

   3. nagroda III stopnia - 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych)

  2. Z nagród określonych w punkcie 5.1. zostaną potrącone zobowiązania publiczno-prawne i świadczenia społeczne.

  3. Komisja Konkursowa może zadecydować o innym rozdysponowaniu środków na nagrody.

  4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach Konkursu.

  5. Przyznane nagrody zostaną wypłacone w terminie 60 dni od daty ogłoszenia wyników.

  6. Nagrodzone prace konkursowe nie będą zwrócone ich autorom, staną się własnością Organizatora.

  7. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace zostaną zaprezentowane na wystawie poświęconej Konkursowi w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich.

  8. Prace nie nagrodzone w Konkursie będzie można odebrać w ciągu miesiąca od zakończenia wystawy, o której mowa w punkcie 5.7. z Departamentu Turystyki, a ewentualny koszt zwrotu pokryje autor pracy. Prace nieodebrane w terminie staną się własnością Organizatora. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie, nie złożą podpisanej Karty zgłoszenia i Oświadczenia, zostaną odrzuceni a ich prace nie zostaną ocenione.

  2. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym praw do nagrody na rzecz osób trzecich lub innych podmiotów.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika oraz za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie.

  4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.631, z późn. zm).


Zał. nr 1 do regulaminu konkursu ”Pamiątka regionu Warmii i Mazur”Karta zgłoszenia udziału

w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Dane osobowe
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy

…………………………….


Adres do korespondencji
Miejscowość

…………………………….

Ulica

…………………………….Nr domu/mieszkania

…………………………….

Kod pocztowy

…………………………….

Nr telefonu kontaktowego

…………………………….

Adres e-mail

…………………………….


Tytuł pracy

………………………………………………..


Szacowana jednostkowa cena brutto pracy

………………………………………………………….


……………………………………………………………….

( miejscowość, data i czytelny podpis )


Zał. nr 2 do regulaminu konkursu ”Pamiątka regionu Warmii i Mazur”


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Oświadczam, że:

 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie;

 2. jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;

 3. przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy, w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich;

 4. wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, działającym jako administrator danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz poprawiania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;

 5. w przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie udzielę Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z utworu na warunkach licencji niewyłącznej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) w stosownej umowie;

 6. wyrażam zgodę do korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby Konkursu;

 7. dane podane w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

……………………………………………………………….

( miejscowość, data i czytelny podpis )
Planowane przez autora pracy sposoby dystrybucji pamiątki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( miejscowość, data i czytelny podpis )
: attachments -> article -> 1240
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna