Regulamin konkursu: above & beyond – group therapy wstępPobieranie 9.01 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar9.01 Kb.
REGULAMIN KONKURSU: ABOVE & BEYOND – GROUP THERAPY

1. Wstęp
1.1 Niniejsze Warunki, wraz z wszystkimi innymi informacjami dostarczonymi przed przystąpieniem do konkursu, określają zasady przystąpienia i udziału w konkursie („Zasady”). Poprzez przystąpienie do konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze warunki i zgadzasz się być nimi związanym.

1.2 Przystąpić do konkursu mogą jedynie pełnoletni obywatele Polski. Organizator może nałożyć ograniczenia dotyczące używania przez Ciebie nagrody w przypadku kiedy jest to niezbędne lub stosowne.

1.3 Pracownicy i ich najbliższa rodzina - Organizatora (szczegóły patrz sekcja 4 poniżej), spółek należących do grupy spółek Sony Music Entertainment i podmiotów od nich zależnych i/lub ich agentów, związanych z tym konkursem, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie, a ich przystąpienie do konkursu będzie nieważne.

1.4 Konkurs rozpocznie się dnia 03 czerwca 2011 r. i zakończy się o 23:59 dnia 17 czerwca 2011 r. Zgłoszenia do konkursu otrzymane po tym terminie (z jakiejkolwiek przyczyny) nie będą brane pod uwagę.

1.5 Przystąpienie do konkursu jest dokonywane poprzez wysłanie maila wraz z odpowiedzią i danymi osobowymi na adres mailowy podany na stronie konkursowej w dniach 03-17 czerwca 2011 r. Uczestnicy będą automatycznie dopuszczani do konkursu po pomyślnym wysłaniu maila.           
2. Nagroda
2.1 Zwycięzcy zostaną wybrani w wyniku losowania spośród wszystkich uprawnionych zgłoszeń.

2.2 Ze zwycięzcami zostanie nawiązany kontakt nie później, niż 25 czerwca 2011 r. Wszyscy uczestnicy muszą zapewnić, że dostarczają dane kontaktowe, które pozwolą Organizatorowi powiadomić ich o wygranej w każdym czasie. Jeżeli nie da się ze zwycięzcą skontaktować lub nie odpowie on przed 05 lipca 2011 r., wtedy Organizator zastrzega sobie prawo zaoferowania nagrody kolejnemu uczestnikowi konkursu, aż do wyłonienia zwycięzcy.

2.3 Nagrodami są płyty kompaktowe Above & Beyond „Group Therapy” oraz maxi single „Sun & Moon”.

2.4 W przypadku, w którym zwycięzca nie stosuje się i nie spełnia wymogów Zasad lub nie jest w stanie tego zrobić, Organizator jest upoważniony wg własnego uznania, zdyskwalifikować zwycięzcę, bez powstania żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do zwycięzcy.

2.5 Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej nagrody w zamian za nagrody przewidziane w konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie jednak prawo zmiany nagrody na inną o podobnej wartości wg własnego uznania.
3. Warunki Ogólne.
3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień uczestników i sprawdzenia ich tożsamości.

3.2 Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub rekompensaty, w przypadku oszustwa, nieuczciwości uczestnika lub braku uprawnień określonych Zasadami.

3.3 W przypadku wady, błędu, nieporozumienia lub sporu dotyczącego przeprowadzenia jakiejkolwiek części konkursu, decyzja Organizatora będzie wiążąca.

3.4 Organizator i grupa spółek Sony Music Entertainment nie są odpowiedzialne za awarie sieci, linii telefonicznej lub dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju ani za zgłoszenia, która są niekompletne, wadliwe, niezrozumiałe lub te, które nie zostały doręczone przed końcową datą i czasem. Takie zgłoszenia będą nieważne.

3.5 Ani Organizator ani grupa spółek Sony Music Entertainment nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z przyjęcia lub używania jakiejkolwiek nagrody. Zasady nie mogą wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności Organizatora za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez jego personel lub zaniedbanie dostawcy lub za oszustwo.

3.6 Ani Organizator ani grupa spółek Sony Music Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek płatność jakichkolwiek podatków lub innych kosztów związanych z przyjęciem jakiejkolwiek nagrody.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza jego kontrolą.

3.8 Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów RP w zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu.


4. Dane Kontaktowe i dalsze Informacje
4.1 Organizatorem konkursu jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. Wszelka korespondencja i pytania powinny być przesyłane pocztą na powyższy adres.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna