Regulamin Konkursu Ortograficznego „Eurodyktando” dla uczniówPobieranie 19.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.36 Kb.Regulamin Konkursu Ortograficznego „Eurodyktando” dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego

organizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
§1

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego „Eurodyktando” – zwanego dalej „Konkursem” - jest Województwo Śląskie - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

2. Konkurs jest jednym z działań promocyjnych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Konkurs objął patronatem honorowym Poseł do Parlamentu Europejskiego – prof. Adam Gierek.§2

Przedmiot oraz cele Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne napisanie ze słuchu treści dyktanda w języku polskim przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

 2. Celem Konkursu jest:

 • propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni, podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego, będącego zarazem jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej,

 • propagowanie wśród młodzieży wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020,

 • rozbudzanie zainteresowań uczniów tematyką związaną z Unią Europejską.

§3

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego, w tym również uczniów będących potencjalnymi odbiorcami bezpośrednimi projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014- 2020.§5

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie grupy maksymalnie 5 uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej, wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) przez dyrektora placówki.

2. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl i www.efs.slaskie.pl

3. Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: mblaszczyk@slaskie.pl w terminie do 04.10.2015 r.

4. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.

5. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

6. O zakwalifikowaniu się uczniów do Konkursu ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo do dn. 06.10.2015 r.

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 104, pozycja 926) w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.§6

Komisja Konkursowa

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z:

 • przedstawiciela Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego,

 • przedstawiciela Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego,

 • przedstawiciela Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego,

2. Komisja Konkursowa czuwa nad organizacją i przebiegiem Konkursu.

3. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Konkursu, sprawdzaniem prac (pod kierunkiem wykładowcy z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów.

4. Komisja konkursowa może także podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

6. Konkurs jest jednoetapowy.

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.§7

Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się 12 października 2015 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11a

2. Uczestnicy proszeni są o obecność o godz. 9.30.

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest poprawne napisanie ze słuchu treści dyktanda w języku polskim.

4. Tekst dyktanda zostanie odczytany przez lektora.

5. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, słowników, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów laptopów itp.).

4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać wielkimi drukowanymi literami. Dopuszczalne jest to tylko wtedy, gdy na taką pisownię zezwalają odpowiednie przepisy ortograficzne.

5. Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia.

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu przeprowadzenia Konkursu.

§8

Zasady oceny

1. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

2. Zasady oceny: w pierwszej kolejności oceniana jest liczba błędów ortograficznych (z uwzględnieniem podziału na błędy rażące i drugorzędne), 3 błędy interpunkcyjne są traktowane jako 1 błąd ortograficzny.

3. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.

4. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wielkich drukowanych liter.

5. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników Konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dogrywki. Dopuszcza się pisanie nowego tekstu.

6. Zwycięzcą zostanie osoba, która nie popełni żadnego błędu lub popełni ich jak najmniejszą liczbę.

7. Nie przewiduje się możliwości wglądu do prac konkursowych.

8. Dyktanda konkursowe zostaną omówione. Uczestnicy otrzymają informację o najczęściej popełnianych błędach, regułach ortograficznych, które sprawiły im najwięcej problemów. Podane zostaną poprawne zapisy ortogramów (wyrazów z trudnością ortograficzną).

9. Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010 bądź 2011.§9

Nagrody

1. Komisja Konkursowa przewiduje nagrodzić 3 uczestników, którzy napisali dyktando bezbłędnie lub w jego tekście popełnili najmniej błędów. Przyznanych zostanie również 10 wyróżnień.

2. Nagrodą dla najlepszego uczestnika (który zajmie I miejsce) będzie wizyta studyjna w Brukseli ufundowana przez patrona honorowego konkursu - prof. Adama Gierka.

3. Termin wizyty zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą konkursu.

4. Laureaci miejsc II i III otrzymają czytniki elektroniczne oraz słowniki języków obcych.

5. Wyróżnione osoby otrzymają upominki promujące Europejski Fundusz Społeczny.

6. Organizator zastrzega sobie prawo podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.

§10

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na stronie internetowej: www. rpo.slaskie.pl oraz www.efs.slaskie.pl

2. Szczegółowe informacji udzielają:


 • Magda Błaszczyk 32/77 40 431 email: mblaszczyk@slaskie.pl

 • Agnieszka Kowalczyk 32/77 40 433 email: akowalczyk@slaskie.pl

3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

4. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu uczestników biorących udział w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna