Regulamin korzystania z materiałÓw archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w WarszawiePobieranie 20.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.64 Kb.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

W PRACOWNI Naukowej

Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
1. Materiały archiwalne i reprodukcje przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD) udostępnia się wg zasad sformułowanych w Zarządzeniu nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.
2. Materiały archiwalne i reprodukcje udostępnia się w Pracowni Naukowej (dalej PN) AGAD od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00 (w godz. 12.15-12.30, 17.00-17.15 przerwa na wietrzenie). W sierpniu, w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w soboty i niedziele PN AGAD jest zamknięta.
3. Plan pracy PN w danym roku kalendarzowym umieszczany jest w styczniu na stronie internetowej AGAD www.agad.gov.pl

4. Ze względu na szczególny charakter zbiorów AGAD materiały archiwalne w oryginale udostępnia się osobom niepełnoletnim na zasadach określonych w art. 426 Kodeksu Cywilnego.
5. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych składa, przed złożeniem zamówienia/rewersu, Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego na formularzu AGAD.
6. Materiały archiwalne lub reprodukcje udostępniane są na podstawie złożonego zamówienia/rewersu. Na każdą jednostkę archiwalną należy wypełnić odrębne zamówienie/rewers, wypełnione czytelnie dla uniknięcia pomyłek przy realizacji.
7. Wypełnione zamówienia/rewersy można złożyć w PN AGAD, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą internetową www.agad.gov.pl – rewers on-line .
8. Użytkownik może zamówić jednorazowo do 7 jednostek archiwalnych na dzień; konto użytkownika nie może przekraczać tej liczby jednostek; w przypadku oryginałów ksiąg ziemskich i grodzkich i akt austriackich do 5 jednostek, ksiąg metrykalnych do 2 jednostek.
9. Użytkownik otrzymuje do bezpośredniego wykorzystania po 1 jednostce archiwalnej, fakt ten potwierdza podpisem w metryczce jednostki.
10. Realizacja złożonych zamówień odbywa się dwukrotnie w ciągu dnia:

 1. przed godziną 9.00 – zamówienia złożone poprzedniego dnia w godz.13.00 - 18.30

 2. o godz. 13.00 – zamówienia złożone w godz. 9.00- 13.00.

11. W PN AGAD udostępnia się materiały archiwalne zewidencjonowane, opatrzone paginacją lub foliacją (materiały luźne) i w stanie fizycznym niepowodującym istotnych przeciwwskazań konserwatorskich. Czas oczekiwania na paginację może wynieść ok. dwóch tygodni.
12. Zamówione materiały są przechowywane na koncie użytkownika do dwóch tygodni od daty ostatniej wizyty w PN, jeśli użytkownik nie zgłosi się w tym czasie są odsyłane do magazynu. Użytkownik winien zawiadomić dyżurnego o zakończeniu korzystania z materiałów lub o przerwaniu pracy na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
13. Każdorazowe udostępnienie materiałów archiwalnych lub ich reprodukcji użytkownikowi w PN jest rejestrowane w księdze wizyt i udostępnień PN AGAD.
14. Zespoły i zbiory archiwalne mające reprodukcje (mikrofilmy, skany) udostępniane są w tej postaci.
15. Ograniczeniem (czasowym) w udostępnianiu materiałów archiwalnych może być:

 • ich zły stan zachowania,

 • opracowanie archiwalne zespołu/zbioru lub jego fragmentu,

 • skontrum, przemieszczenie zasobu lub inne działania wymagające czasowego wyłączenia materiałów archiwalnych,

 • konserwacja materiałów archiwalnych,


16. Materiały archiwalne wielkoformatowe (np. plany, mapy), które nie mogą być bezpiecznie udostępnione w PN, udostępnia się po indywidualnym uzgodnieniu.
17. Ze względu na prawną ochronę określonych informacji dostęp do pewnych materiałów archiwalnych może być ograniczony; np. księgi stanu cywilnego (oryginały i kopie), od których zamknięcia nie upłynęło 100 lat w przypadku ksiąg urodzeń i 80 lat w przypadku ksiąg małżeństw i zgonów (Prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami)
18. Użytkownicy w PN AGAD powinni obchodzić się z troską i dbałością o materiały archiwalne i reprodukcje, w związku z tym:

 • przy sporządzaniu notatek (odręcznie) podczas pracy z oryginałami używać ołówka,

 • zwracać materiały archiwalne w należytym porządku, przy całkowitym zachowaniu wewnętrznego układu, bezpośrednio do rąk dyżurnego,

 • nie pozostawiać materiałów archiwalnych na stołach po zakończeniu pracy lub podczas dłuższej przerwy w korzystaniu,

 • każda jednostka archiwalna w trakcie użytkowania winna być odpowiednio ułożona na stole,

 • nie sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na materiałach archiwalnych, a także kłaść na nich przyborów do pisania,

 • nie zwilżać palców w trakcie przewracania kart,

 • przy zakładaniu taśmy mikrofilmowej zwracać uwagę by jej nie porysować i nie nadłamać, a o jakichkolwiek problemach z uruchamianiem lub uszkodzeniach czytnika bądź taśmy mikrofilmowej, poinformować dyżurnego,

 • nie przynosić do PN teczek, toreb, w tym torebek damskich, lub paczek; a także etui do sprzętu komputerowego – deponować je w zamykanych szafkach na parterze,

 • nie wchodzić do PN w okryciach wierzchnich oraz nie wnosić do PN wszelkich substancji, które mogły by zagrozić bezpieczeństwu materiałów archiwalnych,

 • w jakikolwiek inny sposób szkodzić udostępnianym materiałom archiwalnym.


19. Do dyspozycji użytkowników są:

 • inwentarze, kartoteki, spisy i inne pomoce informacyjno-ewidencyjne,

 • księgozbiór biblioteki AGAD, z którego korzysta się składając zamówienia bezpośrednio w bibliotece (w godz. 9.00-15.00) lub dyżurnemu w PN,

 • mikrofilmy z archiwów zagranicznych (Polonika),

 • stanowiska komputerowe z dostępem do wewnętrznej sieci i czytniki mikrofilmowe.


20. Użytkownik może samodzielnie fotografować materiały archiwalne udostępniane w PN AGAD, zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych §8:

 • „samodzielne kopiowanie jest dopuszczalne w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego w szczególności dla wspierania pracy badawczej użytkowników, a nie ma na celu uzyskanie reprodukcji o szczególnych cechach jakościowych, zwłaszcza do celów publicystycznych i wydawniczych;

 • jest prowadzone w sposób nieinwazyjny dla materiałów archiwalnych, w szczególności bez użycia dodatkowego oświetlenia oraz bez manipulowania tymi materiałami innego niż w przypadku zwykłego korzystania z nich;

 • jest prowadzone w sposób niezakłócający pracy innych użytkowników, w szczególności bez użycia dodatkowego wyposażania, np. statywów;

 • nie może być przesłanką udostępnienia w celu samodzielnego kopiowania tych materiałów archiwalnych, które – jako posiadające kopie użytkowe albo ze względów konserwatorskich – podlegają wyłączeniu z udostępniania w postaci oryginałów;

 • jest dokonywane w miejscu, w którym zwykle udostępnia się materiały archiwalne, bez tworzenia dodatkowych procedur ani stanowisk pracy użytkowników;

 • nie powoduje, w stosunku do zwykłego korzystania z materiałów archiwalnych, dodatkowego ryzyka naruszenia wolności praw osób, których dane znajdują się w tych materiałach.”21. Użytkownik może:

 • sporządzać, po poinformowaniu kierownika oddziału kartografii, odrysy planów i map z zachowaniem ostrożności gwarantującej bezpieczeństwo materiałom archiwalnym,

 • sprowadzać z innych archiwów państwowych lub instytucji krajowych mikrofilmy do AGAD, ponosząc przy tym koszt ich przesyłki, zob. Zasady wypożyczania i sprowadzania mikrofilmów do i z AGAD, na stronie archiwum

 • wypożyczać mikrofilmy z AGAD na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, za pośrednictwem archiwów państwowych lub innych instytucji krajowych,

 • zamawiać w Sekcji Reprografii i Digitalizacji AGAD (na koszt własny) kserokopie, skany lub wydruki z plików cyfrowych z materiałów archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami, zob. Zasady wykonywania reprodukcji z materiałów archiwalnych Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz Cennik usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

22. Użytkownicy opuszczający PN po zakończeniu pracy w danym dniu mogą być poproszeni przez pracowników licencjonowanej agencji ochrony zabezpieczającej AGAD o pokazanie wynoszonych z PN przedmiotów (Ustawa o ochronie dóbr i mienia z 22 sierpnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740 z późniejszymi zmianami).

23. Spożywanie posiłków i palenie papierosów możliwe jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

24. Dyrektor AGAD jest niezwłocznie informowany o przypadkach rażącego nieprzestrzegania przez użytkowników zasad korzystania z materiałów archiwalnych, które mogą stanowić podstawę do wydania decyzji o odmowie udostępniania materiałów archiwalnych.
Warszawa, dn. 02.06.2014 r., nowelizowany 09.12.2015 r. w pkt 17 i 21

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna