Regulamin Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ReglementPobieranie 60.19 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar60.19 Kb.
R e g u l a m i n Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego

R e g l e m e n t Internationale de la course cycliste

S t a t u t e o f The International Cycling Race
ROZDZIAŁ I - Informacje podstawowe CHAPITRE I - Informations principales

SECTION I - Basic information
*1 - Cel wyścigu. 1◊But de la course. 1◊Purpose of the race.

1.1 Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego. Zadaniem wyścigu jest przybliżenie kolarstwa szerokim rzeszom społeczeństwa miast i wsi oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa.

1.1 La course on organise dans le but de populariser et de familiariser la societe avec’le cyclisme, et d’autant plus facilement insciler les jeunes a le pratiquer.

1.1 The aim the race is the popularization of cycling. The task of the race is to bring closer cycling to a wide public of towns and villages and encouraging young people to active participation in cycling.
*2 - Organizatorzy wyścigu. 2 ◊ Organisateur de la course. 2◊ Organiser of the race

2.1 Stowarzyszenie „Akcja dla kolarstwa”: 98-100 Łask, ul. Jodłowa 5/9, tel. +48 - 43 676. 10. 87 fax +48 43 675 68 09

przy współpracy z Polskim Związkiem Kolarskim, Okręgowym Związkiem Kolarskim w Łodzi, Urzędami: Marszałkowskim, Powiatowymi, Miejskimi, Gminnymi.2.1 Assotiafion L’Action pour le Cyclisme: 98-100 Łask, ul. Jodłowa 5/9, tel./ +48 - 43 676. 10. 87 fax +48 - 43 675. 68. 09

2.1 Action for cycling: 98-100 Łask, ul. Jodlowa 5/9, tel. +48 - 43 676. 10. 87. fax +48 -43 675. 68. 09.
*3 - Biuro Wyścigu. 3 ◊ Bureau de la course. 3 ◊The race orfice.

3.1 Zespół Szkół Rolniczych – Sędziejowice czynne od dn. 27.07. 2010 od godz. 12,00 tel./fax +48 43 677 10 04, tel. +48 43 677 16 753.1 Établissements d'enseignement agricole Team - Sędziejowice ouvert de DN. 27.07. A partir de 2010 heures. 12,00 tel./fax +48 43 677 10 04, tel. +48 43 677 16 75

3.1 The Agricultural School in Sedziejowice open from dn. 27.07. From 2010 hrs. 12.00tel./fax +48 43 677 10 04, tel. +48 43 677 16 75
*4 - Klasa wyścigu. 4 ◊Classe de la course. 4 ◊Classification of the Race.

4.1 Międzynarodowy Wyścig Kolarski ujęty jest w kalendarzu imprez UCI klasy 2.1 (junior).

4.1 Course Cycliste Internationale figure dans le Calendrier des Manifestations Internationales UCI classique 2.1 (juniors).

4.1 The International Cycling Race is included in the Calendar of International Fixtures UCI as Classic 2.1 (junior).
*5 – Uczestnictwo. 5 ◊ Participation. 5 ◊ Participation

5.1 W wyścigu mogą uczestniczyć ekipy juniorów, zawodników urodzonych w latach 1992-93. Każdy zawodnik uczestniczący w wyścigu musi posiadać ważną licencje na 2010 r. W wyścigu będą uczestniczyły drużyny reprezentujące federacje kolarskie, regionalne, klubowe i będą się składały z min. 4 max 6 zawodników. Ekipy zagraniczne muszą posiadać zezwolenie pisemne swojej federacji na udział w wyścigu. Zezwolenie musi zawierać nazwiska zawodników i czas trwania zezwolenia oraz aktualne badania lekarskie.

5.1 A la course peuvent participer les equipes des juniors, les coureurs qui sont nes en 1992-93. Chaque participant doit avoir la licence valable pour 2010. Des equipes representantes des federations cyclistes, des equipes regionales, des clubs. Les equipes comprendront 9 personnes dont min. 4 max 6 coureurs. Les coureurs doivent etre en possession d’une autorisation de participation ecrite emise par leur federation. Cette autorisation doit mentionner sa duree de validite et le nom des coureurs concernes.

5.1 Junior teams, competitors born in 1992-93, are allowed to take part in the race. Each participant should have the licence valid for the year 2010. Teams representing national cycling federations, regional teams and sport clubs shall take part in the race and shall consist of min. 4 max 6 participants. Foreign teams should have a written permission of their federation for the participation in the race. The permission has to include names of the competitors, time of its validity and a valid medical examination.

*6 - Termin wyścigu. 6 ◊ Date de la course. 6 ◊ Date of the race.

6.1 Międzynarodowy wyścig kolarski rozegrany będzie w dniach 29.07. - 01.08.2010 r. Wyścig będzie się składał z 4 etapów.

6.1 La course cycliste se qassera du 29.07. - 01.08.2010 r. Et sera compose de 4 etapes.

6.1 The International Cycling Race shall take place from 29.07. - 01.08.2010 r The race shall embrace 4 stages.
*7 – Zgłoszenia. 7 ◊ Inscription. 7 ◊ Applications.

7.1 Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na adres organizatora do dn. 20.07.2010 r. Zgłoszenia imienne zawodników, osób towarzyszących i pojazdów należy przesłać organizatorowi do dnia 23.07.2010.

7.1 L’inscription des equipes doit etre envoyee a l’adresse de l’organisateur jusqu’au 20.07.2010. L’inscription nominale des coureurs, des accompagnateurs jusqu’au 23.07.2010

7.1 Teams' applications should be sent to the Organizer till 20.07.2010r. Applications with the names of the competitors, accompanying people and cars should be sent till 23.07.2010
ROZDZIAŁ II - Przepisy sportowe. CHAPITRE II - Reglament sportif

SECTION II - Sports regulations

* - Przepisy podstawowe. ◊ Reglement elementaire. ◊ Basic rulet.

2.1 Międzynarodowy wyścig kolarski, klasy 2.1 będzie przeprowadzony według przepisów sportowych UCI oraz według niniejszego regulaminu.

2.1 Le Course cycliste international, de categorie 2.1 est organise conformement aux regles de L’UCI et du reglement de ci-joint. Commission des Commissaires decidera en accord avec l’organisateur de toutes les affaires non comprises dans ce reglement.

2.1 The International cycling race, category 2.1 shall be held in accordance with the Sports Cycling Statue, issued by UCI and the following regulations.

2.2 We wszystkich sprawach nie ujętych w tych przepisach decyzje będzie podejmowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z przedstawicielami Organizatora .

2.2 Toutes les decisions depassant le reglement seront prises par le Jury de concert avec les representants du d'Organisation de la course.

2.2 Decisions concerning any cases not included in the present regulations shall be taken by the Judge Committee after an agreement with the representatives of the Race Organisation.

2.3 Organizator zapewni 3 pojazdy neutralne, których sposób poruszania sie określi Komisja Sędziowska.

2.3 Deux 3 vehicules neutres seront fournis par l'organisateur. Le reglement de leur facon de se deplacer sera designe par le Jury.

2.3 The Organiser shall provide 3 neutral vehicles, whose way of moving will be determined by the Judge Committee.

Klasyfikacje. ◊ Classements. ◊ Classyfications.2.4 W czasie wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

2.4 L’epreuve compreandra les classements suivant:

2.4 Following classification will be during the race:

* Indywidualna. Individuel Indywidual cl.

* Punktowa. ◊ Par points. Points cl.

* Aktywnych. ◊ Du coureur le plus actif. The most active cyclist cl.

* Wszechstronnego. Combine. All - round cl.

* 17 lat. Jusqu’a 17 ans. To the age of 17.

* Drużynowa. Par ẻquipesKlasyfikacja indywidualna • Classement individuel • Indywidual classification

2.5 O kolejności zawodników w klas: każdego etapu będzie decydował lepszy czas pokonania jego dystansu, a w przypadku równych czasów lepsze miejsce na mecie. O kolejności zawodników w klasyfikacji indywidualnej po etapach decydował będzie mniejsza suma czasów uzyskanych na wszystkich zakończonych etapach, łącznie z bonifikatami i karami czasowymi. Gdy te czasy będą równe o kolejności zawodników będzie decydować suma miejsc na każdym z etapów, a gdyby i ta była równa decyduje wyższe miejsce na ostatnim etapie.

2.5 Les coureurs seront classes au cours de chaque etape selon du temps enregistre a la ligne d’arrivee. Dans le cas de l’egalite du temps ils seront classes selon l’ordre d’arrive. Au bout de toutes les etapes le classement individuel sera decide selon le total de tous les temps des etapes terminees, avec les bonifications et les penalisations. Au cas d’egalite au temps, l'addition des place obtenue dans chaque etape et en dernier ressort, la place obtenue dans la derniere etape departagera.

2.5 The best riding time [ the shortest] in each stage will decide about the order of the competitors, but if the times are the same, the better place at the finish will decide of it. After the stages the order of competitors on the ranking list depends on the total time of all stages. The total time includes discounts and time penalities. The shortest total time is the best. If the total times are equal the individual time race decides about the winner and if these are the same then the sum of places in each stage will decide, and if it does not solve the problem then the best place in the last stage will decide of it.

Klasyfikacja punktowa • Classement par points • Points classification

2.6 Na mecie każdego etapu 15 pierwszych zawodników otrzyma następującą liczbę punktów za zajęte miejsca: 1-15, 2-14, 3-13, 4-12, 5-11, 6-10, 7-9, 8-8, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1.

Zwycięzcą klasyfikacji punktowej zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów i ukończy wyścig. Przy równej ilości punktów decydowała liczba zwycięstw etapowych, liczba zwycięstw lotnych finiszy a następnie klasyfikacja generalna.2.6 A l’arrivee de chaque etape, les 15 premiers coureus resevront les points suivante pour la place occupee:1-15, 2-14, 3-13, 4-12, 5-11, 6-10, 7-9, 8-8, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1.

Le vainqueur du classement par points sera le coureur qui achevera la course et recevra le plus grand nombre de points. En cas d’egalite par points, pour departager il faut considere le nombre des victoires d'etapes, apres le nombre de victoires des sprint inermediaires apres le classement general individual aux temps.2.6 At the finish of each stage, first 15 competitors will receive following number of points for places:1-15,2-14,3-13,4-12,5-11,6-10,7-9,8-8,9-7,10-6,11-5,12-4,13-3,14-2,15-1.

The winner of points' classification will be the competitor who collects the biggest number of points and finishes the race. In case of an equal amount of points a better place in individual classification will decide of the winner.Klasyfikacja aktywnych • Classement du coureur plus actif • The most active cyclist classification

2.7 Najaktywniejszym kolarzem będzie zawodnik, który ukończy wyścig i uzyska największą sumę punktów zdobytych na lotnych finiszach. Trzej pierwsi kolarze na każdym lotnym finiszu otrzymują odpowiednio 3,2,1 pkt. W przypadku równej ilości punktów wyżej w tej klasyfikacji będzie zawodnik zajmujący wyższą pozycje w klasyfikacji indywidualnej.

2.7 Le coureur qui terminera la course et qui obtiendra le plus grand nombre des points sera proclame le cycliste le plus actif. Au cours de chaque sprint intermediaire, les trois premiers coureurs obtiendront respectivement 3, 2, 1 point. Dans le cas d’egalite de nombre des points, le coureur mieux classe dans le classement individuel.

2.7 The most active will be the competitor who finishes the race and obtains the highest total number of points on temporary finishes. The three first cyclists in each temporary finish will get accordingly 3,2,1 point. In case of an equal amount of points, a better competitor will be the one who has a better place in individual classification.
Klasyfikacja wszechstronnego • Classement combine • All-round classifcation

2.8 Zwycięzcą klasyfikacji wszechstronnego kolarza wyścigu zostanie zawodnik, który ukończy wyścig i zdobędzie największą ilość punktów wynikających z sumy punktów zdobytych w klasyfikacjach najaktywniejszego i punktowej. Przy równej liczbie punktów będzie decydowało wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

2.8 Le vainqueur du classement combine sera le coureur qui finira la course et obtiendra le plus grand nombre de points, esultans de la somme des points obtenus dans le classement du coureur le plus actif, et par points. En cas d’egalite par points le classement individuel departagera les ex-aequos.

2.8 The winner of all - round classification will be competitor who finish es the race and gets the most amount of points which will result from total points of the most active cyclist and classification points. In case of an equal number of points, the better place in individual classification will decide of the winner.

Klasyfikacja 17 lat • Classement du meilleur jeune (17 ans) • The category of 17 years old

2.9 Klasyfikacją tą będą objęci zawodnicy urodzeni w 1993 roku. Lider po etapach i zwycięzca będą ustalani na podstawie klasyfikacji indywidualnej.

2.9 Ce classement concerne les coureurs nes en 1993 et plus jeunes. Le leader de l’etape et la vainqueur de ce classement seront etablis selon les principes du classement individuel.

2.9 This category shall apply to those who were born in 1993. The leader of each stage and the winner shall be established on the basis of individual classification. Klasyfikacja drużynowa Par ẻquipes. Team classification.
2.10 Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej w klasyfikacji końcowej zostanie drużyna, która uzyska najmniejszą sumę czasów na poszczególnych etapach.
W "klasyfikacji DRUŻYNOWEJ" o kolejności drużyny na etapie będzie decydować najmniejsza suma czasów uzyskanych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z drużyny.
W przypadku uzyskania przez drużynę tych samych czasów o kolejności drużyn w tej klasyfikacji decydować będzie (zgodnie z przepisami sportowymi UCI punkt 2.6.016.):
- Liczba pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej na etapach.
- Liczba drugich miejsc w klasyfikacji drużynowej na etapach.
- Liczba trzecich miejsc w klasyfikacji drużynowej na etapach. 2.10 Le vainqueur de la " KLAS. PAR EQUIPES " dans le classement général devient l'équipe dont les coureurs obtiendrons la plus petite somme des temps apres toutes les étapes.
Dans la " KLAS. PAR ÉQUIPES ", la plus petite somme des temps des 3 coureurs le plus haut classés de la meme équipe décide du classement de l'équipe a la fin d'étape.
En cas d'égalité des temps, il est fait l'application des criteres suivants (conformément au reglement UCI art. 2.6.016.):
- Nombre de premieres places dans le " CLASSEMENT PAR ÉQUIPES " aux étapes,
- Nombre de secondes places dans le " CLASSEMENT PAR ÉQUIPES " aux étapes,
- Nombre de troisiemes places dans le " CLASSEMENT PAR ÉQUIPES " aux étapes.

2.10 The winner of the team classification in the final classification will be the team that receives the least amount of time at different stages.The "team classification" of the order of teams at the stage will determine the lowest amount obtained by three times more than the scheduled players from the team.In case of the team the same time on the order of teams in this classification will determine (in accordance with the provisions of the UCI sports section 2.6.016.)- The number of first places in the team classification at the stages.- Number of second places in the team competition, at stages.- Number of third places in the team classification at the stages.
Dział III Przepisy ogolne. III Dispositions generale. III General regulations

Bonifikaty.   Bonifications   Bonuses

3.1 Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca na mecie etapów ze startu wspólnego otrzymują odpowiednio 10,6,4 sek. bonifikaty które będą uwzględnione w klasyfikacji indywidualnej po danym etapie.3.1 Les coureur qui occuperont les trois premieres places a l’arrivee des etapes a depart groupe recevront respectivement 10, 6, 4, secondes de bonification, celles ci etant prises en consideration dans le classement inividuel du coureur apres at etape.

3.1 Participants who will take hold the first three places on the finish line of the stage from the common start will obtain respectively 10,6,4 seconds bonuses, which are to be respected in individual classification after each stage.

Pomiar czasu   Chronometrage   Time keeping

3.2 Pomiar czasu będzie dokonywany z dokładnością do sekundy.

3.2 Les temps seront mesures avec une precision d’une seconde pres.

3.2 Time shall be measured with accuracy of 1 second.

Limit czasu   Limite de temps   Time limit

3.3 Kolarz, który przekroczy o 15% limit czasu zwycięzcy w etapach ze startu wspólnego, nie ma prawa startu w następnym etapie.

3.3 Le coureur qui depassera 15% de la limite de temps du vainqueur aux etapes a depart groupe.

3.3 Cyclist who exceeds 15% time limit of the winner from the same time start will have no right to start in the next stage.

Pomoc techniczna   Assistance technique   Technical support

3.4 Podczas wszystkich etapów ze startu wspólnego obowiązują zasady pomocy technicznej jak w wyścigach etapowych zgodnie z przepisami UCI.

3.4 Durant toutes les etapes a depart groupe sont obligatories les principes d’assistance technique des courses par etapes.

3.4 During all stages from the same start are in force regulations of the tevvvhnical support such as in stage race in accordance with UCI.

3.5 Radio wyścigu - 44,125 MHz

3.5 Recepteurs radio-tour - 44,125 MHz

3.5 Race radio - 44,125 MHz

Strefa podawania żywności Zone de ravitaillement en nourriture et en boissons Food zone

3.6 Na każdym z etapów ze startu wspólnego podawanie żywności i napojów może odbywać się po przejechaniu 50 km od startu do rozpoczęcia 20 km przed metą. Pobieranie to może odbywać sie tylko za pierwszym pojazdem sędziowskim.

3.6 A chacune des etapes du depart groupe, le ravitaillement en nourriture et en boissons peut avoir lieu apres 1 parcours de 50 kms depuis le depart jusq’au commencement des 20 derniers kilometres avant l’arrivee. Ce ravitaillement peut avoir lieu seulement apres le premier vehicule des Commissaires.

3.6 During all stages from the same start food and drink shall be provided after 50 km from the start till beginning 20km from the finish line. They may only be collected after the first judge's vehicule.

3.7 Liderzy poszczególnych klasyfikacji zobowiązani są uczestniczyć w wyścigu w koszulce lidera danej klasyfikacji otrzymanej od organizatora. Zawodnicy lidera drużynowego, którzy nie mają obowiązku noszenia koszulek liderów którejś z klasyfikacji indywidualnej będą jechali w koszulkach otrzymanych od organizatora. Jeśli ten sam zawodnik będzie liderem więcej niż jednej klasyfikacji zobowiązany będzie jechać w koszulce klasyfikacji mającej pierwszeństwo i od organizatora otrzyma tylko te koszulkę. Pierwszeństwo w stosunku do wszystkich klasyfikacji ma klasyfikacja indywidualna a następnie punktowa.

3.7 Les leaders des classifications seront obliges a participer a la course habilles en maillot de leader la classification donnee, qu’ils recervront de l’organisateur. Les membres de l’equipe qui ne seront pas obliges de porter un maillot de leader d’un classement individuel porteront les maillots distinctifs voilets si l’organisateur le voudra. Si le meme coureur sera le leader de plusieurs classements, il sera oblige a porter le maillot du classement plus important et il recevra seulement ce maillot de l’organisateur. La priorite sera donnee au classement individuel,par points.

3.7 Leaders of individual classifications are obliged to participate in the race wearing leader's shirts of each classification received from the organizer. Participants of leader's team who are not bound to wear leader's shirts one of individual classification will ride wearing shirts received from the organizer. If the same participant is a leader of more than one classification he will be obliged to ride wearing a shirt of classification which is prior and will obtain that shirt. Primacy to all have individual, point.

Porządek i bezpieczenstwo   Ordre et securite   Order and security

3.8 Obowiązuje jazda w kaskach sztywnych. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu czołówki i zasadniczego peletonu. 10 minut po przejeździe głównego peletonu ruch drogowy będzie wznawiany i zawodnicy mający większą stratę, znajdą się w normalnym ruchu drogowym. Kolarze i inni uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego, podczas jazdy poza kolumną wyścigu, a przepisów sportowych podczas jazdy w kolumnie. Podczas jazdy w kolumnie, zarówno przed startem do wyścigu jak i w czasie wyścigu należy używać świateł mijania. Pojazdy spieszące do udzielenia pomocy powinny używać świateł drogowych. W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu.

3.8 Les casques rigides sont obligatoires. La circulation transversale et en sens inverse serA formee durant le temps de passage du peleton de tete et du gros peleton. 10 minutes apres le passage du gros peleton la circulation routiere reprendra et les coureurs ayant une perte temps plus grande se trouveront dans une circulation normale. Les coureurs at autres participants sont obliges de respecter le code de la route pendant le parcours hors de la collonne de la course et le reglament sportif pendant le parcours en colonnes. Il faut utiliser les feux de croisement pendant le parcours en colonnes, aussi bien avant le depart de la course. Les vehicules venants en aide doivent utiliser les feux de route. En cas de colission ou de chute, il faut obligatoirement arreter le vehicule, prevenir les usagers de l’arret du vehicule, porter les premiers soins aux victimes et prevenir la police.

3.8 The competitors are obliged to wear hard helmet. Cross traffic from the other direction will be halted for the passage time of the leaders and the main group of cyclist. Traffic shall recommenced 10 minutes after the passage of then main group and the cyclist who lost more time will find themselves in ordinary traffic. Cyclist and other participants of the race are obliged to obey the traffic regulations during out of the race column, both before start and during the race it is necessary to use pass light. Vehicles in emergency operation should use road lights. In case of a crash or an accident it is necessary to stop the vehicle, to arrange the caution of the road users, to apply first-aid to casualties of the accident and to inform the police department about the accident.

Kary   Sanctions   Penelties

3.9 W stosunku do zawodników i osób towarzyszących, wykraczających poza regulamin sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami sportowymi UCI. Komisja Sędziowska ma prawo nałożyć karę za inne przewinienia niż określone w wyżej wymienionych przepisach i regulaminach.

3.9 Les coureurs et les accompagnateurs qui ne se conforaient pas au reglement sportif et au reglement d’ordre de la course seront penalise conformement aux reglements de la Federation de Cycliste et de l UCI. La Commission des Commissarres a le droit d’infliger une peine pour d’autres infractions que celles mentionnees ici.

3.9 If the competitors or their associates do not obey the race regulations, the penalties of the UCI will be used. Judge Committee has got rights to punish for other things which do not occur in these regulations.

Nagrody   Prix   Prizes

3.10 Nagrody w wyścigu będą określone w dalszej części niniejszego regulaminu.

3.10 Les prix de la course seront determines dans l’annexe cijointe.

3.10 Prizes in the race are specified in the continuation of this statute

Postanowienia koncowe   Dispositions finales   Final resolutions

3.11 Kierownicy ekip odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszymi regulaminem i innymi oficjalnymi dokumentami.

3.11 Les chefs d’equipes sont responsables de la prise de connaisance du present reglament et d’autres documents officieles par les coureurs et les autres membres de l’equipe.

3.11 Team directors are responsible for acquainting the competitors and the rest of their team with this statue and other official documentation.

3.12 Kierownicy ekip odpowiedzialni są za materialne szkody i zniszczenia w pomieszczeniach użytkowanych przez ich drużyny.

3.12 Les chefs d’equipes sont responsables des degats et de la destruction dans les locaux mis a la dispisition de leurs equipes.

3.12 Team directors are responsible for damages caused in lodging places used by competitors from their teams.

3.13 Kierownicy ekip odpowiedzialni są materialnie za przydzielone urządzenia łączności radiowej.

3.13 Les chefs d’equipes sont responsables materiellement des dispositifs radios.

3.13 Team directors are responsible for means of radio communication assigned to them.

3.14 Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność

3.14 Chaque participant preund part au Tour sous sa propre responsabilite.

3.14 Each race participant takes the risk of his participation on his own.

3.15 Otrzymane od organizatora numery startowe zawodnicy umocowują według zaleceń Komisji Sędziowskiej.

3.15 Les courers fixent les dossard recus de l’organisateur conformement aux dispositions de la Commission des Commissaires.

3.15 Starting numbers should be fastened according to recommendations of the judge committee.

3.16 Przed metą każdego etapu należy bezwzględnie podporządkować sie poleceniom i znakom szefa kolumny. Nie wolno zatrzymywać pojazdu bez przyczyny lub go pozostawiać, lecz jak najszybciej zaparkować we wskazanym miejscu.

3.16 Avant l’arrivee de chaque etape, il faut se soumettre absolument aux disposotions et consignes du chef de collone. Il est interdit d’arreter ou de laisser un vehicule sans raison; il faut le garer dans endroit indique a cet effet.

3.16 Prior to finish of each stage it is necessary to obey the orders and signs of the boss of the race column. Cars should not be stopped without reason or left, but parked in the appropriate place as quickly as possible.

3.17 Podczas wyścigu wszystkie samochody powinny być oznakowane specjalnymi tablicami informacyjnymi wyprodukowanymi przez organizatora.

3.17 Pendant le Tour, toutes les voitures doivent etre munies de plaques informatives fournies par l’organisateur.

3.17 During the race all cars should have information plates prepared by an organizer.

3.18 Organizator wyścigu nie pokrywa należności za wszelkie dodatkowe usługi zlecone przez uczestników w trakcie trwania wyścigu takie jak: telefony, faksy, pranie ubiorow, wypożyczanie dodatkowych kompletów prześcieradeł i ręczników oraz dodatkowe posiłki i napoje poza serwowanym menu. Koszty pokrywają indywidualnie osoby zamawiające daną usługe.

3.18 L’organisateur ne couvre pas les frais supplementaires tels que: telephone, fax, lavage du linge, la location des draps et serviettes, ainsi que tout complement (nourriture et boissons) commande en plus. Ce sont les personnes qui commandent qui payent les surplus.

3.18 Organiser does not compensate for any additional services commissioned by participants during the race such as; phone calls, fax, laundry, additional sheets, towels and meals, drinks apart from the menu. Expenses will be covered by those who order any of the above mentioned services .

3.19 Wszystkie ekipy zaproszone na wyścig muszą posiadać własne pojazdy techniczne.

3.19 Toutes les equipes invitees au Tour doivent posseder leurs propres vehicules techniques.

3.19 All invited teams should have their technical support cars.

3.20 Wszystkie pojazdy uczestniczące w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenia OC, NW i AC zgodnie z przepisami obowiązującymi w RP.

3.20 Tous les vehicules participants a la course doivent posseder une assurance de responsabilite civile, des tiers et tout risque. Les polices d’assurance doivent etre montrees au College des Commissaires lors de l’accreditation avant le debut du Tour.

3.20 All vehicles taking part in the race should have a valid third-party insurance in accordance with Polish regulations. Insurance policies have to be shown to the judge's committee when accredited before the race begins.

3.21 Warunkiem uczestnictwa zawodnika w wyścigu jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu opracowanego przez organizatora oraz przepisów sportowych wyznaczonych przez UCI.

3.21 Afin de participer a la course il faut respecter les regles du present reglement fixe par l’organisateur te des reglements sportifs fixes par l’UCI.

3.21 Precondition of the participation in the race is the obedience to the regulations set by the organizer and the Sports Cycling Statue issued by UCI .

3.22 Dyrektorzy sportowi ekip odpowiedzialni są za przygotowanie zawodników do dekoracji.

3.22 Les directeur sportifs des equipes sont responsables.

3.22 Team sports directors are responsible for preparing competitors to decoration.

Zasady finansowania   Principes du financement   Financing methods

3.23 Ekipy zagraniczne będą uczestniczyły w wyścigu na koszt organizatora, który zabezpiecza zakwaterowanie i wyżywienie poczynając od kolacji w przeddzień I etapu do śniadania w dniu następnym po ostatnim etapie.

Koszt udziału ekip polskich wynosi 280 zł od osoby.3.23 Les equipes etrangereees participeront a la course aux frais de l’organisateur qui assure l’hebergenent, en commencant par le diner la veille de la premiere etape jusqu’au petit dejenuer le jour suivant de la derniere etape de la course.

3.23 Foreign teams shall take part in the race at the Organiser's cost, who provides them with accommodation and food beginning with the supper before the first stage till the breakfast the next day after the last stage, as well as of travel costs the amount of which shall be determined in a separate agreement.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna