Regulamin nagrodyPobieranie 29.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.13 Kb.
REGULAMIN NAGRODY

im. Iwana Wyhowskiego


 1. Nagroda nosi imię Iwana Wyhowskiego (? – 1664) – pisarza wojska zaporoskiego, następnie hetmana kozackiego i w końcu wojewody kijowskiego. Był zwolennikiem porozumienia z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i tworzenia Rzeczypospolitej Trzech Narodów - z Księstwem Ruskim jako trzecią, po Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, częścią składową. W 1658 r. zawarł w imieniu Hetmanatu Unię Hadziacką, stanowiącą ostatnią próbę ratowania wspólnego Państwa. Fakt, iż Unia ostatecznie nie doszła do skutku przyniósł klęskę zarówno Siczy jak i Rzeczypospolitej.

Był również zwycięskim dowódcą m.in. w wojnie z Moskwą, zwłaszcza w słynnej bitwie pod Konotopem w 1659 r.

W jego osobie Kapituła pragnie wspomnieć również szereg postaci cieszących się szacunkiem zarówno Polaków, jak i Ukraińców, wśród których wymienić należy choćby Konstantego i Konstantego Wasyla Ostrogskich, Piotra Mohyłę, Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, Iwana Mazepę, czy Filipa Orlika.
 1. Nagroda nawiązuje do Nagrody im. Lwa Sapiehy, ustanowionej w 2006 r. przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu (jako inicjatorów Nagrody) oraz podjęta i wsparta przez grupę uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz zaproszony Uniwersytet w Białymstoku. Nagroda ma na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.
 1. Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki i kultury, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej wielu narodów, dawne, współczesne i przyszłe związki demokratycznej Ukrainy z Polską i Europą.
 1. Nagroda została ustanowiona w roku 2014 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator), przez cztery największe uniwersytety polskie: Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wrocławski oraz zaproszone uniwersytety usytuowane wzdłuż polskiej granicy wschodniej: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Rzeszowski, a także Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
 1. Sekretariat Nagrody mieści się w siedzibie Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję honorowo. Zostają powołani jako reprezentanci Uniwersytetów i instytucji (na czas sprawowania funkcji) lub na czas nieokreślony przez ustanawiających Nagrodę.
 1. Kapituła wystąpi o objęcie Nagrody Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 1. Decyzję o przyznaniu Nagrody im. Iwana Wyhowskiego podejmuje 12-osobowa Kapituła. W jej skład wchodzą :

przedstawiciele uniwersytetów tworzących Nagrodę:

 1. Uniwersytet Warszawski

(Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy, prof. Alojzy Z. Nowak)

 1. Uniwersytet Jagielloński

(Prorektor ds. Rozwoju, prof. Maria Jolanta Flis)

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

(Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Jacek Witkoś)

 1. Uniwersytet Wrocławski

(Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ,

prof. Adam Jezierski) 1. Uniwersytet w Białymstoku

(Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz)

6) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

(Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej,

prof. Ryszard Dębicki)

7) Katolicki Uniwersytet Lubelski

(Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą,

prof. Urszula Paprocka-Piotrowska)

8) Uniwersytet Rzeszowski

(Prorektor ds. Nauki, prof. Sylwester Czopek)

9) delegat Prezydenta R.P.

przedstawiciele instytucji zaproszonych do powołania Nagrody:

10) Kolegium Europy Wschodniej

(prezes Jan Andrzej Dąbrowski)

11) Zakład Narodowy im. Ossolińskich

(dyr. Adolf Juzwenko)

przedstawiciel instytucji-inicjatora Nagrody:

12) Studium Europy Wschodniej

(dyr. Jan Malicki – sekretarz Kapituły)


 1. Nagroda corocznie honoruje dwie osoby z Ukrainy: kandydata z dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Pierwszy z nich zostaje Laureatem Nagrody im. I. Wyhowskiego (12 miesięcy), a drugi Stażystą przy Nagrodzie im. I. Wyhowskiego (4 miesiące).
 1. Nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 1 grudnia. Kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do końca stycznia każdego roku, do końca lutego zaś Kapituła, na specjalnym posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu.
 1. Wyjątek stanowić będzie I-sza edycja Nagrody, kiedy to zostanie zastosowany tryb przyspieszony - nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 10 czerwca 2014 r. Kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 15 lipca 2014 r., do końca lipca tegoż roku zaś Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu. Wręczenie I-szej Nagrody i Stażu przy Nagrodzie odbędzie się w końcu września lub na początku października 2014 r.
 1. Nagroda im. Iwana Wyhowskiego jest wręczana w Warszawie, każdego roku w dniu 4 kwietnia, wspólnie z Nagrodą im. Lwa Sapiehy. Wyjątek stanowić będzie I-sza edycja Nagrody
 1. Laureat Nagrody otrzymuje:

 1. ozdobny dyplom

 2. roczne stypendium w Polsce na 12-miesięczny (1 września – 31 sierpnia) pobyt badawczy, wykładowy, bądź kształceniowy na 6 Uniwersytetach współtworzących Nagrodę (na każdej uczelni laureat przebywa 2 miesiące).

 3. realizacja Nagrody rozpoczyna się we wrześniu roku przyznania Nagrody,

 4. wyjątek stanowić będzie I-sza edycja Nagrody, kiedy to laureat wyłoniony latem 2014 r. stypendium rozpocznie w październiku tego samego roku.

 5. z kalendarza akademickiego wynika, iż pobyt na 5-ciu uczelniach może mieć charakter naukowo-dydaktyczny (okres od września do czerwca), natomiast pobyt na jednej z uczelni będzie miał charakter wyłącznie badawczy (lipiec-sierpień); terminy pobytu na poszczególnych uczelniach będą się zmieniać na zasadzie rotacji

 6. całością spraw organizacyjnych pobytu Laureata zajmuje się Studium Europy Wschodniej
 1. Zobowiązania Laureata:

a) minimum 6 tygodni pobytu na każdym z uniwersytetów

b) jeden wykład publiczny, inaugurujący pobyt Stypendysty na uniwersytecie (ogólnouczelniany, ogólnowydziałowy lub inny - wedle decyzji uczelni)

c) sześć wykładów kursowych w instytucie, w którym Stypendysta jest afiliowany (układ zajęć 1+ 6 daje 15 godz. zajęć i możliwość wpisania tych zajęć jako osobnego bloku do indeksów).

d) sprawozdanie z pobytu

e) jeśli wynikiem pobytu Laureata w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata jest umieszczenie w nich informacji o Nagrodzie


 1. Zobowiązania Uczelni:

a) stypendium

- 3000 zł netto miesięcznie (jeśli laureat posiada tytuł doktora lub równoważny);

- 2200 zł netto miesięcznie (jeśli laureat nie posiada tytułu doktora lub równoważnego)

b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni

c) zapewnienie opieki/pomocy naukowej opiekuna-specjalisty z dziedziny Laureata, który będzie służył mu radą i pomocą w trakcie pobytu na uczelni

d) przekazanie książek z wydawnictwa danego uniwersytetu z dziedziny Laureata (wedle wyboru i hojności uczelni)
 1. Stażysta przy Nagrodzie otrzymuje:

 1. ozdobny dyplom

 2. stypendium w Polsce na 4-miesięczny pobyt badawczy, na 2 uniwersytetach współtworzących Nagrodę (na każdej uczelni Stażysta przebywa 2 miesiące).

 3. całością spraw organizacyjnych pobytu Laureata zajmuje się Studium Europy Wschodniej
 1. Zobowiązania Stażysty:

a) 2 miesiące pobytu na każdym z 2 uniwersytetów

b) sprawozdanie z pobytu

c) jeśli wynikiem pobytu Stażysty w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Stażysty jest umieszczenie w nich informacji o Nagrodzie


 1. Zobowiązania Uczelni:

a) stypendium

- 3000 zł netto miesięcznie (jeśli Stażysta posiada tytuł doktora lub równoważny);

- 2200 zł netto miesięcznie (jeśli Stażysta nie posiada tytułu doktora lub równoważnego)

b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelnic) zapewnienie opieki/pomocy naukowej opiekuna-specjalisty z dziedziny Laureata, który będzie służył mu radą i pomocą w trakcie pobytu na uczelni

d) przekazanie książek z wydawnictwa danego uniwersytetu z dziedziny Laureata (wedle wyboru i hojności uczelni)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna