Regulamin ochrony danych osobowych portalu turystycznego warmia-mazuryPobieranie 22.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.33 Kb.
Załącznik nr 3

do ogłoszenia konkursu ofert na 2015 r.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PORTALU TURYSTYCZNEGO

WARMIA-MAZURY

Niniejszy Regulamin reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu Turystycznego Warmia-Mazury przez Administratora tego Portalu.


§ 1

Definicje:

1. Portal Turystyczny Warmia-Mazury – portal składający się ze strony internetowej i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, stanowiący własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zarządzany przez Administratora.

2. Użytkownik - osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby Portalu.

3. Użytkownik Zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie), odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający z niego, zarejestrowany na Portalu, posiadający własne Konto na Portalu (a tym samym swój login i hasło).

4. Konto Użytkownika – zabezpieczone przed dostępem osób trzecich miejsce w serwisie, które zostaje przydzielone Użytkownikowi na podstawie podanych przez niego danych.

5. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182) dotyczące osób fizycznych zyskujących dostęp do Portalu przez rejestrację i korzystających z jego funkcjonalności.

§ 2
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
§ 3
1. Korzystanie z Portalu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z portalu.

2. Podanie Danych Osobowych może być również konieczne w uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Portalu przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkownika.

4. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane wyłącznie do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora.


§ 4
1. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik Portalu musi podać adres e-mail, na który niezbędne jest wysłanie potwierdzenia rejestracji. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu wymaga podanie adresu e-mail Użytkownika.

2. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2014 poz. 1182) oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie podawane przez Użytkownika w związku z zarejestrowaniem Konta Użytkownika.

4. Dane Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie sprawnego funkcjonowania Portalu.

5. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 27320513.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i wprowadzenia ich zmiany lub żądania usunięcia ich z bazy Administratora w każdym czasie.

7. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z zasadami Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązującymi przepisami prawa. Ochrona obejmuje w szczególności zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, ujawnieniem i nieautoryzowaną ingerencją.
§ 5
1. Zawarcie umowy, w tym dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem Portalu, może zostać uzależnione od podania innych danych osobowych poza Portal w zależności od woli oferenta. W takich sytuacjach klauzule informacyjne zamieszczone przy formularzach dotyczących danej usługi informują o tym, które dane osobowe są niezbędne do jej świadczenia.

2. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

3. Administrator może udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa
§ 6
1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Portalu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.

2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Portalu oraz ulepszaniem zawartości Portalu i jakości świadczonych usług.

3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie Portalu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
§ 7
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

3. Dane Administratora znajdują się w zakładce Kontakt na stronie głównej.

§ 8


1. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji portalu wykorzystywany jest mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies). Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników portalu.

2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. dane osobowe oraz adres e-mail i IP. Administrator danych osobowych wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem Portalem oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

3. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, istnieje możliwość udostępnienia danych Użytkownika organom Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
§ 9
1. Pliki Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu.

2. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie służą do zwiększania wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych w portalu funkcjonalności.

3. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości użytkowników.

4. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania portalu, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z portalu przez użytkowników.

§ 10
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Dane o szczególnym znaczeniu – dane osobowe, hasła dostępu – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. Protokół ten szyfruje wszystkie dane wychodzące z aplikacji i deszyfruje dane, wchodzące do aplikacji.

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Użytkownik zarejestrowany w portalu, jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych mu parametrów dających dostęp do osobistych części portalu, w szczególności loginu i hasła, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

§ 11
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego ustanowienia.

3. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Administratora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Portalu.4. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna