Regulamin ogólnopolskiego konkursu „dawna nowa nuta”Pobieranie 22.94 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.94 Kb.
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

DAWNA NOWA NUTA”


organizowany przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
pod patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia

oraz

Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
dla kapel ludowych i zespołów folkowych
na aranżację pieśni ludowej / (utworu muzycznego) zapisanej przez Oskara Kolberga z terenu Ziemi Łęczyckiej (Dzieła Wszystkie, t. 22 łęczyckie) i Kurpiów (Dzieła Wszystkie, t. 27 Mazowsze cz. IV).


  1. Informacje ogólne

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga


i projektu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pt. „Wariacje Kolbergowskie na dwa regiony: Ziemia Łęczycka i Kurpie czyli ludowe słowo, muzyka i taniec inspirowane spuścizną Oskara Kolberga, jako budowanie kulturowej więzi ponadregionalnej”, a także w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”


  1. Cele konkursu

Upowszechnianie i popularyzacja spuścizny naukowej Oskara Kolberga


w postaci treści kultury ludowej Ziemi Łęczyckiej i Kurpiów poprzez
jej twórczą interpretację;
Umożliwienie swobodnego przekazu międzypokoleniowego między różnorodnymi grupami artystów oraz wymiana doświadczeń zawodowych
i artystycznych między pokoleniami artystów ludowych;
Wytworzenie wśród uczestników wydarzenia - mieszkańców Ziemi Łęczyckiej oraz zaproszonych gości i muzyków silnego poczucia tożsamości z własną kulturą regionalną.
Promowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie folkloru subregionów Ziemi Łódzkiej i Mazowsza


  1. Organizatorzy i partnerzy

Organizatorami konkursu są:


Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Samorządowa instytucja kultury województwa łódzkiego


Radio Łódź
Pograjka Łódzka
Partnerami konkursu są:
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Centralny Łuk Turystyczny
Gmina Góra św. Małgorzaty
Stowarzyszenie posŁódź
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi


  1. Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu „Dawna Nowa Nuta” mogą być zespoły instrumentalne i śpiewacze, ludowe i folkowe (kapele)


Uczestnikami mogą być muzycy i zespoły, bez względu na to, czy posiadają autorskie publikacje płytowe.
Nie stosuje się ograniczenia wiekowego dla kapel zgłoszonych do konkursu.


  1. Zgłoszenia

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia w formacie mp3


z utworem – aranżacją oraz kserokopią wybranej pieśni ze wskazanych tomów dzieł Oskara Kolberga. Nagrania należy przesłać na adres: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi do 30.08.2014.
Wraz z nagraniami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy
(w załączniku, a także do pobrania na stronie www.maie.lodz.pl w zakładce konkurs „Dawna Nowa Nuta”). W formularzu należy podać nazwę kapeli, adres, email i tel. kontaktowy, skład zespołu i instrumentarium.
O aktualności zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z deklaracją gotowości przyjazdu
na prezentacje konkursowe „Dawna Nowa Nuta”, które odbędą się w Skansenie „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku pod Łęczycą 20.09.2014 r. –
w przypadku zakwalifikowania do finałowej dziesiątki.


  1. Nagrody

Pierwsza trójka laureatów otrzyma nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 9300,00 zł. Proponowany podział nagród zostanie zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu po pierwszym posiedzeniu jury.


Zdobywca I miejsca otrzyma możliwość udziału w profesjonalnej sesji nagraniowej w Radio Łódź.
Przewidziana jest nagroda publiczności, którą ufunduje Centralny Łuk Turystyczny.
Wypłaty nagród będą dokonywane w kwocie netto, po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


  1. Jury i etapy konkursu

Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce oraz nagroda publiczności) wyłonieni zostaną w głosowaniu Jury oraz publiczności.


W Jury konkursu zasiadają eksperci, badacze polskiej muzyki ludowej oraz muzycy - praktycy żywego dziedzictwa muzycznego.
Skład Jury: Przewodniczący Jan Łuczkowski, Katarzyna Mróz, Ewa Sławińska-Dahlig, Adam Strug, Jan Targowski oraz sekretarz jury Joanna Gancarczyk

W I etapie konkursu, na podstawie nadesłanych nagrań wyłonionych zostanie dziesięciu uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do udziału


w prezentacjach konkursowych stanowiących II etap. Wszystkie zgłoszenia zostaną zakodowane przez organizatora - Jury oceniać będzie anonimowe nagrania.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek regionalny uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w konkursie, natomiast nie zapewniają noclegów ale mogą pomóc w jego organizacji w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych.  1. Ustalenia dodatkowe

W przypadku niezadowalającego, bądź bardzo wysokiego poziomu nadesłanych aranżacji liczba utworów dopuszczonych do II etapu konkursu może ulec zmianie.


O ewentualnych zmianach regulaminu zakwalifikowani do I etapu uczestnicy konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni.

ZGŁOSZENIA (nagrania i formularz)

PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 30 sierpnia 2014 NA ADRES:
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Plac Wolności 14 91 – 415 Łódź

z dopiskiem „Konkurs Dawna Nowa Nuta”
dr Przemysław Owczarek

Koordynator Konkursu „Dawna Nowa Nuta” 2014

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

email: ojun@poczta.onet.pltel. kontaktowy 607 932 475


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna