Regulamin Ogólny Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku”Pobieranie 11.72 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.72 Kb.


Regulamin Ogólny

Ogólnopolskiego Konkursu

Pielęgniarka Roku”
 1. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem z wyłączeniem kadry kierowniczej - dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarek naczelnych, przełożonych, oddziałowych oraz koordynujących.

 2. Do Konkursu mogą przystąpić pielęgniarki / pielęgniarze zatrudnieni w publicznych
  i niepublicznych podmiotach leczniczych działających na trenie kraju.

 3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu oraz jego laureaci.

 4. Uczestnicy Konkursu zgłaszani są na podstawie obowiązujących w podmiotach leczniczych kryteriów np. oceny okresowej, zaangażowania w pracę zawodową, wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, wzorowej postawy etycznej itp.

 5. Kartę Zgłoszenia Uczestnika, potwierdzoną pieczątką imienną bezpośredniego przełożonego oraz pielęgniarki kierującej kadrą pielęgniarską w zakładzie opieki zdrowotnej, należy przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP, adres znajduje się na stronie: http://www.ptp.na1.pl/ - PTP – struktura, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

 6. Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do dnia 10 lutego danego roku kalendarzowego przesyłają do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego imienną listę uczestników Konkursu.

 7. Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia eliminacji II etapu konkursu, a także do wyłonienia trzech członków, w tym Przewodniczącego Komisji Konkursowej II etapu.

 8. Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich polegają na testowym sprawdzianie z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej z zakresu pielęgniarstwa klinicznego, zasad etyki zawodowej pielęgniarki
  i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, historii zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 9. Egzamin testowy odbywa się pod przewodnictwem Komisji Konkursowej, która w dniu egzaminu, drogą przesyłki kurierskiej otrzymuje zalakowaną kopertę z kartami egzaminacyjnymi wraz z kluczem do ich sprawdzenia.

 10. W egzaminie testowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel organizatora Konkursu - Koła Liderów Pielęgniarstwa działającego przy Mazowieckim Oddziale PTP.

 11. Z przebiegu II Etapu Konkursu zostaje sporządzony protokół, przekazywany do organizatorów ZG PTP i Koła Liderów.
 1. Wyniki II Etapu Konkursu - klasyfikacja uzyskanych miejsc poszczególnych uczestników konkursu, są ogłaszane w dniu eliminacji.

 2. Nie przewiduje się podawania do publicznej wiadomości punktacji z II etapu konkursu, uzyskanej przez poszczególnych uczestników.

 3. Do III etapu Konkursu przechodzi osoba z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę do finału Konkursu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

 4. Temat III etapu konkursu – prezentacji multimedialnej ogłasza Przewodniczący Komisji Konkursowej na zakończenie egzaminu testowego.

 5. Dodatkowo termin i miejsce III etapu oraz jego temat ogłaszane będą w Komunikacie Nr 2.

 6. Koszty przejazdu i pobytu uczestnika III etapu pokrywają Oddziały Wojewódzkie PTP, sponsorzy lub zakłady pracy.

 7. Eliminacje krajowe - III etap konkursu, polegają na przesłuchaniu wystąpień uczestników
  tj. prezentacji multimedialnej przez powoływaną przez Zarząd Główny PTP Główną Komisję Konkursową.

 8. Z przebiegu III etapu Główna Komisja Konkursowa sporządza protokół, przekazywany do organizatorów konkursu - ZG PTP oraz Koła Liderów.

 9. Ogłoszenie wyników III dokonuje Przewodniczący Komisji Głównej Konkursowej na uroczystości Finału Konkursu ( najczęściej w następnym dniu po przesłuchaniach).

 10. ZG PTP ufundował puchar „Pielęgniarka Roku”, którym uhonorowana zostaje laureatka / laureat konkursu. W następnym roku konkursu zostaje on przekazany kolejnemu laureatowi.

 11. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: www.ptp.na1.pl.

ZG PTP


Pełnomocnik ds. Konkursu Pielęgniarka Roku©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna