Regulamin ogólny systemu wspóŁzawodnictwa sportowego dzieci I młodzieżY w 2015/2016rPobieranie 56.56 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar56.56 Kb.
REGULAMIN OGÓLNY SYSTEMU

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY w 2015/2016r.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Nowego Sącza, organizowanych przez ZPO-W, MOS


W Roku Szkolnym 2015/2016 wprowadzone zostają następujące zmiany:
IMS


 • halowa piłka nożna dla uczniów bez licencji związkowej w piłce nożnej, halowej, futsalowej.

 • umożliwienie udziału w zawodach najlepszym uczniom w klasyfikacji indywidualnej w Czwórboju LA dziewcząt oraz chłopców.

 • wprowadzamy gry i zabawy dla klas I-III - Mały Mistrz.


Gimnazjada


 • halowa piłka nożna dla uczniów bez licencji związkowej w piłce nożnej, halowej, futsalowej.

 • indywidualne biegi przełajowe z podziałem na uczniów posiadających licencję PZLA oraz bez licencji.

 • wprowadzamy dodatkowo limit punktów umożliwiających start dodatkowych zespołów na finałach wojewódzkich w Szkolnej Drużynowej Lidze LA.


Licealiada


 • prawo startu w zawodach mają reprezentacje dziennych szkół Ponadgimnazjalnych
  (a tam gdzie istnieją Zespoły Szkół) to reprezentację Zespołu Szkół (a nie pojedynczych kierunków np. LO, Technikum, ZSZ).


 • indywidualne biegi przełajowe z podziałem na uczniów posiadających licencję PZLA oraz bez licencji.

 • piłka siatkowa plażowa 3 osobowa dziewcząt oraz chłopców.


II. CELE I ZADANIA


 1. Zawody szkolne i międzyszkolne stanowią integralną część ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych stanowi:

 • kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego

 • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej

 • popularyzowanie i upowszechnianie sportu

 • możliwości tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportu

 • możliwość intensyfikacji działalności, oceny pracy i osiągnięć szkół oraz klubów sportowych współpracujących ze szkołami

 1. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.

 2. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.

 3. Ocena pracy i osiągnięć szkół oraz klubów sportowych działających w szkołach.


III. ORGANIZATORZY


 1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zawartego w załączonym kalendarzu zawodów sprawuje ZPO-W w Nowym Sączu.

 2. Współpracujemy z:

 • Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie

 • Rejonowi Organizatorzy Sportowi (MOS Limanowa, MOS Gorlice, MOS Piwniczna,)

 • Szkoły, Stowarzyszenia i UKS z Nowego Sącza, MOSiR Nowy Sącz

 • Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu

 1. Na wszystkich szczeblach organizacji zawodów organizatorzy winni dążyć do prowadzenia całorocznej działalności umożliwiającej każdemu uczniowi udział we współzawodnictwie sportowym. Zawody sportowe winny być przeprowadzane w różnych dyscyplinach sportowych, zgodnie z zainteresowaniami dzieci i młodzieży oraz zapotrzebowaniem środowiska.

 2. Do obowiązków organizatora należy:

 • opracowanie szkolnego, powiatowego, kalendarza zawodów sportowych, powiadomienie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów sportowych

 • zapewnienie obsady sędziowskiej, protokołów zawodów, przygotowanie obiektów sportowych i niezbędnych przyrządów pomiarowych

 • zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie i zakończenie zawodów, przygotowanie nagród, zaproszenie gości itp.)

 • po zakończeniu zawodów sportowych wszystkie komunikaty znajdują się na naszej stronie internetowej www.zpow.nsacz.pl lub na www.facebook.com/pages/Zespół-Placówek-Oświatowo-Wychowawczych-w-Nowym-Sączu

 • rejonowych Organizatorów Sportu – z zawodów rejonowych

 • małopolskiego SZS w Krakowie z zawodów wojewódzkich

 • w systemie SRS

 1. Organizatorzy w miarę swoich możliwości będą interesować wynikami końcowymi zawodów sportowych także władze samorządowe i media.


IV. UCZESTNICTWO
UWAGA!
W związku z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie zmian
w systemie współzawodnictwa sportowego szkół organizator wprowadza w bieżącym roku szkolnym następujące zmiany dotyczące udziału szkół we współzawodnictwie sportowym. Zmiany te mają ułatwić transparentność realizowanego systemu zawodów jak również rozszerzyć możliwość uczestnictwa w zawodach uczniów o mniejszym potencjale sportowych umiejętności.

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 20 września 2015 oraz zgłaszać się do poszczególnych zawodów za pomocą w/w systemu. Nie ma innej możliwości zgłaszania się
do zawodów! 1. W zawodach szczebla miejskiego i powiatowego reprezentanci szkół mogą wystawić następująca ilość osób w niżej wymienionych dyscyplinach.
Dyscyplina

SP-IMS

GIMNAZJADA

LICEALIADA

1.Indywidualne Biegi Przełajowe

Kl. 4 - 8 osób

Kl. 5 - 8 osób

Kl. 6 - 8 osób

Kl. 3 - 8 osób

Kl. 2 - 8 osób

Kl. 1 - 8 osób

Kl. 3-4 - 8 osób

Kl. 2 - 8 osób

Kl. 1 - 8 osób

2. Sztafetowe Biegi Przełajowe

Po 3 osoby z

Kl. 4, 5, 6

Po 10 osób

Dobór dowolny

Po 10 osób

Dobór dowolny

3.LA-indywidualnie

Czwórbój

po 6 osób

Po 4 osoby w każdej konkurencji

Po 4 osoby w każdej konkurencji

4. TS -indywidualny

4 osób

4 osób

3 osoby

5.TS drużynowy

3 zespoły

3 zespoły

3 zespoły

6.Narciarstwo alpejskie

8 osób na szkołę

Dobór do grup dowolna

Kl. 1-4

Kl. 5-6

6 osób

6 osób

7.Snowboard

6 osób

6 osób

6 osób

8.Szachy

6 osób

6 osób

6 osób

9.Pływanie indywidualne w każdym stylu

6 osób

6 osób

6 osób

10.Pływanie Drużynowe

8 osób

8 osób

8 osób
 1. Prawo reprezentowania szkoły w roku szkolnym 2015/2016 mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie później niż 1 października 2015 roku.

 2. Wiek startujących jest określony w regulaminach szczegółowych.
 1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 2003 i młodsi (uczniowie z rocznika 2006 pod warunkiem
  że jest uczniem klasy IV)

 1. Gimnazjada Młodzieży – 2000 i młodsi


c ) Licealiada Młodzieży – 1996 i młodsi


 1. O udziale drużyn szkół w poszczególnych zawodach decyduje zgłoszenie szkoły w systemie www.srs.szs.pl – na nauczycielach WF z danej szkoły spoczywa obowiązek zgłaszania szkoły
  do zawodów.


 2. Do zawodów sportowych – drużyny, zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, wygenerowanych z systemu www.srs.szs.pl podpisanych czytelnie przez dyrekcję szkoły
  i opiekuna – nauczyciela wychowania fizycznego


 3. W dniu zawodów nauczyciel dostarcza organizatorom zawodów imienną listę wygenerowaną
  z systemu SRS.


 4. Nauczyciele ZPO-W maja dostęp-wgląd, do Systemu Rejestracji Szkół, niezgłoszenie udziału szkoły do zawodów nie będzie skutkowało niedopuszczeniem szkoły do zawodów miejskich, natomiast w razie zwycięstwa i awansu danej szkoły, szkoła niezostanie dopuszczona do uczestnictwa w wyższej randze zawodów. Ponadto niezgłoszenie szkoły skutkowało będzie nieujęciem jej w końcowym komunikacie z zawodów.

 5. Każdy uczestnik powinien posiadać zgodę na uczestnictwo w zawodach.

 6. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać ważną legitymację szkolną.

 7. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego i wymienieni na zgłoszeniach szkoły.

 8. W roku szkolnym 2015/16 w wybranych zawodach wymienionych w pkt I/1

IMS – Gimnazjadzie – Licealiadzie - wprowadzony zostaje podział uczestników na zawodników posiadających licencje oraz bez licencji. Na nauczycielu opiekunie drużyny spoczywa obowiązek sprawdzenia czy zawodnik posiada aktualna licencje sportową w danym roku szkolnym którzy będą brać udział w zawodach w których obowiązuje zakaz startów tych uczniów.


 1. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły
  (bez prawa kooptacji).

 2. W zawodach sportowych we wszystkich grupach wiekowych prawo startu ma młodzież ucząca
  się w szkołach dziennych, nie mają prawa startu słuchacze szkół.

 3. W zawodach rejonowych i w finałach wojewódzkich w dyscyplinach zespołowych szkoła może być reprezentowana tylko przez jedną drużynę.

 4. Młodzież ma prawo startu tylko w zawodach swojej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start zawodnika starszego w młodszej kategorii. Zabrania się także startu w zawodach zawodników/uczniów którzy powtarzają rok szkolny i sa rocznikowo starsi od swoich rówieśników.

 5. Nauczyciele – opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach wszystkich szczebli maja obowiązek dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia zawodów – młodzież brała udział w strojach sportowych. Nie stosowanie się do tego zalecenia może spowodować nie dopuszczenie przez organizatora zespołów
  do udziału w zawodach.

 6. Niesportowe zachowanie się uczestników zawodów, opiekunów i osób towarzyszących drużynom uczestniczącym w zawodach wszystkich szczebli może być przyczyną nie dopuszczenia zespołów
  do dalszych rozgrywek oraz pisemnego powiadomienia dyrekcji szkoły.

 7. Każda szkoła, drużyna powinna posiadać obowiązkowo jednolity strój sportowy i piłki do rozgrzewki
  ( w grach zespołowych) oraz niezbędny sprzęt sportowy w dyscyplinach indywidualnych.


V. PUNKTACJA W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH
Wg regulaminów poszczególnych dyscyplin sportowych.
VI. ZASADY FINANSOWANIA


 1. Koszty organizacji zawodów na szczeblu miasta i powiatowym pokrywają ZPO-W w Nowym Saczu ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 2. Koszty organizacyjne zawodów rejonowych i finałów wojewódzkich pokrywa Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu (poprzez Zarząd Główny SZS).

 3. Koszty udziału w zawodach (transport, wyżywienie) pokrywają zainteresowane szkoły.

 4. ZPO-W w miarę posiadanych środków finansowych, będzie dofinansowywać częściowo wyjazdy tylko na zawody indywidualne, w których będzie brała udział znaczna ilość osób.


VII. NAGRODY


 1. W zawodach miejskich, powiatowych szkoły otrzymają w miarę możliwości finansowych placówki dyplomy, medale, statuetki, puchary.

 2. W zawodach rejonowych za miejsca I-IV drużynowo, a od I- VI indywidualnie przyznawane będą dyplomy i w miarę posiadanych możliwości finansowych puchary lub statuetki.

 3. W finałach wojewódzkich za miejsca I-III indywidualnie i drużynowo wręczane będą dyplomy i medale, a za miejsca IV-VI dyplomy. Drużyny za miejsca I-III otrzymują też pamiątkowe puchary.


VIII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE


 1. Zgłoszenia do zawodów rejonowych i wojewódzkich z zawodów powiatowych – przesyła Powiatowe Szkolne Związki Sportowe i powiatowe jednostki organizacyjne.

 2. Opiekunowie – nauczyciele wychowania fizycznego zawodników i drużyn którzy(-re) awansowali do zawodów szczebla wyższego, winni interesować się terminem i miejscem przeprowadzania tych zawodów.

 3. Każdy uczestnik zawodów rejonowych i wojewódzkich musi posiadać ważna legitymacje szkolną oraz być zarejestrowany w systemie SRS.

 4. W dyscyplinach zespołowych – obowiązują następujące zasady awansu: z zawodów powiatowych do rejonowych i finałów wojewódzkich (P – R - W).

 5. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów w grach zespołowych organizator finałów wojewódzkich dokonuje podziału drużyn na dwie grupy ustalone na konferencji technicznej w drodze losowania.

 • w grupach zawody rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań, a następnie drużyny w zależności od zajętego miejsca w grupie rozgrywać będą zawody o miejsca:

 • - zdobywca 3 miejsc w grupie grają o miejsce V w turnieju

 • - zdobywcy 1 i 2 miejsc grac będą systemem każdy z każdym z zaliczeniem wyników meczy miedzy drużynami z grup eliminacyjnych.

 • w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości drużyn zawody finałowe rozgrywane będą systemem
  „każdy z każdym”, o czym decydują organizatorzy zawodów na konferencji technicznej

 • względy organizacyjne mogą zadecydować o innym systemie rozgrywek finałowych, o czym decyduje organizator zawodów.

 1. Drużyny przyjeżdżające na zawody rejonowe i finały wojewódzkie winny przywieźć ze sobą piłki.

 2. Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków (NW) i od odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok szkolny 2015/2016.

 • uczestników zawodów „Systemu Współzawodnictwa Sportowego SZS” od etapu miejskiego do finałów wojewódzkich w ramach struktur organizacyjnych Związku

 • uczestników zawodów „Systemu Współzawodnictwa sportowego SZS” w zawodach rejonowych i finałach wojewódzkich z tych powiatów, w których nie powołano struktur SZS, ale pod warunkiem wpłacenia do 30.IV każdego roku na konto Małopolskiego SZS ustalonej przez zarząd kwoty, jako partycypacji w kosztach ubezpieczenia i obsługi zawodów

 • członków sekcji sportowych klubów – SKS, UKS, MKS, które są członkami struktur Szkolnego związku Sportowego i regularnie opłacają składki członkowskie

 1. W sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji regulaminów „Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży – Szkolnego Związku Sportowego” decyduje Komisja Sportowa przy Zarządzie Małopolskiego Szkolnego związku Sportowego.

 2. Protesty należy składać do 24 godzin po zakończonych zawodach sportowych (poprzez organizatora zawodów) do Komisji Sportowej Małopolskiego SZS. Protest może składać bezpośredni opiekun zespołu lub uczestników oraz dyrekcja zainteresowanej szkoły.

 3. Komunikaty o miejscu oraz terminie zawodów rejonowych i finałów wojewódzkich będą się znajdować na stronie internetowej: www.mszs.krakow.pl

 4. Strona internetowa – jest oficjalną stroną Małopolskiego SZS. Zawiadomienia i komunikaty umieszczone na niej nie wymagają podpisów.

 5. Zgłoszenia do zawodów, powołania jak i informacje o zmianie terminów zawodów będą wysyłane tylko droga elektroniczna e-mail do szkól jak i do nauczycieli którzy podali swój adres email.


IX. OGÓLNE ZASADY OBLICZANIA WSPÓŁZAWODNICTWA

MIĘDZYPOWIATOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


 1. ZPO-W w Nowym Sączu zgodnie prowadzi- swoją miejska punktacje współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 2. Na uroczystym podsumowaniu sportowym najlepsze szkoły otrzymują puchary i dyplomy

 3. Wprowadzono punktację szkół w Małopolsce. z punktacja z zaleceniami SZS w Krakowie


KONTAKT:


 1. ZPO-W - MOS Nowy Sącz, ul. Lenartowicza 4, 33-300 Nowy Sącz

Tel. 18 442-05-19

E-mail: info@zpow.nsacz.plInternet: www.zpow.nsacz.pl

Kierownik: Grażyna Cempa tel. 502-708-993 grazyna_cempa@vp.pl

Andrzej Potoniec tel. 692-639-905 sportns@onet.pl


 1. MOS - SZS Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 8/3, 34-600 Limanowa

Tel. 18 533-08-33, fax: 18 533-08-67

E-mail: szslimanowa@interia.euInternet: www.mos.limanowa.pl

Wicedyrektor: Feliks Piwowar tel. 608-206-220


3. MOS Gorlice, ul. Parkowa 1, 38-340 Biecz

Tel./fax: 13 445-70-22

E-mail: pmos@pzobiecz.pl

Internet: www.pzpobiecz.pl

Wicedyrektor: Jerzy Bugno tel. 603-666-998


4. MOS Powiat Nowosądecki, ul. Zdrojowa 1, 33-350 Piwniczna Zdrój

Tel./fax: 18 446-40-12 w.21

E-mail: pmosns@poczta.onet.pl

Internet: www.mospn.pl

Marian Kuczaj tel. 600-260-801

Marek Mirek tel. 604-537-932
5. MSZS w Krakowie, ul. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków

Tel. 12 411-51-19, fax: 12 411-77-61E-mail: biuro@mszs.krakow.pl

Internet: www.mszs.krakow.pl

Prezes: Waldemar Gramek tel. 601-889-581


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna