Regulamin Poddębicki Bieg bez Barier – bieg integracyjny Cele imprezyPobieranie 37.01 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar37.01 Kb.
Regulamin

Poddębicki Bieg bez Barier – bieg integracyjny
Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych na terenie Gminy Poddębice

 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Poddębic i okolic.

 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Poddębicach.

 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych z terenów województwa Łódzkiego.

 5. Promocja Poddębic oraz Ogrodu Zmysłów.

Organizator:

 • Fundacja Obudzić Zmysły

 • Urząd Gminy Poddębice

Współorganizatorzy:

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka.

Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 31 maja 2015 roku.

 2. Start Biegu bez Barier nastąpi o godzinie 12:00 na terenie Ogrodu Zmysłów.

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Ogrodu Zmysłów

 2. Bieg Integracyjny zostanie rozegrany na dystansie – 3 km

 3. Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 45 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

 2. W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 31 maja 2015 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

 3. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .

Zgłoszenia:

 1. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.

 2. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 3. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegbezbarier.pl upływa w dniu 27 maja 2015 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 4. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie LO im. Marii Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 11/13

 5. Zapisy do biegu integracyjnego w niedzielę od 08:30 do 11:30.

OPŁATA STARTOWA

 1. Każdy uczestnik będzie miał możliwość złożenia dobrowolnej darowizny pieniężnej, która zostanie przeznaczona na działania statutowe Fundacji oraz na organizację biegu. Ze względu na cel imprezy zachęcamy do wpłacania większych sum pieniężnych. Darowiznę należy przesłać na konto:

 2. 09203000451110000003912050 
  Fundacja „Obudzić Zmysły”
  ul. Świerczewskiego 6 ,99-200 Poddębice,

 3. w tytule należy wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "Cegiełka na Bieg Integracyjny"

 4. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 6. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 7. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 8. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:

  • Numer startowy plus cztery agrafki,

  • Napój,

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu.

Klasyfikacje w Biegu bez Barier:

 1. Bieg ma charakter rekreacyjno – integracyjny i nie będą prowadzone w nim klasyfikacje.

Postanowienia końcowe:

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 4. Organizator zapewnia ubezpieczenie biegu, jednakże nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.

 5. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

 6. Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.

 7. Brak zwrotu chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.

 8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 9. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 11. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.biegbezbarier.pl.

 12. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

 13. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

 14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 15. Wszystkich zawodników startujących w Biegu bez Barier obowiązuje niniejszy regulamin.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.


Dyrektor Biegu bez Barier

Bartłomiej Sobecki

Tel: 570 783 336Mail: bartek@inessport.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna