Regulamin powiatowych zawodów latawcowych ligi obrony kraju „jesienny weekend z latawcem” cel zawodóWPobieranie 26.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.13 Kb.
REGULAMIN

POWIATOWYCH ZAWODÓW LATAWCOWYCH

LIGI OBRONY KRAJU

JESIENNY WEEKEND Z LATAWCEM”


1. CEL ZAWODÓW

- opanowanie modeli latających i doskonalenie umiejętności

współzawodnictwa sportowego

- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży

- aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych,

zabawa na świeżym powietrzu połączona z elementami rywalizacji

sportowej

- szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury technicznej oraz

rozbudzanie zainteresowania wszystkimi rodzajami lotnictwa


2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryfinie

Koło LOK „Dzik” w Moryniu

Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Gryfinie

Ochotnicza Straż Pożarna gminy Moryń
3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

- pas startowy w Chojnie przyjazny dla latawców (teren byłego

lotniska)

- 11 października 2014 roku

- rozpoczęcie zawodów godzina 10.00
4. KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria – szkoły podstawowe (klasy IV- VI)

II kategoria – gimnazjum

III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

IV kategoria – open
5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

- zgłoszeń należy dokonać pisemnie na załączonym formularzu zgłoszeniowym

(listem poleconym na adres Zarząd Powiatowy LOK 74-100 Gryfino

ul. Szczecińska 24; lub e-mail baczek 178 @ wp.pl) do 19 września 2014 r.6. PODZIAŁ LATAWCÓW

- zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach  • I kategoria – latawce płaskie

  • II kategoria – latawce skrzynkowe

Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem siebie powierzchnie nośne.

  • Latawce płaskie, posiadające tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona jednego lub kilku, dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju; niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.

  • Latawce skrzynkowe, mogą mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie mogą mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, a spełniających rolę statecznika takich jak: flagi, taśmy; zabrania się stosowania powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca


7. BUDOWA LATAWCÓW

- latawiec musi być wykonany z drewna i papieru, dopuszcza się stosowanie

tworzyw sztucznych na pokrycie

- zabrania się stosowania na hol drutu, linki metalowej lub innego materiału

przewodzącego

- długość holu latawca płaskiego powinna wynosić 50m (hol może być dłuższy),

a latawca skrzynkowego 75m (hol też może być dłuższy)

LATAWCE ZGŁOSZONE DO STARTU MUSZĄ BYĆ WYKONANE WŁASNORĘCZNIE PRZEZ STARTUJĄCE DRUŻYNY

I ZAWODNIKÓW INDYWIDUALNYCH!
8. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu

napowietrznych linii elektrycznych

- na latawcach nie mogą być umieszczane materiały pirotechniczne

- zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów

- z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów wyposażonych w spadochrony lub

wstęgi hamujące
9. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

- do zawodów dopuszczane są drużyny 3-osobowe z opiekunem lub zawodnicy

indywidualni

- każda drużyna zgłaszająca udział w konkursie powinna mieć własnoręcznie

wykonany latawiec i dostarczyć go na miejsce zawodów

- nie wolno latawców wymieniać między sobą, pożyczać w całości lub ich

części, gdyż grozi to dyskwalifikacją

- na dolnej lub górnej części powierzchni latawca muszą być umieszczone

inicjały zawodników (pierwsza litera imienia i nazwiska)

- przy starcie zawodnicy mogą mieć pomocników (nauczyciel, opiekun), jednak

zawodnicy danej drużyny muszą sami holować swój latawiec

- każda drużyna może wystartować w jednej lub dwóch kategoriach

- w razie problemów ze startem dopuszcza się łącznie trzy próby lotu

- zaleca się zdobienie latawców, gdyż wpływa to na punktację

- kolejność startu drużyn ustala się w drodze losowania osobno dla każdej

kategorii

- w razie złych warunków atmosferycznych zawody zostaną przerwane lub

odwołane
10. PUNKTACJA

Oceny każdego latawca dokonuje komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 osób

Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej i oceny za lot

Ocena statyczna

Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca,

przyznając punkty za:

- konstrukcję latawca – do 10 pkt.

- staranność wykonania latawca – do 10 pkt.

- pomysłowość – do 10 pkt.

- zdobienie – do 10 pkt.

Ocena za lot

Przed rozpoczęciem lotów komisja sędziowska przeprowadza losowanie kolejności startu.

Każda drużyna lub zawodnik indywidualny startuje pojedynczo.

Po sygnale startu podanym przez sędziego głównego zawodnicy holują latawiec i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:

- jakość lotu – do 30 pkt

W przypadku braku wiatru lot oceniany będzie podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:

- lot stateczny – 20 pkt.

- lot niestateczny – 10 pkt.

- gdy latawiec nie leci – 0 pkt.
11. PUNKTACJA KOŃCOWA I KLASYFIKACJA

- punktację końcową ustala się na podstawie sumy punktów za lot i za ocenę

statyczną latawca

- w razie równej ilości punktów komisja zarządza dodatkowy lot

- suma punktów określa odpowiednie miejsce w klasyfikacji drużynowej i

indywidualnej
12. NAGRODY

- nagrody przewidziane są dla trzech pierwszych zespołów, w każdej kategorii,

które zdobędą największą ilość punktów

- spośród wszystkich latawców zgłoszonych do konkursu wyłoniony zostanie w

drodze głosowania faworyt publiczności


13. PRZEPISY OGÓLNE

- łamanie przepisów niniejszego regulaminu oraz niewłaściwa postawa

sportowo – moralna zawodnika lub zawodników danej drużyny powoduje

dyskwalifikację drużyny

- początek i koniec startu sygnalizuje sędzia główny zawodów

- w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości

odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny

z prawem ostatecznej decyzji

- w trosce o bezpieczeństwo zawodników organizatorzy proszą o pełne

zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich zawodników, szczególnie

opiekunów

- komisja wyznacza strefę, w której może poruszać się zawodnik podczas

wykonywania lotu

- sprawy nie objęte przepisami niniejszego regulaminu rozstrzyga komisja

sportowa zawodów

- regulamin ramowy może być sukcesywnie modyfikowany

- w sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z

Franciszkiem Bąk tel. 601210732
GOŚĆ HONOROWY
EUROPOSEŁ

Pan prof. BOGUSŁAW LIBERADZKI

SENATOR

Pan SŁAWOMIR PREISS
Patronat honorowy
BURMISTRZ GMINY CHOJNA

Pan ADAM FEDOROWICZ
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

GRYFINO

Pan HENRYK PIŁAT
BURMISTRZ GMINY MORYŃ

Pan JAN MARANDA

Patronat medialny
GAZETA GRYFIŃSKA

GAZETA CHOJEŃSKA

PORTAL INFORMACYJNY

POWIATU GRYFIŃSKIEGO


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna