Regulamin promocji lojalnościowej Konfiguratora pc pod nazwą „Konfigurator Prezentów”. „Konfigurator Prezentów”Pobieranie 13.29 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar13.29 Kb.
Regulamin promocji lojalnościowej Konfiguratora PC pod nazwą „Konfigurator Prezentów”.
„Konfigurator Prezentów” to promocja lojalnościowa organizowana przez firmę AB S.A. nagradzającą lojalnych Partnerów Handlowych, którzy systematycznie dokonują zakupów komputerów PC poprzez Konfigurator PC.


 1. Słowniczek użytych pojęć:

  1. AB – AB S.A. - spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32, organizator Promocji.

  2. Uczestnik – Aktywny Klient AB, Partner Handlowy, który bierze udział w Promocji.

  3. Promocja – Promocja organizowana przez AB S.A. pod nazwą: „Konfigurator Prezentów”
 1. Warunki przystąpienia do Promocji.

  1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci AB.

  2. Klienci chcący przystąpić do promocji muszą zapoznać się z treścią regulaminu promocji oraz zaakceptować ten regulamin.

  3. Firma AB zastrzega sobie możliwość przerwania promocji bez podania przyczyn.
 1. Ogólne zasady Promocji ”Konfigurator Prezentów” w AB S.A.
  1. Organizatorem i wyłącznym właścicielem Promocji ”Konfigurator Prezentów” jest firma AB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32, zwana dalej w treści regulaminu „AB S.A.”.

  2. Promocja „Konfigurator Prezentów” organizowana przez AB S.A. przeznaczona jest dla Partnerów Handlowych AB S.A.

  3. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej Promocji oraz ustalającym obowiązki Uczestników Promocji.

  4. Czas trwania Promocji obejmuje termin od 05.10.2006 do 31.12.2006 roku, przy czym AB S.A. zastrzega sobie możliwość jej przedłużenia na następne okresy promocyjne.

  5. Promocja „Konfigurator Prezentów” polega na zbieraniu przez jej Uczestników punktów, które następnie mogą zostać wymienione na atrakcyjne nagrody rzeczowe lub bony pieniężne. Każdy zakupiony poprzez Konfigurator PC indeks (będący częścią złożonego komputera PC) = 1 punkt.

  6. Na stronie poświęconej promocji zostanie zamieszczona lista nagród dostępnych po przekroczeniu danego limitu zebranych przez Uczestnika punktów.

  7. Uczestnicy Promocji mogą uzyskać wszelkie informacje na temat promocji poprzez stronę http://dealer.ab.pl/prompkt.php lub poprzez kontakt z Działem Marketingu firmy AB S.A.
 1. Uczestnicy Promocji „Konfigurator Prezentów” w AB S.A.
  1. Uczestnikiem promocji „Konfigurator Prezentów” mogą zostać Partnerzy Handlowi AB S.A., którzy nie zalegają z płatnościami względem Organizatora Promocji.
 1. Punkty i Nagrody w promocji „Konfigurator Prezentów”.
  1. W Promocji „Konfigurator prezentów” nie są premiowane punktami zakupy w cenach specjalnych (tzw. dealach).

  2. Za podstawę do naliczenia zakupów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez Uczestnika Promocji potwierdzone fakturą VAT. Korekta faktury powoduje anulowanie punktów naliczonych na podstawie tej faktury (korekta do poszczególnych pozycji faktury powoduje anulowanie punktów naliczonych na podstawie tych pozycji).

  3. Przekroczenie terminu płatności powoduje anulowanie punktów naliczonych od niezapłaconych w terminie faktur

  4. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi w promocji punktami mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu faktur zakupu oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

  5. Uczestnik Promocji odbierający nagrodę musi mieć uregulowane przeterminowane należności wobec AB S.A.

  6. Nagroda stanowi nieodpłatne świadczenie, zgodnie z polskim prawodawstwem, należy ją traktować jako przychód obdarowanej firmy. Wraz z odbiorem nagrody Uczestnik podpisuje protokół odbioru i od tego momentu wszelkie zobowiązania wynikające z faktu przyjęcia nagrody obciążają Uczestnika.
 1. Zakończenie Promocji „Konfigurator Promocji”.
  1. 31.12.2006 roku. będzie dniem zakończenia Promocji.

  2. Nagrody zostaną rozesłane do Zwycięzców na koszt Organizatora Promocji – firmy AB S.A., w ciągu 30 dni do dnia zgłoszenia przez Uczestnika Promocji wyboru nagrody,
 1. Postanowienia końcowe.
  1. AB S.A. zastrzega sobie możliwość modyfikowania niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Uczestnicy Promocji będą informowani na bieżąco na stronie http://dealer.ab.pl/prompkt.php

  2. AB S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody na inną o zbliżonej wartości.

  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  4. AB S.A. zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji bez podawania przyczyny, o czym Uczestnicy Promocji zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub konta serwisu www.abonline.pl.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna