Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność Gminy Godziesze WielkiePobieranie 37.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.76 Kb.


Regulamin

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie

nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie
1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za

nieruchomość, będącą przedmiotem przetargu, z którą zostanie zawarta umowa zbycia przez Gminę Godziesze Wielkie w formie aktu notarialnego

.

2. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej

wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta

z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.


4. Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim(również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu winny przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonka (wspólnika), na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy w razie jego wygrania, sporządzoną w formie aktu notarialnego.
5. Spółki kapitałowe obowiązane są do przedstawienia uchwały wspólników albo walnego

zgromadzenia bądź rady nadzorczej na dokonanie czynności prawnej przez spółkę oraz

wyrażająca zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
6. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości,

na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednej

nieruchomości winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.
7. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez

niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.


8. a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić

aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem

przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię.

b) Podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność

gospodarczą i zamierzające nabyć nieruchomość jako firma, winny przedłożyć

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem

przetargu, wypis z CEIDG o prowadzonej działalności gospodarczej, a wspólnicy spółki

cywilnej dodatkowo umowę spółki.

c) Pełnomocnicy winni ponadto przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.
9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa

w składzie co najmniej 3 - osobowym, powołana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie.


10. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne

i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium,

po czym sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

11.Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenia pisemne potwierdzą

zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskażą również

numer konta, na które Gmina odeśle wadium (w przypadku nie odniesienia

zwycięstwa w przetargu). Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.


12.Przetarg rozpoczyna się od wywołania. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie

kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego

wywołania, nie ma dalszych postąpień.
13. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena nieruchomości.
14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden

uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.


15. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej

nieruchomości w zaokrągleniu do pełnych złotych.


16. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny

uczestnik zaoferuje cenę wyższą.


17. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, członek Komisji Przetargowej, uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.
18. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne

oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
19. Wadium wpłacone przez uczestnika, (w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem), który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
20. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu

wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia

nieruchomości.
21. Wójt Gminy Godziesze Wielkie w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi

wyłonionego nabywcę o dokładnym terminie (dzień i godzina) zawarcia umowy

zbycia.
22. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego

nabywcę w całości, w terminie 21 dni od daty przetargu /wyłonienia nabywcy/,

(nie później jednak niż na 2 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego)
23. Wójt Gminy Godziesze Wielkie odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości,

a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty we wskazanym w pkt.22 terminie i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21 niniejszego regulaminu przetargu.


24. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi

nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany przez niego nr rachunku bankowego.


25. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy

zbycia w formie aktu notarialnego.


26.Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości

w formie aktu notarialnego oraz z przeniesieniem własności lub użytkowania

wieczystego ponosi w całości nabywca tej nieruchomości.
27.Odwołanie przetargu przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie może nastąpić jedynie

z uzasadnionych przyczyn, poprzez informację podaną niezwłocznie zainteresowanym nabywcom.


28. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a. nikt nie przystąpił do przetargu

b. żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
29. Niniejszy Regulamin przetargu jest jawny i zostaje podany do publicznej wiadomości

w BIP Gminy Godziesze Wielkie.


Sporządził: Zatwierdził:
Alicja Jędrasiewicz Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

Godziesze Wielkie dnia 03 maj 2014r.


Załącznik nr 1

do regulaminu przetargu ustnego

nieograniczonego na zbycie

nieruchomości zabudowanej,

stanowiących własność Gminy

Godziesze Wielkie.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………
reprezentujący/a…………………………………………………………………
zamieszkały/a……………………………………………………………………
Oświadczam, że przed przystąpieniem do przetargu ustnego nieograniczonego

w dniu 12 maja 2014 roku zapoznałem/am się ze stanem faktycznym

i prawnym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 55/2

o powierzchni 0,5708 ha ,położonej w obrębie geodezyjnym Kakawa Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie ,dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KZ1A/00045067/2 , i nie wnoszę do powyższego zastrzeżeń .


Informuję również, iż w przypadku nie odniesienia zwycięstwa w przetargu proszę o przesłanie wniesionego wadium na rachunek bankowy o numerze:
……………………………………………………………………………………

(pełny numer konta bankowego)


…………………………………………….. (podpis uczestnika przetargu)

Godziesze Wielkie dnia …………………………………….
Załącznik nr 2
do regulaminu przetargu ustnego

nieograniczonego na zbycie

nieruchomości zabudowanej,

stanowiących własność Gminy

Godziesze Wielkie.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU


Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………….


legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………….
reprezentujący/a…………………………………………………………………
zamieszkały/a……………………………………………………………………
potwierdzam, jako wyłoniony zwycięzca przetargu ustnego nieograniczonego

w dniu 12 maja 2014 roku na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 55/2o powierzchni 0,5708 ha ,położonej w obrębie geodezyjnym Kakawa Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie ,dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KZ1A/00045067/2 ,że przedmiotową nieruchomość nabyłem/am za kwotę:……………………… zł


(słownie: …………………………………………………………………….)

…………………………………………….. (podpis uczestnika przetargu)


Godziesze Wielkie dnia ……………………………….
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna