Regulamin przyznawania medalu,,Złoty absolwent”Pobieranie 6.48 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar6.48 Kb.

Regulamin przyznawania medalu ,,Złoty absolwent”

§ 1.


Medal ,,Złoty absolwent” przyznaje Rada Szkoły, uczniowi na zakończenie trzyletniego cyklu nauczania w gimnazjum.
§ 2.

Medal otrzymuje uczeń na pisemny wniosek nauczyciela wychowawcy, przedstawiony Radzie Pedagogicznej.


§ 3.

Wniosek akceptowany jest zwykłą większością głosów Rady Pedagogicznej, na posiedzeniu plenarnym przed zakończeniem roku szkolnego i kierowany jest do Rady Szkoły.

§ 4.

Decyzja Rady Szkoły o przyznaniu medalu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.


§ 5.

Medal otrzymuje uczeń, który spełnia jednocześnie wszystkie wymienione kryteria:  1. Średnia ocen ze świadectw szkolnych z trzech lat edukacji wynosi minimum 5.

  2. Zachowanie w trzyletnim cyklu nauczania jest wzorowe.

  3. Jest laureatem konkursów szkolnych lub regionalnych.

  4. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły ( członek Samorządu Szkolnego, kół zainteresowań, innych organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły) oraz środowiska lokalnego.

  5. W ocenie rówieśników jest koleżeński.

§ 6.


Punkt „e” § 5 nauczyciel wychowawca ustala poprzez zasięgnięcie opinii klasy.
§ 7.

Medal posiada obie zapełnione strony: awers i rewers.


§ 8.

Do medalu załącza się dyplom, który jest podstawą do zarejestrowania go w ,,Księdze Sukcesów Szkoły”.

§ 9.

Zmiany w regulaminie dokonuje się zwykłą większością głosów na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, nie później niż pół roku przed nadaniem medalu.


§ 10.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 17 kwietnia 2002 r.Uchwała Rady Pedagogicznej 8/2001/2002.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna