Regulamin przyznawania szkole Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” I. Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”Pobieranie 34.32 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar34.32 Kb.
Regulamin przyznawania szkole Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego

Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

I. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwojest przyznawany przez Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty.

I.1. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.


II. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

1. Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach.

2. Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

3. Wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.

4. Promują działania szkół na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.

5. Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji


i poprawie bezpieczeństwa.
III. O certyfikat ubiegać się mogą: szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania.


IV. Tytuł „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest wyróżnieniem przyznawanym
szkole za :

1.Doskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego poprzez realizację


w różnorodnych formach zagadnień z zakresu zapobiegania zjawisku agresji i przemocy.

2. Podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo uczniów.

3.Włączanie do działań szkoły rodziców uczniów, społeczności lokalnej, instytucji działających na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy.
V. Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko

– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

· Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

· Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

· Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

· Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie

· Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie
VI. Wymagania szczegółowe stawiane placówkom ubiegającym się o Certyfikat „Szkoła

Promująca Bezpieczeństwo”:
1. Wymagania związane z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa:

Placówka systematycznie podejmuje następujące działania:

- realizuje konkretny projekt działań profilaktycznych w ramach ubiegania się o certyfikat, zawierający:

· założenia projektu

· cele projektu

· termin realizacji

· adresatów

· działania

· przewidywane efekty realizowanego projektu,

- realizuje programy lub projekty (np. powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie) w zakresie bezpieczeństwa w celu kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów,

- organizuje konkursy (szkolne, powiatowe lub wojewódzkie) związane z tematyką bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w szkole,

- uczestniczy w konkursach (powiatowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich) związanych propagowaniem bezpieczeństwa,

- systematycznie współpracuje z osobami i instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne szkoły/placówki,

- monitoruje miejsca newralgiczne w szkole.


2. Realizowane zadania powinny:

· mieć jak najszerszy zasięg oddziaływania

· wpływać na pożądane zmiany zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych

· być pomysłowe i ciekawe

· wynikać z potrzeb szkoły i społeczności lokalnej

· być systematycznie monitorowane i poddawane ewaluacji

· przyczyniać się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze opieki i wychowania.
VII. Działania prowadzone przez szkołę starającą się o Tytuł ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powinny obejmować wszystkie zakresy zadań wymienionych
w punkcie VI. Ocenie podlegają działania szkoły/placówki podejmowane w ciągu ostatnich trzech lat.
VIII. Szkoła starająca się o przyznanie Certyfikatu zgłasza swój udział przesyłając Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do dnia 15 grudnia każdego roku do Kuratorium Oświaty
w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

Wniosek o nadanie Certyfikatu (załącznik nr 2) oraz Sprawozdanie (załącznik nr 3)
z realizacji działań zgłoszone szkoły przesyłają do 15 lipca każdego roku. Do sprawozdania mogą być dołączone rekomendacje instytucji realizujących zadania
w zakresie bezpieczeństwa.
IX. Przebieg prac Kapituły:

I etap - analiza sprawozdań szkół z realizacji zadań,

II etap – wyłonienie kandydatów do Certyfikatu,

III etap – wizyty w szkołach zakwalifikowanych do przyznania Certyfikatu,

IV etap – posiedzenie Kapituły w celu sformułowania wniosków o przyznanie Certyfikatu,

V etap – przekazanie wniosków i rekomendacji Kuratorowi Oświaty.


Regulamin nie przewiduje możliwości odwołania od wyników prac Kapituły.
X. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty ogłasza listę szkół, którym przyznany został Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo publikowania działań


na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo uchylenia Tytułu


w przypadku ograniczenia, zaniechania działań lub obniżenia ich skuteczności.

Załącznik nr 1


KARTA ZGŁOSZENIA

…………………………… ………………………………..(pieczęć szkoły) (miejscowość, data)

Zgłoszenie do ubiegania się o uzyskanie Certyfikatu
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

……………………………………………………………………………………………(nazwa i adres szkoły)
…………………………………………………………………………………………………..
Informacje o szkole:

Organ prowadzący szkołę

Telefon, faks

E-mail

Adres strony internetowej

Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Zespół koordynującyImię i nazwisko koordynatora
Imiona i nazwiska

członków zespołu


Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli

……………………………………(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik Nr 2
WNIOSEK

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

……………………………………………………………………………………………(nazwa i adres szkoły)
…………………………………………………………………………………………………..

wnioskuje o nadanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


w roku szkolnym 2013/2014.

……………………………………(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik Nr 3


SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań podjętych przez szkołę w celu zapobiegania zjawisku

przemocy i agresji oraz poprawie stanu bezpieczeństwa

.......................................................................................................................................................(nazwa szkoły)


Zakresy zadań:
1. Realizacja własnego projektu działań profilaktycznych w ramach ubiegania się
o certyfikat.


Opis podjętych zadań …
2. Realizacja programów lub projektów ekologicznych organizowanych przez inne podmioty.

Opis podjętych zadań …
3.Przeprowadzanie konkursów związanych z tematyką bezpieczeństwa
i przeciwdziałania przemocy w szkole.


Opis podjętych zadań …
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Opis podjętych zadań …
5. Promocja podjętych działań.

Opis podjętych zadań …
6. Wpływ podejmowanych działań na procesy dydaktyczne i wychowawcze.

Opis podjętych zadań …

……………………………(miejscowość, data) ...........................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna