Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach Projektu „Angielski z Akademią Fair Play”Pobieranie 25.23 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.23 Kb.Projekt "Angielski z Akademią Fair Play"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach Projektu

Angielski z Akademią Fair Play”
  1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane przez Akademię Fair Play s.c. Ireneusz Sołek, Paweł Sobczak w ramach Projektu

„Angielski z Akademią Fair Play”.

2. Niniejszy Regulamin Rekrutacji będzie powszechnie dostępny na podstronie internetowej Projektu (www.afp.edu.pl/ProjektyEU) oraz w Biurze Projektu.

3. Zapisy Regulaminu Rekrutacji spełniają zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans (w tym płci).

4. Projekt realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 maja 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
§2. Słownik terminów
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Organizator/Projektodawca – organizatorem szkoleń jest firma Akademię Fair Play s.c. Ireneusz Sołek, Paweł Sobczak, z siedzibą w Zgierzu przy ul. 1 Maja 28, , NIP 7321999979..
Instytucja Pośrednicząca (IP) POKL- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Instytucja Zarządzająca (IZ)- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Regulamin projektu – Regulamin Projektu „Angielski z Akademią Fair Play”.
Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu „Angielski z Akademią Fair Play” na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie Rekrutacji.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu– kandydat/kandydatka, który po spełnieniu wymogów Regulaminu rekrutacji został/a zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
Regulamin Rekrutacji - Regulamin Rekrutacji na szkolenia w ramach projektu „Angielski z Akademią Fair Play”.
Projekt - przedsięwzięcie pt. „Angielski z Akademią Fair Play” realizowane w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”.
Regulamin Projektu – Regulamin projektu „Angielski z Akademią Fair Play”.
Uczestnik projektu – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej regulowanej przez Regulamin Rekrutacji.
Biuro projektu. St. Jachowicza 8, 09-402 Płock, e-mail: office@afp.edu.pl
Strona internetowa projektu – podstrona internetowa www.afp.edu.pl/ProjektyEU.
Kierownik projektu – osoba podejmująca wiążące decyzje w zakresie realizacji projektu.
§3. Organizacja szkoleń w ramach Projektu
1. W trakcie trwania Projektu zostaną przeprowadzone w dwóch edycjach szkolenia z języka angielskiego w zakresie środowiska pracy w wymiarze 120h.

2. W każdej z edycji udział w szkoleniach weźmie 50 osób.

3. Szkolenia będą odbywały się w grupach 10- osobowych.

4. Szkolenia zakończone zostaną zewnętrznym egzaminem BULATS.

5. Udział w szkoleniach dla Uczestników jest bezpłatny.
§4. Kryteria dla Kandydatów/Kandydatek na Uczestników/Uczestniczki szkolenia
1. Kandydatem/Kandydatką na Uczestnika/Uczestniczkę szkoleń może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. Jest w wieku 18- 64 lat,

b. Zamieszkuje i/lub pracuje na terenie województwa łódzkiego.

c. Złożyła w terminie dokumenty wskazane w Regulaminie Rekrutacji §5, pkt 5,18.


3. Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę szkoleń składa oświadczenie o swoim wieku oraz przedstawia do wglądu dowód tożsamości lub równoważny dokument.
4. Zamieszkanie na terenie woj mazowieckiego w jednym z 4 powiatów Subregionu Płockiego: gostynińskim, płockim, m. Płock lub sierpeckim, definiowane jest przez art. 25. Kodeksu cywilnego, który określa, że „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
5. Status zawodowy weryfikowany jest na podstawie oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki.
§5. Przebieg rekrutacji na szkolenia
1. Nabór na szkolenia w ramach Projektu będzie odbywać się w dwóch edycjach w okresie:

a. I edycja: od 1 lipca 2014r. do 30 września 2014r

b. II edycja : od 5 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2014 r.

i może zostać przedłużony, gdy w wymaganym terminie nie uda się zrekrutować w danej edycji odpowiedniej liczby uczestników.

2. W ramach projektu przyjętych będzie: 52 kobiety oraz 48 mężczyzn, w tym:

a. 10 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 18- 24 lata,

b. 42 kobiety i 39 mężczyzn w wieku 25-64 lat.

w tym min. 26 kobiet i 24 mężczyzn z wykształceniem co najwyżej średnim


3. Zasady określone w par. 5, pkt 5 - 22 dotyczą rekrutacji prowadzonej w ramach obu edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu.
4. W drugim naborze mogą także udział wziąć osoby, które brały udział w naborze a nie zostały Uczestnikami Projektu I edycji Projektu, pod warunkiem, że po raz drugi złożą aktualny Formularz Zgłoszeniowy.
5. Kandydaci/Kandydatki na Uczestników/Uczestniczki szkolenia zobowiązani są do złożenia osobiście w Biurze Projektu lub przesłania za pośrednictwem poczty/kuriera:

a. prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego,

b. oświadczenia o zamieszkaniu/zatrudnieniu na terenie woj. mazowieckiego w jednym z 4 powiatów Subregionu Płockiego: gostynińskim, płockim, m. Płock lub sierpeckim.,

c. oświadczenia o wieku 18- 64 lat.


6. Istnieje możliwość wysłania formularza w formie elektronicznej (skan) na adres mailowy: office@fafp.edu.pl – jednak w takim przypadku wersję papierową należy dostarczyć w późniejszym terminie.
7. W przypadku przesłania dokumentów w formie elektronicznej Kandydaci/Kandydatki zobowiązani są do dostarczenia oryginałów dokumentów do Biura Projektu w ciągu 5 dni kalendarzowych- osobiście, drogą pocztową lub kurierem.
8. Każdorazowo odnotowywana będzie data wpłynięcia wskazanych w par. 5 pkt 5 dokumentów. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data i godzina ich wpływu do Biura Projektu.
9. Złożenie Formularza Zgłoszeniowego i oświadczeń osobiście zostanie potwierdzone poprzez pisemne poświadczenie jego złożenia. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera Projektodawca nie jest zobowiązany do wysłania potwierdzenia na adres zwrotny. W przypadku uchybień formalnych w Formularzu Zgłoszeniowym istnieje możliwość ich uzupełnienia/ poprawy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Kandydata/Kandydatkę informacji o uchybieniach.
10. Po złożeniu Formularz Zgłoszeniowy i oświadczenia nie podlega zwrotowi – dotyczy to także dokumentów złożonych po zamknięciu rekrutacji.
11. Złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
12. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w projekcie oraz zaakceptowaniem treści regulaminu projektu.
13. W ramach jednej edycji jeden Kandydat/Kandydatka może złożyć wyłącznie jeden Formularz Zgłoszeniowy.
14. O wyborze Uczestników/Uczestniczek będzie decydować kolejno:

a. spełnienie kryteriów wskazanych w §4,

b. dodatkowe punkty przyznane:

-osobom z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (4 pkt) lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym (2 pkt),

-osobom nieuczestniczącym do tej pory w szkoleniach EFS (2 pkt)

c. kolejność zgłoszeń mierzona datą wpłynięcia dokumentów wskazanych w par.5 pkt.4 jeśli nie uda się wyłonić uczestników za pomocą kryteriów wskazanych w par.5 pkt 14 podpunkt a i b.


15. O zakwalifikowaniu do projektu Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.
16. Piętnastu niezakwalifikowanych Kandydatów/Kandydatek o najwyższej liczbie punktów zostanie wpisanych na listę rezerwową. Możliwość włączenia ich do Projektu wystąpi w sytuacji rezygnacji innego zakwalifikowanego Uczestnika/Uczestniczki Projektu w
momencie, gdy zrealizowane zostało mniej niż 10% zajęć. Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani o możliwości włączenia do projektu mailowo lub telefonicznie.
17. Zakwalifikowani Kandydaci/Kandydatki do projektu zobowiązani będą w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do projektu do :

a. wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa, umowy uczestnictwa oraz niezbędnych zaświadczeń,

b. przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających przedstawione w Formularzu Zgłoszeniowym dane (m.in. zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie woj. mazowieckiego, wiek),

c. wypełnienia testu poziomującego z języka angielskiego pozwalającego przyporządkować uczestników do grupy o odpowiednim poziomie.


Realizator projektu©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna