Regulamin rozgrywekPobieranie 131.8 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar131.8 Kb.
REGULAMIN ROZGRYWEK

POLSKIEJ HOKEJ LIGI

(Przepisy zaznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką będą obowiązywać od sezonu 2015/2016)ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zastosowanie
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ligi zawodowej w hokeju na lodzie organizowanych przez PHL na mocy umowy z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie .
Regulamin ma zastosowanie do klubów biorących udział w wyżej wymienionych rozgrywkach, a także osób fizycznych reprezentujących te podmioty, w szczególności zawodników, trenerów i innych członków drużyny. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy PZHL i IIHF , w tym w szczególności Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZHL oraz Oficjalne Przepisy Gry w Hokeja a Lodzie.
2. Definicje
2.1. Klub – osoba prawna będąca klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
2.2. Zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa we

współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie;


2.3. Zawodnik zagraniczny – zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego;
2.4. Zawodnik pochodzenia polskiego - – zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego, spełniający przesłanki do uznania go za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnego
2.5. Kontrakt – każda umowa, z której jednoznacznie wynika, że zawodnik (trener) zobowiązuje się do reprezentowania klubu we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie.

2.6. Liga kontraktowa – sposób organizacji rozgrywek ligi zawodowej w hokeju na lodzie , w których udział biorą wyłącznie kluby sportowe zaproszone przez PHL i związane z PHL umową okresową, określająca warunki uczestnictwa klubów w rozgrywkach ligi zawodowej*


2.7. Licencja klubowa - licencja wydawana klubowi sportowemu, uprawniająca do udziału w

rozgrywkach organizowanych przez PHL w formule ligi kontraktowej w danym sezonie rozgrywkowym


2.8. Licencja zawodnika – dokument uprawniający zawodnika do udziału w

rozgrywkach organizowanych przez PZHL lub PHL a także inne podmioty działające z upoważnienia PZHL w Polsce i potwierdzająca uprawnienie zawodnika do

reprezentowania określonego klubu sportowego w danym sezonie
2.9. Rozpoczęcie sezonu – pierwszy dzień maja roku kalendarzowego, w którym następuje rozpoczęcie rozgrywek.

2.10. Zakończenie sezonu – ostatni dzień kwietnia roku kalendarzowego, w którym następuje zakończenie rozgrywek.


2.11. Rozpoczęcie rozgrywek – dzień, na który organizator rozgrywek wyznaczył pierwszy termin rozgrywek mistrzowskich w określonej klasie rozgrywkowej
2.12. Zakończenie rozgrywek – dzień, na który organizator rozgrywek wyznaczył ostatni termin rozgrywek mistrzowskich w określonej kategorii lub dzień, w którym rozegrano ostatni mecz w ramach rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej.
2.13. Regulamin PZHL– Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZHL.
2.14. PHL – Polska Liga Hokeja na lodzie spółka z o.o.
2.15. PZHL- Polski Związek Hokeja na Lodzie
2.16. Drużyna - zawodnicy, trenerzy i osoby towarzyszące posiadające licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach organizowanych przez PHL, reprezentujące jeden Klub

ROZDZIAŁ II - PROWADZENIE ROZGRYWEK
3. Licencja klubowa
3.1. PHL wydaje licencję klubową klubom, które podpisały z PHL umowę w sprawie udziału w lidze zawodowej funkcjonującej jako liga kontraktowa i które dokonały zgłoszenia do rozgrywek.*
3.2. Prawo do otrzymania licencji klubowej przysługuje także klubom sportowym zaproszonym przez PHL oraz klubom sportowym, które uzyskały awans sportowy z rozgrywek I ligi mężczyzn, o ile spełniają warunki udziału w lidze kontraktowej
3.3. Terminy, w których Kluby muszą dokonać zgłoszenia, okazać dokumenty do weryfikacji oraz wpłacić opłaty licencyjne, określone są w Harmonogramie Procedur, publikowanym przez PHL najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. W dniach, które zostały wymienione w Harmonogramie Procedur, wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone do biura PHL do godz. 16:00.
3.4. Warunki otrzymania licencji klubowej są określone szczegółowo w Rozdziale 13 niniejszego Regulaminu.
3.6. Wycofanie zgłoszenia Klubu z rozgrywek po dniu 30 czerwca każdego roku kalendarzowego oraz wycofanie Klubu po rozpoczęciu rozgrywek jest objęte karami administracyjnymi nakładanymi przez PHL.

3.7. Wysokość opłat związanych z udzieleniem licencji i udziałem w rozgrywkach określa PHL i publikuje je na Liście Opłat, Kar i Kaucji najpóźniej w dniu 31 maja każdego roku kalendarzowego.


4. Nazwa drużyny
4.1. W rozgrywkach organizowanych przez PHL może uczestniczyć tylko jedna drużyna z tego

samego Klubu.

4.2. Nazwa drużyny może składać się z maksymalnie czterech członów, to jest z:
4.2.1. nazwy Klubu,

4.2.2. nazwy maksymalnie dwóch sponsorów,

4.2.3. nazwy miasta lub regionu
4.3. Nazwa drużyny może składać się z maksymalnie czterech wyrazów.
4.4. Nazwa drużyny biorącej udział w rozgrywkach może być zmieniona po rozpoczęciu

rozgrywek tylko po wniesieniu odpowiedniej opłaty na konto PHL w wysokości podanej na Liście Opłat, Kar i Kaucji.


5. System rozgrywek i terminarz
5.1. System rozgrywek i terminarz rozgrywek ustala PHL. System podlega zatwierdzeniu przez PZHL.
5.2. Nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku ( 10 sierpnia w sezonie 2014/2015 ) PHL ogłasza ramowy terminarz na sezon (terminy kolejek).
5.3. Nie później niż 5 lipca każdego roku Klub zobowiązany jest dostarczyć informację o ewentualnym braku możliwości rozegrania meczu we własnej hali w określonych terminach a także o stałych godzinach, w których Klub zamierza rozgrywać mecze w poszczególne dni tygodnia . PHL w miarę posiadanych możliwości dostosuje terminarz rozgrywek do przesłanych przez Kluby informacji.
5.4. Nie później niż 15 lipca każdego roku PHL opracuje i prześle do klubów terminarz wskazujący rozkład meczów pomiędzy poszczególnymi Klubami i ich terminy. Nie później niż do dnia 20 lipca każdego roku kluby mają prawo do zgłoszenia uwag.

Nie później niż 1 sierpnia każdego roku PHL ogłasza szczegółowy ostateczny terminarz

sezonu, z informacjami o dniach i godzinach rozgrywania meczów.
5.5. Rozgrywki organizowane przez PHL rozgrywane są między 1 września a 30 kwietnia.
6. Weryfikacja meczów i klasyfikacja
6.1. Weryfikację meczów przeprowadza PHL na podstawie protokołu meczu, raportu komisarza, innych dostępnych raportów oraz zapisu przebiegu meczu na DVD lub innym nośniku dopuszczonym przez PHL.

6.2. PHL podaje do wiadomości decyzje dotyczące weryfikacji spotkań mistrzowskich w

okresowych komunikatach, wydawanych nie rzadziej niż raz na 14 dni.
6.3. Kolejność drużyn w tabeli rozgrywek ustala się według liczby zdobytych punktów. Punkty za mecze w rozgrywkach będą liczone wg następujących zasad :

6.3.1 drużyna, która wygra mecz w czasie regulaminowym (60 min.) otrzymuje 3 pkt.,

6.3.2. w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem, drużyna zwycięska w dogrywce lub w rzutach karnych otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.,

6.3.3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności miejsca w tabeli (po każdej kolejce) decydują kolejno :

6.3.3.1. przy dwóch drużynach - liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, liczba zdobytych bramek w spotkaniach między tymi drużynami, korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań, większa liczba strzelonych bramek , stosunek bramek.

6.3.3.2. przy trzech lub większej ilości drużyn - korzystniejszy bilans punktów z bezpośrednich spotkań a następnie – przy równej liczbie: korzystniejsza różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek, korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich meczów

6.3.4. W przypadku, gdy kryteria wskazane w pkt . 6.3.2. nie pozwolą na ustalenie kolejności w tabeli , o miejscu poszczególnych drużyn decyduje miejsce zajęte przez kluby w końcowej tabeli z poprzedniego sezonu.

6.4. Mecz zostanie zweryfikowany jako przegrany walkowerem w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Oficjalnych Przepisach Gry w Hokeja na Lodzie oraz w Zasadach Rozgrywania Meczu PHL. Decyzję w sprawie weryfikacji meczu jako walkower podejmuje PHL. Na klub przegrywający walkowerem zostaną nałożone kary administracyjne przewidziane w przepisach PHL.


6.4.1. Przegranie meczu walkowerem powoduje przyznanie drużynie przeciwnej wygranej z

wynikiem 5:0.


6.4.2. W przypadku orzeczenia obustronnego walkowera drużyny otrzymują zero (0) punktów meczowych i 0-5 punktów bramkowych.
6.5. Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika, jeśli Klub gospodarz meczu nie jest w stanie zapewnić hali z lodowiskiem zgodnej z wymaganiami Zasad Wyposażenia Hali, a nie ma obiektywnej możliwości przełożenia meczu lub zmiany gospodarza meczu.
6.6. Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika, jeśli w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony do gry lub występujący pod fałszywym lub celowo zmienionym imieniem lub nazwiskiem.
6.7. Klubowi, którego trzy spotkania w sezonie rozgrywkowym zostaną zweryfikowane jako walkowery dla drużyny przeciwnej, PHL cofa licencję klubową.
6.8. Klubowi, który pomimo pisemnego wezwania przez PHL nie uiści w podanych terminach opłat i kar administracyjnych nałożonych na klub , PHL cofa licencję klubową .
6.9. W przypadku cofnięcia licencji klubowej , drużyna Klubu zostaje wykluczona z rozgrywek

PHL. W przypadku nierozegrania przez drużynę Klubu połowy zaplanowanych meczów wszystkich etapów rozgrywek przed play-off unieważnia się wszystkie spotkania rozegrane przez tę drużynę. W innym przypadku pozostałe do rozegrania spotkania tej drużyny weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.


6.10. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności zawodników drużyny do gry nie stanowi

usprawiedliwienia nieobecności drużyny na meczu.


6.11. Udział w rozgrywkach młodzieżowych zawodników drużyny nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności drużyny na meczu.
6.12. Mecz zostanie zweryfikowany jako przegrany wskutek braku zawodników wyłącznie w

przypadkach wskazanych w Oficjalnych Przepisach Gry w Hokeja na Lodzie. Przegrana wskutek braku zawodników nie jest przegraną walkowerem i nie powoduje nałożenia na klub pieniężnych kar administracyjnych.


6.13. W sprawie meczu nierozegranego, opóźnionego lub przerwanego decyzje podejmuje PHL. Szczegółowe warunki rozegrania, opóźnienia, dokończenia lub przerwania meczu określają Zasady Rozgrywania Meczu.
6.14. W przypadkach nie przewidzianych w Oficjalnych Przepisach Gry w Hokeja na Lodzie, decyzję co do zweryfikowania meczu bądź jego powtórzenia w całości lub fragmencie podejmuje PHL.
6.15. PHL prowadzi pełną ewidencję rozgrywek.
6.16. Od decyzji w sprawie zweryfikowania meczu jako przegranego walkowerem Klubowi,

którego decyzja dotyczy, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia decyzji.ROZDZIAŁ III – Obiekty
7. Zasady weryfikacji lodowisk.
7.1. Warunkiem koniecznym do rozgrywania na lodowisku meczu w ramach rozgrywek organizowanych przez PHL jest posiadanie przez Klub wydanego przez PHL zaświadczenia o przeprowadzeniu weryfikacji obiektu w postaci certyfikatu dopuszczającego lodowisko do rozgrywek PHL.

7.2. Wydanie certyfikatu następuje po weryfikacji lodowiska dokonywanej na podstawie Zasad Wyposażenia Hali, publikowanych przez PHL do dnia 30 kwietnia każdego roku.

7.3 PHL sporządza protokół z weryfikacji lodowiska. W protokole PHL uwzględni dane techniczne elektrycznego oświetlenia oraz zabezpieczenie ławek a także sprawność zegarów odmierzających czas gry i kar. Do protokołu dołącza się kartę sytuacyjną lodowiska, na której wyznacza się drogi oraz kolejności wejść i zejść z tafli.
7.4. Weryfikacji lodowiska dokonuje PHL nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
7.5. W przypadku nieuzyskania certyfikatu Klub ma obowiązek dokonania wymaganych przez PHL czynności związanych z wyposażeniem lodowiska w terminie nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem rozgrywek i poddania się ponownej weryfikacji.
7.6. Certyfikat lodowiska wydany przez PHL nie podlega opłacie.
7.7. PHL ma prawo wydania certyfikatu mimo niespełnienia wszystkich wymagań Zasad

Wyposażenia Hali w sytuacji, gdy ich niespełnienie nie będzie miało istotnego wpływu na

prawidłowy przebieg rywalizacji sportowej.
7.8. W przypadku, gdy w momencie rozpoczęcia sezonu klub nie uzyskał certyfikatu dla żadnego z lodowisk zgłoszonych w procesie licencyjnym, PHL ma prawo cofnięcia licencji klubowej
ROZDZIAŁ IV – PROTEST
8. Warunki zgłoszenia protestu
8.1. Kierownictwo Klubu ma prawo złożyć do PHL jako organu I instancji protest przeciwko weryfikacji wyniku meczu zgodnie z protokołem w związku z wydarzeniami i okolicznościami związanymi z rozgrywaniem meczu.

8.2. Protest nie będzie rozpatrywany, jeśli dotyczyć będzie decyzji (jednej lub wielu) sędziego, podjętej świadomie w ramach uprawnień nadanych mu przez Oficjalne Przepisy Gry w Hokeja na Lodzie nawet jeśli ta decyzja była błędna.

8.3. Warunkiem rozpatrzenia wniesionego protestu jest wpłacenie przez wnoszącego kaucji. Wysokość kaucji ustalana jest przez PHL.

9. Procedura protestu
9.1. Procedurę składania protestu określają Oficjalne Przepisy Gry w Hokeja na Lodzie oraz poniższe przepisy:
9.1.1. Kierownik drużyny niezwłocznie po zakończeniu meczu musi poinformować Komisarza PHL, że jego drużyna składa protest przeciwko wynikowi meczu oraz złożyć podpis w protokole meczu. Dla uznania protestu za ważny, konieczne jest, aby przedstawiciel Klubu złożył pisemne potwierdzenie protestu na ręce Komisarza PHL w ciągu 60 minut od zakończenia meczu.
9.1.2. Jeżeli protest zostanie złożony, Komisarz PHL w ciągu 90 minut po zakończeniu spotkania informuje o tym fakcie PHL.
9.1.3. Drużyna składająca protest musi przesłać jego treść w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu do PHL, a wraz z jego treścią potwierdzenie dowodu wpłaty kaucji.
9.2. Jeśli drużyna składająca protest nie złoży treści protestu i/lub nie wpłaci kaucji w określonym w pkt. 9.1.3. terminie, podlega karze administracyjnej, a protest nie będzie rozpatrywany.
9.3. Zarząd PHL wydaje rozstrzygnięcie w sprawie w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia protestu. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż o kolejne 7 (siedem) dni. W fazie play-off, a także w przypadkach rozgrywania meczów dzień po dniu, rozstrzygnięcie winno zostać wydane niezwłocznie, nie później niż do godziny 10.00 w dniu rozgrywania kolejnego spotkania tej fazy rozgrywek pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
9.4. Od rozstrzygnięcia Zarządu PHL w sprawie protestu zainteresowany Klub może w terminie 7(siedmiu) dni złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL , której orzeczenie w przedmiotowej sprawie jest ostateczne. Komisja Odwoławcza PZHL rozpatrzy odwołanie w terminie 7 (siedmiu) dni od momentu otrzymania odwołania. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu jednak nie więcej niż o 7 (siedem) dni. W fazie play off, a także w przypadkach rozgrywania meczów dzień po dniu, rozstrzygnięcie winno być wydane niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 (dwie) godziny przed kolejnym spotkaniem tej fazy rozgrywek pomiędzy zainteresowanymi stronami.
9.5. Uwzględnienie protestu w całości powoduje zwrot kaucji. W każdym innym przypadku kaucja nie podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ 5 - ORGANIZACJA MECZU
10. Imprezy masowe

10.1. Mecz rozgrywek organizowanych przez PHL musi być organizowany w zgodzie z

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

11. Zasady Rozgrywania Meczu
11.1. PHL opublikuje najpóźniej do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego Zasady Rozgrywania Meczu na określony sezon.

11.2. Klub będący gospodarzem zawodów wyznacza organizatora, którego nazwisko zostaje

wpisane do protokołu meczu.

11.3. Organizator musi przebywać w miejscu znanym Komisarzowi PHL, najlepiej w pobliżu stolika sędziowskiego przez cały czas trwania zawodów i - w razie potrzeby - wypełniać polecenia Komisarza PHL.

11.4. Organizatorem nie może zostać wyznaczony kierownik drużyny lub inna z osób

towarzyszących drużyny.

11.5. Do obowiązków organizatora zawodów należy zapewnienia rozegrania spotkania na

warunkach wskazanych w Zasadach Rozegrania Meczu.


12. Terminy meczów
12.1. Decyzję w sprawach terminów spotkań ligowych podejmuje PHL po konsultacji z klubami, zgodnie z procedurami zawartymi w pkt. 5. niniejszego Regulaminu oraz pkt. 12.2. do 12.6.

12.2. Mecz musi się odbyć w terminie wyznaczonym przez PHL, a jeśli organizator nie jest w stanie zorganizować meczu w wyznaczonym terminie, PHL orzeknie walkower dla drużyny gości.

12.3. PHL może zmienić termin rozegrania meczu na wniosek klubu lub z urzędu z ważnego

powodu, w tym w szczególności ze względu na interes reprezentacji narodowej lub klubu

występującego w klubowych rozgrywkach międzynarodowych

12.4 Mecz PHL musi być rozegrany w sobotę lub niedzielę, jeśli w terminarzu podano termin

weekendowy kolejki, lub dokładnie w terminie zaplanowanym, jeśli w terminarzu podano dzień powszedni. Mecz play-off musi odbywać się w terminie zaplanowanym.

12.5. Za zmianę terminu meczu na wniosek Klubu po 1 września pobierana jest opłata

administracyjna w wysokości określonej na Liście Opłat, Kar i Kaucji, chyba że zmiana terminu obejmuje przesunięcia terminu przewidziane w pkt. 12.3. Zmiana terminu meczu zostanie dokonana przez PHL wyłącznie po uiszczeniu opłaty administracyjnej.

12.6. Zmiana terminu meczu na wniosek klubu , zostanie dokonana, gdy wniosek zostanie zaakceptowany na piśmie przez przeciwnika Klubu wnioskującego o zmianę. W

przypadku braku takiej zgody decyzję o ewentualnej zmianie terminu meczu podejmuje PHL.

12.8. Mecz PHL powinien rozpocząć się: w dzień powszedni najwcześniej o godz. 17.00 najpóźniej o godz.20; w sobotę, niedzielę lub święto - najwcześniej o godz. 16.00 najpóźniej o godz.21.00 Wszystkie odstępstwa od tych terminów wymagają zgody PHL.


13. Liczba zawodników
13.1. W boksie zawodników danej drużyny podczas meczu mogą przebywać tylko zawodnicy będący w składzie drużyny oraz osoby z licencjami wydanymi przez PHL: trenerzy, asystenci trenera, kierownik drużyny oraz osoby towarzyszące. Łączna liczba osób w boksie zawodników nie może przekraczać 30 .

13.2. Zawodnicy posiadający licencje , ale nie znajdujący się w składzie drużyny na mecz, nie mają prawa przebywać w boksie zawodników, chyba że wydano im także licencję osoby towarzyszącej.

13.3. Drużyna zobowiązana jest do posiadania w składzie w każdym meczu nie mniej niż 12 i nie więcej niż 22 zawodników .

13.4. W każdej drużynie musi brać udział w grze co najmniej czterech zawodników do 23 lat, posiadających polskie obywatelstwo lub pochodzenie.

13.5. Naruszenie przez klub zasad opisanych w pkt. 13.4. powoduje orzeczenie przegranej walkowerem.
14. Protokołowanie meczu
14.1. Mecz należy protokołować w trzech egzemplarzach, wyłącznie na drukach protokołów

obowiązujących w PHL w danym sezonie rozgrywkowym.

14.2. PLH może wprowadzić system protokołowania meczy w wersji on-line.

ROZDZIAŁ 6 - LICENCJE ZAWODNIKÓW I TRENERÓW
15. Licencja zawodnika
15.1. Posiadanie licencji wydanej przez PHL umożliwia uczestnictwo zawodnika w

rozgrywkach organizowanych przez PHL.

15.2. Wniosek o wydanie licencji zgłasza w imieniu zawodnika klub, którego barwy

zawodnik będzie reprezentował w danym sezonie rozgrywkowym.

15.3. Licencja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zawodnika oraz oznaczenie

klubu, którego barwy zawodnik będzie reprezentował.

15.4. Licencja zawodnika PHL może być wydana po spełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie , a w stosunku do zawodników zagranicznych, także po spełnieniu warunków wskazanych w odpowiednich regulaminach PZHL i IIHF i po otrzymaniu z PZHL promesy licencji potwierdzającej zdolność zawodnika do dokonania zmiany barw klubowych do klubu PHL.
15.5. Licencja zawodnika PHL może być wydana po dokonaniu przewidzianych regulaminami PZHL i IIHF opłat związanych ze zmianą barw klubowych pomiędzy klubami, z których co najmniej jeden nie jest klubem uczestniczącym w rozgrywkach PHL.
15.6 . Klub jest zobowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie PHL i PZHL o rozwiązaniu

kontraktu z zawodnikiem.


15.7. Wydanie licencji PHL nie podlega opłacie. PHL ma prawo wprowadzić opłaty za

wydanie licencji po przekroczeniu określonej liczby wydanych wcześniej licencji dla

zawodników jednego Klubu, w tym zawodników zagranicznych lub zawodników pochodzenia polskiego.

15.7. Za wypożyczenie zawodnika do klubu PHL pobierana jest opłata w wysokości ustalonej na Liście Opłat, Kar i Kaucji.


16.Wniosek o licencję
16.1. Wniosek o wydanie licencji powinien zawierać:
16.1.1. Imię i nazwisko zawodnika;

16.1.2. Datę urodzenia;

16.1.3. Numer PESEL – w przypadku zawodników posiadających obywatelstwo polskie;

16.1.4. Wskazanie obywatelstwa oraz numer paszportu bądź innego dokumentu tożsamości – w przypadku zawodników zagranicznych

16.1.5. Tytuł do wniosku zawodnika o licencję okresową: zawodnik własny, zawodnik transferowany, zawodnik wypożyczony, zawodnik objęty umową o współpracy

16.1.7. Informację o wzroście, wadze i pozycji na zawodnika na lodowisku;

16.1.8. Informację o numerze na koszulkę zawodnika.
16.2. Do wniosku o wydanie licencji okresowej należy dołączyć:
16.2.1. Potwierdzoną przez zawodnika i klub kopię kontraktu

16.2.2. Kopię paszportu zawodnika zagranicznego.

16.2.3. Kopię zawartej umowy o współpracy (jeśli zawodnik jest objęty umową o współpracy)

16.2.5 Kopię umowy o wypożyczeniu zawartą między klubami na jeden sezon wraz ze zgodą

zawodnika na to wypożyczenie (jeśli zawodnik jest wypożyczony)

16.2.7. Promesę licencji wystawioną przez PZHL – w przypadku zawodników transferowanych oraz zawodników zagranicznych .

16.2.8. Aktualne zdjęcie zawodnika spełniające wymogi określone w pkt. 16.3.;

16.2.9. Kopię polisy ubezpieczeniowej NW, obejmującej zawodników Klubu.

16.2.10. Pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów PHL

oraz PZHL , w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.


16.3. Zdjęcie zawodnika powinno spełniać wszystkie kryteria wymienione poniżej:
16.3.1. Powinno być wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy;

16.3.2.Wymiary zdjęcia to 4,5x6,5 cm (531x768 pikseli, rozdzielczość min.: 300 DPI);

16.3.3. Zdjęcie powinno być kolorowe;

16.3.4. Tło: białe lub inne jasne, jednolite;

16.3.5.Wzrok i twarz powinny być skierowane prosto w obiektyw aparatu;

16.3.6. Oboje uszu powinny być widoczne;

16.3.7. Zawodnik powinien być ubrany w klubową koszulkę meczową.*
16.4. W przypadku zawodnika niepełnoletniego do wniosku o wydanie licencji okresowej klub dołącza pisemną zgodę opiekunów prawnych zawodnika na uprawianie hokeja na lodzie.
16.5. Klub może dostarczyć listę zawodników wraz z odpowiednimi załącznikami, która będzie traktowana jako wniosek grupowy o wydanie licencji.
16.6. Licencje wydawane są w Biurze PHL w dni robocze od godziny 9:00 do 16:00.
16.7. Licencje są wysyłane do zainteresowanego Klubu za pomocą poczty kurierskiej w dniu następnym po dniu wydania licencji.
16.8. PHL wysyła skanem informację o wydaniu licencji okresowej do zainteresowanego klubu. Informacja o wydaniu licencji okresowej jest dokumentem uprawniającym zawodnika do gry w jednym, najbliższym meczu.
16.9. Dokumentem potwierdzającym obywatelstwo zawodnika może być wyłącznie paszport lub dowód osobisty wydany przez uprawniony organ władzy publicznej.
16.10. Licencja zawodnika nie zostanie wydana, jeśli Klub posiada zaległości finansowe

wobec PHL lub PZHL.


17. Odmowa wydania, pozbawienie i zawieszenie licencji.
17.1. Braki formalne wniosku o wydanie licencji okresowej stanowić mogą podstawę odmowy wydania licencji .
17.2. PHL może podjąć decyzję o cofnięciu bądź zawieszeniu licencji okresowej w przypadkach przewidzianych w przepisach PZHL i niniejszym Regulaminie.
17.3. Cofnięcie lub zawieszenie licencji równoznaczne jest z bezwzględnym zakazem udziału tego zawodnika w rozgrywkach organizowanych przez PHL.
17.4. Decyzja w sprawie odmowy wydania licencji , jej cofnięcia lub zawieszenia

uzasadniana jest z urzędu na piśmie.


17.5. Od decyzji w sprawie odmowy wydania licencji , cofnięcia licencji, bądź jej

zawieszenia, osobom fizycznym i prawnym, które posiadają w tym interes prawny, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia decyzji.


17.6. Warunkiem dla rozpatrzenia odwołania jest wniesienie kaucji w wysokości ustalanej przez Zarząd PHL .

18. Licencja okresowa trenera, kierownika drużyny, osoby towarzyszącej, spikera, statystyka i operatora kamery
18.1. Trener posiadający obywatelstwo polskie i ubiegający się o licencję okresową PHL jest

zobowiązany do posiadania licencji trenera uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki wydawania licencji trenera określają przepisy PZHL.


18.2. Licencje okresowe trenera wydaje PHL, na podstawie złożonego przez klub wniosku oraz promesy licencji wydanej przez PZHL , po spełnieniu warunków przewidzianych

w odpowiednich regulaminach PZHL i IIHF.


18.3. Do wniosku o wydanie licencji okresowej trenera należy dołączyć:
18.3.1. Kopię paszportu (dotyczy trenera zagranicznego )

18.3.2. Potwierdzoną przez trenera i klub kopię

18.3.3. Promesę licencji wystawioną przez PZHL.

18.3.4. Aktualne zdjęcie trenera spełniające odpowiednio wymogi określone w pkt. 16.3.;*

18.3.5. Pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów PHL oraz PZHL , w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
18.4. Licencje okresowe kierownika drużyny i osób towarzyszących wydaje PHL na podstawie

złożonego wniosku. Do wniosku należy dołączyć pisemne zobowiązanie do przestrzegania

postanowień statutów i regulaminów PHL oraz PZHL, w tym także do poddania się

odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zdjęcie zgodne odpowiednio z wymogami podanymi w pkt. 16.3. *


18.5. Licencje okresowe spikera, statystyków i operatorów kamer wydaje PHL na podstawie

złożonego wniosku. Do przyjęcia wniosku konieczne jest odbycie wymaganego corocznego kursu organizowanego przez PHL, pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów PHL oraz PZHL z, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz dostarczenie zdjęcia zgodnego odpowiednio z wymogami podanymi w pkt. 16.3.*
19. Akcje szkoleniowe kadr narodowych.
19.1 Zawodnik powołany na akcję szkoleniową reprezentacji Polski, nie może w tym okresie brać udziału w żadnych rozgrywkach klubowych , w tym w rozgrywkach organizowanych przez PHL, bez pisemnej zgody trenera reprezentacji.
19.2 Zawodnik powołany do reprezentacji Polski ma obowiązek stawić się na daną akcję szkoleniową. W przypadku nagłej choroby lub kontuzji klub zawodnika zawiadamia trenera reprezentacji i przedstawia zaświadczenie lekarskie wystawione przez przychodnię sportowo-lekarską. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku klub zawodnika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

ROZDZIAŁ 7 - ZMIANY BARW KLUBOWYCH
20. Ogólne zasady zmiany barw klubowych
20.1. Zmiana barw klubowych zawodników odbywa się na podstawie przepisów PZHL, z wyjątkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

20.2. Zarząd PHL , na mocy odrębnej uchwały, może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby możliwych zmian barw klubowych oraz wypożyczeń.

20.4. Zarząd PHL na mocy odrębnej uchwały może podjąć decyzję o czasowym zakazie transferów do danego Klubu.
21. Okienko transferowe
21.1. W rozgrywkach organizowanych przez Polską Ligę Hokeja na Lodzie barwy klubowe można zmieniać w trakcie określonych datami terminów, zwanych „okienkiem transferowym”. Dotyczy to również otrzymania licencji na podstawie wypożyczenia lub umowy o współpracy.

21.2. Okienko transferowe otwarte jest w każdym sezonie do godziny 16.00 w dniu zamknięcia okienka transferowego, która to datę podaje PHL w komunikacie zawierającym system rozgrywek i terminarzem na dany sezon.

21.3. Po zamknięciu okienka transferowego licencja PHL może być wydana jedynie

zawodnikowi własnemu w rozumieniu przepisów PZHL.


22. Przepisy szczegółowe dotyczące zmiany barw klubowych w PHL.
22.1. W rozgrywkach organizowanych przez PHL nie obowiązuje podział na zawodników amatorów i zawodników profesjonalnych.
22.2. W rozgrywkach organizowanych przez PHL nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia co do czasu, na jaki zawarty ma być kontrakt miedzy zawodnikiem a klubem a także wysokości wynagrodzenia.
22.3 W przypadku zawarcia przez zawodnika – poza przypadkami wypożyczenia - kontraktów z różnymi klubami PHL , których czas obowiązywania pokrywa się, PHL cofnie licencję wydaną zawodnikowi. Ponadto zawodnik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
22.4 Dopuszczalność zawierania przez zawodników innych niż kontrakt umów wiążących się bezpośrednio lub pośrednio z uprawianiem hokeja takich jak indywidualne umowy reklamowe, indywidualne umowy sponsorskie lub inne umowy o podobnych charakterze , stanowi przedmiot uzgodnień miedzy zawodnikiem a klubem PHL i jest regulowana w kontrakcie.
22.5 Zmiana barw klubowych do klubu PHL może odbyć się w każdym czasie, przed zakończeniem okienka transferowego.
22.6. Wypożyczenie zawodnika do klubu PHL i z klubu PHL może się odbyć na zasadach ustalonych między zainteresowanymi klubami, w tym także co do okresu wypożyczenia.
22.7 Sposób i terminy wpłat kwot transferowych lub kwot za wypożyczenie zawodnika określa umowa miedzy zainteresowanymi klubami , chyba, że kwoty te zostały określone przez PZHL lub PHL w przypadku braku porozumienia miedzy zainteresowanymi klubami.
22.8. Zmiana barw klubowych zawodnika, którego kontrakt z dotychczasowym klubem wygasł lub uległ rozwiązaniu , nie wymaga zawarcia umowy transferowej.
22.9. Obowiązki klubu wobec zawodnika określa kontrakt.
22.10. O przynależności klubowej zawodnika w przypadku zmian organizacyjnych lub zmian formy prawnej działania klubu rozstrzygają zapisy kontraktu i przepisy prawa powszechnego.

ROZDZIAŁ 8 - RELACJE PRAWNE KLUBÓW , ZAWODNIKÓW I TRENERÓW
23. Zasady zawierania kontraktów
23.1. Podstawą udziału zawodnika w rozgrywkach organizowanych przez PHL jest kontrakt

podpisany z Klubem.


23.2. Kontrakt powinien zawierać co najmniej:
23.2.1.Określenia, na jaki czas został zawarty

23.2.2.Wskazanie wynagrodzenia zawodnika

23.2.3.Zobowiązanie zawodnika do stosowania w pełnym zakresie przepisów wewnętrznych PZHL i PHL dotyczących praw i obowiązków zawodników, w tym w szczególności obowiązujących przepisów dyscyplinarnych.

23.2.4.Zobowiązanie klubu biorącego udział w rozgrywkach PHL do bezwarunkowego zwalniania zawodnika na zgrupowania i mecze reprezentacji Polski wszystkich szczebli, o ile zawodnik decyzją PZHL zostanie powołany do kadry narodowej.

23.2.5.Zobowiązanie klubu do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków.

23.2.6.Oświadczenie zawodnika, że zawierając kontrakt nie narusza postanowień innych wiążących go umów.

23.2.7.Oświadczenie klubu i zawodnika zawierające zapis na sąd polubowny w rozumieniu

przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w zgodzie z zapisami rozdziału 10 niniejszego

Regulaminu.

23.3. Kontrakt trenera powinien zawierać co najmniej elementy wymienione w pkt. 23.2.1.,

23.2.2., 23.2.3., 23.2.5. i 23.2.7.
24.Maksymalna wysokość wynagrodzeń
24.1. Zarząd PHL jest uprawniony do wprowadzenia wskaźnika maksymalnej wysokości środków w odniesieniu do całości budżetów klubowych, które mogą zostać przeznaczone przez kluby na wynagrodzenie zawodników w danym sezonie rozgrywkowym. Wskaźnik ten określony zostanie jako procentowy udział wynagrodzeń w całości budżetu klubu na dany sezon, bądź też poprzez wskazanie określonej kwoty nieprzeznaczonej na wynagrodzenia zawodników.

ROZDZIAŁ 9- SĘDZIA DYSCYPLINARNY
25. Powołanie Sędziego Dyscyplinarnego
25.1. Zarząd PHL powoła Sędziego Dyscyplinarnego, który będzie orzekać w I instancji w sprawach dyscyplinarnych objętych przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PHL. *
ROZDZIAŁ 10 - ROZSTRZYGANIE SPORÓW
26. Sąd Polubowny
26.1. Spory cywilne o prawa majątkowe i niemajątkowe , które mogą być przedmiotem ugody sądowej - z wyjątkiem sporów ze stosunku pracy – w tym w szczególności spory, których stroną są kluby, zawodnicy, trenerzy, działacze lub PHL , związane z rozgrywkami organizowanymi przez PHL rozstrzyga Sad Polubowny przy Krajowej Izbie Sportu w Warszawie
26.2. Umowy klubów z zawodnikami i trenerami muszą zawierać pisemną klauzulę o poddaniu sporów wskazanych w pkt.1 kognicji Sądu Polubownego przy KIS w Warszawie, wg wzoru ustalonego przez PHL..

26.3. Organizację i tryb postępowania w sprawach cywilnych określa Regulamin Sądu

Polubownego przy KIS w Warszawie.

26.4. W przypadku, gdy jedna ze stron nie wykonuje orzeczenia sądu polubownego wydanego w sporze wskazanym w pkt. 1 lub jakichkolwiek postanowień tego sądu wydanych w trakcie postępowania , strona domagająca się wykonania orzeczenia sądu jest uprawniona do wystąpienia do PHL o nałożenie sankcji na stronę uchylającą się od wykonania orzeczenia sądu.


26.5. PHL jest uprawniona do nałożenia następujących sankcji:
26.5.1.Zakazu transferów do klubu

26.5.2.Cofnięcia licencji klubu, zawodnika lub trenera

26.5.3.Kary pieniężnej do kwoty 100 000 zł

26.6. Uchylanie się od wykonania orzeczenia sądu polubownego może być powodem odmowy wydania licencji .

26.7. Od decyzji o nałożeniu sankcji wskazanych w pkt. 26.5. przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji PHL. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem PHL


ROZDZIAŁ 11 - KARY ADMINISTRACYJNE
27. Zasady nakładania kar
27.1. Klub, który nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie i

innych przepisach, w tym w szczególności Zasadach Rozgrywania Meczu, Zasadach Marketingowych i Zasadach Współpracy z Mediami, może zostać ukarany karą administracyjną.

27.2. Wysokość kar i opłat administracyjnych w rozgrywkach organizowanych przez PHL, określa Zarząd PHL.

27.3. Do orzekania w sprawach z zakresu naruszenia przepisów PHL i nałożenia kar lub opłat

administracyjnych uprawniony jest Zarząd PHL lub osoby wskazane przez Zarząd PHL.

27.4. Od decyzji w sprawie kar i opłat administracyjnych nie przysługuje odwołanie.

27.5. Kary i opłaty administracyjne mogą być nakładane wyłącznie na klub biorący udział w

rozgrywkach organizowanych przez PHL.

27.6. Kara lub opłata administracyjna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy

odpowiednie regulaminy lub uchwały Zarządu PHL wyraźnie dopuszczają możliwość nałożenia kary lub opłaty.

27.7. W sprawach budzących wątpliwości lub w sprawach skomplikowanych nałożenie kary lub opłaty powinno być poprzedzone wyjaśnieniem okoliczności faktycznych sprawy na podstawie dostępnych środków dowodowych, w szczególności takich jak sprawozdanie Komisarza PHL, sędziego głównego lub innego przedstawiciela PHL wyznaczonego na dany mecz, a także zapis spotkania w formie wideo.

27.8. W przypadku, gdy czynności zabronione (objęte karami) są dokonane przez zorganizowaną grupę kibiców gości, rekomendowaną zgodnie z odpowiednimi przepisami przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu gości, lub przez osoby korzystające z bezpłatnych biletów przeznaczonych dla drużyny gości, rekomendowane przez klub gości, kary nakłada się na klub gości.

27.9. Wymiar kary określony na Liście Opłat, Kar i Kaucji dotyczy jednostkowej czynności

zabronionej. Jeśli czynność zabroniona podlegająca karze miała miejsce wielokrotnie podczas

meczu, Zarząd PHL ma prawo nałożyć karę w wysokości wielokrotności podanej kwoty.

27.10. Wymiar kary lub opłaty może zostać podwyższony, nie więcej niż trzykrotnie, jeśli na stronę ukaraną w ciągu jednego sezonu rozgrywkowego nakłada się karę lub opłatę za ponowne naruszenie tych samych przepisów.

27.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd PHL może orzec nadzwyczajne złagodzenie kary lub opłaty i orzec kary lub opłaty niższe niż przewidziane w niniejszych przepisach.

27.12. Zarząd PHL może w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od nałożenia kary lub opłaty.


28. Dodatkowe tytuły nakładania kar administracyjnych
28.1. We wszystkich innych sprawach, mających wpływ na organizację zawodów, przestrzeganie porządku oraz warunków bezpieczeństwa, w czasie ich prowadzenia, a nieujętych w niniejszym Regulaminie lub dokumentach wydanych na jego podstawie, decyduje Zarząd PHL.
29. Zasady wpłacania kar administracyjnych
29.1. Kara administracyjna nałożona przez Zarząd PHL musi być wpłacona na konto PHL nie później niż 30 dni po jej orzeczeniu.

29.2. Jeśli Klub wpłaci karę administracyjną w ciągu 14 dni od orzeczenia kary, 50 procent kary zostaje anulowane.

29.3. Jeśli Klub nie wpłaci kary administracyjnej w ciągu 30 dni od orzeczenia kary, Zarząd PHL ma prawo do cofnięcia licencji klubowej okresowej.
ROZDZIAŁ 12 - SĘDZIOWIE I KOMISARZE
30. Wydział Sędziowsko-Komisarski
30.1. Zarząd PHL powołuje osobę lub osoby odpowiedzialne za całokształt

pracy sędziów i Komisarzy PHL w ramach rozgrywek organizowanych przez PHL. *


30.2. PHL wyznacza sędziów na wszystkie mecze w ramach rozgrywek organizowanych przez PHL. *
30.3. PHL wyznacza na poszczególne mecze Komisarza PHL.
30.4. PHL może wyznaczyć na poszczególne spotkania dodatkowych obserwatorów.
30.5. Klub jest odpowiedzialny za zapewnienie obsady sędziów funkcyjnych. *
30.6. Sędziowie lodowi , Komisarze PHL i sędziowie funkcyjni muszą zachować całkowitą bezstronność w orzeczeniach i cechować się wysokim poziomem etyki.
30.7. Wejście zawodnika, trenera, asystenta, osoby towarzyszącej drużynie, prezesa lub

pracownika klubu przed, w trakcie lub po meczu do szatni sędziowskiej jest zabronione.31. Zasady Pełnienia Funkcji Sędziego i Komisarza PHL
31.1. Wszelkie regulacje dotyczące pracy sędziów oraz komisarzy, ich praw i obowiązków

zostaną zawarte w Zasadach Pełnienia Funkcji Sędziego i Komisarza PHL.


ROZDZIAŁ 13 - LICENCJA KLUBOWA OKRESOWA
32. Niezbędne warunki do uzyskania licencji klubowej okresowej
32.1. Licencję klubową okresową PHL może otrzymać wyłącznie spółka akcyjna. PHL upoważniona jest do udzielenia indywidualnej zgody na odstępstwo od wskazanego powyżej warunku w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
32.2. Uprawnienia wynikające z przyznanej licencji klubowej okresowej PHL nie mogą być

przeniesione na inny podmiot w trakcie sezonu. Zmiana podmiotu posiadającego licencję klubową okresową w trakcie sezonu jest możliwa wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami i może zostać dokonana wyłącznie decyzją PHL.


32.3. Warunkiem uzyskania licencji na udział w lidze zawodowej – poza spełnieniem warunków wskazanych w zawartej umowie pomiędzy PHL a Klubem – jest przedstawienie w terminach określonych przez Zarząd PHL, zawartych w Harmonogramie Procedur, dokumentacji składanej w ramach procesu licencyjnego, a w szczególności:
32.3.1.Zgłoszenia klubu do rozgrywek PHL wraz z danymi adresowymi

32.3.2.Oświadczenia Klubu o braku zobowiązań wobec PZHL i OZHL

32.3.3.Oświadczenia Klubu o braku zobowiązań wobec IIHF

32.3.4.Oświadczenia Klubu o braku zobowiązań wobec innych Klubów będących członkami PZHL

32.3.5.Oświadczeń informujących o stanie rozliczenia klubu z zawodnikami i trenerami z tytułu podpisanych kontraktów,

32.3.6.Oświadczenia o rozliczeniu się klubu z dysponentem lodowiska , na którym klub rozgrywał zawody

32.3.7.Aktualnego (nie starszego niż 60 dni) zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy lub ugody z tymi instytucjami. *

32.3.8.Wskazania nr KRS pod którym spółka jest zarejestrowana

32.3.9.Zestawienia obrotów i sald w zakresie należności i zobowiązań spółki lub skróconego bilansu spółki na dzień 31 maja danego roku kalendarzowego

32.3.10. Dokumentów finansowych określających minimalny budżet klubu lub sekcji hokeja na lodzie w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) brutto. *

32.3.11. Wskazania obiektu, w którym klub rozgrywał będzie mecze rozgrywek organizowanych przez PHL w roli gospodarza

32.3.12. Wskazanie posiadanych wymaganych drużyn młodzieżowych lub zawartych umów o współpracy

32.3.14. Wskazanie nazwy drużyny, logotypu klubu i wskazanie osób zajmujących stanowiska w klubie.
32.4. Uzupełnieniem procedury licencyjnej jest przedstawienie na miesiąc przed rozpoczęciem rozgrywek (dokładną datę wyznacza PHL w Harmonogramie Procedur ) następujących dokumentów:

32.4.1.Wniosków o wydanie licencji dla co najmniej 12 zawodników

32.4.2.Wniosku o licencje okresowe dla co najmniej jednego trenera i kierownika drużyny 32.4.3.Kopii wszystkich kontraktów łączących klub bezpośrednio lub pośrednio z zawodnikami i trenerami a także wszystkich aneksów i zmian związanych z takimi kontraktami.
32.5. Jakiekolwiek braki w dokumentacji wskazanej w pkt. 32.3. i 32.4. lub niezgodność złożonych przez Klub oświadczeń ze stanem rzeczywistym, a także nieuregulowane zobowiązania wobec PHL na dzień weryfikacji podany w Harmonogramie Procedur, mogą stanowić podstawę odmowy wydania licencji klubowej okresowej.
32.6. W przypadku stwierdzenia rażącej dysproporcji pomiędzy budżetem klubu lub sekcji hokeja na lodzie deklarowanym w procesie licencyjnym (pkt. 32.3.10.), a rzeczywistymi obrotami klubu w sezonie poprzednim, PHL ma prawo podjąć decyzję o odmowie wydania licencji klubowej okresowej. *
32.7. W przypadku konieczności uzupełnienia wymaganej w procesie licencyjnym dokumentacji, PHL wyznaczy Klubowi dodatkowy co najmniej siedmiodniowy termin uzupełnienia dokumentacji. Po upływie tego terminu zgromadzona przez PHL dokumentacja będzie podstawą do podjęcia decyzji o wydaniu lub odmowie wydania licencji klubowej okresowej.
33. Dodatkowe potwierdzenie rozliczenia z instytucjami, zawodnikami i trenerami
33.1. PHL ma prawo wprowadzić w Harmonogramie Procedur dodatkowy termin weryfikacji bieżącego rozliczenia Klubu, obejmującego przedstawienie:
33.1.1.Oświadczenia Klubu o braku zobowiązań wobec PZHL i OZHL

33.1.2.Oświadczenia Klubu o braku zobowiązań wobec IIHF

33.1.3.Oświadczenia Klubu o braku zobowiązań wobec innych Klubów będących członkami PZHL

33.1.4.Oświadczeń informujących o rozliczeniu klubu z zawodnikami i trenerami z tytułu

podpisanych kontraktów,

33.1.5.Aktualnego (nie starszego niż 30 dni) zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy lub ugody z tymi instytucjami

33.2. Termin dodatkowego potwierdzenia rozliczenia nie może być wcześniejszy niż 31 grudnia i nie może być późniejszy niż 1 lutego każdego roku kalendarzowego.
33.3. W przypadku stwierdzenia istnienia zobowiązań , w tym braku rozliczenia lub braku podpisanej ugody, nieprzedstawienia lub przedstawienia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 33.1. oraz braku rozliczenia z PHL, na Klub zostanie nałożona kara:
33.3.1.w przypadku jednego uchybienia: odjęcie 3 punktów w aktualnej tabeli rozgrywek ligowych

33.3.2.w przypadku dwóch uchybień: odjęcie 6 punktów w aktualnej tabeli rozgrywek ligowych

33.3.3.w przypadku trzech lub więcej uchybień: cofnięcie licencji klubowej okresowej PHL
34. Procedura potwierdzenia planowanych przychodów
34.1. Dokumentami finansowymi potwierdzającymi planowane przychody Klubu, o których mowa w pkt. 32.3.10., są w szczególności:
34.1.1.umowy sponsorskie , umowy reklamowe lub inne umowy o podobnym charakterze

34.1.2.uchwały właściwych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansowania klubu lub umowy podpisane w tym zakresie,

34.1.3. informacja o przychodach klubu z tytułu sprzedaży biletów na mecze w sezonie poprzednim,

34.1.4. środki finansowe posiadane na koncie klubu na dzień weryfikacji podany w Harmonogramie Procedur.

34.1.5. inne wiarygodne dokumenty stwierdzające posiadanie lub otrzymanie przed końcem sezonu odpowiednich środków finansowych
34.2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany umowy sponsorskiej w trakcie sezonu w zakresie

finansowym klub zobowiązany jest przedstawić PHL aneks do umowy. Jeżeli w wyniku obniżenia wynagrodzenia klub utraci płynność finansową Zarząd PHL podejmie decyzję o terminach programu naprawczego dla danego klubu lub o cofnięciu licencji okresowej w przypadku braku perspektyw realizacji programu naprawczego lub bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na realizację planu naprawczego.


34.3. W przypadku umów wieloletnich klub zobowiązany jest przedstawić aktualny stan finansowej realizacji umowy na dzień 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. *

35. Procedura oświadczenia o rozliczeniu z zawodnikami i trenerami
35.1. W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 32.3.5., Klub jest zobowiązany do przedstawienia informacji o:
35.1.1. (A) rozliczeniu z zawodnikiem (trenerem) lub,

35.1.2. (B) podpisaniu ugody i do załączenia kopii ugody ,

35.1.3. (C) o braku rozliczenia z zawodnikiem (trenerem).
35.2. W przypadku braku rozliczeń z zawodnikami lub trenerami (C) Zarząd PHL ma prawo – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – odmowy przyznania licencji klubowej okresowej na sezon.
35.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 35.1. musi obejmować wszystkich zawodników i

trenerów (w tym także asystentów trenera), którzy w sezonie poprzedzającym otrzymali licencje na grę/pracę w klubie lub jego poprzedniku prawnym w rozgrywkach PHL lub niższej klasy rozgrywek PZHL, o ile klub występował w poprzednim sezonie w niższej klasie rozgrywkowej PZHL .


35.4. W przypadku procesu sądowego przed Sądem Polubownym przy KIS lub negocjacji ugodowych ( mediacji ) z zawodnikami lub trenerami Klub ma obowiązek poinformowania PHL o wyniku sprawy. Jeżeli Klub będzie zobowiązany do zapłaty określonej kwoty na rzecz trenera lub zawodnika, wówczas kwota należności będzie doliczona do zobowiązań klubu zadeklarowanych w procesie licencyjnym, o których mowa w pkt. 33.
35.5. W przypadku uzyskania informacji przez Zarząd PHL o złożeniu przez klub oświadczenia

niezgodnego ze stanem faktycznym - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – klub może zostać pozbawiony licencji klubowej okresowej. *


36. Procedura przekazania kopii kontraktów
36.1. W ramach dokumentów o których mowa w pkt. 32.4.3. Klub przedstawi potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli klubów kopie wszystkich kontraktów (umów) zawodniczych oraz trenerskich.
36.2. W przypadku zmiany wartości kontraktu (umowy) w trakcie sezonu pomiędzy zawodnikiem i klubem, klub ma obowiązek przekazania kopii aneksu do PHL.

37. Cofnięcie licencji
37.1. Zarząd PHL może wydać decyzję o cofnięciu licencji klubowej okresowej w przypadku

jakiegokolwiek naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu lub dokumentów, w tym decyzji PHL, wydanych na jego podstawie, a także na podstawie innych dokumentów wydanych przez uprawnione organy PZHL lub PHL.


37.2. Brak wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez PHL w terminie określonym w

Harmonogramie Procedur może być podstawą do wydania decyzji o cofnięciu licencji klubowej okresowej.


37.3. Od decyzji w sprawach licencji klubowej okresowej przysługuje stronom odwołanie do

Komisji Odwoławczej PZHL w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia decyzji.ROZDZIAŁ 14 – IMPREZY PROMOCYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ PHL
38. Puchar Polski i Superpuchar
38.1. PHL może zorganizować rozgrywki o Puchar Ligi z udziałem wszystkich Klubów PHL oraz mecz o Superpuchar, z udziałem Mistrza Polski oraz zdobywcy Pucharu Polski z poprzedniego sezonu.
38.2. Zasady gry w rozgrywkach o których mowa w pkt. 38.1. zostaną określone w oddzielnych przepisach wydanych przez Zarząd PHL nie później niż 1 września.
38.3. Uczestnictwo Klubów w Pucharze Ligi i Superpucharze jest obowiązkowe, zgodnie z

zapisami umów między klubami a PHL.


39.Mecz Gwiazd
39.1. PHL może zorganizować promocyjny Mecz Gwiazd.
39.2. Szczegółowe zasady rozgrywania Meczu Gwiazd zostaną określone w oddzielnych przepisach wydanych przez Zarząd PHL nie później niż 1 grudnia.
39.3. Uczestnictwo zawodników i trenerów w Meczu Gwiazd i imprezach towarzyszących jest obowiązkowe, zgodnie z zapisami umów między klubami a PHL.
40. Ceremonie medalowe i inne
40.1. PHL zorganizuje ceremonie wręczania pucharów, medali i innych nagród po meczach o

Superpuchar, Puchar Ligi (finał), o mistrzostwo Polski i trzecie miejsce w mistrzostwach Polski.


40.2. Szczegółowe zasady organizacji ceremonii o których mowa w pkt. 40.1. zostaną określone w oddzielnych przepisach wydanych przez Zarząd PHL nie później niż 30 dni przed terminem meczu, którego ceremonia będzie dotyczyć.
ROZDZIAŁ 15 - MARKETING I MEDIA
41. Zasady Marketingowe
41.1. Zarząd PHL opublikuje do dnia 30 kwietnia każdego roku Zasady Marketingowe, regulujące zasady działalności marketingowej Klubów i PHL, w tym w szczególności ekspozycji treści reklamowych, strojów zawodników, działań promocyjnych itp.
41.2. Naruszenie postanowień Zasad Marketingowych wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary

administracyjnej określonej na Liście Opłat, Kar i Kaucji.


42. Zasady Współpracy z Mediami
42.1. Zasady Marketingowe, o których w pkt. 41.1 zawierać będą także przepisy regulujące zasady współpracy Klubów i PHL w zakresie mediów, w tym w szczególności zasady wydawania akredytacji, organizacji pracy mediów podczas meczów itp.
42.2. Naruszenie przepisów dotyczących zasad współpracy z mediami wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej określonej na Liście Opłat, Kar i Kaucji.
43. Rażące naruszenia
43.1. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia przepisów Zasad Współpracy z Mediami i

Zasad Marketingowych, za które uznaje się w szczególności naruszenia skutkujące powstaniem po stronie PHL lub innych Klubów odpowiedzialności odszkodowawczej lub wygaśnięciem albo rozwiązaniem zawartej przez PHL umowy, niezależnie od dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody PHL może pozbawić licencji Klub, który dopuścił się naruszenia. *


ROZDZIAŁ 16 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
44. Korespondencja
44.1. Korespondencja pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi wymienionymi w niniejszym

regulaminie a także pomiędzy tymi osobami a PHL może być prowadzona z wykorzystaniemprzesyłek pocztowych, kurierskich, faksowych a także poprzez przesłanie mailem zeskanowanych dokumentów, chyba, że co innego wynika z przepisów szczegółowych.
45. Kompetencje Zarządu PHL i interpretacja Regulaminu. Uwagi
45.1. We wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek mistrzowskich, nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd PHL o ile przepisy szczególne nie przewidują w tych dziedzinach kompetencji innych organów.
45.2. Zarząd PHL ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
45.3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PHL.
45.5. Niniejszy Regulamin i wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia ich przez Zarząd PZHL.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna