Regulamin uzupełniający XVI i XVII rundy Pucharu pzm w Cross CountryPobieranie 50.82 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar50.82 Kb.


REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

XVI i XVII Rundy Pucharu PZM w Cross Country
I. Organizator:

Nazwa – Klub Stowarzyszenie Motosport Castrol Team

Adres 87-100 Toruń ul. Włocławska 191

Nr telefonu +48 663 749 708

Nr fax 056 610 84 40

motosport@motosport.torun.com.pl

www.motosport.torun.com.pl

 Konto bankowe:


Raiffeisen Bank Polska o/Toruń

27 1750 1208 0000 0000 08740437

Zawody zorganizowane będą zgodnie z postanowieniami RSM oraz Komunikatem

Nr 14/2008 GKSM
II. Termin i miejsce zawodów: 11-12.10.2008;

Toruń – Lotnisko

Wjazd od ul. Okrężnej

III. Osoby urzędowe:

Sędzia zawodów Barbara Knap

Kierownik zawodów Bogdan Rudnicki

Kierownik biura Filip Bruś

Kierownik kontroli technicznej Łukasz Pawlak

Kierownik Parku Maszyn Marcin Lubarski

Kierownik trasy Stanisław Ambroszkiewicz

Kierownik chronometrażu Grzegorz Ostrowski

IV. W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:


  1. dowód tożsamości i certyfikat oraz ważną na 2008 rok licencję B motocross lub enduro.

  2. książeczkę zdrowia sportowca, z ważną zdolnością potwierdzoną przez przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza medycyny sportowej,

  3. wypełnioną kartę zgłoszenia ( w przypadku wcześniejszego jej nienadesłania)

  4. Potwierdzenie wpłaty wpisowego,

Dowód wpłaty składki ubezpieczeniowej ( w przypadku nie posiadania

aktualnej licencji B

Wpisowe do zawodów – zgodnie z Komunikatem Nr 14/2008 GKSM

wynosi:


- za udział w dwóch rundach- 100 zł dla klasy ATV Młodzik 2K i 120 zł dla

pozostałych klas

- za udział w jednej rundzie - 50 zł dla klasy ATV Młodzik 2K i 70 zł dla

klas pozostałych

- za wpisowe złożone w II terminie - dopłata 30 zł


  1. Zgłoszenie:

na oryginalnych drukach muszą być nadesłane na adresy organizatora,

w terminie do 01.10.2008 r.Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie traktowane będą jako

złożone w II terminie
VI. Biuro zawodów:

czynne na terenie zawodów :

- 10.10.2008 w godz. 15.00 - 18.30

- 11.10.2008 w godz. 7.30 - 19:00

- 12.10.2008 w godz. 7.30 do końca zawodów


  1. Trasa zawodów:

Trasa zawodów zgodna z punktem 3.8 Komunikatu Nr 14/2008 GKSM.

Długości trasy ok. .7.000 m szer. 2-10 m o różnorodnej nawierzchni.  1. Odbiór techniczny:

Do zawodów dopuszczone będą pojazdy spełniające wymagania

podane w RSM oraz Komunikacie Nr 14/2008 GKSM

Na badaniu technicznym zawodnik musi przedstawić również

homologowany kask motocyklowy.

Wykaz znaków homologacyjnych podano w Komunikacie Nr 1/2008 GKSM

XI. Zasady rozgrywania zawodów
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy bez licencji (tylko w dwóch

pierwszych dla siebie rundach, w których zostaną sklasyfikowani) oraz z

licencją B motocross lub enduro. Zawodnicy bez licencji, którzy nie

ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Zawodnik nie posiadający licencji przystępuje przed zawodami do egzaminu teoretycznego i po jego zdaniu z wynikiem pozytywnym oraz przedstawieniu zdolności od lekarza (patrz pkt. 4), zostaje dopuszczony do zawodów.

Zawody są otwarte dla zawodników zagranicznych. Ich udział musi być zgodny z zasadami podanymi w Komunikacie Nr 4/2008 GKSM.

Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się na miejscu startu 10 minut przed startem. Następnie przejeżdżają jedno okrążenie zapoznawcze.

Start następuje 10 minut po przyjeździe pierwszego zawodnika z okrążenia zapoznawczego. Procedura startowa zaczyna się od pokazania tablicy oznaczającej 1 minutę do startu . Następnie starter pokazuje tablice 15 i 5 sekund. Start następuje na znak chorągiewki startera. Falstart jest karany procedurą stop-and-go w strefie pomiaru czasu, po zatrzymaniu zawodnika przez sędziego

na 2 minuty.

Koniec wyścigu jest sygnalizowany chorągiewką z szachownicą po upłynięciu wyznaczonego czasu i oznacza zakaz kontynuowania jazdy po przekroczeniu linii mety Koniec pomiaru czasu wyścigu nastąpi 12 minut po jego zakończeniu (zasygnalizowanym chorągiewką z biało-czarną szachownicą).

Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie ilości pokonanych okrążeń trasy, po przejechaniu minimum 1 okrążenia. Punktacja wyścigu wg pkt. 6 Komunikatu Nr 14/2008 GKSM

Start odbędzie się wg procedury Le Mans.

Każdy dzień zawodów jest oddzielnie klasyfikowaną rundą. Za zajęte

zawodnicy otrzymują punkty zgodnie z pkt. 3.9.2 Komunikatu Nr 13/200 GKSM.

Organizator wręczy pamiątkowe puchary za wyniki dla trzech pierwszych

zawodników w każdej klasie łącznie z dwóch dni, oraz przewiduje nagrody

rzeczowe dla najlepszych zawodników.
X. Klasy

Kategoria I – ruady

- ATV 2K pojazdy czterokołowe z napędem na tylną oś, o pojemności do 750cc,wiek

zawodnika powyżej 15 lat.

- ATV 4K pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie, pojemność do 1000cc, wiek

zawodnika powyżej 17 lat

- ATV 2K Junior pojemność quada do 450cc, wiek zawodnika 14 – 19 lat

- ATV Młodzik 2K pojemność quada do 200cc – 2T i do 250cc – 4T,

wiek zawodnika 10 – 14 lat
Kategoria II – motocykle

- klasa 50 Junior - pojemność do 50cc, wiek 13 – 19 lat

- klasa Junior - motocykle dowolnej pojemności, wiek 14 – 22 lata

- klasa E1 - motocykle do 125cc – 2T i do 250cc – 4T, wiek od 14 lat

- klasa E2/E3 - motocykle powyżej 125 do 500cc – 2T i powyżej 250 do 650cc,

4T, wiek od 14 lat

- klasa weteran - motocykle dowolnej pojemności, wiek powyżej 40 lat

W przypadku małej ilości zgłoszeń w klasach może nastąpić wspólny start, po uprzednim

uzgodnieniu na odprawie zawodników.

Czas trwania wyścigu wynosi 40 minut dla klasy ATV Młodzik 2K,oraz 1,5 godziny dla

pozostałych klas.

Każdy dzień zawodów jest oddzielnie klasyfikowaną rundą. Organizator wręczy

pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasie za wynik łączny
XI. Park maszyn i strefa napraw

Park maszyn zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie linii startu-mety. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty środowiskowej w miejscu serwisowania motocykla lub quada. Mycie pojazdów w parku maszyn jest zabronione.

Zawodnik startujący w wyścigu może wjechać do strefy napraw wyłącznie oznakowanym wjazdem i opuścić go wyłącznie wyjazdem na trasę w strefie mety. Zabronione jest wyprowadzanie pojazdu poza obszar strefy napraw i jego powrót na trasę. Obszar strefy napraw jest oznaczony chorągiewkami: białą – wjazd i żółtą – wyjazd. W strefie napraw może przebywać tylko zawodnik startujący aktualnie w wyścigu i jeden jego mechanik oraz osoby funkcyjne organizatora. Zawodnik i mechanik muszą być oznakowani.

Tankowanie pojazdu odbywać się może tylko w strefie napraw i przy wyłączonym silniku. Ilość tankowań i zjazdów do strefy napraw nie jest limitowana. Wszelkie prace naprawcze i tankowanie w strefie napraw muszą odbywać się po ustawieniu pojazdu na macie ekologicznej.
XII. Wykluczenia zawodnika

Wykluczenia zawodnika z wyścigu może nastąpić za :

- wymianę pojazdu na inny niż zgłoszony

- zamianę pojazdu z innym zawodnikiem

- tankowanie paliwa poza strefą napraw

- tankowanie z włączonym silnikiem

- palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika lub jego mechanika

- użycie niedozwolonego paliwa

- przyjęcie niedozwolonej pomocy

- jazdę poza wyznaczoną trasą

- jazdę pod prąd

- ominięcie PKP

- trening na trasie

- wylanie oleju lub paliwa na ziemię

- nieużywanie maty ekologicznej
XIII. Zakres prac dozwolonych przy pojeździe

Zakres prac dozwolonych przy pojeździe w strefie napraw

- wymiana każdej części oprócz ramy

- wymiana opon

- wymiana i uzupełnienie płynów

- uzupełnienie paliwa

- oczyszczenia pojazdu z błota na plastikach oraz chłodnicy (nie wolno używać

myjki ciśnieniowej)

Na trasie zawodnik może dokonać napraw motocykla przy pomocy podanych części i narzędzi. Mechanik ma prawo tylko podać części lub narzędzia
XIV. Wyniki

Nieoficjalne wyniki ogłoszone będą 10 minut po każdym biegu, a oficjalne

- 30 minut po podaniu do wiadomości wyników nieoficjalnych.

XII. Protesty

Sposób składania protestów określa RSM. Wysokość kaucji i sposób badania

pojazdu – wg pkt. 4.4 Komunikatu Nr 13/2008 GKSM.
XIII. Ubezpieczenie Zawodów

Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby

biorące udział w ich organizacji – od następstw nieszczęśliwych wypadków

NNW.


Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody

i straty tak w stosunku do zawodników jak i za spowodowane przez nich

pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich

mienia
XIV. Postanowienia końcowe.

Za nieprzestrzeganie przez zawodnika lub członka jego ekipy, obowiązujących

regulaminów i przepisów porządkowych – w tym szczególnie za brak mat

środowiskowych – organizator może nałożyć na zawodnika kary finansowe w

wysokości do 300 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów

oraz właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.

We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie

Uzupełniającym mają zastosowanie odpowiednie przepisy RSM oraz

Komunikaty GKSM.
Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej

www.motosport.torun.com.pl

Kierownik zawodów


Bogdan Rudnicki

Zatwierdzone przez GKSM
w dniu ………….2008

Harmonogram czasowy zawodów

Toruń 11-12.10.2008
Piątek, 10.10.2008 r.
15.00 – 18.30 czynne biuro zawodów

15.30 – 18.00 odbiór techniczny quad-ów i motocykli
Sobota, 11.10.2008 r.
7.30 – 19.00 - czynne biuro zawodów

8.00 – 9.00 - odbiór trasy przez sędziego zawodów

8.00 – 13.00 - odbiór techniczny

9.30 - odprawa z zawodnikami

10.00 – 10.40 - wyścig klasy ATV Młodzik 2K Pucharu PZM

11.00 – 12.30 - wyścig klas ATV 2K i ATV 4K Mistrzostw Polski oraz klas ATV 2K, ATV 4K i ATV 2K Junior Pucharu PZM

13.00 – 14.30 - wyścig klasy 50 Junior Mistrzostw Polski oraz 50 Junior, Junior, E1, E2/E3 i Weteran Pucharu PZM

15.00 – 17.00 - wyścig klas Junior, E1 i E2/E3 Mistrzostw Polski
Niedziela, 12.10.2008 r.

7.30 - czynne biuro zawodów

8.00 – 8.30 - dodatkowy odbiór technicy

8.30 – 9.10 - wyścig klasy ATV Młodzik 2K Pucharu PZM

9.30 – 11.00 - wyścig klas ATV 2K i ATV 4K Mistrzostw Polski

oraz klas ATV 2K, ATV 4K i ATV 2K Junior

Pucharu PZM

11.30 – 13.00 - wyścig klasy 50 Junior Mistrzostw Polski oraz

50 Junior, Junior, E1, E2/E3 i Weteran Pucharu

PZM

13.30 – 15.30 - wyścig klas Junior, E1 i E2/E3 Mistrzostw Polski
17.00 - zakończenie sezonu dla Pucharu PZM


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna