Regulamin wynajmu pojazdu kolejowego do celów komercyjnych przez „Koleje Mazowieckie – km” sp z o o. Warszawasierpie ń 2 0 1 3 §1 Spółka „Koleje Mazowieckie – km”Pobieranie 31.47 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar31.47 Kb.


Regulamin wynajmu pojazdu kolejowego do celów komercyjnych
przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.


W A R S Z A W A S I E R P I E Ń 2 0 1 3

§1

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. dalej zwana „Spółką KM”, posiada następujące pojazdy kolejowe: 1. elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) EN57,

 2. elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) EN57AKM,

 3. elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) EN71,

 4. elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) ER75,

 5. elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) EN76,

 6. autobusy szynowe VT 627,

 7. autobusy szynowe VT 628,

 8. lokomotywy EU47,

 9. wagony piętrowe środkowe i sterownicze.


§2

Spółka KM wynajmuje do celów komercyjnych pojazdy kolejowe, o których mowa w §1, podmiotom zewnętrznym (dalej jako „Kontrahent”).
 1. Złożenie pytania ofertowego

§3

Kontrahent zainteresowany wynajmem pojazdu kolejowego Spółki KM powinien złożyć pisemne zapytanie ofertowe, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


§4

Zapytanie można złożyć: 1. za pośrednictwem poczty na adres:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

ul. Lubelska 26

03 – 802 Warszawa


 1. elektronicznie na adres e-mail: reklama@mazowieckie.com.pl

 2. osobiście w siedzibie Spółki KM pod adresem podanym w punkcie 1.


§5

 1. Złożenie zapytania ofertowego o wynajem pojazdu kolejowego nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy najmu pojazdu kolejowego przez Spółkę KM.

 2. Umowa najmu pojazdu kolejowego zostanie zawarta po zaakceptowaniu przez Kontrahenta wyliczonego każdorazowo czynszu najmu pojazdu kolejowego.


§6

 1. Po otrzymaniu zapytania ofertowego Spółka KM w terminie 7 dni roboczych przedstawi Kontrahentowi czynsz najmu pojazdu kolejowego, wyliczony według §7 z uwzględnieniem §8.

 2. Spółka KM zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu pojazdu kolejowego bez podania przyczyny.

 3. W przypadku braku dostępności pojazdu kolejowego Spółka KM może odmówić Kontrahentowi najmu pojazdu kolejowego.


§7

Czynsz najmu jest uzależniony od okresu, na jaki pojazd kolejowy jest wynajmowany – liczony od momentu wyjazdu do momentu powrotu pojazdu do stacji macierzystej. Na czynsz najmu pojazdu kolejowego składają się: 1. Koszty dostępu do infrastruktury kolejowej.

 2. Koszty energii trakcyjnej lub paliwa trakcyjnego.

 3. Koszty pracy drużyny konduktorskiej i trakcyjnej (przy uwzględnieniu przepisów dotyczących czasu pracy).

 4. Pozostałe koszty w tym narzuty.

 5. Marża zysku.


§8

W przypadku najmu pojazdu kolejowego: 1. EZT EN57AKM.

 2. EZT EN71.

 3. EZT ER75.

 4. EZT EN76.

 5. Wagony piętrowe środkowe i sterownicze.

 6. Lokomotywy EU47,

czynsz najmu wyliczony zgodnie z §7 zostanie powiększony o 20%.
§9

Na przejazd wynajętym pojazdem kolejowym nie obowiązują bilety Spółki KM, opłata za bilety jest wliczona w czynsz najmu pojazdu kolejowego. 1. Umowa najmu pojazdu kolejowego

§10

Wynajem pojazdu kolejowego następuje na podstawie Umowy najmu pojazdu kolejowego do celów komercyjnych przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 1. Warunki wynajmu i eksploatacji pojazdu kolejowego

§11

 1. Przekazanie pojazdu kolejowego następuje na stacji wskazanej przez Kontrahenta.

 2. Pojazd kolejowy przez cały okres najmu obsługiwany jest przez pracowników Spółki KM.

 3. Osoby korzystające z wynajętego pojazdu kolejowego mają prawo przebywać w pojeździe kolejowym jedynie w obecności obsługi.


§12

 1. Spółka KM może zobowiązać Kontrahenta do zlecenia ochrony pojazdu kolejowego zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi ochrony osób i mienia.

 2. Koszty związane z zapewnieniem ochrony pojazdu kolejowego, o którym mowa w ust. 1, pokrywa Kontrahent.

 3. Spółka KM musi otrzymać najpóźniej 5 dni przed planowanym wynajmem pojazdu kolejowego pisemną informację na temat ochrony pociągu zapewnionej przez zewnętrzny podmiot.


§13

Kontrahent, na pisemne żądanie, może wcześniej zapoznać się ze stanem wynajmowanego pojazdu kolejowego.


§14

 1. Wprowadzanie zmian w wystroju wewnętrznym wynajmowanego pojazdu kolejowego musi być uzgodnione każdorazowo ze Spółką KM.

 2. Wykorzystanie ramek reklamowych i monitorów LCD znajdujących się wewnątrz pojazdu kolejowego następuje wyłącznie za zgodą Spółki KM.

 3. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian na malaturze wynajętego pojazdu kolejowego jest niedopuszczalne.

 4. Kontrahent jest zobowiązany zwrócić wynajęty pojazd kolejowy w takim stanie, w jakim dany pojazd został kontrahentowi przekazany.

§15

 1. Spółka KM niezwłocznie po powrocie pojazdu kolejowego do Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru sprawdzi przy udziale Kontrahenta, czy wynajęty pojazd kolejowy znajduje się w stanie, w którym znajdował się przed wynajęciem Kontrahentowi.

 2. W przypadku jakichkolwiek zmian w wynajętym pojeździe kolejowym Spółka KM obciąży Kontrahenta kosztami usunięcia szkody.

 3. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe kolejowym z przyczyn niezależnych od Spółki KM, mające miejsce w trakcie przygotowań oraz trwania najmu pojazdu kolejowego, aż do zwrotu pojazdu.


§16

Kontrahent zobowiązany jest do respektowania wszelkich przepisów prawnych związanych z użytkowaniem pojazdu kolejowego, w tym przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce KM oraz przepisów porządkowych.
 1. Odstąpienie od umowy najmu pojazdu kolejowego

§17

W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy najmu pojazdu kolejowego w terminie krótszym niż 7 dni przed ustaloną datą rozpoczęcia najmu pojazdu kolejowego, Kontrahent jest zobowiązany zapłacić Spółce KM 50% ustalonego wynagrodzenia za najem pojazdu kolejowego.


§18

 1. Spółka KM może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów rozwiązać umowę najmu pojazdu kolejowego ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent wprowadził Spółkę KM w błąd, bądź zataił informacje o:

 1. celach, przeznaczeniu i zakresie najmu pojazdu kolejowego,

 2. liczbie osób korzystających z wynajętego pojazdu kolejowego.

 1. W przypadku awarii wynajmowanych pojazdów spowodowanej przez Kontrahenta Spółka KM bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów może rozwiązać umowę najmu pojazdu kolejowego ze skutkiem natychmiastowym. Nie zwalnia to Kontrahenta od zobowiązań wskazanych w ust. 3.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Kontrahent jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem awarii oraz zapłaty na rzecz Spółki KM ustalonego czynszu najmu pojazdu kolejowego. 1. Płatność

§19


 1. Zapłata za najem pojazdu kolejowego następuje na podstawie faktury VAT, która będzie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia zakończenia najmu pojazdu kolejowego.

 2. Termin płatności za najem pojazdu kolejowego wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 3. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Spółki KM.
 1. Postanowienia końcowe

§20
W przypadku, gdy pojazd kolejowy jest wykorzystany do realizacji produkcji filmowej w napisach końcowych należy uwzględnić podziękowanie dla Spółki KM za pomoc w realizacji zdjęć.
§21

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z najmem pojazdu kolejowego do celów komercyjnych będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Spółki KM.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Załącznik:

Wzór zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu pojazdu kolejowego do celów komercyjnych przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna