Regulamin XXXVI wojewódzkich Eliminacji Konkursu Krasomówczego dla młodzieży szkół średnich pod hasłem „Ojczyzna… to krajobraz”Pobieranie 24.85 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.85 Kb.REGULAMIN
XXXVI Wojewódzkich Eliminacji Konkursu Krasomówczego

dla młodzieży szkół średnich

pod hasłem „Ojczyzna… to krajobraz”.

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku i III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku ogłaszają konkurs krasomówczy pod hasłem „Ojczyzna… to krajobraz” i zapraszają do wzięcia w nim udziału młodzież województwa podlaskiego i młodzież polską mieszkającą poza granicami kraju.

Konkurs krasomówczy w Białymstoku otoczony jest opieką wojewódzkich i miejscowych mediów.

Ideą konkursu jest popularyzacja wkładu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jego prekursorów w ochronę i krzewienie języka polskiego, ukazanie związków z dziejami narodu i ojczystym krajobrazem, wyrażana w pięknej i sugestywnej wypowiedzi własnego autorstwa.

Twórcy polskiego krajoznawstwa i turystyki zawsze pracowali nad tym, aby stale poszerzać zastępy młodych krajoznawców, którzy poszliby ich ścieżkami w przeszłość, ale też świetnie rozumieli teraźniejszość. Tę wiedzę można zdobywać z wycieczek po najbliższej okolicy, po kraju, ze znawstwa literatury krajoznawczej, własnej aktywności patriotycznej. Ważnych doświadczeń dostarczyć mogą podróże po jednoczącej się Europie.

Pamiętajmy, że to pierwsi krajoznawcy stworzyli aktualne po dziś dzień wzory umiłowania Ojczyzny, poczucia obywatelskiej wspólnoty, honoru, szacunku do codziennej pracy ku ogólnemu dobru, poszanowania przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs ma stanowić zachętę do twórczego udziału młodzieży w poznawaniu i prezentacji kultury regionu, społecznego środowiska, dostrzegania wszystkich ważnych zjawisk życia człowieka, fascynacji pięknem przyrody i ojczystego krajobrazu.

Toteż słowem pisanym i mówionym trzeba zrobić wszystko, aby zachować najcenniejsze wartości ojczystej historii, kultury, przyrody i otaczającego krajobrazu. Tylko przez uszanowanie własnej, narodowej tradycji, ojczystego języka i kultury poznamy prawdziwe walory i wartość krajoznawstwa. Tym bardziej, iż województwo podlaskie wyróżnia się pięknem miejscowości i obszarów o niezwykłym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Cenne walory Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, historyczność Łomży i wręcz legendarne wątki o wielu miejscowościach naszego województwa – mogą stać się wartościowym tematem wypowiedzi krasomówczej.


Warto także nawiązać do Kongresów Krajoznawczych, aby stworzyć własną wizję krajoznawczą współczesnej Polski na początku XXI stulecia.

Założenia regulaminowe konkursu
§1

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń z różnych typów szkół licealnych i średnich zawodowych województwa podlaskiego oraz młodzi Polacy – uczniowie szkół średnich zza wschodniej granicy, posiadający przede wszystkim umiejętność jasnego, poprawnego i pięknego wysławiania się w języku polskim


§2

Każdy uczestnik konkursu krasomówczego przygotowuje do kolejnych stopni eliminacji (szkolne, miejskie, wojewódzkie) osobiście opracowany, wynikający z własnych doświadczeń oraz oparty

o literaturę historyczną i krajoznawczą – t e k s t do wygłoszenia w czasie nie dłuższym niż 10 minut (z tolerancją do 30 sekund „+’’ lub „–").
§3

Przystępując do opracowania tekstu należy wziąć pod uwagę następującą problematykę, wynikającą z programowego hasła konkursu:  1. upamiętnienie działalności i sylwetek wybitnych ludzi, żyjących na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Białostocczyźnie – współtwórców narodowej kultury, krajoznawców rozmiłowanych w niepowtarzalnym pięknie przyrody i krajobrazu polskiego (np. Zygmunt Gloger, Kazimierz Kulwieć, Adam Chętnik);

  1. ukazanie zdarzeń, które szczególnie interesują uczestników konkursu, a zwłaszcza dotyczą atrakcji kulturowych regionu;

  1. odniesienie do historii, rewaloryzacji i właściwego wykorzystania kulturowego i użytkowego obiektów zabytkowych na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Białostocczyźnie;

  1. opisanie piękna i ochrony urzekającego krajobrazu woj. podlaskiego, problemów środowiska przyrodniczego człowieka (powietrze, lasy, wody, świat zwierzęcy), zwłaszcza terenu Narwiańskiego Parku Narodowego;

  2. przedstawienie więzi emocjonalnej z ziemią ojczystą, jej historią a postępującą dziś integracją europejską. Jak to zagadnienie mogą widzieć młodzi Europejczycy?


§4

Podczas wygłaszania przygotowanego tekstu do oceny będą wykorzystywane następujące kryteria krasomówstwa:

– sugestywność, logiczność i spontaniczność prezentacji,

– wartości poznawcze i emocjonalne wygłaszanego tekstu,

– dbałość o zachowanie kultury i poprawności języka polskiego,

– stosunek do historii i tradycji kulturowej narodu polskiego,

– jakość przekazu wypowiedzi słuchaczom (barwa i moc głosu, dykcja, płynność, bogactwo języka, konstrukcja wypowiedzi, odpowiednie wykorzystanie limitu czasu).

Uwaga! Prosimy o zaniechanie mechanicznego uczenia się tekstu na pamięć!
§5

Potrzeba pielęgnacji kultury ojczystego języka jest oczywista. Toteż uważamy, iż na specjalne wyróżnienie w ocenie wypowiedzi zasługują kryteria tzw. n a g r ó d g ł ó w n y c h:

1) piękna, spontaniczna i sugestywna prezentacja treści,

2) dbałość o stylistykę, poprawne i jasne formułowanie myśli,

3) wybór szczególnie atrakcyjnego tematu wypowiedzi,

4) wartości poznawcze i kulturowe wypowiedzi,

5) wysoce artystyczna jakość przekazu wypowiedzi słuchaczom.

Wprowadza się nagrodę Grand Prix, fundowaną przez Gospodarza miejscowości, w której odbywa się konkurs krasomówczy.


Decyzja o przyznaniu nagrody Grand Prix (1 osobie) zapada po wysłuchaniu 3 minutowej improwizacji (na wylosowany temat) spośród 5–7 osób, które zdobędą najwyższą liczbę punktów

wg wyżej wymienionych kryteriów nagród głównych, a także za wypowiedzi o szczególnych walorach krasomówczych.


Nagrodę specjalną można uzyskać przygotowując wypowiedź w zakresie promowania takich wartości, jak: środowisko przyrodnicze człowieka, wolność, patriotyzm, tolerancja, aktywność obywatelska.

Nagrodę specjalną funduje też dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie.


§6

Bezpośrednią opiekę nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku oraz nauczyciele języka polskiego, działacze kultury.


§7

Obowiązujące terminy konkursu:

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 7 listopada 2013 roku (czwartek) w Białymstoku w III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pałacowa 2/1

Początek o godzinie 10.00.

§8
Każde szkoła średnia ma prawo zgłosić na Eliminacje Wojewódzkie Konkursu Krasomówczego laureatów eliminacji szkolnych (tylko 2 osoby) do 4 listopada 2013 roku, podając imię i nazwisko, klasę oraz temat wygłaszanego tekstu na adres:
Regionalny Oddział PTTK

ul. Waryńskiego 30

15 - 461 Białystok

tel. 085 7445650; 085 7445560

e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com, lub

kietlina2@wp.pl

§9

Wyróżnieni uczestnicy eliminacji wojewódzkich konkursu krasomówczego będą mogli zamieścić swoje teksty na stronie internetowej III LO w Białymstoku.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Obowiązkiem każdego uczestnika jest, aby tekst swej prezentacji krasomówczej złożyć w sekretariacie konkursu w dniu eliminacji wojewódzkich.


§10

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.


Warunki uczestnictwa w finale Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego Młodzieży w Golubiu-Dobrzyniu (listopad 2013 roku) zostaną przekazane laureatom XXXVI Wojewódzkich Eliminacji Konkursu Krasomówczego wytypowanym do udziału w finale.

Dyrektor

III Liceum Ogólnokształcącego

im. K. K. Baczyńskiego

w Białymstoku Prezes

Małgorzata Górniak Regionalnego O/PTTKDariusz Kużelewski
Białystok, październik 2013 roku


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna