Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w GdańskuPobieranie 24.39 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar24.39 Kb.

Rektor

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku


ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku

przy Alei Grunwaldzkiej o łącznej powierzchni 9.502 m2,
stanowiącej działki obr. 006 w Gdańsku o numerach ewidencyjnych:

 1. nr ew. 216, o powierzchni 0,5741 ha, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00079212/6;

 2. nr ew. 213/10, o powierzchni 0,1187 ha, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00079212/6;

 3. nr ew. 213/12, o powierzchni 0,2574 ha, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00079212/6;Wyżej wymienione działki stanowią własność Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. J. Śniadeckiego w Gdańsku (AWFiS).Cena wywoławcza: 4 200 000,00 zł

(słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych)
Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT aktualny na dzień zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości (obecnie w wysokości 23%) i będzie podlegała zapłacie w gotówce na wskazane przez AWFiS konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Opis nieruchomości:


 • Działka nr 216 częściowo utwardzona. Teren działki płaski, niezabudowany, nie ogrodzony;

 • Działka nr 213/10 bezpośrednio przylega do ul. Grunwaldzkiej, częściowo utwardzona, niezabudowana, o kształcie płaskim, nie ogrodzona;

 • Działka nr 213/12, nieutwardzona oraz niezabudowana, o kształcie płaskim. Działka znajduje się
  we wspólnym ogrodzeniu z działką sąsiednią nr 213/13 (nie podlegającą sprzedaży);

Dojazd do nieruchomości jest możliwy od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej -


Al. Grunwaldzka, która stanowi główną arterię komunikacyjną Oliwy - dzielnicy Gdańska. Uzyskanie decyzji administracyjnych od właściwego zarządcy drogi w zakresie zjazdu i wyjazdu
z nieruchomości na drogę publiczną odbywa się staraniem Nabywcy, na jego koszt i ryzyko.
Przeznaczenie: Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyżewskiego w Gdańsku-Oliwie uchwalanym uchwałą Rady Miasta Gdańska nr L/1718/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. Woj. Pom. Nr 94 z dnia 07/09/2006
poz. 1968). Rektor AWFiS złożył do Prezydenta Miasta Gdańska wniosek z zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającą na dopuszczeniu na przedmiotowych działkach funkcji mieszkalno-usługowej. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się staraniem Nabywcy, na jego koszt i ryzyko.
Uzbrojenie: Na nieruchomości lub w jej sąsiedztwie znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczna, gazowa, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjna.
Zobowiązania nabywcy: Nabywca zobowiązuje się - na żądanie każdoczesnego właściciela, użytkownika lub gestora sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości - do ustanowienia nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie prawa służebności przesyłu, przejazdu oraz przechodu w zakresie dostępu do infrastruktury znajdującej się na terenie zbywanej nieruchomości w celu jej eksploatacji, napraw, konserwacji i modernizacji. Przebudowa infrastruktury będzie możliwa w porozumieniu z jej właścicielem, użytkownikiem lub gestorem.
Informacje dodatkowe:

 1. Wyłoniony w niniejszym przetargu Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zakupu
  od Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku udziału w działce o powierzchni 0,3717 ha stanowiącej pas gruntu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej nr 213/11, obr. 006, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G00063124/7, (dalej zwanego: udziałem) oraz wykonania układu drogowego na potrzeby dojazdu do
  nabywanej nieruchomości t.j. działek nr 216, 213/10 i 213/12 i zapewniającego dojazd do działek nr 213/3, 213/13, 213/15 i 213/16 w obr. 006. Wielkość udziału ustalona zostanie po sporządzeniu przez Nabywcę i uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi i innymi organami administracji oraz z AWFiS dokumentacji projektowej opisanego układu drogowego. Sprzedaż udziału nastąpi po wykonaniu ww. układu drogowego staraniem i na koszt Nabywcy nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, w tym również w zakresie zapewniającym dojazd do działek nr 213/3, 213/13, 213/15 i 213/16 w obr. 006.

 2. Nabywca rezygnuje z wszelkich roszczeń w stosunku do Akademii Wychowania Fizycznego
  i Sportu w Gdańsku z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na przygotowanie i realizację wyżej opisanego układu drogowego.

 3. Obowiązek, o którym mowa w pkt.1 powyżej, to jest wykonanie układu drogowego oraz zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży udziału Nabywca zobowiązany jest zrealizować w terminie pięciu lat od dnia zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości objętej przetargiem. AWFiS zastrzega sobie prawo ustanowienia w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości objętej przetargiem rygoru zapłaty kary umownej za niezrealizowanie przez Nabywcę powyższego obowiązku..

 4. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zobowiązuje się do sprzedaży udziału po cenie (liczonej za metr kwadratowy) ustalonej w transakcji nabycia działek
  nr 216, 213/10 i 213/12. Cena metra kwadratowego stanowiącego podstawę do obliczenia ceny udziału netto będzie waloryzowana raz w roku na dzień 1 stycznia, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedniego roku kalendarzowego. Pierwsza waloryzacja na dzień 01 stycznia 2014 r.

 5. Wartości nakładów poczynionych przez Nabywcę na działkę nr 213/11 nie uwzględnia się
  przy ustalaniu ceny nabycia udziału.

 6. W Dziale IV Ksiegi Wieczystej nr GD1G/00079212/6, prowadzonej dla nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, wpisano hipotekę umowną do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na rzecz banku na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego AWFiS. AWFiS informuje, że sprzeda Nabywcy nieruchomość objętą przetargiem bez jakich kolwiek obciążeń z tytułu w/w hipoteki bądź, jeśli strony umówią sie inaczej, część ceny nabycia nieruchomości zostanie przeznaczona na spłatę w/w kredytu (przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomosci), a AWFiS będzie zobowiazana do dopełnienia formalności niezbędnych dla wykreślenia hipoteki. .


Organizacja przetargu:

 1. Wadium.

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wyłącznie w gotówce w wysokości, 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku Citibank Handlowy SA
   nr 22 1030 1117 0000 0000 8899 5031 najpóźniej do dnia 24.01.2014 roku. Brak całej kwoty wadium na koncie AWFiS w dniu 24.01.2014 roku spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia.

  2. Wyłoniony w przetargu oferent traci wadium na rzecz AWFiS jeżeli:

 • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w warunkach przetargu i w projekcie umowy, z uwzględnieniem wynegocjowanych zmian,

 • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta,

 • przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

  1. Wadium wraz z odsetkami (w wysokości jak za przechowanie na rachunku bankowym
   - a vista) oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadia pozostałych oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu wraz z odsetkami w wysokości
   jak za przechowanie na rachunku bankowym (a vista).

 1. Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi nieruchomości.

 2. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji na temat przetargu oraz do kontaktów
  z oferentami, w tym w zakresie oględzin i zapoznania z przedmiotem dzierżawy, są Kanclerz AWFiS mgr Olgierd Bojke i Zastępca Kanclerza AWFiS mgr inż. Wojciech Kozłowski (telefon [058] 343-29-45) i osoby przez nich wskazane. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję należy w formie pisemnej kierować na adres: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
  w Gdańsku, 80- 336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 lub składać w Biurze Kanclerza AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30a, 80-336 Gdańsk, II piętro, pok.315 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej o łącznej powierzchni 9.502m2 (działki w obr.6 o numerach: 216, 213/10, 213/12).lub faxem na nr (058) 343-29-26.

 3. Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

 • konieczne pełnomocnictwa jeśli są wymagane;

 • datę sporządzenia oferty;

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
  bez zastrzeżeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty (oferty z ceną niższa niż wywoławcza zostaną odrzucone);

 • proponowany sposób i termin zagospodarowania nieruchomości objętej przetargiem,

 • Oferent może do oferty dołączyć swoje pisemne propozycje dotyczące warunków sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, które mogą być przedmiotem negocjacji po złożeniu oferty; Propozycje oferenta będą wiążące wyłącznie po ich zaakceptowaniu przez AWFiS (negocjacjom nie podlega cena wywoławcza określona powyżej),

 • do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, a także informację o numerze konta oferenta, na które AWFiS zwróci wpłacone wadium oferentom, których oferty
  nie zostały wybrane;

 • pisemne oferty należy składać w języku polskim;

 • oferta powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem osoby/osób składających ofertę lub podpis/y powinny być zaopatrzony/e w pieczątkę/i imienne. Każda strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę/y podpisujące ofertę. Dokumenty nie pochodzące
  od oferenta powinny być złożone w oryginale lub potwierdzone za zgodność.

 1. Oferenci składają oferty na wyłączny własny koszt i ryzyko. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z kosztami przygotowania ofert..

 2. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2014 r. do godz. 12:00 w AWFiS, Biuro Kanclerza ul. Józefa Czyżewskiego 30a 80-336 Gdańsk, II piętro, pok.315. Oferty należy składać w dwóch zaklejonych kopertach, z których :

 • zewnętrzna będzie adresowana na AWFiS oraz będzie posiadała wyłącznie oznaczenie „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy Alei Grunwaldzka
  o łącznej powierzchni 9.502m
  2 (działki w obr.6 o numerach: 216, 213/10, 213/12)”,

 • wewnętrzna będzie zawierała ofertę oraz posiadała nazwę i adres oferenta.

 1. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków oferty i umowy, swobodnego wyboru oferenta, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek
  z ofert, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
  .

 2. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie do 60 dni od terminu składania ofert. Rektor AWFiS ogłosi wynik przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu i umieszczając informacje na stronie internetowej www.awf.gda.pl w BIP-ie. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Rektor określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem (obciążenie nieruchomości AWFiS) wymaga – na podstawie odrębnych przepisów – zgody Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP). Po ogłoszeniu wyniku przetargu przez Rektora, AWFiS wystąpi do MSP z wnioskiem
  o wydanie zgody na zawarcie umowy sprzedaży będącej wynikiem nn. przetargu. Umowa
  z wybranym oferentem zostanie zwarta pod warunkiem uzyskania zgody MSP. W przypadku braku takiej zgody – przetarg zostanie unieważniony, a wybranemu oferentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z nabyciem nieruchomości lub kosztami przygotowania oferty. W zależności od czasu rozpatrzenia przez MSP wniosku AWFiS
  o wydanie zgody, Rektor może wyznaczyć inny termin podpisania umowy, niż wcześniej wyznaczony.

 4. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej www.awf.gda.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.01.2014 roku. Wszelkie zmiany w ogłoszeniu i załącznikach zostaną umieszczone na stronie internetowej
  w tym samym miejscu.
/


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna