Rezerwaty przyrodyPobieranie 11.36 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.36 Kb.
OGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA W LASACH HCVF W NADLEŚNICTWIE

POMORZE


HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF.1.1a

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty: „Kukle”, „Łempis”, „Tobolinka”, „Pomorze” stanowią obszary wyłączone z gospodarowania. Prowadzone będą wyłącznie prace wynikające z potrzeb przyrodniczych oraz w sytuacji zagrożenia dla życia ludzkiego.
HCVF 1.2

OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW
Strefa ochrony Orła bielika (Haliaeetus albicilla)
W strefach ochrony całorocznej wokół gniazd Orła bielika nie wykonuje się zadań gospodarczych.

W strefach ochrony okresowej nie wykonuje się zabiegów od 1.01 do 31.07.

Na zrębach pozostawia się grupy drzew w charakterze przestoi.
Strefa ochrony Włochatki (Aegolius funereus)
W strefach ochrony całorocznej nie wykonuje się zadań gospodarczych.

W trakcie wykonywania trzebieży późnych pozostawia się drzewa dziuplaste (zwłaszcza te po dzięciole czarnym) a także drzewa martwe i zamierające. Kładzie się nacisk na pozostawianie drzew w charakterze rozpieraczy oraz drzew wielopniowych, które mogą służyć jako czatownie. Ponadto wywiesza się budki lęgowe dla sów oraz dąży się do hodowania drzewostanów wielopiętrowych m.in. ze świerkiem w podroście.


Ostoja Głuszca (Tetrao urogallus)

W ostojach Głuszca wszelkie prace wykonuje się poza okresem lęgowym. W drzewostanach położonych w pobliżu tokowisk w trakcie wykonywania trzebieży pozostawia się nisko ugałęzione drzewa (rozpieracze). Obowiązuje także zakaz grodzenia mrowisk. Natomiast w obrębie tokowiska nie wprowadza się podszytów i podsadzeń. Ponadto obowiązuje zakaz sadzenia gatunków obcych.Strefa ochrony Granicznika płucnika (Lobaria pulmonaria)
W strefach ochrony Granicznika płucnika (Lobaria pulmonaria) zabiegi wykonuje się po konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie
Zabiegi gospodarcze wykonuje się z uwzględnieniem zapisów zawartych w planach zadań ochronnych.
Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów uwzględnia się także wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-poradnik metodyczny.

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
3.1 EKOSYSTEMY SKRAJNIE RZADKIE I GINĄCE
Znaczna część siedlisk została wyłączona z gospodarowania.
3.2 EKOSYSTEMY RZADKIE I ZAGROŻONE W SKALI EUROPY

Prace prowadzone są zgodnie z planem urządzania lasu oraz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny.


HCVF 4.1. Lasy wodochronne

Lasy wodochronne - użytkowanie lasów wodochronnych wynika z potrzeb zapewnienia

ciągłości funkcji ochronnych; gospodarowanie prowadzone w sposób zapewniający stałą obecność szaty leśnej poprzez stosowanie rębni częściowych, gniazdowych, stopniowych lub przerębowych; lasy włączone do gospodarstwa specjalnego.

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Lasy tej kategorii wyznaczono na podstawie wyników z konsultacji społecznych.Ze względu na mała powierzchnię tych obiektów gospodarka leśna nie musi podlegać szczególnym ograniczeniom. Ewentualne prace w pobliżu tych miejsc prowadzone będą sposób zapewniający nienaruszenie wartości kulturowych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna