Roboczy program konferencji tribologia łAGÓW 2007Pobieranie 35.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.48 Kb.

ROBOCZY PROGRAM KONFERENCJI - TRIBOLOGIA - ŁAGÓW 2007

WTOREK, 11.09.2007

 • Przyjazd i rejestracja uczestników w godzinach przedpołudniowych.

14.00 - Obiad;

16.00 - Rozpoczęcie Konferencji:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - prof. W. Zwierzycki

 • Wice-przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - prof. J. Burcan

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego - prof. M. Szczerek

16.10÷17.40 - SESJA JUBILEUSZOWA - przewodniczący: prof. S. Pytko

 • R. Marczak - „Tribologia w Polsce. Od zarania do współczesności”

 • T. Burakowski - „Kartki z wczesnych dziejów tribologii”;

17.40 - Przerwa na kawę

18.00÷19.15 - SESJA PLENARNA (duża sala - wszyscy uczestnicy), przewodniczący: prof. M. Szczerek

Referaty:

 • J. Burcan - „Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych”;

 • M. Gierzyńska-Dolna - „Nowoczesne metody obróbki powierzchniowej implantów i narzędzi medycznych”;

19.30 - OGNISKO

ŚRODA, 12.09.2007

8.00 - Śniadanie;

9.00÷10.40 - SESJA PLENARNA (duża sala - wszyscy uczestnicy), przewodniczący: prof. M. Gierzyńska-Dolna;

 • M. Szczerek, W. Tuszyński - „Nowe metody i techniki pomiarowe w tribologii”;

 • M. Trzos - „Tendencje rozwojowe w modelowaniu zjawisk”;

 • M. Korzyński, J. Sęp - „Komputerowe wspomaganie procesów badawczych w tribologii”;

10.40 - Przerwa na kawę;

11.00÷13.50 - OBRADY W SEKCJACH (3 różne sale);

I. (Sala główna - 9 ref.) - Przewodniczący: prof. D.M. Bieliński - Referaty:

 • Bieliński D.M., Dobrowolski O., Nyszko G.: Zastosowanie termowizji w badaniach tribologicznych materiałów polimerowych;

 • Guzik J.: Widma emisji akustycznej jako sygnał przebiegu procesu tribologicznego;

 • Kowalewski P., Wieleba W., Leśniewski T.: Stanowisko do badań tribologicznych w złożonym ruchu cyklicznym toczno-ślizgowym;

 • Osuch-Słomka E., Michalczewski R., Szczerek M.: Ocena odporności na zużywanie powłok PVD/CVD metodą ball-cratering;

 • Burakowski T., Napadłek W.: Możliwości kwantyfikacji synergizmu w tribologii;.

 • Paczkowska M., Wojciechowski Ł.: Modelowe badania zużycia adhezyjnego elementów z żeliwa sferoidalnego borowanych laserowo;

 • Starkowski D., Pawełczyk K., Waligóra W., Zwierzycki W.: Metoda AES w ocenie skuteczności czasowej ochrony elementów maszyn;

 • Waliszewski A. Sz., Krótki R.: Badania oporów tarcia próbek warzyw po powierzchni stalowej;

 • Pikosz H.: Ocena stanu warstwy wierzchniej elementów ze stali łożyskowanej z wykorzystaniem szumu Barkhausena.

II. (Sala druga - 8 ref.) - Przewodniczący: prof. W. Waligóra - Referaty:

 • Czarnecki H.: Modelowanie zjawisk tribologicznych dla tarcia mieszanego z wykorzystaniem komputerowych programów CAD;

 • Koprowski M.: The influence of dynamic viscosity changes caused by pressure on the capacity of conical slide bearings; • Kajdas Cz., Korycki J., Frydrych J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości estrów CHO;

 • Kalbarczyk M., Michalczewski R., Szczerek M.: Wpływ rodzaju bazy olejowej na charakterystyki tribologiczne węzłów tarcia z elementami pokrytymi cienkimi powłokami niskotarciowymi pracującymi w ruchu oscylacyjnym o dużej częstotliwości;

 • Krawiec S.: Synergizm proszku PTFE i cyny w smarze litowym podczas tarcia mieszanego;

 • Naumowicz W.: Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania - dobór elementów i podstawowych parametrów;

 • Paszkowski M.: Ocena wpływu udziału procentowego zagęszczacza na zjawisko tiksotropii smarów plastycznych;

 • Piec P., Litwiński M., Zając G.: Badania zużycia oleju silnikowego;

II. (Sala druga - 10 ref.) - Przewodniczący: prof. J. Senatorski - Referaty:

 • Foltynowicz L., Małdziński L., Rybak Z.: Badania docierania stali 40HM ulepszanej cieplnie i azotowanej gazowo;

 • Kinal G.: Porównawcze badania zużycia ściernego elementów z żeliwa sferoidalnego po laserowej obróbce powierzchniowej;

 • Kot M., Moskalewicz T., Zimowski S., Czerska-Filemonowicz A., Rakowski W.: Właściwości mikromechaniczne i tribologiczne stopów tytanu po azotowaniu i tlenoazotowaniu jarzeniowym;

 • Kot M., Rakowski W., Zimowski S.: Właściwości wybranych warstw dyfuzyjnych do stosowania w metodzie duplex;

 • Leśniewski T., Kowalewski P., Antoniak P., Sipa J.: Struktura i odporność na zużycie stali 100Cr6;

 • Buczma D., Waligóra W.: Ocena zużycia adhezyjnego modeli sworzni tłokowych ze stali niskowęglowej po obróbce laserowej;

 • Zimowski S., Rakowski W., Kot M.: Właściwości mechaniczne i tribologiczne wybranych powłok stosowanych w technologii duplex;

 • Żórawski W., Antoszewski B.: Właściwości tribologiczne powłok natryskanych cieplnie;

 • Żórawski W., Trpčevska J.: Odporność na zatarcie powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo;

 • Ozimina D., Madej M., Pokorska I., Osuch-Słomka E.: Właściwości tribologiczne metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych.

III. (Sala trzecia - 8 ref.) - Przewodniczący: prof. S. Nosal - Referaty:

 • Krawczyk J.: Rola mikrostruktury w mechanizmie zużycia tribologicznego staliwa adamitowego;

 • Krawczyk J.: Strukturalne przyczyny mechanizmów wadliwego zużywania się żeliwnych walców hutniczych;

 • Krawczyk J.: Wpływ współczynnika rozszerzalności cieplnej na zużywanie się elementów konstrukcji i narzędzi;

 • Krupicz B., Liszewski M.: Mechanizmy erozji podczas rozdrabniania w młynie wirnikowym;

 • Kusiak Cz.: Adhezja metali i tarcie ślizgowe;

 • Wojciechowski Ł.: Zmiana aktywności chemicznej warstwy wierzchniej stali 45 wskutek nagniatania naporowego;

 • Wojciechowski Ł., Nosal S.: Wpływ nagniatania naporowego na odporność na zacieranie;

 • Rewolińska A.: Analiza mechanizmów uszkodzeń pierścieni ślizgowych uszczelnień czołowych pomp wirowych;

14.00 - Obiad;

15.00÷16.30 - OBRADY W SEKCJACH cz. II (3 różne sale);

I. (Sala główna - 9ref.) - Przewodniczący: prof. M. Styp-Rekowski - Referaty:

 • Ferenc Z., Koziarski C.: Badania temperatury w sprzężeniu elementów tocznych;

 • Libera M., Waligóra W.: Wykorzystanie badań skróconych do analizy rozrzutu trwałości łożysk tocznych;

 • Krasowski P.: Nośność płaskiego łożyska ślizgowego przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu;

 • Rotta G.: Zastosowanie komputerowej dynamiki płynów do analizy przepływu oleju przez rowek smarowy wzdłużnego łożyska ślizgowego;

 • Wieleba W.: Metoda numeryczno-doświadczalna wyznaczania oporów tarcia podczas rozruchu w polimerowych łożyskach ślizgowych;

 • Selech J,., Nadolny K.: Metodyki badań i interpretacji składowych procesu zużycia ścierno-korozyjnego;

 • Selech J,., Nadolny K.: Składowe zużycia ścierno-korozyjnego.

III. (Sala trzecia - 10 ref.) - Przewodniczący: prof. T. Burakowski - Referaty:

 • Bieliński D.M., Siciński M., Grams J., Wiatrowski M.: Wpływ budowy węzłów sieci przestrzennej gumy na stopień modyfikacji warstwy wierzchniej żelaza w węźle ciernym elastomer - metal;

 • Capanidis D.: Tribologiczne właściwości kompozytów polioksymetylenu (POM) zawierających napełniacz proszkowy PTFE lub PE-UHMW;

 • Capanidis D., Wieleba W., Woźniak J., Wierciak M.: Właściwości tribologiczne wybranych materiałów polimerowych wytworzonych z recyklatu;

 • Przepiórka J., Szczerek M.: Rozwój metod poprawiania charakterystyk tribologicznych polimerowo-metalowych węzłów tarcia;

 • Skoneczny W., Bara M.: Analiza bezsmarowych skojarzeń kompozytowych warstw Al2O3 + grafit z tworzywem poliuretanowym;

 • Matuszewski M., Styp-Rekowski M.: Wpływ kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni na intensywność zużywania par ciernych;

 • Matuszewski M., Musiał J., Styp-Rekowski M.: Badania wybranych cech warstwy wierzchniej ukonstytuowanej elektroerozyjnie;

 • Rybak Z., Foltynowicz L., Małdziński L.: Chropowatość powierzchni azotowanej stali 38HMJ (41CRALM07) o różnej strukturze stref przypowierzchniowych.

14.00 - Obiad;

15.30 - Wycieczka (ok. 3 godziny - MRU);

19.30 - Uroczysta kolacja (do 24).

CZWARTEK, 13.09.2007

8.00 - Śniadanie;

9.00÷11.00 - SESJA PLENARNA (duża sala - wszyscy uczestnicy), przewodniczący: prof. W. Zwierzycki

 • Cz. Kajdas, A. Kulczycki - „Komponowanie nowoczesnych środków smarowych”;

 • S. Nosal - „Zacieranie a zużywanie adhezyjne skojarzeń ślizgowych”;

 • S. Płaza - „Nanotribologia mono- i bardzo cienkich warstw na ciałach stałych”;

 • W. Waligóra, M. Libera - „Wybrane problemy trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych”;

11.00 - Przerwa na kawę;

11.20÷13.50 - OBRADY W SEKCJACH cz. I (3 różne sale);

I. (Sala główna - 9 ref.) - Przewodniczący: prof. A. Kulczycki - Referaty:

 • Adamczuk K., Laber A., Laber A., Tkaczyk R.: Wpływ rodzaju smaru plastycznego na właściwości tribologiczne stali i żeliwa;

 • Feldshtein E., Maruda R.: Wpływ modyfikatorów mgły emulsyjnej na chropowatość stali C45 po toczeniu i stan powierzchni natarcia ostrza skrawającego; • Piekoszewski W.: Wpływ rodzaju bazy olejowej na powierzchniową trwałość zmęczeniową modelowego tocznego węzła tarcia;

 • Witaszek M., Bąkowski H.: Wpływ warunków współpracy na zużycie stali szynowej współpracującej z utwardzoną stalą obręczową przy suchym tarciu tocznym z poślizgiem;

 • Lubas J.: Właściwości tribologiczne powłok TiN i CrN ukonstytuowanych na elementach węzłów ciernych;

 • Nosal S., Orłowski T.: Wpływ parametrów technologicznych na właściwości hamulcowych materiałów ciernych;

 • Żurowski W.: Możliwości zwiększania odporności na zużywanie układów ciernych;

 • Makowska M., Molenda J.: Badanie charakterystyk tribologicznych ekologicznego dodatku smarnego w węźle tarcia typu rolka-klocek;

 • Siwiec E., Molenda J.: Ocena przydatności produktów odpadowych z rafinacji olejów roślinnych do wytwarzania ekologicznych dodatków uszlachetniających.

II. (Sala druga - 9 ref.) - Przewodniczący: prof. S. Płaza - Referaty:

 • Płaza S., Celichowski G., Psarski M., Wiśniewski M.: Właściwości tribologiczne tekstury twardych nanokompozytów na miękkim podłożu;

 • Celichowski G.: Właściwości tribologiczne wybranych materiałów hybrydowych na bazie krzemionki;

 • Kotnarowski A.: Modyfikacja składu środków smarowych nanocząsteczkami metali;

 • Kotnarowska D.: Wpływ nanocząsteczek miedzi na odporność erozyjną powłok akrylowych;

 • Pytko S., Piekoszewski W.: Napięcie powierzchniowe a efekt Rebindera;

 • Drabik J., Pawelec E: Charakterystyka lepkościowo-temperaturowa oraz ocena właściwości smarnych i odporności na utlenianie kompozycji olejowych;

 • Matuszewska A., Grądkowski M., Szczerek M.: Komponowanie środków smarowych do smarowania węzłów tarcia pokrytych powłoką niskotarciową;

 • Sułek M.W., Kulczycki A., Małysa A.: Właściwości fizykochemiczne i tribologiczne kompozycji estrów metylowych kwasów tłuszczowych i oleju napędowego.

III. (Sala trzecia - 7 ref.) - Przewodniczący: prof. J. Burcan - Referaty:

 • Burcan J., Bednarek R.: Wpływ dokładności wykonania i montażu magnesów wysokoenergetycznych na ich charakterystyki.

 • Falkowski K.: Osiowo pasywne łożysko magnetyczne;

 • Zimowski S., Rakowski W., Kot M.: Materiały funkcjonalne w łożyskach ślizgowych;

 • Wierzcholski K., Miszczak A.: Projekt wyznaczania tribologicznych parametrów komórek chrząstki stawowej w inteligentnych bioreaktorach;

 • Wierzcholski K., Miszczak A.: Squeezing pressure in spherical human hip joint;

 • Wierzcholski K., Miszczak A.: Hydrodynamic pressure and capacity in spherical human hip joint caused by rotation;

16.30 - Przerwa na kawę;

17.00 - Wycieczka na zamek;

19.00 - Kolacja;

20.00 - Zebranie SPEM - Zespół Tribologiczny;

PIĄTEK, 14.09.2007

8.00 - Śniadanie;

9.00÷10.00 - PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (duża sala - wszyscy uczestnicy),

11.00 - WYJAZD UCZESTNIKÓW
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna