Rocedura uzyskiwania zwolnień z zajęĆ wychowania fizycznego w zespole szkóŁ w szewni górnejPobieranie 34.95 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar34.95 Kb.

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W SZEWNI GÓRNEJPodstawa prawna:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami);
§ 8 ust. 1 “Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”;
§ 8 ust. 2„Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
2. Statut Zespołu Szkół w Szewni Górnej (dotyczy zwolnień powyżej 1 miesiąca).
Procedura postępowania


 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

 2. W przypadku, gdy uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego uskarża się na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się go w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów).

 3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

 4. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.

 5. Zaświadczenie wystawione na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jedno półrocze lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.

 6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni).

 7. Rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie podanie*(załącznik nr 1) do dyrektora szkoły, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

  1. w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza –do 30 września danego roku szkolnego

  2. w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza –do 14 dni od rozpoczęcia II półrocza.

 1. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego, rodzice ( opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (tj. nie później niż 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego).

 2. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą(np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

 3. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

 4. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie.

 5. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za pośrednictwem dyrektora do Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostanie nauczyciel prowadzący zajęcia oraz rodzice ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

 7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

 8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.

 9. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I półrocze, a w II półroczu decyzją dyrektora szkoły

został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, to na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisuje się ocenę z I półrocza.

 1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć

wraz z podaniem i zaświadczeniem lekarskim w sekretariacie szkoły.

 1. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

 2. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania danej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

 3. Z niniejszą procedurą uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.


Załącznik nr 1

..................................................................... Szewnia Górna, ................................

(imię i nazwisko rodzica

lub opiekuna prawnego ucznia)


...............................................................

(adres zamieszkania, telefon

Dyrektor

Zespołu Szkół w Szewni Górnej
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojego syna / córki..............................................................................
ur. ........................................., ucznia / uczennicy* klasy ..........................z zajęć wychowania fizycznego w okresie :

od dnia ............................... do dnia .....................................na I lub II półrocze

roku szkolnego 20 ......... / 20..........

na okres roku szkolnego 20 ......... / 20..........

z powodu .....................................................................................................................................
W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

……………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna/ucznia)

*niepotrzebne skreślić)

ZSSZ – 1/………./….. miejscowość, data

DECYZJA NR …../………./…………

w sprawie zwolnienia ucznia z nauki wychowania fizycznego

Na podstawie par.8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz na podstawie opinii lekarskiej z dnia …………. o organicznych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciachZWALNIAM

……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia, klasa)z nauki wychowania fizycznego w okresie od …….. do dnia ………...

Podczas trwania lekcji z wyżej wymienionego przedmiotu uczeń ma obowiązek uczestniczenia w niej wraz z całą klasą (nie jest oceniany za osiągnięcia).

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Lubelskiego Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują: 1. Pani /Pan……………….

 2. Nauczyciel wychowania fizycznego

 3. a/a


Załącznik nr 2

...................................................

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna) …………………………………..

( miejscowość, data)

................................................

(adres zamieszkania

W związku ze zwolnieniem syna / córki* .....................................................................................

ucz. kl. ................ w okresie od ............................................ do .................................................. z zajęć

wychowania fizycznego, zwracam się z prośbą, o zwolnienie syna / córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej /ostatniej lekcji :

........................................................................................................................................................

(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna / córki * w tym czasie

poza terenem szkoły.

(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

.........................................................................
(seria i numer dowodu osobistego rodzica, opiekuna)

………………………………………………………….


DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
...........................................................

(data, podpis dyrektora)


...........................................................

(data, podpis wychowawcy)

...........................................................

(data, podpis nauczyciela wych. fizycznego)* niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna