Roch Andrzej Charyton sekretarz urzędu Krystyna Stypułkowska skarbnik miasta Helena Biała Kierownik referatPobieranie 37.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.08 Kb.


P R O T O K Ó Ł Nr III/06

z obrad III sesji Rady Miasta w Brańsku

odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku
Obrady sesji odbywały się w godzinach 1000 – 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brańsku.

Obradom sesji przewodniczył pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk.

Protokolant Małgorzata Jakimiuk inspektor Urzędu Miasta w Brańsku.
W obradach sesji udział wzięli:

1. Mariusz Topczewski

2. Anna Wiechecka

3. Marek Klinicki

4. Mariola Maksymiuk

5. Zbigniew Romaniuk

6. Jacek Mystkowski

7. Krzysztof Prześniak

8. Marek Kryński

9. Adam Dąbrowski

10. Piotr Laskowski

11. Lucyna Oleksiewicz-Meller

12. Julita Stanisławska

13. Jerzy Wojtkowski


Z gości zaproszonych w sesji udział wzięli:

 1. Daniel Antoni Bańkowski – Burmistrz Miasta Brańsk

 2. Roch Andrzej Charyton – sekretarz urzędu

 3. Krystyna Stypułkowska – skarbnik miasta

 4. Helena Biała – Kierownik referatu

 5. Dorota Krystosiak – Wicedyrektor Zespołu Szkół

 6. Eugeniusz Ożarowski – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji w Brańsku

 7. Leopold Kamiński – Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 2 w Brańsku

 8. Anna Laskowski – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku

 9. Barbara Piwarska – dyrektor Przedszkola w Brańsku

 10. Marzanna Chwaszczewska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku

 11. Daniel Puchalski - Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 3 w Brańsku

 12. Andrzej Usakiewicz – radca prawny

oraz dwóch mieszkańców miasta Brańsk.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z obrad I i II sesji Rady Miasta Brańsk.

 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2006 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na 2007 rok.

 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

Obrady sesji rozpoczęły się wspólna modlitwą.


Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
Obrady III sesji Rady Miasta Brańsk otworzył i powitał przybyłych pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk. Stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co zapewnia wymagane quorum dla prawomocności podejmowanych uchwał i decyzji.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag i wniosków.

W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty 13 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się.
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad I i II sesji Rady Miasta Brańsk.
Pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady poinformował, że protokoły z obrad I
i II sesji rady wyłożone były przed dzisiejszymi obradami sesji. Zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi lub wnioski do protokołów.

Radna Mariola Maksymiuk zwróciła się z zapytaniem, czy są zawarte dane o odpłatności za wodę i ścieki w protokole z ostatniej sesji.

Pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady poinformował, że opisane są punkty zgodnie z przyjętym porządkiem.

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad I sesji rady Miasta.

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty 13 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miasta Brańsk.

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty 13 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami przedstawił pan Daniel Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk. Poinformował o wydanych zarządzeniach w minionych okresie:

 • z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Brańsk na 2007 rok, który został przekazany do do rady Miasta oraz do nadzory

 • z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2006 rok;

 • z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał na III sesję Rady Miasta;

 • z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 • z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto w minionym okresie zajmowano się rozliczeniem inwestycji – budowa ulicy Błonie. Dokończono zadanie – ciągu pieszego ulicy Sienkiewicza, dokończono ulicę Jana Pawła II od ulicy Binduga.

W ramach obsługi wyborów urząd zajmował się obsługą techniczną obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2006 rok.
Projekt uchwały odczytał pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady. Poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji problemowych rady w dniu 11 grudnia 2006 roku. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.

Radny Adam Dąbrowski zwrócił się z pytaniem czy deficyt budżetowy można rozbić na dwie kwoty, podzielić na dwie uchwały.

Pani Krystyna Stypułkowska Skarbnik Miasta poinformowała, że kwoty deficytu nie można rozbijać.

Innych zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

W głosowaniu nad uchwałą na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto 12 głosami przy 1 przeciwnym i braku wstrzymujących się.

Uchwała Nr III/8/06 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2006 rok stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
Projekt uchwały odczytał pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady. Poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji problemowych rady w dniu 11 grudnia 2006 roku. Komisje problemowe rady wystąpiły z wnioskiem o obniżenie średniej ceny skupu żyta w stosunku do projektu uchwały zaproponowanego przez burmistrz do kwoty 30,00zł. za 1 q. Obowiązująca stawki na 2006 rok to 27,88 zł za 1 q.

Opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

W głosowaniu nad uchwałą na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto 12 głosami przy 1 przeciwnym i braku wstrzymujących się.

Uchwała Nr III/9/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok, stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały odczytał pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady. Poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji problemowych rady w dniu 11 grudnia 2006 roku. Komisje problemowe rady wystąpiły z 2 wnioskami o obniżenie zaproponowanych stawek.

Opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

W głosowaniu nad uchwałą na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto 13 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się.

Uchwała Nr III/10/06 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały odczytał pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady. Poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji problemowych rady w dniu 11 grudnia 2006 roku. Komisje problemowe rady wystąpiły z 2 wnioskami o pozostawienie stawek podatku transportowego od autobusów obowiązujących zaproponowanych 2006 rok.

Opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

W głosowaniu nad uchwałą na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto 13 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się.

Uchwała Nr III/11/06 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na 2007 rok.
Projekt uchwały odczytał pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady. Poinformował, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji problemowych rady w dniu 11 grudnia 2006 roku. Komisje problemowe rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.

Następnie pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2007r. Miasta Brańsk, opiniującej pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2007 rok oraz przedstawił i omówił uwagi stwierdzone w wyniku dokonanej analizy: w załączniku nr 1 w dziale 756 nie podano symbolu rozdziału, w załączniku nr 7 wykazano niewłaściwe symbole działu i rozdziału w pozycjach: „Stan środków obrotowych na koniec roku”, „Przychody” i „Wydatki”.

Ponadto poinformował, że uchwał w sprawie budżetu miasta Brańsk na 2007 rok stanowi cały załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 170/06 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 14 listopada 2006 roku. Objaśnienia do budżetu, które stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia, informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3, prognoza spłaty długu i spłat na rok 2007 i lata następne – załącznik nr 4 nie stanowią materiałów do uchwalanego budżetu miasta na 2007 tok.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

W głosowaniu nad uchwałą na stan 15 radnych udział wzięło 13 radnych.

Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto 13 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się.

Uchwała Nr III/12/06 w sprawie budżetu miasta Brańsk na 2007 rok, stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady przedstawił życzenia na nową kadencję od posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Zielińskiego.
Radny Adam Dąbrowski zwrócił się z pytaniem do burmistrza, dlaczego nie pozyskał on środków finansowych z funduszy unijnych do wyposażenia urzędu w komputery wraz z oprogramowaniem.

Burmistrz poinformował, że temat informatyzacji urzędu pojawił się około 3 lata temu. Grupa gmin, która ma kontakt z firmą STS Elektronik zaproponowała gminom Klesze Kościelne, Sokoły, Poświstne, Łapy, Wysokie Mazowieckie, Brańsk gmina i miasto. Samorządy związały Platformę Cyfrową, w ramach, której przygotowano wniosek dotyczący pozyskania środków finansowych na wyposażenie urzędu w komputery. Wniosek złożony by jako jeden z pierwszych. Stwierdził, że do końca nie ma jasnej odpowiedzi, dlaczego wniosek Niezależnej Platformy Cyfrowej został rozpatrzony negatywnie. Pojawiła się możliwość przystąpienia do wniosku realizowanego przez Politechnikę Białostocka na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Urząd miał krótki czas, aby złożyć stosowny wniosek. Pismo nie dotarło na czas do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podlaskiego tej sprawie prowadzone były rozmowy z panem Tylendą i panem Ołdakowskim, którzy obiecali nam, że z chwilą uruchomienia puli rezerwowej będziemy mieli szanse na przydział środków finansowych. W tym miejscu burmistrz poinformował, że w ramach złożonych wniosków urzędy otrzymały sprzęt komputerowy na doposażenie swoich zasobów, jednak znaczna część środków finansowych przeznaczana jest na szkolenia pracowników. Z naszego urzędu w ramach takich szkoleń uczestniczy 4 osoby. Podkreślił, że Urząd Miasta będzie czynił starania o pozyskanie środków finansowych na informatyzację urzędu ze środków unijnych, które będą uruchomione w latach 2007 – 2013.

Radna Julita Stanisławska zwróciła się z pytaniem, czy będzie kontynuowana budowa budynku komunalnego, który obiecał budować pan burmistrz.

Burmistrz wyjaśnił, że budynek zakupiony od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brańsku w 1997 roku. W latach 2003/2004 wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W tym czasie okazało się, że nie ma żadnych środków dofinansowujących budownictwo komunalne oraz nastąpiło chwiejność przepisów – zachodziło prawdopodobieństwo, że z chwilą wybudowania mieszkań komunalnych można będzie go sprzedać za przysłowiową złotówkę. W ostatnim czasie pojawiło się źródło pozyskania środków finansowych w wysokości 20% - 40% wartości zadania. Jeśli uda nam się wyasygnować środki finansowe własne to powinniśmy podjąć decyzje o budowie mieszkań komunalnych jako socjalnych.

Radna Mariola Maksymiuk stwierdziła, że wskaźnik zadłużenia jest niski. Należy zastanowić się nad budową budynku komunalnego.

Radny Krzysztof Prześniak poinformował, że rada minionej kadencji przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego, w którym przewidziana jest renowacja budynków komunalnych wraz z przebudową dachu przy ulicy Rynek. Uważa, że środki finansowe powinny być pozyskiwane z funduszy unijnych. Środki finansowe należałoby pozyskiwać ze sprzedaży mienia komunalnego a środki finansowe przeznaczyć na budowę budynków komunalnych.

Radny Marek Kryński poinformował, że nie wszyscy radni należą do komisji. Uważa, że powinno się umożliwić wszystkim radnym wzięcie udziału w pracach komisji.

Pani Marzanna Chwaszczewska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zaprosiła wszystkich zebranych na koncert kolęd, który odbędzie się 17 grudnia b.r. /niedziela/ o godz. 1830 w ośrodku kultury. Zostały rozdane zaproszenia.

Pan Daniel Puchalski przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 3 w Brańsku zwrócił się z pytaniem, jakie są przewidziane środki finansowe w budżecie miasta na 2007 rok do pozyskania z funduszy unijnych.

Burmistrz poinformował, że w budżecie na 2007 rok wpisane są dwa zadania: ulica Binduga oraz stypendia unijne. Do końca roku ma być uzyskane pozwolenie na budowę ulic Binduga, Kilińskiego i Poniatowskiego. Przygotowani jesteśmy do pozyskania środków finansowych na ulicę Rynek, Kościelna wraz z parkiem i parkingiem koło kościoła.

Radna Julita Stanisławska poruszyła sprawę wyposażenia apteczek w szkole, do udzielenia pierwszej pomocy na hali powinien być lód.

Temat ten wyjaśniła pani Dorota Krystosiak Wicedyrektor Zespołu Szkół, która poinformowała, że apteczki wyposażane są sukcesywnie, na wniosek nauczycieli i osób odpowiedzialnych za nie.

Radna Lucyna Oleksiewicz – Meller poruszyła temat dekorowania miasta w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Pan Zbigniew Romaniuk przewodniczący rady zaproponował, aby sukcesywnie zakupywać profesjonalne ozdoby świąteczne.

Burmistrz poinformował, że wydane zostały decyzje na ten temat. Miasto będzie zdobione sposobem gospodarczym, a w przyszłych latach należy rozważyć ten temat. Wiele firm oferuje usługi z zakresu oświetlenia ulicznego, są one bardzo kosztowne, dlatego urząd nie korzystał z tych ofert.

Pani Barbara Piwarska dyrektor przedszkola przedstawiła informację o organizowanych przez przedszkole akcjach charytatywnych, podczas, których zbierane są środki finansowe i przekazywane dla Caritasu.

Radni zgodnie stwierdzili, że występują duże potrzeby w środowisku rodzin najuboższych. Prowadzone są działania w celu przekazania dzieciom paczek bożonarodzeniowych z rodzin najbiedniejszych.

Ad. 11. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad pan Zbigniew Romaniuk Przewodniczący Rady Miasta Brańsk zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w pracach rady.

Protokołowała:


Małgorzata Jakimiuk©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna