Rodzaj innowacji : metodyczna czas trwania innowacjiPobieranie 61.84 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar61.84 Kb.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ NIESTRASZNA ORTOGRAFIA”

AUTORZY INNOWACJI : mgr Anna Grzesik, mgr Ewa Knaś, mgr Róża Rimpler

RODZAJ INNOWACJI : metodyczna

CZAS TRWANIA INNOWACJI : II semestr roku szkolnego 2012/2013
ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy I, II i III Publicznej Szkoły Podstawowej


w Starych Budkowicach. Innowacja będzie wdrażana przez autorki podczas ich zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej - głównie na edukacji polonistycznej, a także okazjonalnie w czasie zajęć dodatkowych tzn. zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – w ramach Art.42 K.N. Piątek będzie szczególnym dniem zabaw i gier ortograficznych w wymiarze 1 godz. lekcyjnej.

OSOBY WDRAŻAJĄCE INNOWACJĘ :

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: mgr Anna Grzesik, mgr Ewa Knaś, mgr Róża Rimpler


FINANSOWANIE INNOWACJI:

Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.


IDEA INNOWACJI:

Innowacja p.n. „Niestraszna ortografia” adresowana jest do wszystkich uczniów


w zespole klasowym. Działania objęte innowacją będą wplecione w proces
dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie i bogacąc o różnorakie gry oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy ortograficznych przygotowanych specjalnie dla danej grupy uczniów. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii na I etapie kształcenia.

W czasach współczesnych, w dobie komputerów, czytanie i pisanie sprawia dzieciom trudności. Przez to, że komputer koryguje błędy, zanika czujność ortograficzna. Dlatego biorąc pod uwagę nasze spostrzeżenia i doświadczenia w pracy z dziećmi, postanowiłyśmy wspomóc działania nad doskonaleniem umiejętności ortograficznych dzieci.

Cele innowacji będą realizowane poprzez różnorodne gry i zabawy dydaktyczne. Wykorzystują one i rozwijają procesy poznawcze oraz operacje myślowe. Są więc dla dzieci nie tylko przyjemnością i miłym spędzaniem czasu, ale przede wszystkim umożliwiają poznawanie, utrwalanie i poszerzanie wiadomości. Stosowanie różnorodnych gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu ortografii powoduje, że uczniowie wielokrotnie obcują z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób. Atrakcyjne środki dydaktyczne tj. wierszyki, zagadki, rebusy, pomysłowo zilustrowane ortogramy dostarczą dziecku wielu bodźców. Będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania. Opanowanie umiejętności ortograficznych ułatwi uczniom także pokonanie trudności w czasie pracy z tekstem, podczas samodzielnego lub zbiorowego redagowania wypowiedzi pisemnych. Opracowane i zgromadzone przez uczniów ortogramy pozwolą wykształcić umiejętności i nawyki ortograficznego pisania.

Różnorodność ćwiczeń i zabaw pozwoli wzbogacić formy pracy oraz rozwijać treści nauczania, zainteresować dzieci ortografią, która z ich perspektywy jest mało atrakcyjna, a w konsekwencji ułatwi im przejście z I do II etapu kształcenia.

Innowacja p.n. „Niestraszna ortografia” uwzględnia naukę, utrwalanie
i usystematyzowanie wiadomości. Głównym celem jest nauka przez zabawę. Poprzez zabawę wywołujemy silną motywację, dziecko nie musi z wysiłkiem angażować uwagi dowolnej lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów.

Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Innowacja wprowadzi uczniów w świat słowników, nauczy samodzielności i samokontroli.


CELE INNOWACJI :

Cel główny:

I. Opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.Cele szczegółowe:

1. Rozbudzenie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjających warunków edukacyjnych, aby mogło nauczyć się jak najwięcej, także okazjonalnie i w formie zabawowej ( przy wsparciu rodziców).

2. Poszerzenie wiedzy zdobywanej tradycyjnie podczas zajęć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (wykorzystując metodę Ortofrajdy Lesława Furmagi i Romana Jańca).

3. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni poprzez naukę, zabawę oraz korzystanie z różnych źródeł informacji (np. słowniki ortograficzne, komputer i gry dydaktyczne).

4. Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.

5. Przygotowanie do udziału w turnieju ortograficznym.


Zamysłem autorek jest prowadzenie dla uczniów klas I-III kącika ortograficznego poprzez wyeksponowanie w każdej klasie i na korytarzu zbioru ortogramów. W ortogramach zastosowane będzie kolorem jednolite oznaczenie danej trudności ortograficznej.

Takie działania zintegrują: • uczniów,

 • rodziców, którzy wspierają dziecko w jego dążeniach,

 • nauczycieli

wokół wspólnego problemu, jakim jest poprawne posługiwanie się językiem ojczystym w piśmie.

FORMY PRACY:
Najczęściej stosowanymi formami pracy będą:

 • gry dydaktyczne, zabawy edukacyjne i zajęcia plastyczne kształcące spostrzegawczość i pamięć wzrokową

 • rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, rebusów, zagadek , logogramów, plątaninek, domin ortograficznych

 • nauka wierszy ( np. wg autorstwa W. Gawdzika i innych )

 • turniej ortograficzny

 • praca z tekstem, uzupełnianie luk

 • korzystanie z książeczek Logicco

 • wypełnianie kart pracy przygotowanych przez nauczyciela

 • tworzenie własnego ilustrowanego słowniczka ortograficznego

 • korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej

 • korzystanie z gier, w tym komputerowych ( np. „ Ortofrajda”)

Innowacja uwzględnia indywidualne tempo pracy ucznia oraz stopniowanie trudności zadań.Klasa I

Uczeń:


 1. Stosuje wielką literę na początku zdania, kropkę, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania.

 2. W pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych stosuje wielką literę.

 3. Pisze poprawnie poznane wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w których miękkość oznaczana jest literą „i” lub znakiem diakrytycznym.

 4. Pisze poznane wyrazy pod względem ortograficznym.


Klasa II

Uczeń:


 1. Stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach.

 2. Pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi.

 3. Pisze poprawnie wyrazy z ą i ę o pisowni zgodnej z wymową.

 4. Pisze wyrazy z ó, rz wymiennym i niewymiennym, wyrazy z: ż, h, ch w zakresie opracowanego słownictwa.

 5. Pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka.


Klasa III

Uczeń:


 1. Stosuje wielką literę zgodnie z poznanymi regułami.

 2. Pisze poprawnie poznane wyrazy z ó i rz wymiennym i niewymiennym, wyrazy z:  ż, h, ch w zakresie opracowanego słownictwa.

 3. Pisze poprawnie wyrazy z zakończeniem –ów, -ówka, -ówna.

 4. Pisze wyrazy z rz po spółgłoskach.

 5. Pisze wyrazy z h i ch w zakresie opracowanego słownictwa.

 6. Pisze wyrazy z ż wymiennym i niewymiennym w zakresie opracowanego słownictwa.

 7. Pisze „nie” z czasownikami i przymiotnikami.

 8. Pisze z pamięci i ze słuchu teksty zawierające wyrazy z ortogramami w ramach opracowanego słownictwa.

 9. Pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi.

 10. Stosuje poznane skróty.

EWALUACJA:

Ewaluacja będzie przeprowadzona w formie: • częściowej, która obejmuje bieżącą realizację innowacji: (do 12 kwietnia 2013 r.)

 • pełnej, po zakończeniu innowacji (do 14 czerwca 2013 r.)

Ewaluacja częściowa: analiza zeszytów, ćwiczeń uczniowskich pod kątem ilości i jakości błędów, wyników prac pisemnych (przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, pisanie z pamięci, ze słuchu, pisanie tekstów na podany temat), monitorowanie pracy podczas zajęć.

Ewaluacja pełna - turniej ortograficzny klas I-III, który wyłoni mistrzów ortografii.
ZALECANE MATERIAŁY DO KORZYSTANIA PODCZAS REALIZACJI INNOWACJI:

A. Adryjanek, M. Bogdanowicz, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2005.

M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria, diagnoza, terapia, Warszawa 2000.

M. Bogdanowicz, Recepta na dobre czytanie i pisanie, [w:] Jak pomóc dziecku


z dysortografią
, pod red. W. Tulewicz, Zielona Góra 2002.

M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 2006.

L. Furmaga, Ortofrajda – pamięciowy słownik ortograficzny dla dzieci, Sopot 1999.

W. Gawdzik, Ortografia na wesoło i na serio, Warszawa 1992.

M. Kaleta- Sawicka, I. Skalska, Vademecum nauczania ortografii w klasach początkowych, Kielce 1993.

J. Wójtowiczowa, Logopedyczny zbiór wyrazów, Warszawa 1993.

B. Dyl, Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia, Kraków 2010.

M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Karty ortomagiczne. Polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni,Gdynia 2007.

A. Kaźmierczak, W. Śliwerska, B. Postolska, Ortografia inaczej, Kraków 1993.

J. Maćczak, T. Kowalska, A. Sowińska, Ortografia inaczej, Kraków 1993.

M. Kraszewska, Małymi kroczkami- piszę trudne słówka, Kraków 2007.

„Ćwiczenia ortograficzne z zebrą” klasa I, II, III, Wydawnictwo IBISHARMONOGRAM DZIAŁAŃNazwa metody, zabawy, gry

(przykłady)

Krótka charakterystyka

Przewidywane efekty

u uczniów

Realizowany cel

( z założeń

innowacji)

Planowany czas realizacji

Zabawa ruchowa

„ Ptaki’


Zabawa

„Wizualizacja”

Kolorowy wierszyk

Nasz kolorowy słowniczek

„ Lizaki ortograficzne”

Kolorowe dyktandoNauczycielka rozwiesza w klasie gniazda dla ptaków w kolorach Ortofrajdy. Wyjaśnia dzieciom, że są ptakami, które szukają pożywienia. Przylatują na polanę (nauczycielka wskazuje ławkę, na której stoi koszyk z literami ó, h, ż, u i dwuznakami sz, rz, ch).
Każdy ptak chwyta jedną literę lub dwuznak i ucieka do swojego gniazda: ż – do zielonego, h – do brązowego, ó – do różowego, u, ch – do czarnego, rz – do granatowego, sz – do czerwonego. Na gnieździe znajduje się czapeczka z ukrytą literą. Wybrane dziecko odkrywa ją i wszystkie ptaki sprawdzają, czy trafiły do swojego gniazda.

Nauczyciel podaje przykłady wyrazów z trudnościami ortograficznymi ze skojarzeniem koloru, pokaz ilustracji z podpisami ( np. ó- różowe jak róża, rz- niebieskie jak rzeka, ż- zielone jak żaba, h- brązowe jak herbatnik).


ó- różowe od dziś będzie

Granatowe rz- wszędzieŻ- zielone niezawodnie

h- brązowe- bardzo modnie

wyjątki czerwonech i u- czarnym posmolone

Uczniowie zapisują kolorami wierszyk w ilustrowanym słowniczku ortograficznym.


Uczniowie pokazują lizak w odpowiednim kolorze do trudności ortograficznej występującej w danym wyrazie.
Uczeń wypełnia kartę pracy z kolorowym dyktandem.

Uczeń:

- zna reguły oznaczania ortogramów

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

- zapamiętuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi.

I.1, 2.,3.,4.

miesiąc luty

Zabawa „Zwierzęta w zoo”

Ortografia na wesoło

Podróż po Polsce

Nasz kolorowy słowniczek

Trening ortograficzny


Na planszy umieszczone są obrazki zwierząt, a obok kartki z wyrazami- dzieci odczytują głośno wyrazy z nazwami zwierząt i dobierają do odpowiednich obrazków.

Dzieci czytają zdania z nazwami zwierząt, następnie wyjmują z koperty pocięty obrazek, układają go, naklejają na kartkę i przypinają pod odpowiednim zdaniem.

Uczniowie czytają tekst zagadki i podają odpowiedź, wybrany uczeń podchodzi do tablicy, odkrywa czapeczkę i pokazuje napisany wyraz.

Dzieci otrzymują kolorową półeczkę oraz wyrazy luką w miejscu litery sprawiającej trudność ortograficzną- układają wyrazy na odpowiedni kolor.

Uczniowie uczą się wybranego wiersza ortograficznego.

Uczniowie wędrują po Polsce, zdobywają informację o miastach:- układają wyrazy z sylab, rozwiązują rebusy, układają i piszą wyrazy i zdania z ortogramami .

Uczniowie wyrazy z trudnościami zapisują w słowniczku ortograficznym. Wyszukują wyrazy w ilustrowanym słowniczku ortograficznym.

Uczeń wypełnia karty pracy z trudnościami ortograficznymi.Uczeń:

- czyta wyrazy, zdania i teksty

- zapamiętuje pisownię trudnych wyrazów

- poprawnie pisze wyrazy ze zmiękczeniami

-dba o poprawność ortograficzną wyrazów z rz, ó, u

- stosuje wielką literę na początku zdania, w imionach, nazwiskach, tytułach.
I.1,2,3,4

miesiąc marzec

Wielkanocna wyprawa

Robimy wiosenne porządki

Składamy życzenia

Dyktanda z luką

Nasz kolorowy słowniczek

Test ortograficznyUczniowie dobierają w pary połówki pisanek i odczytują wyrazy, tłumaczą pisownię.
Uczniowie porządkują pozamieniane w wyrazach litery np. ó na u itd.

Rozwiązują krzyżówki, rebusy.


Uczniowie układają zdania z trudnościami ortograficznymi, następnie dopasowują je do koloru i układają życzenia.
Uczniowie wypełniają luki w wyrazach i kolorują na odpowiednie kolory zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.

Uczniowie zapisują wyrazy z trudnościami w słowniczku ortograficznym.

Uczniowie uzupełniają karty pracy.


Uczeń:

- poprawnie pisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi

- buduje zdania z rozsypanek ,

- zapamiętuje i utrwala pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi, -wzbogaca słownictwo, -doskonali pamięć trwałą i wzrokową.I.1,2.,3,4

miesiąc kwiecień

Gry Ortomagiczne
Nasz kolorowy słowniczek
Gra „Ortograficzne

Safari”


oraz lizaki z ortogramami
Językowa pętelka

Karty oraz program multimedialny dla dzieci, które ułatwiają opanowanie zasad ortografii.. Program obejmuje pięć poziomów (od zabaw i ćwiczeń po grę przygodową), które stopniowo zwiększają wymaganą od dzieci znajomość zasad ortografii.

Uczniowie zapisują wyrazy z trudnościami w słowniczku ortograficznym oraz ilustrują je.

Utrwalanie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi oraz sprawdzanie wiadomości

i umiejętności (zadania trudniejsze) propozycje zabaw (Skarbnica 2 Nowa Era).

Konkurs recytatorski – uczniowie prezentują wiersze o tematyce ortograficznej.


Uczeń:

- polisensorycznie

utrwala poprawną pisownię,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

- zapamiętuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi

- doskonali pamięć trwała oraz pamięć wzrokową,

- poprawnie pisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi.


I.1.,2.,3.,4.,5.

miesiąc

majNasz kolorowy słowniczek

Gra „Ortograficzne

Safari”

oraz lizaki z ortogramami


Gry Ortomagiczne
Turniej ortograficzny klas I-III

Uczniowie zapisują wyrazy z trudnościami w słowniczku ortograficznym oraz ilustrują je.

Utrwalanie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi oraz sprawdzanie wiadomości

i umiejętności (zadania trudniejsze) propozycje zabaw (Skarbnica 2 Nowa Era).

Karty oraz program multimedialny dla dzieci, które ułatwiają opanowanie zasad ortografii.


Podsumowanie półrocznej pracy-

wyłonienie mistrzów ortografii

na poziomie klasy I, II i III.


Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

- zapamiętuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi

- doskonali pamięć trwałą oraz pamięć wzrokową,

- poprawnie pisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi

- polisensorycznie

utrwala poprawną pisownię,


I.1.,2.,3.,4.,5.

miesiąc

czerwiec

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna