Rok akademicki 2011 2012Pobieranie 32.35 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar32.35 Kb.
Kierunek Administracja

Rok akademicki 2011 - 2012


Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opis

1.

Nazwa przedmiotu

Informatyka w administracji


2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Wydział Prawa i Administracji, Pracownia Komputerowa,

3.

Kod przedmiotu*

WPA-A90 WPA-A91

WPA-AZ90 WPA-AZ914.

Język przedmiotu

Język polski

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany

Grupa treści podstawowych,

6.

Typ przedmiotu*

Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów,

7.

Rok studiów, semestr

Rok studiów II - gi, semestr: zimowy i letni, typ studiów studia I-go stopnia), forma studiów (stacjonarne, oraz niestacjonarne),

8.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

Wiesław Juszczyk dr inż.

Adam Bielański mgr inż.

Piotr Jarosz mgr inż.


9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot
10.

Formuła przedmiotu

Ćwiczenia przy komputerach

11.

Wymagania wstępne

Ogólny poziom wiedzy informatycznej uzyskanej w szkole

12

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

semestr zimowy 30 godz

semestr letni 30 godz

Studia niestacjonarne

Semestr zimowy 21 godz

Semestr letni 21 godz


13

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi*14

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

TAK

15

Założenia i cele przedmiotu

Uzyskanie praktycznych umiejętności właściwego opracowywania różnego rodzaju dokumentów, z jakimi można się spotkać w pracy (ze szczególnym uwzględnieniem Urzędów Administracji Publicznej.

16

Metody dydaktyczne

Zmodyfikowany podział metod nauczania:

 • metody podające:

  • objaśnienie lub wyjaśnienie.

 • metody problemowe:

 • metody programowane:

  • z użyciem komputera,

 • metody praktyczne:

  • pokaz,

  • ćwiczenia przedmiotowe,

  • ćwiczenia laboratoryjne,

  • seminarium

Zajęcia częściowo wspomagane e-learningiem

17

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

 • aktywny udział w zajęciach

 • ocenianie ciągle

 • egzamin pisemny składający się z dwóch części

I część – po pierwszym semestrze

II część – po drugim semestrze18

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

 1. Podstawy obsługi komputera (praca w systemie Windows oraz Linux, środowisko znakowe i graficzne, praca w sieci lokalnej, dyski sieciowe, ochrona antywirusowa, oprogramowanie wspomagające).

 2. Arkusz kalkulacyjny (umiejętność rozwiązywania zadań związanych z problematyką występująca w urzędach Administracji Publicznej)

- pakiety; Microsoft Office i Open Office

 1. Przygotowywanie prostych rysunków

- paint i pakiet CorelDraw

 1. Bazy danych (podstawowe obiekty, tabele, kwerendy, relacje, formularze i protokoły)

 2. Zaawansowana edycja tekstów (np. opracowywanie dużych dokumentów, style, grafika, szablony, formularze, korespondencja seryjna)

 3. Format XML

 4. Edytor Aktów Prawnych XML (praca z edytorem, opracowywanie projektów aktów prawnych)

 5. Przygotowywanie prezentacji multimedialnej

 6. Internet (zaawansowane korzystanie z serwisów wyszukiwaw-czych, "ukryty Internet", zasady używania poczty elektronicznej, zasady bezpieczeństwa, ochrona przed niechcianą korespondencją)

 7. Podpis cyfrowy (zasady, podpisywanie i weryfikacja dokumentów)

19

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa:

1. J Walkenbach - Excel 2003 Pl Biblia Gliwice Helion 2004

2. D. Mendrala, M. Szeliga - Acces 2003pl Warszawa Helion 2004

3. A. Wolański - Edycja tekstów Warszawa PWN 2008

4. S. Bain CorelDRAW – Oficjalny podręcznik Gliwice Helion 2004

5. D. Szumilas – Internetowy detektyw WKŁ 2008


Literatura uzupełniająca:


 1. Materiały pomocnicze do zajęć przygotowane przez prowadzących zajęcia, umieszczone w serwisie www.administracja.info i na stronie Pracowni: www.law.uj.edu.pl/pracownia

 2. J. Billingham Redagowanie tekstów Warszawa PWN 2006

 3. K. Masłowski Excel 2003 ćwiczenia zaawansowane Helion 2004

 4. R. Zimek CorelDRAW - Ćwiczenia praktyczne, Gliwice Helion 2006
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna