Rola promocji sprzedaży przy promocji tytułów prasowych w segmencie dziecięco-młodzieżowym na przykładzie wydawnictwa Media Service ZawadaPobieranie 32.15 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar32.15 Kb.
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Agnieszka Sutkowska


(album nr 2158/2007)

Rola promocji sprzedaży przy promocji tytułów prasowych
w segmencie dziecięco-młodzieżowym na przykładzie wydawnictwa Media Service Zawada

Praca licencjacka

Napisana pod kierunkiem

dr Agnieszki Wiśniewskiej


Warszawa 2010Spis treści

strona
Wstęp…………………………………………………………………………………………..5

Rozdział I. Rola promocji sprzedaży w marketingu przedsiębiorstw……………………..7
1.1. Istota i narzędzia promocji………………………………………………………………...7

1.1.1. Definicja promocji……………………………………………………………….7

1.1.2. Funkcje i cele promocji w systemie marketingu………………………………...8

1.1.3. Grupy narzędzi promocyjnych…………………………………………………10

1.1.4. Podział promocji sprzedaży ze względu na adresata…………………………..15

1.2. Techniki promocji sprzedaży…………………………………………………………….17

1.2.1. Kupony…………………………………………………………………………18

1.2.2. Sampling………………………………………………………………………..18

1.2.3. Premie…………………………………………………………………………..19

1.2.4. Konkursy i losowania…………………………………………………………..19

1.2.5. Opakowania…………………………………………………………………….20

1.2.6. Upusty cenowe…………………………………………………………………21

1.2.7. Promocja w miejscu sprzedaży………………………………………………...21

1.2.8. Programy lojalnościowe………………………………………………………..22

1.3. Rola promocji sprzedaży w rynkowym cyklu życia marki……………………………....23

1.3.1. Definicja marki…………………………………………………………………23

1.3.2. Cykl życia marki……………………………………………………………….24

1.3.3. Zastosowanie promocji sprzedaży w różnych fazach cyklu życia marki


na rynku………………………………………………………………………...25

1.4. Zadania promocji sprzedaży w strategiach wewnętrznego rozwoju przedsiębiorstwa…..26

1.4.1. Kierunki wewnętrznego rozwoju przedsiębiorstwa…………………………....26

1.4.2. Zastosowanie promocji sprzedaży w różnych opcjach strategicznego rozwoju


przedsiębiorstwa………………………………………………………………..28

1.5. Marketing na rynku prasowym………………………………………………...………...29
Rozdział II. Analiza wykorzystania technik promocji sprzedaży przez wydawnictwo
Media Service Zawada………………………………………………………………………32

2.1. Charakterystyka wydawnictwa Media Service Zawada…………………………………32

2.1.1. Historia firmy…………………………………………………………………..32

2.1.2. Misja firmy……………………………………………………………………..33

2.1.3. Charakterystyka struktury organizacyjnej……………...…………………....…34

2.1.4. Rodzaje publikacji……………………………………………………………..35

2.1.4.1. Wydawnictwo ciągłe…………………………………………………35

2.1.4.2. Wydawnictwo seryjne………………………………………………..37

2.1.4.3. Wydawnictwo zwarte………………………………………………...37

2.1.5. Grupy docelowe przedsiębiorstwa……………………………………………..38

2.2. Charakterystyka rynku wydawniczego w Polsce…………………………………….…..39

2.2.1. Pozycja przedsiębiorstwa Media Service Zawada na rynku wydawniczym
w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnych……………………………..39

2.3. Analiza technik promocji sprzedaży stosowanych przez przedsiębiorstwa


konkurencyjne……………………………………………………………………………42

2.4. Analiza dotychczasowego zastosowania technik promocji sprzedaży

przez wydawnictwo Media Service Zawada……………………………………………..47

2.4.1. Cele działań promocyjnych…………………………………………………….47

2.4.2. Rodzaje stosowanych technik promocji sprzedaży…………………………….48

2.5. Ocena wykorzystania technik promocji sprzedaży

przez wydawnictwo Media Service Zawada……………………………………………..51

2.5.1. Skuteczność zastosowania przez MSZ technik promocji sprzedaży


na podstawie danych sprzedażowych………………………………………….52

Rozdział III. Propozycja wykorzystania promocji sprzedaży w fazie wprowadzania
nowego magazynu na rynek………………………………………………………………..55

3.1. Założenia projektu………………………………………………………………………..55

3.1.1. Cel wdrażania projektu…………………………………………………………56

3.1.2. Wybór rynków docelowych……………………………………………………57

3.1.3. Określenie grupy docelowej……………………………………………………58

3.2. Projekt wykorzystania promocji sprzedaży w fazie wprowadzenia nowego produktu….58

3.2.1. Przełamanie bariery braku zaufania (nieznajomości produktu)………………..58

3.2.2. Budowanie zaangażowania przez program lojalnościowy
oraz przestrzenną układankę…………………………………………………...59

3.3. Harmonogram działań promocyjnych……………………………………………………61

3.4. Kosztorys działań promocyjnych………………………………………………………...63

3.5. Oczekiwane rezultaty…………………………………………………………………….65


Zakończenie………………………………………………………………………………….67
Bibliografia…………………………………………………………………………………..68
Załączniki……………………………………………………………………………………70
Spis tabel…………………………………………………………………………………….70
Spis rysunków……………………………………………………………………………….70

Wstęp
W dobie nasilonej konkurencji przedsiębiorstwa nieustannie zabiegają o każdego klienta, stosując przy tym coraz to bardziej innowacyjne metody. Dbają o pozytywny wizerunek oraz zadowolenie nabywców. Ponadto tworzą coraz doskonalsze produkty, które
z sukcesem miałyby zaspokajać potrzeby konsumenta. Głównym celem tych działań jest zwiększenie udziału w rynku danej firmy, a także wzrost zysków przedsiębiorstwa.

Instrumenty promocji sprzedaży, dobrze wykorzystane, doskonale realizują powyższe cele. Oddziałują na skuteczność i efektywność sprzedaży, jak również na lojalność nabywców wobec marki. Wpływają także na postrzeganie przez konsumentów danej marki,


w zależności od sytuacji, w pozytywny bądź negatywny sposób.

W pracy opisane zostało wydawnictwo Media Service Zawada, które specjalizuje się w wydawaniu markowych publikacji dla dzieci. Są to głównie magazyny oraz książki.


W działaniach promocyjnych skupia się ono przede wszystkim na takich instrumentach promocji sprzedaży, jak konkursy oraz sprzedaż premiowa. Praca ma na celu stworzenie projektu wykorzystania promocji sprzedaży przy wprowadzeniu nowego magazynu na rynek.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym autorka podjęła się omówienia zagadnień teoretycznych z zakresu marketingu. Zinterpretowała kluczowe definicje i pojęcia zawarte w pracy, między innymi szczegółowo omówiła promocję sprzedaży, uwzględniając jej funkcję oraz cele. Ponadto ukazała wpływ promocji sprzedaży na strategie wewnętrznego rozwoju przedsiębiorstwa. Pierwszy rozdział zakończony został zdefiniowaniem produktu prasowego oraz jego najważniejszych cech. Wszystkie powyższe zagadnienia omówione zostały w oparciu o literaturę naukową napisaną przez specjalistów z zakresu promocji oraz zarządzania.

Drugi rozdział autorka poświęciła wydawnictwu Media Service Zawada. Opisała historię firmy, produkty wydawnicze oraz grupy docelowe. Scharakteryzowała także rynek wydawniczy zajmujący się wydawaniem publikacji skierowanych do dzieci i młodzieży, wyszczególniając głównych konkurentów firmy. Autorka skupiła także uwagę na działaniach firmy oraz jej konkurentów z zakresu promocji sprzedaży. Przedstawiła także wpływ promocji na wolumen sprzedaży, analizując uprzednio dane sprzedażowe poszczególnych magazynów. Kończąc drugi rozdział autorka pracy podjęła się oceny wykorzystywanych technik promocji sprzedaży przez wydawnictwo oraz wyciągnęła wnioski, będące podstawą do napisania trzeciego rozdziału pracy.

Trzeci rozdział i zarazem ostatni, stanowi projekt, którego celem jest wprowadzenie na rynek nowego magazynu z wykorzystaniem narzędzi promocji sprzedaży. Napisany został w oparciu o wnioski wyciągnięte z informacji zawartych w poprzednim rozdziale. Ponadto, rozdział przedstawia charakterystykę nowego magazynu, precyzuje jego grupę docelową oraz rynek, opisuje także oczekiwane rezultaty.Autorka pracy pragnie podziękować wszystkim osobom, które poświęciły czas
i udzieliły pomocy w tworzeniu pracy, między innymi pani Ewie Laszkowskiej będącej dyrektorem marketingu i reklamy w firmie Media Service Zawada oraz promotor
dr Agnieszce Wiśniewskiej, która poświęciła czas i pomogła w ukształtowaniu pracy pod względem merytorycznym. Specjalne podziękowania należą się również rodzinie autorki
za motywację i cierpliwość.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna