Rozdział I administracja publiczna I jej kompetencje Pojęcie I struktura administracji publicznej w Polsce. Termin „administracja”Pobieranie 76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar76 Kb.

Przykładowa praca magisterska pobrana ze strony pisanieprac.com.pl

Rozdział I

Administracja publiczna i jej kompetencje

 1. Pojęcie i struktura administracji publicznej w Polsce.

Termin „administracja” znany był już w starożytności. W prawie rzymskim słowo

administrare oznaczało zarządzać czymś. Natomiast w języku łacińskim czasownik ministrare oznaczał służyć. Administracja zatem zawsze będzie się łączyć z pewnego rodzaju służbą lub działalnością wykonywaną na rzecz kogoś innego. Mówiąc o administracji w kontekście podziału władzy jest ona działalnością, nie będącą ani ustawodawstwem, ani sądownictwem.1 Administracja zatem będzie należała do władzy wykonawczej.

Termin „administracja publiczna” może być definiowany na wiele sposobów. Dlatego też w doktrynie i w literaturze istnieje wiele definicji, mających na celu wyjaśnienie tego czym w istocie jest administracja i czym się zajmuje.

Jedna z definicji głosi, że administracja publiczna to „funkcja państwa i samorządu terytorialnego, polegająca na wykonywaniu zadań publicznych określonych w konstytucji i innych źródłach prawa powszechnie obowiązującego”2

Jan Boć w swojej definicji przyjmuje, że „administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach”.3

W ujęciu przedmiotowym natomiast administracja publiczna jest rodzajem działalności, która zmierza do osiągnięcia ogólnych celów w państwie. Przykładem takiego pojmowania administracji może być definicja stworzona przez Huberta Izdebskiego i Michała Kuleszę: „Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach”4

Tak jak wiele istnieje sposobów pojmowania tego czym jest w istocie administracja, tak wiele jest jej podziałów. Podstawowym podziałem administracji jaki możemy znaleźć w literaturze przedmiotu jest podział na: 1. administrację państwową,

 2. administrację rządową,

 3. administrację samorządową.

Administracja państwowa

Administracja państwowa to swoisty system podmiotów, którym ustawa nadaje kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku wewnętrznym oraz zewnętrznym, przy czym zarówno przebieg i skutki działalności zewnętrznej przypisywane są zawsze państwu.5 Administracja państwowa wykonuje zadania w imieniu państwa i na jego rachunek. Podejmuje przy tym działania na podstawie przepisów i w granicach prawa. Ma ona swoisty władczy charakter, działa na zasadzie kierownictwa i podporządkowania, działa w sposób bezosobowy. 6

Administracja państwowa to administracja, w której zakres nie wchodzi administracja rządowa mimo, że często mylnie są uznawane za tożsame. Do administracji państwowej należą następujące organy:


 1. Prezydent RP,

 2. Najwyższa Izba Kontroli,

 3. Rzecznik Praw Obywatelskich,

 4. Krajowa Rada Sądownictwa

 5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.7

Katalog organów administracji państwowej nie jest zamknięty, bowiem do administracji państwowej należą także organy Narodowego Banku Polskiego oraz centralne organy administracji podległe Sejmowi.

Administracja rządowa

Drugim elementem struktury administracji w Polsce jest administracja rządowa. Jest ona wewnętrznie złożona, bowiem można w niej wyróżnić administrację centralną oraz administrację terenową. Do administracji centralnej należą: Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej.8 Przy czym Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów i ministrowie, są organami naczelnymi. Organom naczelnym podlegają organy centralne. Są to organy jednoosobowe, najczęściej noszące nazwy kierownik, inspektor, kierownik itp. Administracja centralna zasięgiem swojego działania obejmuje terytorium całego kraju.

Administrację terenową sprawują natomiast: wojewoda, terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej.

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie.9

Do organów rządowej administracji zespolonej należą:

1. Komendant Wojewódzki Policji,

2. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

3. Kurator Oświaty,

4. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,

5. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,

6. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

7. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

8. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

9. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

10. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

11. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

12. Wojewódzki Konserwator Zabytków,

13. Wojewódzki Lekarz Weterynarii.10

Administracja zespolona należy do rządowej administracji terenowej. W skład administracji zespolonej wchodzą wszystkie organy administracji, które podlegają bezpośrednio W jej skład wchodzą wszystkie organy administracji państwowej, które w sposób bezpośredni podlegają wojewodzie. Wymienieni wyżej kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży wykonują swoje zadania na podstawie ustawowego upoważnienia, lub działają we własnym imieniu o ile tak przewiduje ustawa.

Zespolenie administracji z wojewodą ma miejsce wtedy gdy kierownik wykonuje kompetencje, działając w imieniu wojewody i pod jego zwierzchnictwem. Można mówić wówczas o zespoleniu bezpośrednim.

Zespolenie pośrednie ma miejsce wówczas gdy kierownik albo inspektor działa we własnym imieniu i nie wchodzi w skład urzędu wojewódzkiego.

Obok administracji zespolonej w województwie funkcjonuje także administracja niezespolona. Jest ona częścią administracji rządowej w terenie . W przeciwieństwie do administracji zespolonej nie jest podległa wojewodzie tylko bezpośrednio centralnym organom administracji.11

W skład administracji niezespolonej wchodzą organy administracji rządowej, które podporządkowane są właściwemu ministrowi. Do administracji niezespolonej należą także kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa12.

Organy administracji niezespolonej podlegają odpowiednim ministrom. Jednak mimo to, muszą ustalać pewne kwestie z wojewodą, bowiem zasięg ich działania obejmuje teren województwa.

Zgodnie z zapisami Ustawy o z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie prawa do organów rządowej administracji niezespolonej w województwie należą:

1. Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi

komendanci uzupełnień,

2. Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,

3. Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli

skarbowej,

4. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych,

5. Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar,

6. Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów

probierczych,

7. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

8. Dyrektorzy urzędów morskich,

9. Dyrektorzy urzędów statystycznych,

10. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej,

11. Graniczni i powiatowi lekarze weterynarii,

12. Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży

Granicznej,

13. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego,

14. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni,

15. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.13Administracja samorządowa

Kolejnym elementem struktury administracji jest administracja samorządowa. Administrację samorządową tworzą organy powołane do realizacji zadań państwa w terenie. Samorządy wykonują swoje zadania w sposób samodzielny i w granicach przyznanych w ustawach kompetencji. Władze państwowe mają możliwość nadzorowania działań samorządów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa, że istnieje trójstopniowy podział terytorialny14. Zatem administracja samorządowa jest wykonywana na poziomie trzech szczebli: 1. gminy,

 2. powiatu,

 3. województwa.

Szczegółowe zadania i kompetencje organów każdego samorządu regulują odrębne ustawy. Zadania gminy- uznawanej za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego- określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.15 Zakres zadań powiatu został określony w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym16. Zadania jakimi zajmuje się województwo ustawodawca zapisał natomiast w Ustawie z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa17.

Samorządy mają odrębne struktury organizacyjne, a także mają zapewnioną samodzielność budżetowo- finansową. Gminy, powiaty i województwa posiadają osobowość prawną, a także są właścicielami przyznanej im własności lokalnych składników majątku publicznego. Mowa tu o mieniu komunalnym, mieniu powiatu, mieniu samorządu województwa. Samorządy Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swe zadania w sposób samodzielny, mają wyłączność w realizowaniu zadań własnych. Organy każdej jednostki terytorialnej wykonują zadania wg właściwości miejscowej nie wkraczając w kompetencje innych organów. Samorząd wykonuje zadanie, które nie zostały zastrzeżone w Konstytucji RP lub w ustawach na rzecz pozostałych władz.

. Organy samorządu terytorialnego to organy stanowiące i organy wykonawcze. Do organów stanowiących należą: sejmik województwa, rada powiatu oraz rada gminy. Organami wykonawczymi w administracji samorządowej natomiast są: Marszałek i zarząd województwa na szczeblu wojewódzkim , starosta i zarząd powiatu na szczeblu powiatowym i wójt (burmistrz, prezydent).- w gminach.


 1. Kompetencje organów administracji

Przez pojęcie kompetencji rozumieć można zakres uprawnień urzędu lub urzędnika do zajmowania się określonymi sprawami i podejmowania dotyczących ich decyzji. Kompetencja ponadto określa zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia.18

Dokładniej rzecz ujmując kompetencja określa właściwość organu tzn. wskazuje dokładnie zakres w jakim organ ma prawo lub obowiązek do podjęcia działania.

Istnieje kilka rodzajów kompetencji. Kompetencje o charakterze osobowym określają dokładnie jakie osoby są zobligowane do podjęcia działania w danej sprawie w imieniu organu. Natomiast kompetencje mające charakter rzeczowy określają rodzaj spraw jakimi zajmuje się dany organ administracji. Kompetencje o charakterze terytorialnym określają terytorialny zasięg działania organu( może to być obszar całego państwa lub obszar jednostki podziału terytorialnego). Kompetencje instancyjne określają jaki organ w jakim stadium postępowania jest właściwy do rozstrzygania danej sprawy.

Organy administracji mogą posiadać także kompetencje zewnętrzne, czyli takie które wywołują skutki w sferze praw i obowiązków podmiotów spoza struktury organu administracji, a także kompetencje wewnętrzne- wywołujące skutki w ustroju i działaniu określonej struktury administracyjnej.

W dalszej części tego rozdziału chcę omówić kompetencje centralnych (najważniejszych) organów administracji.

Prezydent RP

Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem państwa ale także jest on organem władzy wykonawczej. Wybór Prezydenta dokonywany jest w drodze wyborów powszechnych. Jest to organ kadencyjny i zgodnie z Konstytucją RP jest on gwarantem bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Jako organ administracji państwowej posiada on następujące kompetencje:

-powołuje i odwołuje Rade Ministrów,

- reprezentuje państwo,

-sam sprawuje swoje kompetencje,

-posiada kompetencje do zwołania Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta),


-Ma prawo do wprowadzenia stanu wojennego i stanu wyjątkowego,
-Zapewnia konstytucyjną możliwość wydawania rozporządzeń.

Prezydent jest także zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, w tym zakresie posiada kompetencje do powołania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, nadawania stopni wojskowych.Prezes Rady Ministrów

Prezesa Rady Ministrów można określać mianem szefa rządu. Na płaszczyźnie prawnej premier skupia w swoich rękach wiele istotnych kompetencji.19Kompetencje Prezesa Rady Ministrów zostały określone w art. 148 Konstytucji RP zgodnie z którym , do jego kompetencji należy: 1. reprezentowanie Rady Ministrów- podpisuje w imieniu Rady dokumenty, akty

prawne, a także przyjmuje pisma adresowane do Rady Ministrów. Występuje w imieniu rady przez organami państwowymi, a także rządami innych państw,

 1. kierowanie pracami Rady Ministrów- pełnienie tej funkcji obejmuje przede

wszystkim zwoływanie, otwieranie, ustalanie porządku obrad i prowadzenie jej posiedzeń.20

Kierując pracami Rady Ministrów Prezes wyznacza ministrom zakres spraw jakimi będą się oni zajmować; może od nich zażądać informacji, dokumentów i sprawozdań z wykonanych zadań; zwołuje posiedzenia z udziałem właściwych ministrów. Premier bierze także udział w posiedzeniach organów pomocniczych Rady Ministrów. Jest on także właściwym organem, który rozstrzyga spory kompetencyjne między ministrami. Pełni także funkcja ministra w przypadku nieobsadzenia stanowiska, w tym zakresie może także wskazać członka rządu, który będzie pełnił funkcje ministra. Premier przewodniczy w każdym z komitetów RM, bez względu na to, czy został powołany w jego skład.21 1. Wydawanie rozporządzeń- aktów wykonawczych do ustaw. Prezes Rady

Ministrów wydaje rozporządzenia tylko wtedy gdy ustawa nadaje mu takie uprawnienie i wyraźnie wskazuje, że jest on zobowiązany do jego wydania.

 1. Zapewnia wykonanie polityki RM i określa sposoby jej wykonania. W tym

przypadku Premier korzysta z kompetencji związanych z kierowaniem członkami Rady Ministrów. Musi on także wpływać na inne organy państwowe aby nie utrudniały właściwego wykonywania polityki Rady Ministrów.

 1. Koordynacja i kontrola prac członków Rady Ministrów. Kontrola działań

ministrów jest realizowana po to aby zadania i cele rządu były wprowadzane w życie. Koordynacja jest nieodzownym elementem kompetencji Prezesa Rady ministrów związanych z kierowaniem pracami Rady. Prace koordynacyjne Premiera mają bardzo duże znaczenie w

wtedy, gdy niezbędna jest bieżąca, permanentna koordynacja, której nie zapewniają zbierające się okresowo ciała kolegialne.22 Mają także szczególną rolę w sytuacjach kryzysowych, wymagających niemal natychmiastowego działania. 1. Sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym.. Ramy tego nadzoru określa

sama Konstytucja oraz ustawy dotyczące samorządu terytorialnego.23

7.Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej. Konstytucja

RP głosi, że: Prezes Rady Ministrów, jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej i sprawuje tą funkcję w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa przez urzędy administracji rządowej. 24 Dla wypełnienia tej kompetencji Premier powołuje Rade Służby Publicznej. Jest ona organem doradczym.

Prezes Rady Ministrów posiada ponadto kompetencje do powoływania i odwoływania

wyższych urzędników państwowych: pełnomocników rządu, sekretarzy i podsekretarzy stanu (powołuje ich na wniosek właściwego ministra, ale ustawa o RM nie przewiduje takiego wniosku w przypadku ich odwołania

Premier posiada szczególną pozycję ustrojową na którą wpływa fakt, iż jest on odpowiedzialny za tworzenie rządu. Dokonuje zmian w jego składzie, oraz składa dymisję Rady Ministrów. To właśnie Premier proponuje skład Rady Ministrów, a także ma wyłączne prawo składania wniosków dotyczących zmian jej składu. Rezygnacja Prezesa Rady Ministrów z pełnienia swojego urzędu jest równoznaczna z dymisją całego rządu. Przypomnijmy, że to on proponuje skład RM i ma wyłączne prawo występowania do prezydenta z wnioskiem o dokonanie zmian w składzie RM, a jego rezygnacja oznacza automatycznie dymisję rządu.Rada Ministrów

W skład Rady Ministrów wchodzą Prezes Rady Ministrów, Wice prezesi Rady Ministrów oraz Ministrowie resortowi. Ponadto w składzie tego organu mogą wchodzić (ale nie muszą) Ministrowie bez teki oraz Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej.

Rada Ministrów jako naczelny organ władzy wykonawczej posiada następujące kompetencje nadane w Konstytucji (art146):

- zapewnia wykonywanie ustaw,

- wydaje rozporządzenia,

- koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,

- chroni interesy Skarbu Państwa,

- ustala projekt budżetu państwa,

- kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,

- zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

- sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami organizacjami międzynarodowymi,

- zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji,

- sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju,

·określa organizację i tryb swojej pracy25

- zapewnienie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego- poprzez Funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonowanie następujących służb mundurowych( wojsko, policja), oraz inspekcji, organów kontroli, służb celnych, służb drogowych, służb kolejowych. Ponadto w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego Rada Ministrów jest uprawniona do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, przez wydanie rozporządzenia.

Rada Ministrów wykonuje zatem wszystkie zadania mające charakter publiczny (o ile nie są ona zastrzeżone dla innych organów)Ministrowie
· Minister jest jednoosobowym centralnym organem państwa. Konstytucja nie określa imiennie organu ministra, bowiem w jej zapisach wymienieni są tylko ministrowie resortowi. Ministrowie związani są z Prezesem Rady Ministrów, wchodzą w skład Rady Ministrów przez co także mają charakter organu kolegialnego.

Ministrowie posiadają kompetencje do sprawowania kontroli i nadzoru w sferze personalnej i służbowej. Kierują ściśle określonymi działami administracji rządowej, w ramach których mają kompetencje do wydawania decyzji, realizując przy tym rozporządzenia i zarządzenia. W zakresie swoich działań odpowiadają przed Prezesem Rady Ministrów Za nienależyte wykonanie swoich zadań minister może zostać pociągnięty do odpowiedzialności politycznej(votum nieufności). 1. Zadania administracji publicznej

Zadania jakimi zajmuje się administracja publiczna zostały określone w Konstytucji RP i ustawach stanowionych przez parlament.

Administracja wykonuje swoje zasada zgodnie z systemem trójpodziału władzy. Zgodnie z tym podziałem administracja sprawuje władzę wykonawczą, stanowienie ustaw należy do władzy ustawodawczej, natomiast zadania z zakresu sądownictwa do władzy sądowniczej. Jak widać zadania administracji publicznej ograniczają się do sprawowania przyznanej jej władzy- wykonywania ustaw. Uściślając to zagadnienie- organy administracji wykonują zadania publiczne jakie nadaje im Konstytucja i akty wykonawcze do niej.

W wykonywaniu tych zadań administracja jest związana prawem stanowionym przez parlament. Są to ustawy określające organizację wykonania zadań. W tym zaś zakresie określają kompetencje i właściwości określonych jednostek organizacyjnych administracji publicznej, także procedury wykonywania zadań.26

Można przyjąć, że granicą, która wyznacza zakres kompetencji administracji jest prawo przedmiotowe oraz konstytucyjne prawa i wolności obywatela. Przy wykonywaniu swych zadań, administracja nie może ograniczać praw i wolności przyznanych obywatelowi, ani naruszać przepisów prawa.

Organy administracyjne nie mają kompetencji do stanowienia norm prawnych, które określają ich zadania. Niedopuszczalne jest bowiem aby w państwie prawa organ sam decydował o tym jakie ma wykonywać zadania. Organy administracji mogą jedynie konkretyzować normy nakładające na nie obowiązki i uprawnienia. Zatem jak widać organy mogą wpływać na sposób wykonywania zadań jakie przyjdzie im realizować. Źródła i granice tej swobody określone zawsze w normach prawa stanowionych przez parlament. Nie zaś w normach stanowionych przez administrację publiczną.27

Zadania administracji mogą być określone w Konstytucji w sposób bezpośredni lub też mogą one wynikać w sposób pośredni z norm określających cele i funkcje państwa i prawa obywateli.

Jednym z wielu zadań administracji , które normy prawa wskazują w sposób bezpośredni jest np. obowiązek Rady Ministrów zapewnienia bezpieczeństwa państwa (art. 146 ust.1 pkt.7 Konstytucji RP). Zadaniem administracji nałożonym w sposób dorozumiany jest np. zapewnienie opieki osieroconemu dziecku.

Administracja wykonuje zadania publiczne określone w przepisach prawa. W Rzeczypospolitej Polskiej do zadań publicznych określonych konstytucyjnie należy zaliczyć : zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic państwa, udzielanie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą, opieka nad obywatelami polskimi podczas pobytu za granicą , opieka nad weteranami walki o niepodległość , prowadzenie polityki zmierzającej do pełnego zatrudnienia, nadzór nad warunkami wykonywania pracy , zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, zwalczanie chorób epidemiologicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, ochrona środowiska, udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej, popieranie rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zapewnienie obywatelom powszechnego i różnego dostępu do wykształcenia, tworzenie i wspieranie systemów indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym, prowadzenie polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, przeciwdziałanie bezdomności, wspieranie rozwoju budownictwa socjalnego, popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania, ochrona konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwa oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.28

Konstytucja nie określa wszystkich sfer, w których administracja ma prawo lub obowiązek podjęcia działania. Dlatego też wszystkie inne zadania określone są w ustawach szczegółowych, dotyczących np. Ochrony przyrody, ochrony dóbr kultury, transportu, łączności i innych dziedzin.

Każdy organ administracji publicznej jest obowiązany wykonywać swoje zadania w granicach prawa. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zadań administracyjnych prowadzi do odpowiedzialności politycznej i prawnej.

Odpowiedzialność polityczna to odpowiedzialność przed parlamentem. Dotyczy ona przede wszystkim rządu i ministrów. Może mieć ona charakter kolegialny i wówczas odpowiedzialność ponosi cały rząd, indywidualna odpowiedzialność polityczna dotyczy natomiast każdego członka rządu indywidualnie. Konsekwencją tej odpowiedzialności jest udzielenie votum nieufności bądź nieudzielenie votum zaufania.

Odpowiedzialność prawna organu administracji ma charakter bardzo złożony i zróżnicowany. Odpowiedzialność w tym wypadku ponosić będą funkcjonariusze administracji publicznej. Można tutaj mówić także o odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu tych zadań.Niewykonanie zadań przez organy może rodzić także przesłanki do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej. Przykładem może być tutaj niezapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wykaz wykorzystanych źródeł

 1. Literatura

 1. B.Banaszak, Prawo Konstytucyjne, Wyd. C.H. Beck 2010,

 2. Bigo Tadeusz, Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne, Akademicka Sekcja Wydawnicza, Wrocław 1948,

 3. Błaś Andrzej, Boć Jan, Jeżewski Jan, Administracja Publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003,

 4. Dolnicki Bogdan, Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Wydawnictwo A. Abramskiego, Katowice 1994,

 5. Garlicki Leszek, Polskie Prawo Konstytucyjne- zarys wykładu, Warszawa 2006I

 6. Izdebski Hubert, Kulesza Michał Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wydanie 2, Liber, Warszawa 1999,

 7. Peters Brain Guy, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 1999,

 8. Sarnecki Paweł, Prawo konstytucyjne RP, wyd. 6., Warszawa 2005,

 9. Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo naukowe PWN 2011

 1. Akty prawne,

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.,

 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

 1. Inne

 1. http://www.administracja.wortale.net/18-Administracja-niezespolona.html,

 2. http://www.belchatow.pl/files/12568110104ae96a027bc43/StrukturaadministracyjnaPolski_pl.pdf1 T. Bigo, Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne, Akademicka Sekcja Wydawnicza, Wrocław 1948,s.49

2 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s.22

3 Ibidem,s.26

4 H. Izdebski, M. Kulesza Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wydanie 2, Liber, Warszawa 1999,s.97

5 J.Hausner ,Administracja Publiczna, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003, s.52

6 M.Wajgner , "Prawo i postępowanie administracyjne", Wydawnictwo REA, Warszawa 2003. S. 32

7 http://www.belchatow.pl/files/12568110104ae96a027bc43/StrukturaadministracyjnaPolski_pl.pdf

8 http://www.belchatow.pl/files/12568110104ae96a027bc43/StrukturaadministracyjnaPolski_pl.pdf

9, Dz.U. Nr 31, poz. 206

10 Dz.U. Nr 31, poz. 206

11 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Op. cit.,s.136

12 http://www.administracja.wortale.net/18-Administracja-niezespolona.html

13 Dz.U. Nr 31, poz. 206

14 B. Dolnicki ., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Wydawnictwo A. Abramskiego, Katowice 1994

15 Dz. U. Nr 16, Poz. 94

16 Dz. U. Nr 91, Poz. 578

17 Dz. U. Nr 91, Poz. 576

18 Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo naukowe PWN 2011

19 L.Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne- zarys wykładu, Warszawa 2006, s.301

20 B.Banaszak, Prawo Konstytucyjne, Wyd. C.H. Beck 2010, s.566

21 Ibidem, s. 567

22 P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, wyd. 6., Warszawa 2005, s. 293

23 B.Banaszak…, Op.cit., s.577

24 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.

25 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

26 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Op. cit.,s.116

27 B.G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 1999,s.123

28 A.Błaś, J.Boć, J.Jerzewski, Op.cit, s.139©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna